عمران

پایان نامه عمران گرایش مهندسی محیط زیست:امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌ آوری

دانلود پایان نامهكارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمرانگرایش مهندسی محیط زیست

با عنوان:امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌ آوری

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته عمران گرایش مهندسی محیط زیست

امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌ آوری

 

1393

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

در این تحقیق تاثیر واکنش‌های بیولوژیکی در حذف مواد آلی فاضلاب هنگام انتقال از منابع تولید به تصفیه‌خانه در شبکه‌های متعارف و شبکه‌های قطر کوچک نوین بررسی شد. برای این منظور یک قسمت از این شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب طراحی و ساخته شد. لوله‌های مورد استفاده از جنس PVC بوده و طول لوله‌ها در مجموع به 15 متر می‌رسید. همچنین قطر لوله‌های مورد استفاده 1/0 متر بود که به صورت ثقلی طراحی شد. جهت ایجاد سطحی مناسب برای الحاق میکروارگانیسم‌ها، توری پلاستیکی به عنوان واسطه به سطوح داخلی لوله چسبانده شد. سطح تماس فاضلاب با توری‌ها، در حالتی که لوله‌ها پر بودند، 77/3 متر مربع بود. جهت انجام آزمایشات مربوط به میزان حذف مواد آلی از فاضلاب مصنوعی با شدت آلودگی مشابه با فاضلاب شهری استفاده شد.

مدل ساخته شده تحت شرایط هوازی راهبری شد و تغییرات دمای فاضلاب در محدوده 3 20 بود. پس ازگذشت سه هفته از زمان شروع راه‌اندازی، آزمایشات مربوط به میزان حذف مواد آلی شامل BOD، COD، TN و NH3-N و NO3-N انجام شد. سطح بایوفیلم ایجاد شده نامنظم و ضخامت میانگین آن بین 7/4-3 میلی‌متر بود. چگالی سطحی بایوفیلم تشکیل شده بین 1/33-3/22 گرم بایومس بر متر مربع (وزن خشک) بود. نرخ مصرف اکسیژن پس از گذشت 3 هفته تقریبا به 21/0 میلی‌گرم بر لیتر بر دقیقه رسید.

بالاترین میزان کاهش در غلظت COD با کاهش 77 درصدی بود. همچنین بالاترین نرخ حذف BOD5، 73 درصد بود. به دلیل بالا بودن غلظت COD و کوتاه بودن زمان ماند، فرایند نیتریفیکاسیون شکل نگرفت و تغییرات غلظت ‌‌‌ترکیبات نیتروژنی ناچیز بود.

نتایج حاکی از آن است که در صورت مهیا بودن شرایط، نرخ واکنش‌های بیولوژیکی در شبکه‌های جمع‌ آوری نسبتا بالا بوده و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از این پتانسیل استفاده بهینه کرد. در مناطق دوردست و کوهستانی که به دلیل مشکلات اجرایی، ساخت ‌تصفیه‌خانه با مشکلاتی مواجه است و همچنین در مناطقی که به دلیل کمبود سرمایه، امکان احداث ‌تصفیه‌خانه وجود ندارد، می‌توان با این رویکرد تا حدی زیادی از ورود آلودگی به محیط زیست جلوگیری کرد.

 

واژه‌های کلیدی

واکنش‌های بیولوژیکی، شبکه جمع‌ آوری، فاضلاب، میکروارگانیسم، بایوفیلم

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل 1 1

مقدمه 1

1-1 مقدمه 2

1-2 اهمیت تحقیق 2

1-3 ضرورت تحقیق 4

1-4 فرضیات تحقیق 5

1-5 اهداف تحقیق 6

1-6 ساختار پایان نامه 6

فصل 2: مروری بر منابع 8

2-1 مقدمه 9

2-2 تاریخچه‌ و اهمیت تصفیه فاضلاب 9

2-3 اهمیت جمع‌ آوری فاضلاب 10

2-4 شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب 10

2-4-1 تاریخچه احداث 10

2-5 انواع فاضلاب 12

2-5-1 فاضلاب خانگی 12

2-5-2 فاضلاب صنعتی 12

2-5-3 فاضلاب‌های سطحی 13

2-6 شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب و انواع آن 13

2-6-1 شبکه‌های بهداشتی فاضلاب 14

2-6-2 شبکه‌های جمع‌ آوری آب‌های سطحی 15

2-6-3 شبکه‌های جمع‌ آوری مرکب 15

2-6-4 شبکه‌های جمع‌ آوری جایگزین 16

2-6-4-1 شبکه‌های جمع‌ آوری ثقلی با قطر کوچک 16

2-6-5 انواع روش‌های مورد استفاده جهت بررسی فرایندهای شبکه جمع‌ آوری فاضلاب 17

2-6-5-1 آنالیزهای آزمایشگاهی در رآکتورهای کوچک 17

2-6-5-2 طرح‌های پایلوتی آزمایشگاهی 19

2-6-5-3 مطالعات میدانی 19

2-7 تغییرات کیفی فاضلاب هنگام انتقال 20

2-7-1 تصفیه فاضلاب در مجاورت باکتری‌های هوازی 21

2-7-1-2 انواع واکنش‌های شبکه‌های جمع‌ آوری ثقلی تحت شرایط هوازی 21

2-7-2 تجزیه مواد آلی فاضلاب تحت شرایط بی‌هوازی 22

2-7-2-1 نحوه تشکیل گاز H2S در فاضلاب 22

2-7-2-2 عوامل موثر در تولید گاز هیدروژن سولفید 23

2-7-3 جلوگیری از انتشار شرایط بی‌هوازی در شبکه‌های متعارف جمع‌ آوری فاضلاب 25

2-7-4 تاثیر اکسیژن در کنترل شرایط بی‌هوازی 25

2-8 تاثیر نیترات در کنترل شرایط بی‌هوازی 26

2-9 ویژگی‌های شبکه جمع‌ آوری موثر بر تبدیلات بیولوژیکی 27

2-10 عوامل موثر بر نرخ تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب 30

2-10-1 نسبت F/M 30

2-10-2 زمان ماند هیدرولیکی 31

2-10-3 قطر شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب 31

2-11 استفاده از شبکه‌های جمع‌ آوری به عنوان تاسیسات پیش تصفیه 31

2-12 روش‌های ارزیابی تغییرات کیفیت فاضلاب هنگام انتقال در شبکه‌های جمع‌ آوری 33

2-12-1 حذف COD، BODوDOC در شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب 34

2-12-2 حذف ذرات معلق و مواد آلی محلول در شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب 38

2-12-3 حذف اکسیژن محلول در شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب 40

2-12-4 حذف نیترات در شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب 40

2-13 الحاق بایوفیلم به جداره‌ی داخلی فاضلاب‌روها 42

2-14 مدل‌های حذف در شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب 44

2-14-2 انتقال هوا 44

2-14-3 رشد بایومس هتروتروفیک 45

2-14-3-1 رشد بایومس معلق 45

2-14-3-2 انرژی مورد نیاز جهت نگهداری بایومس معلق 45

2-14-3-3 رشد بایوفیلم 46

2-14-4 هیدرولیز 46

2-14-4-2 ماتریس واکنش‌ها 47

2-15 نتیجه‌گیری مطالعات انجام شده 49

فصل 3: روش تحقیق 50

3-1 مقدمه 51

3-2 مطالعات شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب 51

3-3 جزییات ساخت پایلوت 51

3-3-1 انتخاب روش مناسب جهت ساخت پایلوت 51

3-3-2 انتخاب شرایط حاکم بر فرایندهای حذف در شبکه جمع‌ آوری 52

3-4 روابط هیدرولیکی مورد استفاده 52

3-4-1 رابطه پیوستگی 52

3-4-2 رابطه جریان 53

3-4-2-1 رابطه تجربی مانینگ-استریکلر 53

3-5 شبیه ‌سازی شبکه‌های متعارف جمع‌ آوری فاضلاب و قطر کوچک 54

3-5-1 چگونگی افزایش MLSS درپایلوت 54

3-6 ساخت پایلوت آزمایشگاهی 55

3-6-2 انتخاب مصالح 56

3-6-2-1 قطر و نوع لوله‌ها 56

3-6-2-2 پمپ‌ها 58

3-6-2-3 دیفیوزر 60

3-6-2-4 مخازن نگهداری 61

3-6-2-5 سطح شیبدار 61

3-6-2-6 توری‌ها 62

3-6-2-7 فاضلاب مصنوعی 63

3-6-2-8 لجن فعال 64

3-7 ساخت پایلوت آزمایشگاهی 64

3-8 راه‌اندازی پایلوت آزمایشگاهی 65

3-8-1 محاسبه دبی جریان 66

3-8-2 اندازه‌گیری رشد بایوفیلم 66

3-8-3 میزان فعالیت بایوفیلم 67

3-9 آزمایش‌ها 67

3-9-1 مواد معلق 67

3-9-1-1 تعیین کل جامدات معلق خشک شده در 103 تا  105 درجه سانتی‌گراد 68

3-9-2 تعیین کل جامدات محلول خشک شده در  180 درجه سانتی‌گراد 69

3-9-2-1 دستگاه‌ها و وسایل 70

3-9-2-2 روش انجام آزمایش 70

3-9-3 تعیین جامدات ثابت و فرار سوزانده شده در دمای 550 درجه سانتی‌گراد 71

3-9-3-1 دستگاهها 71

3-9-3-2 روش انجام آزمایش 71

3-9-4 آزمایش‌های مربوط به حذف مواد آلی فاضلاب 72

3-9-4-1 آزمایش BOD5 72

3-9-4-2 آزمایش COD 72

3-9-4-3 اندازه‌گیری COD به روش تیتراسیون 73

3-9-4-4 اندازه‌گیری COD به روش اسپکتوفتومتری 74

3-9-4-5 آزمایش ‌‌‌‌اندازه‌گیری اکسیژن محلول 75

3-9-4-6 اندازه گیری نیتروژن آمونیاكی 75

3-9-4-7 اندازه گیری نیتروژن نیترات 75

3-9-4-8 اندازه‌گیری دمای فاضلاب 76

3-9-4-9 اندازه گیری PH 76

فصل 4: نتایج و تفسیر آنها 77

4-1 مقدمه 78

4-2 عملکرد توری‌ها جهت رشد الحاقی 78

4-3 بررسی تاثیر بالا بردن زبری در سرعت جریان 79

4-3-1 زبری جریان در حالت اولیه(قبل از الحاق توری) 79

4-3-2 زبری لوله‌ها پس از الحاق توری 80

4-4 تشکیل بایوفیلم بر روی پلاستیک مشبک 80

4-4-1 اندازه‌گیری ضخامت بایوفیلم تشکیل شده 80

4-4-2 ساختار بایوفیلم تشکیل شده 82

4-5 نرخ مصرف اکسیژن 83

4-6 حذف مواد آلی 84

4-6-1تغییرات غلظت COD 84

4-6-1-1 آزمایش COD پس از گذشت ‌‌یک هفته از زمان شروع 84

4-6-1-2 آزمایش COD پس از گذشت دو هفته از زمان شروع 85

4-6-1-3 آزمایش COD پس از گذشت سه هفته از زمان شروع 85

4-6-2 تغییرات غلظت BOD5 طی دوره ‌بهره‌برداری از پایلوت 87

4-6-2-1 تغییرات BOD5 در سرعت 15/0 و 25/0 متر بر ثانیه 87

4-6-3 آزمایش BOD5 و COD در سرعت 75/0 بر ثانیه 88

4-6-4 حذف‌‌‌ترکیبات نیتروژنی 89

4-6-4-2 نیتروژن کل 91

4-6-4-3 غلظت N-NH3 و N-NO3 91

4-6-4-4 مواد معلق 92

فصل 5 94

جمع‌بندی و پیشنهادها 94

فصل 5: 95

5-1 نتیجه‌گیری 95

5-1-1 پیشنهادات 96

مراجع 97

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل (2-1) خصوصیات انواع مختلف شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب 16

شکل (2-2) یک نمونه از رآکتورهای آزمایشگاهی مورد استفاده در مطالعات شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب 18

شکل (2-3) نمونه‌‌یک پایلوت آزمایشگاهی مورد استفاده در مطالعات شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب 19

شکل (2-4) فرایندهای غالب در شبکه‌های جمع‌ آوری تحت شرایط هوازی 21

شکل (2-5) روند تشکیل گاز H2S در شبکه جمع‌ آوری فاضلاب 23

شکل (2-6) تاثیر PH بر گونه‌های مختلف سولفید 24

شکل (2-7) جریان فاضلاب و زیر سیستم‌های مربوط به شبکه جمع‌ آوری فاضلاب 28

شکل (2-8) خطوط سیر کلی مواد آلی فاضلاب در شبکه‌های جمع‌ آوری 34

شکل (2-9) انواع الکترون پذیرنده خارجی تعیین کننده شرایط واکنش 35

شکل (2-10) واکنش‌های معمول در مسیر انتقال فاضلاب در شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب 39

شکل (3-1) شماتیک طرح نهایی پایلوت 56

شکل (3-2) لوله‌های مورد استفاده در پایلوت 57

شکل (3-3) پمپ لجن کش مورد استفاده جهت بازچرخانی جریان 58

شکل (3-4) پمپ هواده مورد استفاده 59

شکل (3-5) دیفیوزر مورد استفاده در مخزن بالا دست 60

شکل (3-6) توری‌های مورد استفاده 62

شکل (3-7) حوض هوادهی تصفیه‌خانه لجن فعال شهرک ‌‌یثرب 64

شکل (3-8) نمای پایلوت 65

شکل (3-9) نمودار استاندارد دستگاه اسپکتوفتومتر 74

شکل (4-1) بایوفیلم تشکیل شده بر روی توری 81

شکل (4-2) بایوفیلم تشکیل شده بر روی جداره داخلی لوله 81

شکل (4-3) تغییرات ضخامت بایوفیلم نسبت به زمان 82

شکل (4-4) تغییرات غلظت اکسیژن نسبت به زمان 83

شکل (4-5) تغییرات غلظت COD پس از گذشت ‌‌یک هفته از زمان شروع 85

شکل (4-6) تغییرات غلظت COD پس از گذشت دو هفته از زمان شروع 86

شکل (4-7) آزمایش COD در سرعت 15/0 متر بر ثانیه 86

شکل (4-8) آزمایش COD در سرعت 25/0 متر بر ثانیه 87

شکل (4-9) تغییرات BOD5 در سرعت 15/0 متر بر ثانیه 88

شکل (4-10) تغییرات غلظت BOD5 نسبت به زمان در سرعت 25/0 متر بر ثانیه 89

شکل (4-11) تغییرات COD در سرعت 75/0 متر بر ثانیه 90

شکل (4-12) تغییرات غلظت BOD5 در سرعت 75/0 متر بر ثانیه 90

شکل (4-13) تغییرات غلظت نیتروژن کل 91

شکل (4-14) تغییرات غلظت نیتروژن آمونیاکی و نیتراتی 92

شکل (4-15) تغییرات غلظت مواد معلق 93

 

فهرست جدول‌ها

جدول (2-1) خصوصیات شبکه‌های جمع‌ آوری در ارتباط با شرایط فرایندی 36

جدول (2-2) غلظت بایومس و سوبسترا در شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب 44

جدول (2-3) خصوصیات تبدیلات مواد آلی فاضلاب در شبکه‌های جمع‌ آوری ثقلی 47

جدول (3-1) ترکیبات فاضلاب مصنوعی(نوع اول) 63

جدول (3-2)ترکیبات فاضلاب مصنوعی(نوع دوم) 63


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 1

مقدمه

 

 

 

 

 

  • مقدمه

در این فصل در وهله اول نگاهی اجمالی به اهمیت تحقیق داریم و اشاره‌ای به نقش شبکه‌های جمع‌ آوری در توسعه پایدار شده است. کلیات فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که در شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب رخ می‌دهند و اهمیت آن‌ ها بحث شده است. در نهایت ضرورت تحقیق، فرضیات و اهداف تحقیق بیان شده است.

  • اهمیت تحقیق

امروزه شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب‌‌ یکی از زیر ساخت‌های مهم جوامع بشری محسوب می‌شوند و در توسعه شهرها نقش مهمی دارند. عمده‌ترین نقش این سازه‌ها را می‌توان جمع‌‌آوری فاضلاب از سطح شهرها، جلوگیری از انتشار بیماری‌های اپیدمی و تامین شرایط بهداشت عموی برشمرد. هزینه‌ی اجرایی شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب بسیار بالا بوده و تقریبا 75 درصد از هزینه‌های مربوط به فرایند کلی تصفیه‌ی فاضلاب را شامل می‌شوند. بنابراین حفظ و نگهداری این تاسیسات بسیار حائز اهمیت است.

طراحی بهینه و کارآمد شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب نقش مهمی در طرح‌های توسعه پایدار دارد. این تاسیسات بسیار پرهزینه بوده و در صورت بروز مشکلاتی مانند خوردگی در این شبکه‌ها، مدیریت اجرایی متحمل هزینه‌های سنگینی خواهد شد. انتشار گاز هیدروژن سولفید در شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب، باعث بروز مشکلاتی چون آزاد شدن گازهای خطرناک در جو و خوردگی لوله‌های فاضلاب و تاسیسات انتقال دهنده می‌شود]1[.

نقش شبکه جمع‌ آوری فاضلاب امروزی که از اواسط قرن نوزدهم به منظور جمع‌ آوری فاضلاب به کار گرفته شدند، از بدو به کارگیری تا به حال، صرفا انتقال فاضلاب از منابع تولید به تصفیه‌خانه بوده است. تحقیقات نشان داده‌‌‌ ترکیبات فاضلاب هنگام انتقال دائما دستخوش تغییرات می­باشد]2[. این تغییرات کیفی فاضلاب ناشی از فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و‌‌ یا بیولوژیکی است که در شبکه رخ می‌دهند، اما امروزه تاثیر این فرایندها هنگام طراحی و بهره‌برداری از شبکه‌ها لحاظ نمی‌شود.

در شرایط بارندگی، پدیده‌های هیدرولیکی و انتقال مواد جامد فاضلاب اهمیت زیادی دارند، در حالی که در این شرایط فرایندهای بیولوژیکی و شیمیایی معمولا اهمیت کمتری دارند. با این حال، در شرایط بدون بارندگی که تقریبا در 95 درصد اوقات در خیلی از کشورها حاکم است، فرایندهای بیولوژیکی و شیمیایی ممکن است روی عملکرد فاضلاب‌رو و تعامل بین فاضلاب‌رو و فرایندهای تصفیه پس از آن در تصفیه‌خانه تاثیر داشته باشند.

احتمالا به این دلیل که فعالیت محققان و عوامل اجرایی بیشتر به شرایط بارندگی اختصاص داده شده، عملکرد بیولوژیکی و شیمیایی شبکه جمع‌ آوری کمتر مورد توجه بوده است. با این حال واضح است که نمی‌توان از فرایندهای بیولوژیکی و شیمیایی فاضلاب هنگام انتقال چشم پوشی کرد. این فرایندها ممکن است در ابتدا روی عملکرد خود شبکه جمع‌ آوری و در پی آن روی تاسیسات ‌تصفیه‌خانه، محیط زیست و انسان‌هایی که به صورت مستقیم‌‌ یا غیر مستقیم با فاضلاب تماس دارند اثراتی داشته باشد.

اکثر پژوهش‌های موجود در زمینه شبکه جمع‌ آوری، به ‌برنامه‌ریزی، طراحی، ‌بهره‌برداری و نگهداری از این شبکه‌ها اختصاص داده شده‌اند و در فعالیت‌های علمی توجه به واکنش‌های مذکور کم‌تر بوده است.

فرایندهایی که در شبکه جمع‌ آوری رخ می‌دهند، دارای فازهای مختلفی هستند که عموما سیستم پیچیده‌ای دارند. این فرایندها ممکن است در فازهای مختلف شامل فاز سیال، فاز بایوفیلم تشکیل شده، فاز رسوبات فاضلاب، هوای موجود در شبکه و نهایتا فاز دیواره فاضلاب‌روها رخ دهند]3[. این فرایندها بر فضای شهری تاثیر بسزایی دارند، به عنوان مثال ممکن است‌‌‌ ترکیبات بودار در جو شهری پراکنده شوند. همچنین تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و سیستم‌های محلی دریافت کننده فاضلاب، متاثر از واکنش‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی واقع در شبکه‌ها هستند. این تاسیسات علاوه بر دریافت مواد تخلیه شده به شبکه، محصولات ناشی از فرایندهای شبکه را مانند لجن و آب تصفیه شده نیز دریافت می‌کنند.

نمونه‌های متعددی که نشان دهنده اهمیت این فرایندهاست وجود دارد، به عنوان مثال تاثیر سولفید تحت شرایط بی‌هوازی شناخته شده است. سولفید‌‌ یک خطر جدی برای انسان است که‌‌‌ترکیبی بدبو و سمی بوده و همچنین ممکن است مشکلات خوردگی در شبکه ایجاد کند ]4[. علاوه بر این شرایط بی‌هوازی ممکن است باعث تولید آن دسته از سوبسترای راحت تجزیه‌پذیر شوند که حذف فسفر و دینیتریفیکاسیون را در تصفیه‌خانه با اختلال مواجه می‌کند و نیاز به تاسیسات تصفیه‌خانه را افزایش می‌دهد. درصورتی که شبکه جمع‌ آوری تحت شرایط هوازی باشد، این مواد آلی راحت ‌‌‌‌تجزیه‌پذیر حذف شده و ذراتی تولید می‌شود که ‌‌‌‌تجزیه‌پذیری آسانی دارند]8[. بنابراین با طراحی صحیح و کارآمد ممکن است شرایط حاکم بر فاضلاب حین انتقال در شبکه جمع‌ آوری بهبود‌‌ یابد و از این پتانسیل شبکه‌های جمع‌ آوری در حذف مواد آلی فاضلاب استفاده شود و از طرفی ‌‌یک تعامل مثبت با فرایندهای تصفیه پس از آن در تصفیه‌خانه ایجاد شود.

موارد فوق نشان می‌دهد که نقش این شبکه‌ها صرفا جمع‌ آوری و انتقال فاضلاب نیست و باید به عنوان‌‌ یک بخش جدایی ناپذیر در سیستم فاضلاب شهری در نظر گرفته شوند، اما در طراحی‌های متعارف و مدیریت اجرایی، فرض بر این است که تصفیه فاضلاب به صورت کامل در تصفیه‌خانه انجام می‌شود و نقش شبکه‌های جمع‌ آوری فقط جمع‌ آوری و انتقال فاضلاب از منابع تولید به تصفیه‌خانه است]5[.

  • ضرورت تحقیق

رشد جمعیت جهانی باعث ایجاد ‌‌یک فضای رقابتی بین مهندسین طراح در زمینه اجرا و نگهداری شبکه جمع‌ آوری فاضلاب و مدیریت این نوع سیستم‌ها شده است، زیرا با رشد جمعیت و افزایش سرانه مصرف آب، فاضلاب تولید شده در شهرها نیز افزایش چشم گیری داشت و طراحان همواره به دنبال روش های نوین طراحی شبکه‌های نوین هستند.

روش های مختلفی برای تصفیه فاضلاب خانگی شامل رشد الحاقی و رشد معلق وجود دارد. اما از نقطه نظر تکنیکی و اقتصادی هنوز موضوع تصفیه فاضلاب به عنوان‌‌ یک مسئله پیچیده و پرهزینه در نظر گرفته می‌شود. اگرچه تکنولوژی در زمینه تجهیزات تصفیه‌خانه‌های بزرگ پیشرفت چشم‌گیری داشته، اما در بعضی شهرهای کوچک هنوز مشکل تصفیه فاضلاب وجود دارد. در میان پژوهش‌های انجام شده برای رسیدن به ‌‌یک تکنولوژی قابل اجرا، استفاده از شبکه جمع‌ آوری به عنوان رآکتور بیولوژیکی راهکار مناسبی است.

بهینه‌سازی توام شبکه‌های جمع‌ آوری و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب قدیمی در شهرهایی که جمعیت آن‌ ها رشد بی‌رویه‌ای داشته، می‌تواند به عنوان راهکاری مناسب در برنامه‌ریزی‌های شهری در نظر گرفته شود.

استفاده از شبکه جمع‌ آوری به عنوان تاسیسات پیش تصفیه با کاهش بار آلی فاضلاب، نیاز به تجهیزات تصفیه‌خانه را کاهش می‌دهد. همچنین در مناطقی که به دلیل هزینه‌های بالا، امکان احداث تصفیه‌خانه وجود ندارد و فاضلاب بدون هیچ‌گونه تصفیه وارد محیط پذیرنده می‌شود، با این راهکار می‌توان ضمن کاهش بار آلی، از ورود آلودگی بیشتر به محیط زیست جلوگیری کرد و از آن به عنوان راه حلی موقتی برای تصفیه استفاده کرد.

امروزه مهندسین تاثیر ظرفیت خودپالایی شبکه‌های جمع‌ آوری را روی تاسیسات تصفیه‌خانه در نظر نمی‌گیرند که احتمالا به دلیل پیچیده بودن نحوه انجام این فرایندها می‌باشد]6[. اغلب روابطی که به منظور توصیف این فرایندها ارائه شده، به صورت تجربی می‌باشد. بنابراین تعداد مدل‌هایی که این فرایندها را توصیف کرده و برهم‌کنش این فرایندها را بیان می‌کند، محدود است.

با در نظر گرفتن این موضوع که فرایندهای تصفیه از همان ابتدای ورود فاضلاب به شبکه جمع‌ آوری شروع می‌شوند، طراحی بسیار کارآمدتر خواهد بود. علاوه براین باید رویکردهای کلی‌تری تحت عنوان توسعه پایدار، بهداشت عمومی، حفاظت از محیط زیست و بالا بردن استاندارد زندگی برای مجامع عمومی در نظر گرفته شود.

موارد فوق موید آن است که فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که در شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب رخ می‌دهند، اهمیت زیادی داشته و بایستی به این بخش از عملکرد شبکه‌های جمع‌ آوری بیشتر توجه شود. با افزایش قابلیت شبکه‌ها در حذف مواد آلی، ممکن است بتوان از شبکه‌ها به عنوان تاسیسات پیش تصفیه در مناطق محروم و روستایی استفاده نمود. همچنین در مناطق سردسیر و کوهستانی که امکان تصفیه‌ی فاضلاب در فصل‌های سرد سال عملا در تصفیه‌خانه‌ها امکان‌پذیر نیست، ممکن است بتوان از شبکه‌های جمع‌ آوری به دلیل پایین‌ بودن دمای فاضلاب در زیر زمین، جهت تصفیه‌ی فاضلاب استفاده نمود.

به منظور حرکت به سمت مدیریت پایداردر ‌برنامه‌ریزی شهری، نیاز است طراحی و بهره‌برداری شبکه‌های جمع‌ آوری و تصفیه‌خانه‌ها به صورت ‌‌یکپارچه انجام شود. درک و شناسایی واکنش‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی شبکه‌ها، امکان‌‌‌ ترکیب جنبه‌های کیفی فاضلاب را با طراحی و بهره‌برداری از این تأسیسات را فراهم می‌سازد. در این صورت شبکه‌های جمع‌ آوری در مدیریت فاضلاب شهری پایدار، علاوه بر سیستم‌های انتقال دهنده فاضلاب، تأسیساتی هستند که به منظور انجام واکنش‌های تصفیه نیز طراحی می‌شوند.

  • فرضیات تحقیق

1- شرایط استفاده از شبکه‌های جمع‌ آوری به عنوان تاسیسات پیش تصفیه مهیا است.

2- فاضلاب حین انتقال در شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب تحت شرایط هوازی قرار دارد.

3- رشد الحاقی میکروارگانیسم‌ها در جداره‌ی داخلی فاضلاب‌روها صورت می‌گیرد.

4- با افزایش زبری میزان الحاق باکتری‌ها به جداره‌ی داخلی افزایش می‌یابد.

5- بازچرخانی جریان فاضلاب مانند جریان فاضلاب در لوله‌های شبکه‌ی جمع‌ آوری است.

6- حذف مواد آلی ‌‌‌‌کربن‌دار موجود در فاضلاب، هنگام انتقال صورت می‌گیرد.

7- از فاضلاب مصنوعی می‌توان به عنوان فاضلاب خانگی استفاده کرد.

  • اهداف تحقیق

با ‌برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح ‌می‌توان از شبکه‌ها در جهت کاهش بار آلی استفاده کرد که در این صورت از مشکلات خوردگی نیز کاسته می‌شود. با درک بهتر واکنش‌هایی که در شبکه جمع‌ آوری فاضلاب رخ می‌دهند می‌توان شبکه‌ها را به نحوی طراحی کرد که میزان حذف مواد آلی هنگام انتقال افزایش ‌‌یابد و مهندسین قادر خواهند بود که ابعاد تأسیسات تصفیه‌خانه را کاهش دهند. کاهش ابعاد تصفیه‌خانه به خصوص در شهرهای بزرگ که زمین در دسترس جهت ساخت تصفیه‌خانه محدود است، بسیار کارآمد خواهد بود. با کاهش ابعاد تصفیه‌خانه همچنین نیاز به سرمایه اولیه و هزینه‌های بهره‌برداری تصفیه‌خانه به مراتب کاهش می‌یابد. بنابراین علاوه بر صرفه جویی در هزینه‌های تصفیه‌خانه، امکان کاهش هزینه‌های اجرایی و نگهداری(هزینه‌هایی مانند مبارزه با خوردگی) شبکه‌های جمع‌ آوری نیز وجود دارد. در کشور ما معمولا BOD5 فاضلاب بین 200 تا 400 میلی گرم در لیتر است، در صورتی که بتوان این بار آلی را قبل از ورود به تصفیه‌خانه تا حدودی کاهش داد، کاهش هزینه‌ها قابل توجه خواهد بود.

در این تحقیق با ساخت ‌‌یک مدل از بخشی از ‌‌یک شبکه فاضلاب، سعی بر این است که در مسیر انتقال فاضلاب، با افزایش میزان اکسیژن محلول‌‌‌‌، شرایط هوازی فراهم شود تا امکان استفاده از مسیر انتقال فاضلاب به منظور انجام پیش تصفیه فراهم گردد و مشکل بوی بد فاضلاب و خوردگی لوله‌ها نیز تا حد ممکن مرتفع گردد. در نهایت هدف بررسی امکان استفاده از شبکه‌های ثقلی قطر کوچک، جهت تصفیه فاضلاب مناطق محروم، روستاها، مناطق توریستی و مناطق سردسیر است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :133

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.