تربیت بدنی

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی : مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی یک طرفه و دو طرفه بر قدرت عضلات تاکننده و عضلات باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

    

دانشگاه اصفهان

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه فیزیولوژی ورزشی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی یک طرفه و دو طرفه بر قدرت عضلات تاکننده و عضلات باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدی

 

استاد راهنما:

دکتر حسین مجتهدی

 

استاد مشاور:

دکتر محمد فرامرزی

       

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هدف از مطالعه حاضر مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی یک طرفه و دوطرفه بر قدرت عضلات تاکننده و باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدی بود. بیست فرد مبتدی به طور تصادفی در دو گروه تجربی یک (میانگین و انحراف معیار: سن 17/3± 1/18 سال، قد 97/.± 74/1 متر، وزن 32/8±3/62 کیلوگرم ) و گروه تجربی دو (میانگین و انحراف معیار: سن 29/4± 5/18 سال، قد 68/.± 76/1 متر، وزن 78/17±8/65 کیلوگرم) قرار گرفتند. گروه تجربی یک و دو، به ترتیب، تمرینات مقاومتی دو طرفه و یک طرفه را هفته ای سه جلسه به مدت هشت هفته انجام دادند.  قدرت عضلات تاکننده و باز کننده مفصل آرنج قبل و بعد از هشت هفته تمرین به طور غیر مستقیم از طریق آزمون یک تکرار بیشینه اندازه گیری شد. برای مقایسه اطلاعات پیش آزمون و پس آزمون بین  دو گروه تجربی از t مستقل استفاده شد. نتایج نشان دادکه هشت هفته تمرینات مقاومتی دو طرفه در گروه تجربی یک درمقایسه با تمرینات مقاومتی یک طرفه گروه تجربی دو سبب افزایش بیشتر قدرت عضلات تاکننده مفصل آرنج می شود. همچنین تمرینات مقاومتی یک طرفه و دو طرفه سبب افزایش برابر قدرت عضلات باز کننده مفصل آرنج می شود. از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که تمرینات مقاومتی دوطرفه درمقایسه با تمرینات مقاومتی یک طرفه باعث افزایش بیشتری در  قدرت عضلات تاکننده مفصل آرنج پس از هشت مقاومتی هفته تمرین می شود.

 

واژگان کلیدی: تمرین مقاومتی  یک طرفه، تمرین مقاومتی دو طرفه، قدرت عضلانی، عضلات تاکننده مفصل آرنج، عضلات بازکننده مفصل آرنج


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-1- اهداف کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4-2- اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6- پیش فرض های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-7- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-7-1- محدودیت های محقق خواسته………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7-2- محدودیت های اجتناب ناپذیر  ………………………………………………………………………………………………………… 6

1-8- تعاریف واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-8-1- تعاریف نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-8-2- تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-2- ساختار عضله اسکلتی …………………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-3- ساختمان تار عضلانی …………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-4- پتانسیل عمل………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-5- نظریه ی سرخوردن الیاف……………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-6- واحدهای حرکتی و اتصال عصبی عضلانی ……………………………………………………………………………………………. 11

2-7- قانون همه یا هیچ وجمع انقباضات ………………………………………………………………………………………………………. 12

2-8- انواع تمرینات مقاومتی ………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-8-1- تمرینهای ایزومتریک………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-8-2- تمرینهای پویا با مقاومت ثابت ………………………………………………………………………………………………………… 13

عنوان صفحه

2-8-3- تمرینهای مقاومتی متغیر………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-8-3- تمرینهای  اسنتریک………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-8-4- تمرینهای ایزوکینتیک………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-9- مکانیسم انقباض وتنظیم آن…………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-10- قدرت و انواع آن وهماهنگی آن با عملکرد…………………………………………………………………………………………… 17

2-10-1- قدرت عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-10-2- قدرت ویژه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-10-3- قدرت مطلق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-10-4- قدرت نسبی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-11- سازگاریهای عصبی عضلانی با تمرین های ورزشی……………………………………………………………………………… 18

2-11-1- سازگاریهای عصبی………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-11-2- الگوهای فراخوان……………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-11-3- هم زمان سازی……………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-11-4- سازوکارهای مهاری………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-11-5- سازگاری عضلات اسکلتی………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-11-6- هیپرتروفی عضله……………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-12- سازگاریهای قدرت مربوط به سن وجنس……………………………………………………………………………………………. 20

2-13- مزایای تمرین های یک طرفه و دو طرفه  ……………………………………………………………………………………… 21

2-14- انواع تارهای عضلانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-14-1- تارهای نوع I………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-14-2- تارهای نوع IIA…………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-14-3- تارهای نوع IIB ………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-15-تبدیل نوع تار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-16- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-2- روش و نوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

عنوان صفحه

3-3- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

3-4- ابزار و وسایل اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-5- نحوه جمع آوری اطلاعات و داده ها……………………………………………………………………………………………………….. 31

3-6- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

3-6-1- متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-6-2- متغیرهای وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-3-7- مدت زمان اجرای آزمون……………………………………………………………………………………………………………………. 32

3-8- روش اجرای تمرینات……………………………………………………………………………………………………………………………. 32

3-8-1- شیوه اجرای تمرینات مقاومتی یک طرفه و دو طرفه…………………………………………………………………………… 32

3-9- تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………………………… 35

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

4-2- ویژگی های توصیفی یافته ها……………………………………………………………………………………………………………….. 36

4-3- آزمون نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………….. 38

4-4- یافته های استنباطی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 40

4-4-1- آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………… 40

4-4-2- آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………… 41

4-4-3- آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………. 42

4-4-3- آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………. 43

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

5-2- خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

5-3- بحث ونتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 45

5-4- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………… 47

5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………………….. 47

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

عنوان صفحه

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

 

 

فهرست جدولها

عنوان صفحه

جدول 2-1- ویژگی های انواع عضله………………………………………………………………………………………………………………. 24

جدول 3-1- برنامه تمرینات مقاومتی جفتی با هالتر گروه تجربی یک به مدت هشت هفته………………………………. 33

جدول 3-2- برنامه تمرینات مقاومتی یک طرفه با دمبل گروه تجربی دو به مدت هشت هفته…………………………… 34

جدول 4-1- مشخصات آنتروپومتریک آزمودنی ها (انحراف استاندارد± میانگین)……………………………………………….. 37

جدول4-2 مقادیر میانگین و انحراف معیار قدرت عضلات تاکننده و بازکننده مفصل آرنج آزمودنی ها (کیلوگرم)…. 37

جدول 4-3  میانگین و انحراف استاندارد مربوط به مقادیر قدرت عضلات تا کننده و باز کننده مفصل آرنج و آزمون  ks…………………………………. 39

جدول 4-4- مقایسه قدرت عضلات تا کننده آرنج بین دوگروه تجربی(میانگین±انحراف استاندارد)…………………….. 40

جدول 4-5- مقایسه قدرت عضلات تا کننده آرنج بین دوگروه تجربی (میانگین± انحراف استاندارد)………………….. 41

جدول 4-6- مقایسه قدرت عضلات باز کننده آرنج بین دوگروه تجربی (میانگین±انحراف استاندارد)………………….. 42

جدول 4-7- مقایسه قدرت عضلات باز کننده آرنج بین دوگروه تجربی(میانگین±انحراف استاندارد)…………………… 43

 

فهرست شکلها

عنوان صفحه

شکل 2-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

شکل 2-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

شکل 4-1- نمودار مقایسه میانگین قدرت عضلات تا کننده آرنج…………………………………………………………………….. 40

شکل 4-2- نمودار مقایسه میانگین قدرت عضلات تاکننده آرنج………………………………………………………………………. 41

شکل4-3- نمودار مقایسه میانگین قدرت عضلات بازکننده آرنج………………………………………………………………………. 42

شکل 4-4- نمودار مقایسه میانگین قدرت عضلات بازکننده آرنج…………………………………………………………………….. 43

 

 

1-1- مقدمه

عضله یکی از چهار بافت اصلی بدن است سه بافت دیگر عبارتند از : بافت های عصبی، پیوندی، پوششی. سه نوع عضله در بدن وجود دارد. عضله قلبی که تنها در قلب یافت می شود. عضله صاف که در دیواره رگ های خونی، راه های هوایی، روده و مثانه قرار دارد و عضله اسکلتی که بخش های مختلف اسکلت را به هم پیوند
می دهد. از میان این، تنها عضله اسکلتی تحت کنترل ارادی است و حرکت اندامها ونگهداری قامت را میسر
می سازد (5). عضله اسکلتی از حدود 75 درصد آب و 20 درصد پروتئین تشکیل شده است 5 درصد با قیمانده را نمک های آلی و سایر مواد شامل فسفاتهای پرانرژی، اوره، اسیدلاکتیک، مواد معدنی کلسیم منیزیم، فسفر،
آنزیم ها و رنگدانه های مختلف، یونهای سدیم، پتاسیم، کلر، اسیدهای آمینه، چربیها و کربوهیدرات ها را تشکیل می دهند (11).

عوامل متعددی در رشد و حفظ قدرت و توده عضله موثر هستند. این عوامل عبارتند از: وراثت، فعالیت بدنی، تغذیه مناسب، غدد درون ریز، عوامل محیطی و فعالیت دستگاه عصبی که وراثت سایر عوامل را تحت نفوذ خود دارد. فعالیت بدنی و عضلانی بدون یک تغذیه مناسب، نمی تواند بر قدرت و حجم عضله بیفزاید. تستوسترون، هورمون رشد، کورتیزول و انسولین موجب سازگاری های اساسی در حجم و قدرت عضلات خواهند شد. بدون تنش بیشینه و تمرینات مقاومتی، سایر عوامل نمی توانند پاسخ های تمرینی ایجاد کنند (9). تمرین مقاومتی از رایج ترین تمرین هایی است که در دو دهه اخیر رشد پیدا کرده است. تمرین مقاومتی در توسعه عملکرد ورزشکار بوسیله افزایش قدرت، توان، سرعت و هیپرتروفی عضله، استقامت عضلانی موضعی، عملکرد حرکتی، تعادل و هماهنگی عضله نقش ایفا می کند. در گذشته به طور مرسوم تمرین مقاومتی طرفداران زیادی نداشت (برای مثال، تنها ورزشکاران قدرتی و آنهایی که برای افزایش حجم تلاش می کردند مثل بدن سازان تمرینات قدرتی را دنبال می کردند)  اما اکنون درک بهتری از مزیت های مرتبط با تندرستی تمرینات مقاومتی وجود دارد. تمرینات مقاومتی از رایج ترین تمرینهایی است که بوسیله سازمان های بهداشت جهانی مثل کالج آمریکایی داروهای ورزشی و انجمن قلب آمریکا برای بیشتر جامعه شامل افراد مسن، بزرگسالان، نوجوانان و جامعه کلینکی (مثل افرادی با اختلال عصبی، عضلانی و بیماریهای قلب و عروق) توصیه می شود (30).

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 68

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.