عمران

پایان‌نامه ارشد عمران – نقشه‌برداری گرایش سنجش از دور:بررسی روش جنگل تصادفی جهت بهبود طبقه‌بندی پوشش اراضی شهری با بهره گرفتن از تصاویر ماهواره‌ای

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران – نقشه‌برداری گرایش سنجش از دور

با عنوان:بررسی روش جنگل تصادفی جهت بهبود طبقه‌بندی پوشش اراضی شهری با بهره گرفتن از تصاویر ماهواره‌ای

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی نقشه‌برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)
پایان‌نامه کارشناسی ارشد
در رشته مهندسی عمران – نقشه‌برداری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده
طبقه‌بندی پوشش اراضی شهری همیشه به علت قابلیت برقراری ارتباط عناصر انسانی با محیط‌های فیزیکی و استفاده در مدیریت بهتر منابع دارای اهمیت بوده و هست. نیاز به دانش به‌روز، صحیح و دارای جزئیات از اطلاعات پوشش اراضی شهری حاصل از داده‌های سنجش از دور به طور فزاینده‌ای در میان بسیاری از جوامع احساس می‌شود. با پیشرفت‌های اخیر در داده، فن‌آوری، و نظریه‌های سنجش از دور، ضرورت این امر بیشتر نیز می‌شود. پیشرفت سنجنده‌های جدید، پتانسیل بالایی برای طبقه‌بندی شهری را نشان می‌دهد. با این وجود، عملکرد روش‌های طبقه‌بندی مرسوم و قدیمی به علت پیچیدگی تفسیر تصویر، محدود بوده؛ و مطالعه روش‌های جدیدتر برای رفع این محدودیت‌ها بیشتر احساس می‌شود. از طرف دیگر، روش‌های جدید در بازشناسی الگو همانند جنگل تصادفی (RF )، به عنوان یک الگوریتم یادگیری ماشینی جدید، توجه بسیاری را در زمینه طبقه‌بندی تصویر و بازشناسی الگو به خود جلب کرده است. چندین تحقیق نیز مزایای RF در طبقه‌بندی کاربری اراضی را نشان داده است. با این حال، تعداد کمی از این تحقیقات در زمینه شهری و استفاده از تصاویر ماهواره‌ای جدید و لیدار تمرکز داشته است. در این تحقیق یک صحنه شهری با روشی جدید مبتنی بر تلفیق روش شی‌گرا و طبقه‌بندی RF برای بهبود طبقه‌بندی پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار گرفته است. برای مقایسه، روش‌های طبقه‌بندی مرسوم نیز انجام شده است. در طبقه‌بندی پیکسل-مبنا با الگوریتم‌های مختلف طبقه‌بندی، RF بالاترین دقت کلی را در حدود 82%، و در طبقه‌بندی شی-مبنا SVM بالاترین دقت کلی را در حدود 79% و RF دقت 77% را تولید کرد. در طبقه‌بندی ویژگی‌های شی-مبنا برای اشیا حاصل از قطعه‌بندی یک سطح با روش پیشنهادی دقت کلی الگوریتم RF از 75% به 76%، دقت کلی الگوریتم SVM از 75% به 78%، دقت کلی شبکه عصبی از 70% به 75% و دقت کلی الگوریتم بیشینه شباهت از 44% به 77% ارتقا داده شد. بنابراین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که روش پیشنهادی می‌تواند عملکرد طبقه‌بندی را از نظر دقت و سرعت بهبود بخشد.
واژگان کلیدی: طبقه‌بندی پوشش اراضی شهری، قطعه‌بندی تصویر، ویژگی‌های شی‌گرا، الگوریتم جنگل تصادفی، انتخاب ویژگی، ماشین بردار پشتیبان، شبکه‌های عصبی، سنجش از دور

فهرست مطالب
فصل 1 مقدمه 2
1-1 پیشگفتار 2
1-2 ضرورت‌ها، انگیزه‌ها و ویژگی‌های تحقیق 4
1-3 اهداف و سؤالات تحقیق 5
1-4 روش تحقیق 6
1-5 معرفی اختصاری سایر فصول 7
فصل 2 مروری بر تحقیقات پیشین 10
2-1 مقدمه 10
2-2 مروری بر روش‌های طبقه‌بندی پوشش اراضی 10
2-2-1 فن‏های طبقه‏بندی شی‏گرا 11
2-2-2 فن‏های طبقه‏بندی نظارت‏نشده پیکسل-مبنا 12
2-2-3 فن‏های طبقه‏بندی نظارت‏شده پیکسل-مبنا 12
2-3 مروری بر روش‌های طبقه‌بندی جدید در سنجش از دور 13
2-3-1 طبقه‌بندی با شبکه‌های عصبی مصنوعی 14
2-3-2 طبقه‌بندی با درختان تصمیم 15
2-3-3 طبقه‌بندی با روش‌های مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان 15
2-3-4 فن‌های طبقه‌بندی دانش-پایه 17
2-3-5 طبقه‌بندی با الگوریتم‌های ترکیبی 18
2-4 روش‌های انتخاب و کاهش فضای ویژگی 21
2-5 خلاصه فصل 22
فصل 3 مفاهیم و روش‌ها 25
3-1 مقدمه 25
3-2 مفاهیم پایه 25
3-3 الگوریتم‌های یادگیری متداول 27
3-3-1 آنالیز جداسازی خطی 27
3-3-2 درخت‌های تصمیم 28
3-3-3 شبکه‌های عصبی 31
3-3-4 طبقه‌بندی‌کننده بیز ساده 33
3-3-5 روش‌های مبتنی بر ماشین‌های بردار پشتیبان و کرنل 34
3-4 روش های دسته جمعی 39
3-5 تقویت 41
3-6 روش Bagging 42
3-6-1 دو الگوی گروهی 42
3-6-2 الگوریتم Bagging 43
3-6-3 جنگل تصادفی 47
3-6-4 انتخاب ویژگی با کمک شاخص تعیین اهمیت ویژگی RF 51
3-7 قطعه‌بندی تصویر 53
3-7-1 قطعه‌بندی به روش چند رزولوشنه 54
3-7-2 روش برآورد مقیاس مناسب برای قطعه‌بندی تصویر 58
3-8 برآورد دقت طبقه‌بندی 59
3-8-1 ماتریس ابهام 60
3-9 خلاصه 62
فصل 4 روش تحقیق و نتایج 64
4-1 مقدمه 64
4-2 داده‌ها و منطقه مورد مطالعه 64
4-3 روش پیشنهادی تحقیق 66
4-3-1 انتخاب باند با کمک شاخص اهمیت ویژگی RF 69
4-3-2 قطعه‌بندی تصویر ابرطیفی 70
4-3-3 گروه‌های ویژگی 71
4-3-4 طبقه‌بندی 72
4-4 ارزیابی 74
4-4-1 نتایج ارزیابی دقت کلی و ضریب کاپا 74
4-4-2 ارزیابی زمانی روش‌های طبقه‌بندی 79
4-4-3 نتایج طبقه‌بندی به تفکیک کلاس‌ها 80
4-4-4 ارزیابی بصری 84
4-5 جمع‌بندی مطالب فصل 88
فصل 5 نتیجه‌گیری و پیشنهادها 91
5-1 مقدمه 91
5-2 خلاصه تحقیق 91
5-3 دستاوردهای تحقیق 92
5-4 پیشنهادها 95
منابع 97
فهرست اشکال
شکل ‏1 1) روند کلی تحقیق 7
شکل ‏3 1: مرز تصمیم LDA بر روی یک مجموعه داده three-Gaussians 27
شکل ‏3 2: مثالی از درخت تصمیم 28
شکل ‏3 3: مرز تصمیم یک درخت تصمیم بر روی مجموعه داده three-Gaussians 31
شکل ‏3 4: شکل (الف) یک نرون و (ب) یک شبکه عصبی 32
شکل ‏3 5: نمایی از SVM خطی دوتایی 35
شکل ‏3 7: تفکیک غیر-خطی با بهره گرفتن از فن کرنل SVMs (Bekkari et al., 2012) 38
شکل ‏3 8: معماری یک روش دسته جمعی معمولی 39
شکل ‏3 9: معمولاً مجموعه چند طبقه‌بندی‌کننده بهتر از بهترین تک طبقه‌بندی‌کننده عمل می‌کند (Hansen and Salamon, 1990). 40
شکل ‏3 10: الگوریتم Bagging 44
شکل ‏3 11: مرزهای تصمیم (شکل بالا چپ) یک تک درخت، (شکل بالا راست) Bagging و (شکل پایین) درخت‌های تشکیل‌دهنده آن بر روی مجموعه داده three-Guassian 46
شکل ‏3 12: الگوریتم تولید درخت تصادفی در RF 48
شکل ‏3 13: روند کلی الگوریتم جنگل تصادفی (Guo et al., 2011) 49
شکل ‏3 14: مرزهای تصمیم بر روی مجموعه داده مصنوعی: (الف) 10 طبقه‌بندی‌کننده پایه Bagging؛ (ب) 10 طبقه‌بندی‌کننده پایه RF؛ (ج) Bagging؛ (د) RF 51
شکل ‏3 15: (راست) قطعه‌بندی Top-down؛ (چپ) قطعه‌بندی Bottom-up 54
شکل ‏3 16: مراحل ادغام دو شی تصویری یا پیکسل و تشکیل یک شی تصویری جدید با در نظر گرفتن شرط بهترین برازش دوطرفه بین جفت شی ادغام شونده 57
شکل ‏3 17: نمایی از پلات ROC-LV 59
شکل ‏4 1: نمایی از تصویر ابرطیفی با نمونه‌های مرجع 65
شکل ‏4 2: نمایی از داده لیدار مورد مطالعه 65
شکل ‏4 3: روند کل روش پیشنهادی 67
شکل ‏4 4: الگوریتم افزایش تعداد نمونه‌های آموزشی با بهره گرفتن از احتمالات محاسبه شده با RF 69
شکل ‏4 5: اهمیت نرمال شده هر یک از باندهای تصویر ابرطیفی در طبقه‌بندی 70
شکل ‏4 6: منحنی RMS شبکه عصبی برای 500 تکرار مرحله آموزش، (راست) برای NN و (چپ) برای PCA-NN 75
شکل ‏4 7: نمودار ضریب کاپا روش‌های طبقه‌بندی پیکسل-مبنای مختلف 77
شکل ‏4 8: نمودار دقت کلی روش‌های طبقه‌بندی پیکسل-مبنای مختلف 77
شکل ‏4 9: نمودار ضریب کاپا روش‌های مختلف طبقه‌بندی ویژگی‌‌های شی-گرا 79
شکل ‏4 10: نمودار دقت روش‌های مختلف طبقه‌بندی ویژگی‌‌های شی-گرا 79
شکل ‏4 11: نمودار زمان محاسباتی روش‌های مختلف طبقه‌بندی ویژگی‌‌های شی-گرا 80
شکل ‏4 14: نمایی از نتایج طبقه‌بندی ویژگی‌های شی-گرا پس قطعه‌بندی در چند مقیاس (به ترتیب از بالا به پایین) با روش NN، SVM و RF 85
شکل ‏4 15: نمایی از نتایج طبقه‌بندی ویژگی‌های شی-گرا برای قطعه‌بندی یک سطح با نمونه‌های آموزشی اولیه (به ترتیب از بالا به پایین) با روش MLC، NN، SVM و RF 86
شکل ‏4 16: نمایی از نتایج طبقه‌بندی ویژگی‌های شی-گرا برای قطعه‌بندی یک سطح با نمونه‌های آموزشی حاصل از RF (به ترتیب از بالا به پایین) با روش MLC، NN، SVM و RF 87
فهرست جداول
جدول ‏3 1: ماتریس ابهام برای 3 کلاس 60
جدول ‏4 1: اطلاعات مربوط به مجموعه داده‌های استفاده شده 65
جدول ‏4 2: تعداد نمونه‌های آموزشی و مرجع 66
جدول ‏4 3 : قطعه‌بندی چند مقیاسه و پارامترهای آن 71
جدول ‏4 4: فهرست ویژگی‌های قابل استخراج از اشیا 72
جدول ‏4 5: پارامترهای مورد نیاز برای شروع الگوریتم‌های طبقه‌بندی 73
جدول ‏4 6: جدول دقت‌های طبقه‌بندی پیکسل-مبنا 76
جدول ‏4 7: جدول دقت‌های طبقه‌بندی شی-مبنا تصویر ابرطیفی و داده لیدار 78
جدول ‏4 8: برآورد دقت طبقهبندی پیکسل-مبنای ویژگی‌های لیدار و تصویر ابرطیفی 81
جدول ‏4 9: برآورد دقت طبقهبندی پیکسل-مبنای 20 باند انتخاب شده از تصویر ابرطیفی 82
جدول ‏4 10: برآورد دقت طبقهبندی شی-گرا در سطح 124 با نمونه‌های آموزشی اولیه 83
جدول ‏4 11: برآورد دقت طبقهبندی شی-گرا در سطح 124 با نمونه‌های آموزشی حاصل از RF 84

فصل اول
مقدمه

فصل 1 مقدمه
1-1 پیشگفتار
در زندگی امروزی داشتن اطلاعات به‌روز، یک برتری بزرگ به شمار می‌آید که به تصمیم‌گیری درست و زندگی بهتر در جوامع انسانی منجر می‌شود. یکی از مهم‌تر ین اطلاعات، نقشه‌های به‌روز پوشش اراضی است که برای تصمیم‌گیری صحیح و مدیریت و برنامه‌ریزی آگاهانه برای مدیران (شهری) مورد نیاز است.
سنجش از دور یک منبع غنی برای تولید بسیاری از اطلاعات مکانی و محیطی است و یکی از بنیادی‌ترین اطلاعاتی که تولید می‌کند نقشه‌های پوشش اراضی است . اطلاعات پوشش اراضی برای تولید نقشه‌های کاربری اراضی، مطالعه تغییرات محیطی و برقراری ارتباط بین عوامل انسانی مختلف و متغیرهای فیزیکی محیط مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای تولید نقشه‌های پوشش اراضی ابتدا بایستی این اطلاعات از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های دیگر استخراج شود. تفسیر بصری و الگوریتم‌های یادگیری ماشینی دو روش متداول برای استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره‌های و داده‌های سنجش از دور است، که هر یک دارای مزایا و معایبی می‌باشند. در برخی موارد استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره‌ای و هوایی توسط عامل انسانی نتایج مطلوب‌تری نسبت به روش‌های خودکار یا نیمه ‌خودکار تولید می‌کند. اما در جوامع امروزی تولید اطلاعات توسط عامل انسانی و به روش‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای موجود نیست و لازم است روش‌های خودکار و عاری از دخالت انسان توسعه داده شود. در این راستا پیوسته الگوریتم‌های یادگیری جدیدتری توسعه داده می‌شود تا این نیاز را برطرف سازد. در زمینه استخراج اطلاعات از تصاویر سنجش از دور به روش سنتی، مسائلی که بایستی مورد توجه واقع شود عبارت‌اند از: 1- حجم زیاد و رشد سریع داده‌ها و تصاویر در سنجش از دور، 2- زمان‌بر بودن استخراج اطلاعات توسط انسان و از طرف دیگر 3- پیچیدگی عوارض برای تفسیر بصری و استخراج به وسیله چشم ممکن است باعث خطا ‌گردد و در برخی موارد نیز استخراج اطلاعات به این روش غیرممکن می‌شود. راه‌حل این مسئله استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی است که هدف نهایی آن‌ ها استخراج اطلاعات بدون دخالت انسان است . مهم‌تر ین کاری که الگوریتم‌های یادگیری ماشینی در سنجش از دور انجام می‌دهند طبقه‌بندی داده‌ها به کلاس‌های اطلاعاتی است. الگوریتم‌های یادگیری ماشینی متداول در سنجش از دور مثل روش‌های طبقه‌بندی بیشینه شباهت (MLC )، ماشین بردار پشتیبان (SVM ) و شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN ) دارای مشکلاتی مثل 1- نیازمندی به داده‌های آموزشی زیاد و بدون خطا، 2- نیازمندی به تعیین بهینه و صحیح پارامترهای آغازکننده، 3- محاسبات زیاد و 4- دقت پایین در استخراج اطلاعات هستند. جنگل تصادفی (RF ) یک الگوریتم یادگیری ماشینی جدید است که با ترکیب طبقه‌بندی‌کننده‌های درختی نتایج رضایت‌بخشی را در طبقه‌بندی تولید می‌کند هم‌چنین استفاده از این روش می‌تواند برخی از مشکلات مطرح در الگوریتم‌های قبلی را رفع کند.
ارزش اطلاعاتی یک تصویر بیشتر از هزار کلمه است. سنجش از دور تصاویری با اطلاعات گوناگون از محیط را در اختیار ما قرار می‌دهد. همان ‌طور که گفته شد می‌توان با طبقه‌بندی تصاویر به این اطلاعات دست یافت. در بیشتر موارد در طبقه‌بندی تصاویر از روش‌های پیکسل-مبنا استفاده می‌شود. این روش‌ها پیکسل‌های تصویر را بر اساس اطلاعات عددی آن‌ ها طبقه‌بندی می‌کنند. اما معمولاً عوارضی که در اکثر موارد در یک تصویر به دنبال آن هستیم، تک ‌پیکسلی نیستند بلکه به صورت مجموعه‌ای از پیکسل‌ها یا یک شی هستند. لذا در این تحقیق نیز با توجه به این که هدف طبقه‌بندی پوشش اراضی است و عوارض نهایی مورد نظر، تک ‌پیکسلی نیستند، ابتدا یک قطعه‌بندی روی تصویر انجام می‌شود تا اشیا تصویری تولید شوند و سپس این اشیا با توجه به ویژگی‌هایی که دارند طبقه‌بندی می‌شوند تا کلاس‌های اطلاعاتی پوشش اراضی را ارائه دهند.
در این تحقیق طبقه‌بندی هم به صورت پیکسل-مبنا و هم به صورت شی-مبنا با چند روش‌ انجام می‌شود و نتایج هر یک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، تا در نهایت روشی مناسب از میان روش‌های بررسی‌شده برای طبقه‌بندی پوشش اراضی شهری با بهره گرفتن از تصاویر ابرطیفی ارائه گردد. از آنجا پوشش اراضی شهری پیچیده‌تر و مهم‌تر از پوشش اراضی طبیعی است در این تحقیق یک تصویر از یک صحنه شهری با عوارض مختلف مورد بررسی قرار گرفته است تا بتوانیم ارزیابی صحیح‌تری را به طور عملی از روش‌های طبقه‌بندی مختلف انجام دهیم.
1-2 ضرورت‌ها، انگیزه‌ها و ویژگی‌های تحقیق
در تحقیقات صورت گرفته قبلی در زمینه طبقه‌بندی پوشش اراضی از روش‌ها و داده‌های بسیاری استفاده‌شده است (Lu and Weng, 2007). در اغلب این تحقیقات روش‌های پیشرفته و درعین‌حال پیچیده‌ای مثل شبکه‌های عصبی، ماشین‌های بردار پشتیبان، RFM و یا تلفیق این روش‌ها باهم و با فن‌های بهینه‌سازی و فازی‌سازی استفاده‌شده است. درک عمیق بسیاری از این روش‌ها و رفع مشکلات حاصل از استفاده این روش‌ها و یا تعیین پارامترهای این روش‌ها برای عموم کاربران سنجش از دور نیاز به مطالعه و صرف زمان زیادی دارد. به همین دلیل ممکن است در برخی کاربردهای سنجش از دور به درستی نتوان از این روش‌ها استفاده کرد.
امروزه با پیشرفت سنجنده‌های سنجش از دور، می‌توان به طور هم‌زمان اطلاعات طیفی و مکانی با قدرت تفکیک بالا را باهم استفاده کرد. علاوه بر این سنجنده‌های لیدار قادرند اطلاعات ارتفاعی دقیقی از محیط را در اختیار ما قرار دهند (Hodgson et al., 2003). تلفیق این دو نوع داده می‌تواند کمک بزرگی به بهبود دقت طبقه‌بندی و تهیه نقشه پوشش اراضی شهری بکند. تحقیقات بسیاری برای طبقه‌بندی و تلفیق این داده‌ها به منظور تولید نقشه‌های پوشش اراضی شده است. اغلب این تحقیقات با تکیه بر روش‌های پیشرفته و پیچیده توانسته‌اند دقت طبقه‌بندی تصاویر ابرطیفی و لیدار را افزایش دهند. اما سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا همیشه برای افزایش دقت طبقه‌بندی تصاویر ابرطیفی لازم است چنین روش‌های پیچیده (که اغلب دارای محاسبات بالایی نیز هستند) به کار رود، یا این که می‌توان با روش‌های ساده‌تری نیز به این دقت دست یافت.
یکی از روش‌های جدید طبقه‌بندی، RF است که با الگوریتم بسیاری ساده‌ای به کمک تلفیق چند طبقه‌بندی‌کننده پایه ساده کار می‌کند و تعیین پارامترهای آن بسیار ساده است (Joelsson et al., 2010). مطالعات قبلی انجام شده درباره RF قابلیت‌های کاربردی از این روش را معرفی کرده‌اند. مزایای مطرح شده این روش و سادگی آن، انگیزه اصلی استفاده از این روش جهت طبقه‌بندی تصاویر ابرطیفی در این تحقیق است .
برخی محققین در کارهای قبلی نشان داده‌اند که قطعه‌بندی تصویر و طبقه‌بندی شی-گرا می‌تواند دقت طبقه‌بندی را بالا ببرد (Kettig and Landgrebe, 1976, Geneletti and Gorte, 2003, Benz et al., 2004, Walter, 2004, Blaschke, 2010). در برخی تحقیقات نیز برای طبقه‌بندی تصاویر چند طیفی، طبقه‌بندی شی-گرا پیشنهاد شده است (Kettig and Landgrebe, 1976, Geneletti and Gorte, 2003). در مورد تصاویر ابرطیفی، با توجه به محاسبات بالای قطعه‌بندی و تولید ویژگی‌های شی‌گرا و تعداد بالای باندهای تصاویر ابرطیفی، سؤال دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که قطعه‌بندی و تولید ویژگی‌های شی‌گرا برای بهبود طبقه‌بندی تصاویر ابرطیفی تا چه حد دقت کار را بالا می‌برد و آیا طبقه‌بندی شیء‌گرای تصاویر ابرطیفی از نظر محاسباتی و زمان طبقه‌بندی به صرفه است. برای پاسخ به این‌چنین سؤالاتی انجام یک تحقیق و مطالعه ضروری است. تحقیق برای پاسخ به مسائل مذکور ارائه می‌شود که مقایسه با تحقیقات قبلی دارای ویژگی‌های جدیدی است . این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:
• استفاده از طبقه‌بندی RF به منظور طبقه‌بندی تصاویر ابرطیفی با تلفیق داده لیدار،
د قطعه‌بندی و تولید ویژگی‌های شی‌گرا از تصاویر ابرطیفی و داده لیدار و طبقه‌بندی آن‌ ها با الگوریتم‌های RF، SVM و NN،
• افزایش نمونه‌های آموزشی با کمک RF به منظور افزایش دقت طبقه‌بندی تصاویر ابرطیفی، و
• حذف باندهای کم اهمیت تصویر ابرطیفی و طبقه‌بندی با بهره گرفتن از باندهای مناسب با کمک RF.
1-3 اهداف و سؤالات تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی فن‌های یادگیری ماشینی برای طبقه‌بندی کاربری اراضی شهری با بهره گرفتن از تصاویر ماهواره‌ای و داده کمکی مثل DSM است . اهداف اصلی این تحقیق عبارت‌اند از:
• بررسی عملکرد طبقه بندی کننده RF در طبقه‌بندی تصاویر ابرطیفی و داده لیدار در یک صحنه شهری،
• ارزیابی قابلیت RF به عنوان یک ابزار انتخاب ویژگی برای طبقه‌بندی پوشش اراضی شهری،
و مقایسه نتایج طبقه‌بندی به دست آمده از طبقه بندی کننده مبتنی بر RF با نتایج حاصل از طبقه‌بندی‌کننده‌های معروف.
با توجه به تحقیقات قبلی و تصویر ابرطیفی به‌کار‌رفته در این تحقیق سؤالات زیر مطرح می‌شود:
ث آیا RF می‌تواند در طبقه‌بندی تصاویر ابرطیفی جایگزین روش‌های پیچیده مثل SVM و NN شود؟
• RF ، در کاهش محاسبات طبقه‌بندی یا انتخاب باندهای مناسب تصاویر ابرطیفی چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
• چگونه با کمک الگوریتم RF می‌توان صحت طبقه‌بندی را افزایش داد؟
• آیا با کمک RF می‌توانیم نمونه‌‌های آموزشی بیشتری تولید کرد و با کمک آن دقت طبقه‌بندی را افزایش داد؟
• آیا قطعه‌بندی چندمقیاسی و تولید ویژگی‌های جدید و انجام طبقه‌بندی با کمک این ویژگی‌ها می‌تواند دقت طبقه‌بندی تصاویر ابرطیفی را افزایش دهد؟
1-4 روش تحقیق
روش استفاده‌شده در تحقیق حاضر به طور خلاصه شامل مراحل زیر است :
• قطعه‌بندی تصویر و تولید اشیا تصویر
• تولید ویژگی‌های شی-مبنا
• طبقه‌بندی پیکسل-مبنا و شی-مبنا
• محاسبه احتمال تعلق کلاس‌ها به کمک الگوریتم RF و تولید نمونه‌های آموزشی جدید
• تکرار طبقه‌بندی با نمونه‌های آموزشی جدید
• ارزیابی و مقایسه حالت‌های مختلف طبقه‌بندی
در این تحقیق حالت‌های مختلفی از ویژگی‌های پیکسل-مبنا از تلفیق ویژگی‌های بافت لیدار و باندهای تصویر ابرطیفی، باندهای انتخابی تصویر ابرطیفی، و ویژگی‌های شی-مبنا حاصل از قطعه‌بندی در یک و چند مقیاس به طور جداگانه باهم تلفیق‌شده و طبقه‌بندی شدند و در نهایت، حالت‌های مختلف طبقه‌بندی مورد ارزیابی قرار گرفت. روند کلی مراحل مذکور به طور خلاصه در شکل ‏1 1 نشان داده شده است و جزئیات آن در فصل چهار تحقیق ارائه شده است.
شکل ‏1 1) روند کلی تحقیق
1-5 معرفی اختصاری سایر فصول
در فصل بعد تعدادی از تحقیقات مرتبط در زمینه روش‌های مختلف طبقه‌بندی پوشش اراضی با بهره گرفتن از تصاویر ماهواره‌ای و داد‌های سنجش از دوری و لیدار پرداخته شده است. در بخش ‏2-2 مروری بر کارهای انجام شده شی-گرا و پیکسل-مبنا شده است. در بخش ‏2-3 مروری بر تحقیقات سنجش از دوری انجام شده با الگوریتم‌های پیشرفته مثل SVM، NN، روش‌های دانش-پایه و الگوریتم‌های ترکیبی مثل RF شده است. روش‌های انتخاب و کاهش فضای ویژگی در بخش ‏2-4 توضیح داده شده است. در انتهای فصل در بخش ‏2-5 خلاصه‌ای از مطالب فصل گفته شده است.
در فصل سوم، مفاهیم و روش‌های مورد نیاز در تحقیق توضیح داده شده است. ابتدا در بخش ‏3-2 مفاهیم پایه مورد استفاده در بازشناسی الگو توضیح داده شده است. در بخش ‏3-3 الگوریتم متداول طبقه‌بندی، در بخش ‏3-4 روش‌های ترکیبی طبقه‌بندی گفته شده است. در ادامه در دو بخش ‏3-5 و ‏3-6 دو الگوریتم مهم ترکیبی Boosting و Bagging توضیح داده شده است. در بخش ‏3-6-3 الگوریتم جنگل تصادفی و برخی قابلیت‌های آن توضیح داده شده است. در بخش ‏3-7 روش قطعه‌بندی تصویر و در بخش ‏3-8 معیار‌های ارزیابی طبقه‌بندی گفته شده است. در بخش ‏3-9 خلاصه‌ای از مطالب فصل گفته شده است.
در فصل چهارم تحقیق ابتدا داده‌های مورد استفاده در بخش ‏4-2 و در ادامه در بخش ‏4-3 روش پیشنهادی تحقیق و ارزیابی روش‌ها در بخش ‏4-4 توضیح داده شده است. در بخش ‎0 نیز خلاصه‌ای از مطالب فصل گفته شده است.
در نهایت در فصل پنجم، ابتدا مقدمه و خلاصه‌ای از تحقیق در بخش‌های ‏5-1 و ‏5-2 آورده شده است. در ادامه نیز با توجه به نتایج تحقیق در بخش ‏5-3 و ‏5-4 به ترتیب دستاوردها و پیشنهادها ارائه شده است.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات پیشین

فصل 2 مروری بر تحقیقات پیشین
2-1 مقدمه
در این فصل رویکردهای طبقه‌بندی پوشش اراضی، به خصوص نواحی شهری با بهره گرفتن از تصاویر ماهواره‌ای مرور شده است. در بخش ‏2-2 روش‌های متفاوت طبقه‌بندی پوشش اراضی در زمینه سنجش از دور ارائه شده است. بخش ‏2-3 نیز فن‌های انتخاب ویژگی را با مقایسه روش‌های متفاوت مرور می‌کند. در بخش ‏2-4 به مرور چند روش مهم انتخاب و کاهش باند پرداخته شده است. در نهایت در بخش ‏2-5 خلاصه‌ای از مطالب فصل آورده شده است.

گرایش سنجش از دور
بررسی روش جنگل تصادفی جهت بهبود طبقه‌بندی پوشش اراضی شهری با بهره گرفتن از تصاویر ماهواره‌ای

تابستان 13

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :121

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.