رشته حسابداری

پایان‌نامه دکتری در رشته حسابداری: مدل­بندی رابطه بین دارایی­ های نامشهود و عملکرد شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه شیراز

دانشكده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

 

پایان‌نامه دکتری در رشته حسابداری

 

 

مدل­بندی رابطه بین دارایی­ های نامشهود و عملکرد شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 استاد راهنما:

دكتر محمد نمازی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

فصل اول: كلیات پژوهش. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله پژوهش… 3

1-3- اهمیت پژوهش… 6

1-4- اهداف پژوهش… 7

1-5- سوال­های پژوهش… 8

1-6- فرضیه ­های پژوهش… 9

1-7- روش انجام پژوهش… 12

1-7-1- جامعه و نمونه آماری.. 12

1-7-2- روش گردآوری داد­ه­ها 13

1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها 14

1-8- متغیرهای پژوهش… 15

1-9- استفاده­کنندگان از نتایج ‌پژوهش… 15

1-10- تعریف واژه­ های کلیدی.. 15

1-10-1- دارایی­ های نامشهود. 15

1-10-2- اموال فکری.. 16

1-10-3- کیو توبین.. 16

1-10-4- ارزش افزوده اقتصادی.. 16

1-11- ساختار پژوهش… 17

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 18

2-1- مقدمه. 19

2-2- مبانی نظری.. 20

2-2-1- تاریخچه دارایی­ های نامشهود و اهمیت این دارایی­ ها 20

2-2-2- ماهیت دارایی­ های نامشهود. 21

 

 

عنوان                                                                                                                              صفحه

2-2-3- روش­های ارزیابی دارایی­ های نامشهود. 24

2-2-3-1- روش­های ارزیابی مبتنی بر نسبت.. 25

2-2-3-2- روش­های ارزیابی مبتنی بر اندازه 26

2-2-3-3- روش­های ارزیابی ترکیبی.. 27

2-2-4- الزامات گزارشگری دارایی­ های نامشهود. 28

2-3- رابطه دارایی­ های نامشهود با عملکرد شرکت.. 31

2-4- پیشینه پژوهش… 36

2-4-1- پیشینه داخلی.. 36

2-4-2-  پیشینه خارجی.. 44

2-5- خلاصه فصل.. 54

فصل سوم: روش اجرای پژوهش… 55

3-1- مقدمه. 56

3-2- سوال­های پژوهش… 57

3-3- روش پژوهش… 58

3-4- قلمرو پژوهش… 59

3-5- جامعه پژوهش… 59

3-6- مدل پژوهش… 60

3-7- فرضیه ­های پژوهش… 62

3-8- متغیرهای پژوهش… 67

3-8-1- متغیرهای مستقل.. 67

3-8-2- متغیرهای وابسته. 69

3-8-3- متغیرهای کنترلی.. 71

3-9- روش گردآوری داده‌ها 71

3-10- روش­های آماری مورد استفاده در پژوهش… 72

3-10-1- آزمون تفاوت میانگین.. 72

3-10-2- ضریب همبستگی.. 74

3-10-3- مدل­سازی معادله ساختاری.. 74

3-11- روایی و پایایی پژوهش… 77

3-12- خلاصه فصل.. 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها 79

4-1- مقدمه. 80

4-2- آمار توصیفی داده ­ها 80

4-3- آزمون استنباطی.. 83

 

عنوان                                                                                                                              صفحه

4-3-1- آزمون فرضیه اول. 91

4-3-2- آزمون فرضیه دوم. 92

4-3-3- آزمون فرضیه سوم. 93

4-3-4- آزمون فرضیه چهارم. 94

4-3-5- آزمون فرضیه پنجم. 94

4-3-6- آزمون فرضیه ششم. 95

4-3-7- آزمون فرضیه هفتم. 96

4-3-8- آزمون فرضیه هشتم. 96

4-3-9- آزمون فرضیه نهم. 97

4-3-10- آزمون فرضیه دهم. 98

4-3-11- آزمون فرضیه یازدهم. 98

4-3-12- آزمون فرضیه دوازدهم. 99

4-3-13- آزمون فرضیه سیزدهم. 100

4-3-14- آزمون فرضیه چهاردهم. 101

4-3-15- آزمون فرضیه پانزدهم. 101

4-3-16- آزمون فرضیه شانزدهم. 102

4-3-17- آزمون فرضیه هفدهم. 103

4-3-18- آزمون فرضیه هجدهم. 103

4-3-19- آزمون فرضیه نوزدهم. 104

4-3-20- آزمون فرضیه بیستم. 105

4-3-21- آزمون فرضیه بیست و یکم. 105

4-3-22- آزمون فرضیه بیست و دوم. 106

4-3-23- آزمون فرضیه بیست و سوم. 107

4-3-24- آزمون فرضیه بیست و چهارم. 108

4-4- تحلیل­های اضافی.. 110

4-4-1- گروه خودرو، ماشین­آلات و فلزات.. 110

4-4-2- گروه شیمیایی و دارویی.. 115

4-4-3- گروه معادن و کانی­ها 118

4-4-4- گروه سایر صنایع. 122

4-4-5- آزمون کلی.. 126

4-5- خلاصه فصل.. 131

فصل پنجم: بحث، نتیجه ­گیری و پیشنهادها 132

5-1- مقدمه. 133

عنوان                                                                                                                              صفحه

5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش… 133

5-3- بحث و نتیجه ­گیری.. 140

5-4- پیشنهادهای پژوهش… 144

5-5- پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی.. 145

5-6- محدودیت­های پژوهش… 146

5-7- استفاده­کنندگان نتایج این پژوهش… 147

5-8- خلاصه فصل.. 149

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..151

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..154

پیوستها

پیوست شماره 1-شرکت­های مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………..165

پیوست شماره 2-نحوه محاسبه هزینه سرمایه در فرمول ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………….168

 

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان و شماره                                                                                               صفحه

 جدول 2-1: خلاصه نتایج پژوهش­های داخلی 43

 جدول 2-2: خلاصه نتایج پژوهش­های خارجی 52

 جدول 3-1: شرکت­های مورد بررسی 60

 جدول 3-2: نحوه محاسبه متغیرهای مستقل پژوهش 69

 جدول 3-3: نحوه محاسبه متغیرهای وابسته پژوهش 70

 جدول 3-4: فرمول­های آماری مورد استفاده در این پژوهش 73

 جدول 4-1: طبقه ­بندی صنایع در این مطالعه 81

 جدول 4-2: شاخص ­های آماری مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته 83

 جدول 4-3: نتایج حاصل از آزمون کولموگروف-اسمرینف 90

 جدول 4-4: نتایج حاصل از آزمون کروسکال-والیس 90

 جدول 4-5: نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 91

 جدول 4-6: نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 92

 جدول 4-7: نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 93

 جدول 4-8: نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 94

 جدول 4-9: نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم 95

 جدول 4-10: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم 95

 جدول 4-11: نتایج حاصل از آزمون فرضیه هفتم 96

 جدول 4-12: نتایج حاصل از آزمون فرضیه هشتم 97

 جدول 4-13: نتایج حاصل از آزمون فرضیه نهم 97

 جدول 4-14: نتایج حاصل از آزمون فرضیه دهم 98

 جدول 4-15: نتایج حاصل از آزمون فرضیه یازدهم 99

 جدول 4-16: نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوازدهم 99

 جدول 4-17: نتایج حاصل از آزمون فرضیه سیزدهم 100

 جدول 4-18: نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهاردهم 101

 جدول 4-19: نتایج حاصل از آزمون فرضیه پانزدهم 102

 جدول 4-20: نتایج حاصل از آزمون فرضیه شانزدهم 102

 جدول 4-21: نتایج حاصل از آزمون فرضیه هفدهم 103

 جدول 4-22: نتایج حاصل از آزمون فرضیه هجدهم 104

 جدول 4-23: نتایج حاصل از آزمون فرضیه نوزدهم 104

 جدول 4-24: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیستم 105

عنوان و شماره                                                                                               صفحه

 جدول 4-25: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیست و یکم 106

 جدول 4-26: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیست و دوم 107

 جدول 4-27: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیست و سوم 107

 جدول 4-28: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیست و چهارم 108

 جدول 4-29: خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­ها 109

 جدول 4-30: ضرایب و معناداری رابطه دارایی­ های نامشهود و عملکرد (گروه اول) 112

 جدول 4-31: شاخص ­های آماری مربوط به گروه خودرو، ماشین­آلات و تجهیزات 114

 جدول 4-32: ضرایب و معناداری رابطه دارایی­ های نامشهود و عملکرد (گروه دوم) 116

 جدول 4-33: شاخص ­های آماری مربوط به گروه شیمیایی و دارویی 118

 جدول 4-34: ضرایب و معناداری رابطه دارایی­ های نامشهود و عملکرد (گروه سوم) 120

 جدول 4-35: شاخص ­های آماری مربوط به گروه معادن و کانی­ها 122

 جدول 4-36: ضرایب و معناداری رابطه دارایی­ های نامشهود و عملکرد (گروه چهارم) 124

 جدول 4-37: شاخص ­های آماری مربوط به گروه سایر صنایع 125

 جدول 4-38: ضرایب و معناداری رابطه دارایی­ های نامشهود و عملکرد. 128

 جدول 4-39: شاخص ­های آماری مدل کلی.. 130

 جدول 5-1: خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­ها 135

 جدول 5-2: خلاصه نتایج حاصل از آزمون­های تحلیلی اضافی.. 137

 

 

فهرست شكل‌ها

 

عنوان                                                                                                         صفحه

 

شکل 2-1- انواع دارایی­ های شرکت 22

شکل 2-2- منابع مبنایی برای سودآوری شرکت.. 35

شکل 3-1- مدل پژوهش… 61

شکل 4-1- گروه صنایع مورد بررسی.. 82

شکل 4-2- مقادیر استاندارد شده اموال فکری.. 84

شکل 4-3- مقادیر استاندارد شده دارایی­ های نامشهود. 84

شکل 4-4- مقادیر استاندارد شده سود خالص… 85

شکل 4-5- مقادیر استاندارد شده لگاریتم فروش خالص… 85

شکل 4-6- مقادیر استاندارد شده اهرم مالی.. 86

شکل 4-7- مقادیر استاندارد شده بازده دارایی­ ها 86

شکل 4-8- مقادیر استاندارد شده بازده حقوق صاحبان سهام. 87

شکل 4-9- مقادیر استاندارد شده بازده سرمایه­ گذاری شده 87

شکل 4-10- مقادیر استاندارد شده ارزش افزوده اقتصادی.. 88

شکل 4-11- مقادیر استاندارد شده اضافه ارزش بازار نسبت به دفتری.. 88

شکل 4-12- مقادیر استاندارد شده کیو توبین.. 89

شکل 4-13- مقادیر استاندارد شده ارزش افزوده بازار 89

شکل 4-14- مدل مربوط به دارایی­ های نامشهود و عملکرد (گروه اول: خودرو، ماشین­آلات و تجهیزات) 111

شکل 4-15- مدل مربوط به دارایی­ های نامشهود و عملکرد (گروه دوم: شیمیایی و دارویی) 115

شکل 4-16- مدل مربوط به دارایی­ های نامشهود و عملکرد (گروه سوم: معادن و کانی­ها) 119

شکل 4-17- مدل مربوط به دارایی­ های نامشهود و عملکرد (گروه چهارم: سایر صنایع) 123

شکل 4-18- مدل مربوط به دارایی­ های نامشهود و عملکرد. 127
چكیده

 

هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین دارایی­ های نامشهود و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدل­بندی آن است. بنابراین پژوهـش حاضر كاربـردی بوده و از نـوع پژوهش­های شبه­تجربی است. با بهره گرفتن از بانک­های اطلاعاتی موجود، 146 شرکت برای دوره 12 ساله 1380 تا 1391 در 4 گروه طبقه ­بندی شد و مورد بررسی قرار گرفت.

دارایی­ های نامشهود نیز به دو گروه دارایی­ های نامشهود ثبت شده و ثبت نشده تقسیم ­بندی شد. دارایی­ های نامشهود ثبت شده از صورت­های مالی و یادداشت­های همراه آن استخراج گردید. برای محاسبه دارایی­ های نامشهود ثبت نشده از متغیرهای جایگزین (کیو توبین و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی جزئی با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی نشان داد که بین دارایی­ های نامشهود ثبت شده شرکت­های مورد بررسی و عملکرد مالی آن­ها، بجز سود خالص، رابطه مثبت معنا­داری وجود ندارد. همچنین بین دارایی­ های نامشهود ثبت شده و عملکرد اقتصادی نیز، بجز ارزش افزوده اقتصادی، رابطه مثبت معنا­داری وجود ندارد. در حالی که این رابطه در مورد دارایی­ های نامشهود ثبت شده در سطح همه گروه­ ها و در کل روشن نیست، در مورد دارایی­ های نامشهود ثبت نشده بر عکس می­باشد. یعنی ارتباط بین دارایی­ های نامشهود ثبت نشده و عملکرد، مثبت معنادار است. با وجود ارتباط معنادار بین دارایی­ های نامشهود ثبت نشده و معیارهای عملکرد، شدت این ارتباط برای دارایی­ های نامشهود ثبت نشده نیز قوی­تر از دارایی­ های نامشهود ثبت شده است. بیشترین همبستگی مثبت معنا­دار بین نسبت کیوتوبین و نسبت بازده دارایی­ ها و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و سود خالص بدست آمد. همچنین در بین معیارهای عملکرد، معیار سود خالص از ارتباط قوی­تری با دارایی­ های نامشهود برخوردار بود. آزمون تحلیل­های اضافی حاصل از مدل­سازی معادلات ساختاری نیز نتایج مذکور را تایید نمود. دارایی­ های نامشهود در دو مدل عملکرد مالی و عملکرد اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفتند. در هردو مدل به دست آمده، ضریب مربوط به دارایی­ های نامشهود ثبت نشده معنادار بود. همچنین معناداری ضرایب مربوط به متغیرهای کنترلی تاثیر آن­ها را بر روابط بین دارایی­ های نامشهود و عملکرد نشان داد. مدل نهایی حاصل از آزمون­ها در عملکرد مالی و اقتصادی به ترتیب به شرح زیر است:

 

LOGNS×RIA107/0+INDU065/0-LOGNS136/0-FL327/0-UIA649/0+RIA080/0- =FP

 

LOGNS×UIA303/0+ LOGNS063/0+FL136/0+UIA699/0 =EP

  • مقدمه

بشر با پیشرفت سریع فناوری، وارد جامعه­ دانشی شده است (دراکر[1]، 1988). در همین راستا، اقتصاد جهانی از یک اقتصاد صنعتی به سوی اقتصاد مبتنی بر دانش[2] حرکت کرده است. در این اقتصاد دانش­محور، دارایی­ های نامشهود[3] نقش اساسی در موفقیت یک شرکت در دستیابی به اهداف را دارد به گونه ­ای که منشا ثروت و رشد، دارایی­ های نامشهود (فکری) است (لو[4]، 2001: 1). متون اخیر اقتصاد و مدیریت نشان داده ­اند که دارایی­ های نامشهود نقشی اساسی را در اقتصادهای امروزی نیز ایفا می­ کنند (لندینی[5]، 2014) به گونه ­ای که محصولات و شرکت­ها بر مبنای اطـلاعـات، ایجاد شده و از بیـن می­روند و بیشتر شرکـت­های موفق، شرکت­هایی هستند که از دارایی­ های نامشهود خود بهتر و سریع­تر استفاده می­ کنند (بونتیس[6] و همکاران، 1999: 392).

شکاف در حال افزایش بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت­ها، منعکس کننده وجود و اهمیت دارایی­ های نامشهود است (المترنه و بشیر[7]، 2013: 154). دلیل این شکاف مربوط به حرفه حسابداری است که به طور سنتی در مواجهه با شناسایی و اندازه گیری ارزش دارایی­ های نامشهود با مشكل مواجه بوده است. با وجود اهمیت دارایی­ های نامشهود در اقتصادهای مدرن، مدل پذیرفته شده جامعی که بتواند مفهوم اندازه ­گیری نامشهودها و مقایسه آن­ها در بین شرکت­ها را ارائه دهد، وجود ندارد (چن[8]، 2012: 13). یکی از دلایل این موضوع، رویكرد محافظه­كارانه حرفه حسابداری و برتری ویژگی كیفی قابلیت اتكا بر ویژگی كیفی مربوط بودن اطلاعات اسـت. با وجود این، بحث در مورد عدم کفایت رویه­ های سنتی گزارشگری برای دارایی­ های نامشهود و اینکه آیا شرکت­ها باید محرک­های ارزش دارایی­ های نامشهود خود را به روش قابل مقایسه­ ای گزارش کنند، از چند سال پیش شروع شده و کشورهای اسکاندیناوی در این زمینه پیشگام هستند (دام[9]، 2003: xvi). حقیقت این است که حسابداری و گزارشگری شرکت­ها باید واقعیت اقتصادی کسـب و کار و شرکـت­های امـروزی را برای تصمیم ­گیری مدیران و سرمایه­ گذاران و به طور کلی ذینفعان به بهترین روش ارائه دهد و برای رسیدن به این مهم، چاره­ای جز تفکر در مورد بازنگری رویه­ های فعلی گزارشگری دارایی­ های نامشهود نیست. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین دارایی­ های نامشهود و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای پاسخ­گویی به این نیاز است.

[1] -Druker

[2] – Knowledge-Based Economy

[3] – Intangible Assets

[4] – Lev

[5] – Landini

[6] – Bontis

[7] – Al Matarneh and Bashir

[8] – Chen

[9] – Daum

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 185

قیمت : 14700 تومان 14700

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک

دانلود به شما نشان داده می شود

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.