عمران

پایان نامه كارشناسی ارشد عمران (گرایش سازه‌های هیدرولیكی):نقش سدهای زیر زمینی در کنترل مخازن و تامین آب زیر زمینی

دانلود پایان نامهكارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران (گرایش سازه‌های هیدرولیكی)

با عنوان:نقش سدهای زیر زمینی در کنترل مخازن و تامین آب زیر زمینی

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

 

 

نقش سدهای زیر زمینی در کنترل مخازن و تامین آب زیر زمینی

 

 

استاد راهنما

دکتر نادر هاتف

 

 

 

 

بهمن ماه 1390

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

نقش سدهای زیر زمینی در کنترل مخازن و تامین آب زیر زمینی

 

به کوشش

محمد متدین اعتمادی

 

سد زیر زمینی سازه ای است که به منظور ایجاد مانع در برابر جریان طبیعی آب زیر زمینی و ایجاد یک مخزن مصنوعی طراحی و ساخته می شود. در دهه های اخیر ساخت این نوع سد در مناطق خشک و نیمه خشک مورد توجه قرار گرفته است. در این مناطق آب زیر زمینی تنها منبع اصلی آب مصرفی مردم منطقه جهت مصارف روزانه و در مواردی برای تامین آب مورد نیاز برای کشاورزی می باشد. استفاده از سد زیر زمینی به منظور ذخیره سازی آب مشکلاتی نظیر نرخ بالای تبخیر در مناطق خشک و نیمه خشک، آلودگی آب زیر زمینی و ورود آب شور به منابع آب شیرین را تا حد مطلوبی حل می كند. بحث طراحی و محل مناسب برای اجرای سد زیرزمینی مانند سدهای سطحی مرسوم، از مهمترین مباحث در عملكرد اینگونه سدها می باشد، به همین دلیل علاوه بر بررسی اطلاعات مربوط به شرایط ژئوتکنیکی، ژئو فیزیکی و زمین شناسی منطقه، بررسی ویژگیهای هیدرولوژیکی منطقه، شكل سد و مصالح مورد استفاده در ساخت سد زیر زمینی ضروری می باشد. در این پایان نامه علاوه بر توصیف سد زیرزمینی و بیان کاربردها به مدلسازی سد زیرزمینی در آبرفت ماسه ای بر اساس پارامترهای مختلف ماسه و جنسهای مختلف بدنه سد پرداخته شده است. بر اساس مدلسازی سد زیرزمینی مشخص گردید که با افزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک، جنسهای انعطاف پذیر نظیر بتن پلاستیک برای ساخت سد مناسبتر می باشند. مقایسه مدل موهر-کولمب و خاک سخت شونده نشان می دهد که در حالت خاک سخت شونده مقادیر ممان خمشی و نیروی برشی در بدنه سد نسبت به مدل موهر-کولمب کوچکتر می باشد. همچنین مقدار جابجایی کل در مدل موهر-کولمب بزرگتر از مدل خاک سخت شونده می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                         صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1.1تاریخچه سدهای زیرزمینی………………. 3

 

فصل دوم: بررسی سد های زیرزمینی

1.2 سد های زیر سطحی یا مدفون……………. 5

1.1.2 روش طراحی برای آرایش تعداد زیادی از چاه های پمپاژ  12

2.2 سدهای نیمه مد فون…………………. 13

3.2 استفاده از سدهای زیرزمینی در معادن…… 19

1.3.2 تخمین ضخامت سد بر اساس مقاومت خرد شدگی مصالح  19

2.3.2 تخمین ضخامت سد براساس مقاومت برشی… 21

3.3.2تخمین ضخامت سد بر اساس تنش کششی مصالح سد   22

4.3.2تخمین ضخامت سد بر اساس نفوذ پذیری بدنه سد  23

5.3.2تخمین پایداری سد و ستون های سنگی….. 23

 

فصل سوم: مکان یابی محل مناسب برای اجرای سد زیرزمینی

1.3 روش شناسی ………………………… 28

1.1.3مشخصات زمین…………………….. 28

2.1.3پوشش گیاهی……………………… 29

3.1.3 مشخصات اقلیمی………………….. 29

2.3 روند غربالگری……………………… 29

1.2.3شناسایی محل…………………….. 29

2.2.3انتخاب کیفی محل سد………………. 30

3.3 برداشت های ژئوفیزیکی ……………… 32

4.3 طبقه بندی محل اجرای سد ……………. 32

عنوان                                         صفحه

 

فصل چهارم: بررسی نفوذ پذیری بدنه سد زیرزمینی

1.4روش های آماری………………………. 38

1.1.4 روش Kriging………………………. 38

2.1.4 روش Variogram…………………….. 38

2.4بررسی تغییرات نفوذ پذیری بدنه سد بر عملکرد سد زیرزمینی 42

3.4 بررسی اثر تغییرات موقعیت چاه های برداشت بر تغییرات سطح آب زیرزمینی……………………………… 44

4.4 تعیین ضریب هدایت هیدرولیکی بهینه سدهای زیرزمینی به منظور

کنترل و کاهش جریان آلودگی از بدنه سد ……. 46

1.4.4رنج بهینه ضریب هدایت هیدرولیکی …… 47

2.4.4جریان آلودگی در محیط متخلخل بدنه سد. 48

3.4.4تخمین حد پایین ضریب هدایت هیدرولیکی در محیط متخلخل

بدنه سد زیرزمینی…………………….. 52

4.4.4تخمین جرم ذخیره شده در بدنه سد در حالت جریان پایدار 54

 

فصل پنجم: مدلسازی سد های زیرزمینی عمیق

1.5آ نالیز سد زیرزمینی مکه مکرمه ……….. 58

2.5بررسی منطقه مورد مطالعه ……………. 58

1.2.5 شرایط مرزی …………………… 63

2.2.5نتایج بدست آمده حاصل از آنالیز سد زیرزمینی 65

1.2.2.5تنش افقی موثر………………… 65

2.2.2.5تنش قائم موثر ………………. 69

 

فصل ششم: آنالیز سد زیرزمینی در محیط ماسه با پارامتر های مقاومتی مختلف

1.6 مدل موهر-کولمب ……………………. 76

2.6 مدل خاک سخت شونده …………………. 78

1.2.6 رابطه هذلولی در حالت آزمایش سه محوری زهکشی شده استاندارد ………………………….. 79

3.6 مدلسازی سد زیر زمینی در محیط ماسه با پارامترهای مختلف ……………………………….. 81

1.3.6 نرم افزار PLAXIS ……………….. 85

4.6 نتایج مدلسازی سد زیرزمینی ………….. 88

عنوان                                         صفحه

 

1.4.6 نتایج حاصل از مدلسازی دیوار دیافراگمی     89

1.1.4.6 جابجایی کل در حالت دیوار دیافراگمی    89

2.1.4.6 حداکثر ممان خمشی در حالت دیوار دیافراگمی ………………………………….. 96

3.1.4.6 نیروی برشی حداکثر در حالت دیوار دیافراگمی …………………………………. 102

4.1.4.6 جابجایی کل دیوار دیافراگمی در حالت مدول الاستیسیته ثابت

و افزایش وزن مخصوص ……………….. 108

2.4.6 نتایج حاصل از مدلسازی سپر فولادی2 .. 115

1.2.4.6جابجایی کل در حالت سپر فولادی2 … 115

2.2.4.6 ممان خمشی حداکثر در حالت سپرفولادی 2   123

3.2.4.6 نیروی برشی حداکثر در حالت سپر فولادی2 131

4.2.4.6 جابجایی کل سپر فولادی2 در حالت مدول الاستیسیته

ثابت و افزایش وزن مخصوص……………. 138

5.2.4.6 ممان خمشی حداکثر سپر فولادی2 در حالت مدول الاستیسیته

ثابت و افزایش وزن مخصوص……………. 147

6.2.4.6 نیروی برشی حداکثر سپر فولادی2 در حالت مدول الاستیسیته

ثابت و افزایش وزن مخصوص……………. 154

3.4.6 سپر فولادی 1……………………. 162

1.3.4.6جابجایی کل در حالت سپر فولادی1 … 162

2.3.4.6 ممان خمشی حداکثر در حالت سپر فولادی1   170

3.3.4.6 نیروی برشی حداکثر در حالت سپر فولادی1 177

4.3.4.6 جابجایی کل سپر فولادی1 در حالت مدول الاستیسیته ثابت

و افزایش وزن مخصوص ………………… 183

4.4.6 نتایج حاصل از مدلسازی بتن پلاستیک .. 191

1.4.4.6 جابجایی کل بتن پلاستیک……….. 191

2.4.4.6 جابجایی کل بتن پلاستیک در حالت مدول الاستیسیته ثابت

و افزایش وزن مخصوص ……………….. 199

5.6 مقایسه نتایج مدلسازی سد زیر زمینی با بهره گرفتن از مدل موهر- کولمب (M.C)

و مدل خاک سخت شونده (H.S)………………. 206

1.5.6 تنش برشی در توده خاک …………… 208

2.5.6 جابجایی کل ……………………. 211

3.5.6 فشار جانبی خاک ………………… 214

فصل هفتم: بررسی اثر برداشت آب بر سازه سد زیر زمینی

1.7 اثر برداشت آب بر دیوار دیافراگمی …… 218

1.1.7 جابجایی افقی دیوار دیافراگمی …… 219

2.1.7 جابجایی قائم دیوار دیافراگمی……. 220

3.1.7 ممان خمشی حداکثر دیوار دیافراگمی .. 222

4.1.7 نیروی برشی حداکثر دیوار دیافراگمی . 223

2.7 بررسی دیوار دیافراگمی در حالت نرمال…. 225

1.2.7 جابجایی افقی دیوار دیافراگمی …… 225

2.2.7 جابجایی قائم دیوار دیافراگمی……. 227

3.2.7 ممان خمشی حداکثر دیوار دیافراگمی… 228

4.2.7 نیروی برشی حداکثر دیوار دیافراگمی . 230

3.7 اثر برداشت آب بر سپر فولادی1………… 231

1.3.7 جابجایی افقی سپر فولادی1…………. 232

2.3.7 جابجایی قائم سپر فولادی 1………… 233

3.3.7 ممان خمشی حداکثر سپر فولادی1…….. 235

4.3.7 نیروی برشی حداکثر سپر فولادی 1 ….. 236

4.7 بررسی سپر فولادی1 در حالت نرمال …….. 238

1.4.7 جابجایی افقی سپر فولادی1…………. 238

2.4.7 جابجایی قائم سپر فولادی 1………… 240

3.4.7 ممان خمشی حداکثر سپر فولادی1…….. 241

4.4.7 نیروی برشی حداکثر سپر فولادی 1 ….. 243

5.7 اثر برداشت آب بر سپر فولادی 2 ………. 244

1.5.7 جابجایی افقی سپر فولادی2…………. 244

2.5.7 جابجایی قائم سپر فولادی 2………… 246

3.5.7 ممان خمشی حداکثر سپر فولادی2…….. 247

4.5.7 نیروی برشی حداکثر سپر فولادی 2 ….. 249

6.7 بررسی سپر فولادی 2 در حالت نرمال…….. 250

1.6.7 جابجایی افقی سپر فولادی2…………. 251

2.6.7 جابجایی قائم سپر فولادی 2………… 252

3.6.7 ممان خمشی حداکثر سپر فولادی2…….. 254

4.6.7 نیروی برشی حداکثر سپر فولادی 2 ….. 255

 

عنوان                                         صفحه

 

فصل هشتم: مطالعه موردی سد زیرزمینی علی آباد

1.8 سازندهای زمین شناسی حوضه آبریز علی آباد 260

1.1.8 فیزیوگرافی حوضه آبریز ………….. 261

1.1.1.8 طول آبراهه اصلی…………….. 262

2.8 محاسبه پارامترهای کمی برای منطقه مورد مطالعه  263

3.8 مدلسازی سد زیرزمینی علی آباد……….. 265

1.3.8 ممان خمشی …………………….. 267

2.3.8 نیروی برشی و نیروی محوری………… 268

3.3.8 جابجایی افقی بدنه سد……………. 269

4.3.8 تنش افقی موثر (Sig’x-x)…………….. 270

5.3.8 تنش برشی موثر (Sig’ x-y)…………….. 270

4.8 بررسی کفایت مقطع سد تحت اثر بارگذاری بحرانی   273

 

فصل نهم: نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری …………………………… 275

پیشنهادها……………………………. 277

 

فهرست منابع و مأخذ……………………… 278

 

پیوست

پیوست الف تنش برشی در توده خاک ………….. 283

پیوست ب جابجایی کل سد ………………… 288

پیوست پ فشار جانبی خاک ………………… 292

پیوست ت ممان خمشی ایجاد شده در سد ………. 297

پیوست ث نیروی برشی ایجاد شده در سد ……… 301

پیوست ج نقاط پلاستیک ایجاد شده در توده خاک مجاور سد     305

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

عنوان                                         صفحه

 

جدول1.2 نسبت اختلاط Cement Sand Grout ………….. 10

جدول2.2 نتایج آنالیز الک Silica Sand ………… 11

جدول3.2 ارتفاع متوسط سد………………….. 11

جدول1.3 مشخصات سدهای زیرزمینی Sunagawa و Fukuzata 31

جدول1.4 مقادیر مختلف De برای محیط های متخلخل مختلف 50

جدول1.5 خصوصیات خاک بر اساس U.S Navy, 1972 ……. 60

جدول2.5 نسبت اختلاط برای ساخت بتن پلاستیک ….. 61

جدول3.5 ظرفیت برشی در پای دیوار ………….. 62

جدول4.5 نتایج حاصل از تحلیل سد زیرزمینی مکه مقدس توسط PLAXIS 74

جدول 5.5 نتایج حاصل از تحلیل سد زیرزمینی مکه مقدس توسط STAAD………………………………………. 74

جدول1.6 پارامتر های ماسه…………………. 82

جدول2.6 مشخصات بتن پلاستیک ……………….. 84

جدول3.6 مشخصات دیوار دیافراگمی و سپر فولادی 2 . 84

جدول4.6 مشخصات سپر فولادی 1 ………………. 85

جدول5.6 تاثیر ابعاد مش…………………… 89

جدول6.6 پارامترهای خاک در حالت M.C و H.S…… 207

جدول7.6 مشخصات دیوار نرم فولادی ………….. 207

جدول1.8 خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز علی آباد 263

جدول2.8 پارامتر های لایه آبرفت در محل اجرای سد 266

جدول3.8 الف مشخصات بتن پلاستیک (t=0.3m)……… 266

جدول3.8 ب مشخصات بتن پلاستیک (t=0.4m)………… 267

جدول3.8 پ مشخصات بتن پلاستیک (t=0.6m)………… 267

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

 

عنوان                                         صفحه

 

شکل 1.2 مقطع شماتیک سد زیر زمینی مدفون ……. 5

شکل 2.2 تاثیر سدهای مدفون بر جریان آب های زیرزمینی 6

شکل 3.2 استفاده از جت آب برای بالا بردن نفوذ پذیری در بالا دست سد ……………………………………….. 7

شکل 4.2 خاکریز رسی ……………………… 7

شکل 5.2 سد بتنی ………………………… 8

شکل 6.2 سد سنگی Stone Masonary Dam ……………. 8

شکل 7.2 سد بتنی مسلح ……………………. 9

شکل 8.2 صفحه پلاستیکی یا Tarred Felt …………… 9

شکل 9.2 صفحات تزریقی…………………….. 10

شکل 10.2 رابطه میان میزان رس نفوذ کننده و ضریب آبگذری در حوضه آبریز

سد زیرزمینی Sunagawa ……………………… 13

شکل 11.2 مقطع سد Sand storage ………………. 14

شکل 12.2 موقعیت مناسب برای احداث سد نیمه مدفون در تنگ شدگی تنگه ………………………………………. 14

شکل 13.2 سد نیمه مدفون در حال احداث و سد ساخته شده در فصول خشک

kitui, Kenya ……………………………….. 16

شکل 14.2 سد نیمه مدفون در طی سیلاب و بعد از آن Voi, Kenya   17

شکل 15.2 سد بتنی ……………………….. 17

شکل 16.2 سد ساخته شده از مصالح بنایی ……. 17

شکل 17.2 سد گابیونی با پوشش رسی ………….. 18

شکل 18.2 سدگابیونی با هسته رسی …………… 18

شکل 19.2 جزئیات سازه سد زیرزمینی استوانه ای. 24

شکل20.2 سد زیرزمینی چند لایه ای …………… 24

شکل 1.3 مشخصات حوضه آبگیر سد زیرزمینی Kidal, Mali 29

عنوان                                         صفحه

 

شکل 2.3 نمومه ای از عکس ماهواره ای برای انتخاب تنگه مناسب  30

شکل3.3توپوگرافی ومقطع زمین در محل اجرای سدهای زیرزمینی

SunagawaوFukuzata………………………….. 31

شکل 1.4 منطقه مورد آنالیز سد زیرزمینی Sunagawa در Miyakojima 37

شکل 2.4 توابع Semivariogram، برای سد زیرزمینی Sunagawa 39

شکل 3.4 توزیع خواص فیزیکی سد Sunagawa بر اساس مطالعات

صحرایی در منطقه miyakojima ……………….. 40

شکل 4.4 مدل تانک ……………………….. 42

شکل 5.4 تغییرات سطح آب زیرزمینی در نقاط C,B,A . 43

شکل 6.4 تاثیر تغییرات نفوذپذیری بدنه سد بر عملکرد آن    44

شکل 7.4 توزیع چاه های برداشت از مخزن سد زیرزمینی sunagawa 45

شکل 8.4 نسبت تاثیر در ناحیه مورد مطالعه   46

شکل 9.4 جریان Advective و Diffusive در راستای سد زیرزمینی   47

شکل 10.4 حالتهای A,B,C ضریب هدایت هیدرولیکی بدنه سد و بیان رابطه

جریان آلودگی و ضریب هدایت هیدرولیکی بدنه سد . 48

شکل 11.4 رابطه میان غلظت نسبی در وجه خارجی بدنه سد

و گرادیان هیدرولیکی عبوری از مقطع سد برای ضرایب هدایت هیدرولیکی

مختلف در حالت اول……………………….. 53

شکل 4 .12 رابطه میان غلظت نسبی در وجه خارجی بدنه سد

و گرادیان هیدرولیکی عبوری از مقطع سد برای ضرایب هدایت هیدرولیکی

مختلف در حالت دوم ……………………… 53

شکل 13.4 رابطه میان گرادیان هیدرولیکی و جرم ذخیره شده در بدنه سد ………………………………………. 55

شکل 14.4 رابطه میان جرم ذخیره شده در بدنه سد و گرادیان عبوری

از بدنه سد بر اساس ضرایب هدایت هیدرولیکی متفاوت بدنه سد. در این حالت

C0=1100 mg/Lit ، و ضخامت بدنه سد w=1m می باشد     56

شکل 15.4 رابطه میان جرم ذخیره شده در بدنه سد و گرادیان عبوری از بدنه

بر اساس ضرایب هدایت هیدرولیکی متفاوت بدنه سد. در این حالت

C0=1100 mg/Lit ، و ضخامت بدنه سد w=1m می باشد 56

عنوان                                         صفحه

 

شکل 1.5 موقعیت در نظر گرفته شده برای اجرای سد زیرزمینی     59

شکل 2.5 تنگه مورد نظر برای اجرای سد مکه مقدس 59

شکل 3.5 تغییرات مدول الاستیسیته نسبت به عمق .. 60

شکل 4.5 توصیف مسئله مورد بحث و نیروهای وارده 61

شکل 5 .5 تنش افقی ایجاد شده در توده خاک، برای دیوار با ارتفاع

H= 50 m و W=50,100 and 150 ……………………. 64

شکل 5 .6 تنش افقی ایجاد شده در توده خاک ناشی از فشار هیدرواستاتیک آب،

برای دیوار با ارتفاع H= 50 m و W=50,100 and 150 ….. 64

شکل 7.5 مقایسه تنش موثر افقی در PLAXIS با STAAD در حالت

ارتفاع 30 متر و ضخامت 60 سانتی متر………. 66

شکل 8.5 مقایسه تنش موثر افقی در PLAXIS با STAAD در حالت

ارتفاع 30 متر و ضخامت 80 سانتی متر………. 66

شکل 9.5 مقایسه تنش موثر افقی در PLAXIS با STAAD در حالت

ارتفاع 50 متر و ضخامت 80 سانتی متر……….. 67

شکل 10.5 مقایسه تنش موثر افقی در PLAXIS با STAAD در حالت

ارتفاع 50 متر و ضخامت 1 متر …………….. 68

شکل 11.5 مقایسه تنش موثر افقی در PLAXIS با STAAD در حالت

ارتفاع 70 متر و ضخامت 1 متر……………… 68

شکل 12.5 مقایسه تنش موثر افقی در PLAXIS با STAAD در حالت

ارتفاع 70 متر و ضخامت 1.2 متر ……………. 69

شکل 13.5 مقایسه تنش موثر قائم در PLAXIS با STAAD در حالت

ارتفاع 30 متر و ضخامت 60 سانتی متر………. 70

شکل 14.5 مقایسه تنش موثر قائم در PLAXIS با STAAD در حالت

ارتفاع 30 متر و ضخامت 80 سانتی متر……….. 71

شکل 15.5 مقایسه تنش موثر قائم در PLAXIS با STAAD در حالت

ارتفاع 50 متر و ضخامت 80 سانتی متر……….. 71

شکل 16.5 مقایسه تنش موثر قائم در PLAXIS با STAAD در حالت

ارتفاع 50 متر و ضخامت 1 متر……………… 72

شکل 17.5 مقایسه تنش موثر قائم در PLAXIS با STAAD در حالت

ارتفاع 70 متر و ضخامت 1 متر………………. 73

عنوان                                         صفحه

 

شکل 18.5 مقایسه تنش موثر قائم در PLAXIS با STAAD

در حالت ارتفاع 70 متر و ضخامت 1.2 متر…….. 73

شکل 1.6 سطح تسلیمYield surface در فضای تنش های اصلی برای

مدل موهر- کولمب …………………….. 77

شکل 2.6 بردارهای کرنش پلاستیک در صفحه π 78

شکل 3.6 رابطه هذلولی میان تنش و کرنش تحت آزمایش سه محوری زهکشی

شده استاندارد………………………….. 80

شکل4.6 سطح تسلیم در مدل H.S در فضای سه بعدی تنشهای اصلی  81

شکل5.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 90

شکل 6.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 91

شکل 7.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 92

شکل 8.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 93

شکل 9.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 94

شکل 10.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 95

شکل 11.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش 96

شکل 12.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش   97

شکل 13.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش   98

شکل 14.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش   99

شکل 15.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش   100

شکل 16.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش   101

شکل 17.6 مقایسه نیروی برش حداکثر درحالت با افزایش    102

شکل 18.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 103

شکل 19.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 104

شکل 20.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 105

شکل 21.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 106

عنوان                                         صفحه

 

شکل22.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 107

شکل23.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت E1 با افزایش   109

شکل24.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت E2 و افزایش   110

شکل25.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت و افزایش   112

شکل26.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت E4 و افزایش    113

شکل27.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت E5 و افزایش   115

شکل28.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 116

شکل29.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 118

شکل30.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 119

شکل31.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 120

شکل32.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 121

شکل33.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 123

شکل34.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت با افزایش     124

شکل35.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت با افزایش     125

شکل36.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت با افزایش     126

شکل37.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت با افزایش     128

شکل38.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت با افزایش     129

شکل39.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت با افزایش     130

شکل40.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش   132

شکل41.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش   133

شکل42.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش   134

شکل43.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش   135

شکل44.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش   137

شکل45.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 138

عنوان                                         صفحه

 

شکل46.6 مقایسه جابجایی کل حداکثر در حالت E1 با افزایش 140

شکل47.6 مقایسه جابجایی کل حداکثر در حالت E2 با افزایش 141

شکل48.6 مقایسه جابجایی کل حداکثر در حالت E3 با افزایش 143

شکل49.6 مقایسه جابجایی کل حداکثر در حالت E4 با افزایش 145

شکل50.6 مقایسه جابجایی کل حداکثر سد در حالت E5 با افزایش    147

شکل51.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت E1 با افزایش 148

شکل52.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت E2 با افزایش 150

شکل53.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت E3 با افزایش 151

شکل54.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت E4 با افزایش 153

شکل55.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت E5 با افزایش 154

شکل56.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر سد در حالت E1 با افزایش     156

شکل57.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر سد در حالت E2 با افزایش     157

شکل58.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر سد در حالت E3 با افزایش     159

شکل59.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر سد در حالت E4 با افزایش     160

شکل60.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر سد در حالت E5 با افزایش     161

شکل61.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش 163

شکل62.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش 164

شکل63.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش 165

شکل64.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش 167

شکل65.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش 168

شکل66.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش    169

شکل67.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش    171

شکل 68.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش 172

شکل69.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش   173

عنوان                                         صفحه

 

شکل70.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش   174

شکل71.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش   175

شکل72.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش    176

شکل73.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 177

شکل74.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش   178

شکل75.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش   179

شکل76.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش   180

شکل77.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 181

شکل78.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش   183

شکل79.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E1 با افزایش 185

شکل80.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E2 با افزایش     186

شکل81.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E3 با افزایش     188

شکل82.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E4 با افزایش     189

شکل83.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E5 با افزایش    191

شکل84.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش    192

شکل85.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش    193

شکل86.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش 195

شکل87.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش 196

شکل88.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش    197

شکل89.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش    198

شکل90.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E1 با افزایش     200

شکل91.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E2 با افزایش     202

شکل92.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E3 با افزایش 203

شکل93.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E4 با افزایش     204

عنوان                                         صفحه

 

شکل94.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E5 با افزایش     205

شکل95.6 تنش برشی در توده خاک مقابل سد زیر زمینی در حالت دیوار

دیافراگمی و سپر فولادی1………………….. 209

شکل96.6 تنش برشی در توده خاک مقابل سد در حالت بتن پلاستیک، سپر فولادی2

و دیوار نرم فولادی………………………. 209

شکل97.6 تنش برشی در توده خاک پشت سد در حالت دیوار دیافراگمی

و سپر فولادی1………………………….. 210

شکل98.6 تنش برشی در توده خاک پشت سد در حالت بتن پلاستیک،

سپر فولادی2 و دیوارنرم فولادی……………… 211

شکل99.6 جابجایی کل سد برای جنس های مختلف….. 213

شکل100.6 فشار جانبی خاک در حالت دیوار دیافراگمی و سپر فولادی 1………………………………………. 214

شکل 101.6 فشار جانبی خاک در حالت بتن پلاستیک، سپر فولادی2

و دیوار نرم فولادی……………………… 215

شکل 1.7 مقایسه جابجایی افقی دیوار دیافراگمی با افزایش 220

شکل2.7 مقایسه جابجایی قائم دیوار دیافراگمی با افزایش   221

شکل3.7 مقایسه ممان خمشی حداکثر دیوار دیافراگمی با افزایش   223

شکل4.7 مقایسه نیروی برشی حداکثر دیوار دیافراگمی با افزایش 224

شکل5.7 مقایسه جابجایی افقی دیوار دیافراگمی در حالت نرمال با افزایش ………………………………. 226

شکل6.7 مقایسه جابجایی قائم دیوار دیافراگمی در حالت نرمال با افزایش ………………………………. 228

شکل7.7 مقایسه ممان خمشی حداکثر دیوار دیافراگمی در حالت نرمال با افزایش ………………………………. 229

شکل8.7 مقایسه نیروی برشی حداکثر دیوار دیافراگمی در حالت نرمال با افزایش ………………………………. 231

شکل9.7 مقایسه جابجایی افقی سپر فولادی 1 با افزایش   233

شکل10.7 مقایسه جابجایی قائم سپر فولادی 1 با افزایش 234

شکل11.7 مقایسه ممان خمشی سپر فولادی 1 با افزایش    236

شکل12.7 مقایسه نیروی برشی حداکثر سپر فولادی 1 با افزایش     237

شکل13.7 مقایسه جابجایی افقی سپر فولادی 1 در حالت نرمال با افزایش …………………………………….. 239

عنوان                                         صفحه

 

شکل14.7 مقایسه جابجایی قائم سپر فولادی 1 در حالت نرمال با افزایش …………………………………….. 241

شکل15.7 مقایسه ممان خمشی حداکثر سپر فولادی 1 در حالت نرمال با افزایش ………………………………. 242

شکل16.7 مقایسه نیروی برشی حداکثر سپر فولادی 1 در حالت نرمال با افزایش ………………………………. 244

شکل17.7 مقایسه جابجایی افقی سپر فولادی 2 با افزایش 245

شکل18.7 مقایسه جابجایی قائم سپر فولادی 2 با افزایش 247

شکل19.7 مقایسه ممان خمشی حداکثر سپر فولادی 2 با افزایش 248

شکل20.7 مقایسه نیروی برشی حداکثر سپر فولادی 2 با افزایش 250

شکل21.7 مقایسه جابجایی افقی سپر فولادی 2 در حالت نرمال با افزایش …………………………………….. 252

شکل22.7 مقایسه جابجایی قائم سپر فولادی 2 در حالت نرمال با افزایش …………………………………….. 253

شکل23.7 مقایسه ممان خمشی حداکثر سپر فولادی 2 در حالت نرمال با افزایش ………………………………. 255

شکل24.7 مقایسه نیروی برشی حداکثر سپر فولادی 2 در حالت نرمال با افزایش ………………………………. 256

شکل 1.8 موقعیت حوضه مورد مطالعه………….. 259

شکل 2.8 پروفیل طولی مقطع) AB تنگه گزلا ( در محل در نظر گرفته شده

برای اجرای سد…………………………. 260

شکل 3.8 نقشه زمین شناسی حوضه مورد نظر ……. 261

شکل 4.8 نقشه فیزیوگرافی حوضه آبریز علی آباد.. 262

شکل 5.8 نیمرخ طولی ابراهه اصلی حوضه علی آباد. 262

شکل 6.8 مقطع تنگه گزلا…………………… 264

شکل 7.8 مقایسه ممان خمشی بر اساس افزایش ضخامت 268

شکل 8.8 مقایسه نیروی برشی بر اساس افزایش ضخامت 268

شکل 9.8 مقایسه نیروی محوری بر اساس افزایش ضخامت   269

شکل 10.8 مقایسه جابجایی افقی بر اساس افزایش ضخامت 269

شکل 11.8 مقایسه تنش موثر افقی بر اساس افزایش ضخامت    270

شکل 12.8 مقایسه تنش برشی موثر بر اساس افزایش ضخامت    271

شکل 13.8 اثر تغییر در ضخامت بدنه سد بر ایجاد نقاط پلاستیک    272

شکل 14.8 رابطه میان مدول الاستیسیته و مقاومت فشاری تحت آزمایش تک محوره …………………………………. 273

شکل 1.الف تنش برشی در حالت دیوار دیافراگمی بر اساس مدل H.S   283

 

 

عنوان                                         صفحه

 

شکل 2 .الف تنش برشی در حالت دیوار دیافراگمی بر اساس مدل M.C 283

شکل 3.الف تنش برشی در حالت بتن پلاستیک بر اساس مدل H.S    284

شکل 4. الف تنش برشی در حالت بتن پلاستیک بر اساس مدل M.C  284

شکل 5.الف تنش برشی در حالت سپر فولادی1 بر اساس مدل H.S    285

شکل 6.الف تنش برشی در حالت سپر فولادی1 بر اساس مدل M.C   285

شکل 7.الف تنش برشی در حالت سپر فولادی2 بر اساس مدل H.S    286

شکل 8. الف تنش برشی در حالت سپر فولادی2 بر اساس مدل M.C  286

شکل 9.الف تنش برشی در حالت دیوار نرم فولادی بر اساس مدل H.S  287

شکل 10. الف تنش برشی در حالت دیوار نرم فولادی بر اساس مدل M.C 287

شکل 1. ب جابجایی کل دیوار دیافراگمی در حالت H.S 288

شکل 2.ب جابجایی کل دیوار دیافراگمی در حالت M.C 288

شکل 3.ب جابجایی کل سپر فولادی1 در حالت H.S….. 289

شکل 4.ب جابجایی کل سپر فولادی1 در حالت M.C…. 289

شکل 5.ب جابجایی کل سپر فولادی2 در حالت H.S….. 290

شکل 6.ب جابجایی کل سپر فولادی2 در حالت M.C ….. 290

شکل 7.ب جابجایی کل دیوار نرم فولادی در حالت H.S 291

شکل 8.ب جابجایی کل دیوار نرم فولادی در حالت M.C 291

شکل 1.پ فشار جانبی خاک در حالت دیوار دیافراگمی بر اساس مدل H.S………………………………………. 292

شکل 2.پ فشار جانبی خاک در حالت دیوار دیافراگمی بر اساس مدل M.C………………………………………. 292

شکل 3. پ فشار جانبی خاک در حالت بتن پلاستیک بر اساس مدل H.S   293

شکل 4. پ فشار جانبی خاک در حالت بتن پلاستیک بر اساس مدل M.C  293

شکل 5.پ فشار جانبی خاک در حالت سپر فولادی 1بر اساس مدل H.S    294

شکل 6. پ فشار جانبی خاک در حالت سپر فولادی 1بر اساس مدل M.C  294

شکل 7. پ فشار جانبی خاک در حالت سپر فولادی2 بر اساس مدل H.S   295

شکل 8.پ فشار جانبی خاک در حالت سپر فولادی2 بر اساس مدل M.C   295

شکل 9.پ فشار جانبی خاک در حالت دیوار نرم فولادی بر اساس مدل H.S………………………………………. 296

شکل 10. پ فشار جانبی خاک در حالت دیوار نرم فولادی بر اساس مدل M.C……………………………………. 296

شکل 1. ت ممان خمشی در دیوار دیافراگمی بر اساس مدل H.S    297

شکل 2.ت ممان خمشی در دیوار دیافراگمی بر اساس مدل M.C    297

شکل 3.ت ممان خمشی در سپر فولادی 1 بر اساس مدل H.S 298

عنوان                                         صفحه

 

شکل 4. ت ممان خمشی در سپر فولادی 1 بر اساس مدل M.C   298

شکل 5.ت ممان خمشی در سپر فولادی 2 بر اساس مدل H.S 299

شکل 6.ت ممان خمشی در سپر فولادی 2 بر اساس مدل M.C    299

شکل 7.ت ممان خمشی در دیوار نرم فولادی بر اساس مدل H.S 300

شکل 8.ت ممان خمشی در دیوار نرم فولادی بر اساس مدل M.C    300

شکل 1. ث نیروی برشی در دیوار دیافراگمی بر اساس مدل H.S   301

شکل 2.ث نیروی برشی در دیوار دیافراگمی بر اساس مدل M.C   301

شکل 3.ث نیروی برشی در سپر فولادی 1 بر اساس مدل H.S   302

شکل 4.ث نیروی برشی در سپر فولادی 1 بر اساس مدل M.C   302

شکل 5.ث نیروی برشی در سپر فولادی 2 بر اساس مدل H.S   303

شکل 6.ث نیروی برشی در سپر فولادی 2 بر اساس مدل M.C   303

شکل 7.ث نیروی برشی در دیوار نرم فولادی بر اساس مدل H.S    304

شکل 8.ث نیروی برشی در دیوار نرم فولادی بر اساس مدل M.C   304

شکل 1.ج نقاط پلاستیک ایجاد شده در حالت دیوار دیافراگمی بر اساس مدل M.C………………………………… 305

شکل 2.ج نقاط پلاستیک ایجاد شده در حالت بتن پلاستیک بر اساس مدل M.C………………………………………. 305

شکل 3.ج نقاط پلاستیک ایجاد شده در حالت سپر فولادی1 بر اساس مدل M.C………………………………………. 306

شکل 4.ج نقاط پلاستیک ایجاد شده در حالت سپر فولادی2 بر اساس مدل M.C………………………………………. 306

شکل 5.ج نقاط پلاستیک ایجاد شده در حالت دیوار نرم فولادی بر اساس مدل M.C………………………………… 307

 

نمودار 1 ………………………………. 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

سد زیرزمینی سازه ای است که به منظور ایجاد مانع در برابر جریان طبیعی آب زیرزمینی و ایجاد یک مخزن برای آب زیرزمینی طراحی و ساخته می شود. این سدها در مناطق خشک و نیمه خشک مورد استفاده قرار می گیرند. در این مناطق، آب زیرزمینی به عنوان تنها منبع برای تامین آب جهت مصارف گوناگون در دسترس می باشند. سدهای زیرزمینی به عنوان تامین کننده نیاز آبی این مناطق مورد توجه قرار گرفته است. تامین آب توسط این گونه از سدها برای حجم های کم مورد استفاده قرار می گیرند و نمی تواند به عنوان یک روش کلی برای تامین نیاز آبی مورد استفاده قرار گیرد. با بهره گرفتن از سدهای زیرزمینی به منظور ذخیره سازی آب مشکلاتی نظیر نرخ بالای تبخیر، آلودگی آب، ورود آب شور به منابع آب شیرین که در روش های مرسوم ذخیره سازی آب وجود دارد، بوجود نمی آید. به منظور جانمایی محل مناسب برای ساخت سدهای زیرزمینی اطلاعات مربوط به شرایط هیدرولوژیکی منطقه، مطالعات ژئوتکنیکی، ژئوفیزیکی و زمین شناسی مورد نیاز می باشد. ذخیره سازی آب زیرزمینی و استفاده از این منبع آب برای مصارف گوناگون جنبه تاریخی دارد به گونه ای که در زمان رم باستان در Sardinia و شمال آفریقا استفاده از سدهای زیر زمینی مرسوم بوده است. با گذشت زمان تکنیک و دانش استفاده از این سدها نیز افزایش یافته است به طوری که در شرق و جنوب آفریقا و همچنین هند ساخت این سدها مورد توجه قرار گرفته است. دیوارهای آبند تزریقی به منظور ذخیره سازی آب در شمال آفریقا و ژاپن و محافظت منابع آب شیرین در برابر آلودگی های منابع آب شرب در اروپا و امریکا از دیگر موارد استفاده از سدهای زیرزمینی می باشد (Hanssan and Nilsson, 1986). در این پایان نامه علاوه بر توصیف سد زیرزمینی و بیان کاربردها به مدلسازی سد زیرزمینی با بهره گرفتن از نرم افزار PLAXIS در آبرفت ماسه ای بر اساس پارامترهای مختلف ماسه، جنسهای مختلف بدنه سد و مدل های مرسوم برای مدلسازی مسائل ژئوتکنیک نظیر مدل موهر کولمب و مدل خاک سخت شونده پرداخته شده است. سپس از این نتایج برای مدلسازی سد زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه ( منطقه علی آباد استان فارس) استفاده می گردد. علاوه بر این اثر برداشت آب از آبخوان ایجاد شده، بر سازه سد مورد بررسی قرار می گیرد.

 

1.1 تاریخچه سدهای زیرزمینی

 

اطلاعات مربوط به سدهای زیرزمینی توسط Nilsson، در سال 1988 ارائه شده است. بر این اساس این گونه سدها در نقاط مختلف دنیا نظیر اروپا، آفریقا، آسیا و آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. در اروپا، چندین نمونه از سدهای زیرزمینی در کشورهایی همچون آلمان، فرانسه و ایتالیا به منظور بالا آوردن سطح آب های زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفته است. در یونان به منظور تغذیه آبخوان ها و جلوگیری از ورود آب شور به منابع آب شیرین از سدهای زیرزمینی استفاده شده است (Garagunis, 1981). سدهای زیرزمینی بیشتر در کشورهای آفریقایی مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که چندین سد زیرزمینی بزرگ در شمال آفریقا مخصوصا در الجزایر و مراکش ساخته شده است. همچنین در مناطق شرقی قاره آفریقا نیز استفاده از این نوع سدها متداول می باشد (Nilsson, 1988). در جنوب غربی ایالات متحده و همچنین در کشورهای آمریکای جنوبی مانند برزیل و مکزیک استفاده از سدهای زیرزمینی متداول می باشد. سدهای زیرزمینی که در بسترهای ماسه ای رودخانه های Arizona، ساخته شده اند، بنام Tapoons، مشهور می باشند (Lowdermilk, 1953). در آسیا استفاده از سدهای زیرزمینی خصوصا در هند متداول می باشد به طوری که در رابطه با طراحی و ساخت سدهای زیرزمینی Ahnfors، در سال 1980 مطالعاتی را انجام داده است. درجنوب هند در منطقه Kerda، دو سد زیرزمینی، یکی توسط کشاورزان و افراد بومی و دیگری توسط دولت ساخته شده است. این سد در یک دره باریک با طول کلی 160 متر از آجر، صفحه پلاستیکی و صفحات قیری ساخته شده است. حجم آب ذخیره در پشت سد در حدود 1500 متر مکعب تخمین زده شده است. در نقاطی مانند تایلند و ژاپن نیز سدهای زیرزمینی زیادی ساخته شده است. یکی دیگر از انواع سدهای زیرزمینی سدهای نیمه مدفون یا مخازن ماسه ای می باشند. در این سد دیواره سازه معمولا تا ارتفاع بالاتری از سطح زمین امتداد دارد. در این نوع سد علاوه بر ایجاد یک مخزن زیرزمینی، با ایجاد یک مخزن سطحی و رسوب گیری جریان رودخانه یا سیل نیز بر حجم مخزن زیر سطحی خود می افزاید و آن را توسعه می دهد، بنابراین برای کنترل سیل نیز مناسب می باشند. اولین نمونه از این سد در سال 1907 در Namibia، گزارش شده است (Wipplinger, 1958). Wipplinger، در سال 1958 نمونه کاملی ازساخت سد های نیمه مدفون در رودخانهHoanib ، را ارائه کرده است. جنبه های اقتصادی سدهای نیمه مدفون برای ذخیره سازی آب توسط Burger ، در سال 1970 و جنبه های طراحی این سدها توسطNissen-Petersen ، در سال 1982 ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی سدهای زیرزمینی

 

 

سد زیرزمینی سازه ای است که با مانع شدن جریان طبیعی آب های زیرزمینی و ذخیره سازی آن ها باعث ایجاد مخزن زیرزمینی می گردد. انواع سدهای زیرزمینی عبارتند از سدهای نیمه مدفون و سدهای مدفون که به توضیح هر یک می پردازیم (Hanssan and Nilsson , 1986).

 

 

1.2 سدهای زیر سطحی یا مدفون (Subsurface Dam)

 

مقطع این نوع سد مانند شکل 1.2 می باشد.

 

شکل 1.2 مقطع شماتیک سد زیر زمینی مدفون (Yilmaz, 2003)

 

حجم ذخیره واقعی سدهای مدفون در محدوده چند صد متر مکعب تا چندین میلیون متر مکعب، وابسته به کاربری و طراحی سد، متفاوت خواهد بود. اثر سدهای زیرزمینی بر جریان آب زیرزمینی در شکل 2.2 نمایش داده شده است. مراحل اجرای سدهای مدفون عبارتند از ایجاد یک ترانشه در محل مناسب یک دره که دارای سنگ بستر نفوذ ناپذیر باشد، این ترانشه مجدد با مواد نفوذ ناپذیر به عنوان بدنه سد زیرزمینی پر می شود. عمق متوسط برای حفاری ترانشه در حدود سه تا شش متر می باشد (Nilsson, 1988).

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :353

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.