عمران

پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:به کارگیری روش های عددی بدون شبکه در مدلسازی امواج غیرخطی سطح آب ناشی از باد

دانلود پایان نامهكارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران (گرایش سازه‌های هیدرولیكی)

با عنوان:به کارگیری روش های عددی بدون شبکه در مدلسازی امواج غیرخطی سطح آب ناشی از باد

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد در رشته

مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- سازه های هیدرولیکی

 

 

به کارگیری روش­های عددی بدون شبکه در مدلسازی امواج غیرخطی سطح آب ناشی از باد

 

 

 

 

 

استادان راهنما

دکتر محمدرضا هاشمی

دکتر ناصر طالب بیدختی

 

 

بهمن1390

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

به کارگیری روش­های عددی بدون شبکه

در مدلسازی امواج غیرخطی سطح آب ناشی از باد

 

به کوشش

سیده فهیمه میرلوحی جوابادی

 

در این تحقیق معادلات دیفرانسیل موج غیرخطی توسط روش عددی RBF-DQ محلی حل شده­ اند. این معادلات دیفرانسیل که به صورت معادله­ لاپلاس (بعنوان معادله­ حاکمه) و شرایط مرزی غیرخطی در سطح آزاد می­باشند؛ اساس مدل ریاضی در این پژوهش­اند. با بهره گرفتن از این مدل ریاضی می­توان انتشار و تغییرات سطح آب را پس از تولید موج به خوبی شبیه سازی نمود. روش عددی RBF-DQ یک روش عددی بدون شبکه­ نوین است؛ که تا به حال جهت حل مسائلی نظیر معادلات نویراستوکس، مدل­سازی مسئله­ انتقال حرارت، شبیه­سازی نشت غیرماندگار و … بکار گرفته شده و نتایج قابل قبولی بدست داده است. در این روش علاوه بر بهره­بردن از ویژگی­های روش دیفرانسیل کوادرچر در تخمین مستقیم مشتق، با به کارگیری توابع پایه­ شعاعی، از مزایای روش­های عددی بدون شبکه نیز می­توان بهره­برد. ضمن آنکه می­توان روش حاصل را در مسائل با مرز نامنظم نیز بکارگرفت. یکی از مهمترین عوامل موثر بر دقت این روش، پارامتر شکل تابع پایه­ شعاعی است که در این پژوهش، مقادیر مناسب آن بااستفاده از آنالیز عدد وضعیت ماتریس ضرایب وزن تخمین زده می­ شود. در تحقیق حاضر بجای فرم کلی، از فرم محلی روش RBF-DQ استفاده گردیده است. این روش می ­تواند با حفظ دقت روش RBF-DQ، محدوده کاربرد آن را گسترش داده و هزینه­ های محاسباتی را كمتر نماید. به منظور شبیه­سازی سطح آزاد که بخش اصلی شبیه­سازی می­باشد؛ از روش مرکب اویلری و لاگرانژی استفاده ­شده­است. تصدیق صحت و دقت مدل حاضر توسط مدل­های تحلیلی، مدل­های عددی در دسترس و نتایج آزمایشگاهی بررسی شده است. در این پژوهش ابتدا مدل انتشار امواج در مخزن عددی بررسی می­گردد و سپس انتشار امواج حاصل از موج­ساز مطالعه می­ شود. نتایج این تحقیق نشان داد كه در مسئله­ای با شرط مرزی متغیر، از نظر حجم محاسبات، به کارگیری یک روش بدون شبکه نسبت به روش­های متکی بر شبکه اولویت دارد. روش RBF-DQ محلی به خوبی قادر به حل معادلات بوده و در برخی موارد دقت آن از روش­های تحلیلی و عددی دیگر بهتر است. همچنین بررسی عوامل موثر بر غیرخطی شدن موج نشان داد که ارتفاع موج نسبت به عمق آب و طول موج اثرگذارتر است.

 

کلیدواژگان: مدل موج غیر خطی- روش های عددی بدون شبکه

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                         صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات.. 2

1-2- معرفی تحقیق حاضر.. 2

 

فصل دوم: مروری بر پژوهش های پیشین

2-1- مقدمه.. 10

2-2- پیشینه ی تحقیقات انجام شده بر روی موج.. 11

2-2-1- مدل های اوّلیه ی امواج غیرخطی.. 11

2-2-2- مدل های جدید امواج غیرخطی.. 13

2-2-3- روش های عددی بدون شبکه در مدلسازی امواج غیرخطی   15

2-3- پیشینه ی تحقیقات انجام شده بر روی روش عددی مورد استفاده   16

2-3-1- روش عددی دیفرانسل کوادرچر (DQ).. 16

2-3-2- توابع پایه ی شعاعی (RBF).. 20

2-3-2-1- انواع توابع پایه ی شعاعی.. 20

2-3-2-2- کاربرد توابع پایه ی شعاعی در درونیابی   21

2-3-2-3- کاربرد توابع پایه ی شعاعی در حل معادلات دیفرانسیل   22

2-3-2-4- روش عددی RBF-DQ.. 23

2-3-2-5- تابع شعاعی MQ.. 24

 

عنوان                                         صفحه

 

2-3-3- عوامل موثر بر دقت و خطای مدل.. 25

2-3-3-1- چگالی گره ها.. 26

2-3-3-2- پارامتر شکل.. 26

2-3-3-2-1- تاثیر پارامتر شکل بر خطا.. 26

2-3-3-2-2- پارامتر شکل بهینه.. 29

2-3-3-3- پدیده ی رانچ.. 32

2-3-3-4- دقت محاسبات، خطای گرد کردن و عدد وضعیت   33

2-4- جمع بندی و نتیجه گیری.. 33

 

فصل سوم: تئوری تحقیق

3-1- مقدمه.. 36

3-2- تئوری های موج.. 36

3-2-1- تئوری موج خطی.. 36

3-2-2- تئوری موج غیرخطی.. 39

3-2-2-1- دسته بندی تئوریهای اولیهی امواج غیرخطی   39

3-2-2-1-1- تئوری استوکس.. 39

3-2-2-1-2- تئوری Cnoidal 41

3-2-2-1-3- تئوری Boussinesq. 42

3-2-2- شبیه سازی عددی انتشار موج غیرخطی.. 42

3-2-2-1- هندسه ی مسئله و تعریف مخزن عددی.. 42

3-2-2-2- معادله ی حاکمه و شرایط مرزی.. 44

3-2-2-2-1- تئوری موج ساز.. 44

3-2-2-2-2- تابع صعودی.. 46

3-2-2-3- روش مرکب اویلری و لاگرانژی (MEL).. 48

عنوان                                         صفحه

 

3-2-2-4- ناحیه ی استهلاک یا ساحل مصنوعی.. 49

3-2-2-5- به کارگیری روش RBF-DQ برای تخمین مشتقات مکانی   50

3-2-2-5-1- انتخاب تابع پایه.. 50

3-2-2-5-2- تخمین مشتق های مکانی با روش RBF-DQ.. 51

3-2-2-5-3- روش RBF-DQ محلی.. 52

3-2-2-5-4- چگونگی اعمال شرایط مرزی.. 53

3-2-2-5-6- انتخاب پارامتر شکل مناسب.. 53

3-2-2-6- انتگرال گیری بر روی زمان.. 54

3-2-2-7- تابع یکنواختکننده.. 56

 

فصل چهارم: نتایج و بحث روی آزمایش های عددی

4-1- مقدمه.. 58

4-2- مثال های عددی.. 59

4-2-1- مثال عددی اول: معادله ی برگرز.. 59

4-2-1-1- بررسی عوامل موثر بر افزایش دقت روش.. 60

4-2-1-1-1- بررسی تاثیر فاصله ی گره ها بر مدل   61

4-2-1-1-2- بررسی تاثیر پارامتر شکل بر مدل.. 61

4-2-1-1-3- بررسی تاثیر پارامتر شکل و فاصله ی گره ها به صورت همزمان.. 64

4-2-1-1-4- دقت محاسبات.. 65

4-2-1-1-5- پدیدهی رانچ.. 66

4-2-1-2- مقایسه ی روش های RBF-DQ و DQ.. 67

4-2-1-3- حل مسئله با بهره گرفتن از مقدار پارامتر شکل بهینه   68

4-2-2- مثال عددی دوم: معادله ی هلمهلتز.. 69

4-2-2-1- بررسی عوامل موثر بر افزایش دقت روش.. 70

عنوان                                         صفحه

 

4-2-2-1-1- بررسی تاثیر پارامتر شکل و تعداد گره ها به صورت همزمان.. 70

4-2-2-1-2- پدیدهی رانچ.. 71

4-2-2-2- حل مسئله با بهره گرفتن از مقدار پارامتر شکل بهینه   72

4-3- شبیه سازی انتشار موج در مخزن عددی.. 73

4-3-1- انتشار موج خطی.. 73

4-3-1-1- بررسی تاثیر همزمان تعداد گره ها و پارامتر شکل   75

4-3-1-1-1- تاثیر پارامتر شکل و تعداد گره ها در راستای افقی.. 78

4-3-1-1-2- تاثیر پارامتر شکل و تعداد گره ها در راستای عمق   80

4-3-1-1-3- بررسی تاثیر همزمان تعداد گره ها در دامنه ی تاثیر
و پارامتر شکل.. 83

4-3-1-2- حل مسئله با بهره گرفتن از پارامتر شکل مناسب و مقایسه ی
نتایج با نتایج روش تحلیلی.. 85

4-3-1-3- تاثیر طول ناحیهی استهلاک.. 88

4-3-1-4- مقایسه ی نتایج با نتایج روش عددی RBF  88

4-3-2- شبیه سازی انتشار موج غیرخطی در مخزن عددی   89

4-3-2-1- بررسی تاثیر همزمان تعداد گره ها و پارامتر شکل   91

4-3-2-1-1- تاثیر پارامتر شکل و تعداد گره ها در راستای افقی   91

4-3-2-1-2- تاثیر پارامتر شکل و تعداد گره ها در راستای عمق   94

4-3-2-1-3- بررسی تاثیر همزمان تعداد گره ها در دامنه ی
تاثیر و پارامتر شکل.. 96

4-3-2-2- حل مسئله با بهره گرفتن از پارامتر شکل مناسب و مقایسه ی
نتایج با نتایج روش تحلیلی.. 99

4-3-2-3- مقایسه ی نتایج با نتایج روش عددی RBF. 102

4-4- انتشار موج ایجاد شده توسط موج ساز در مخزن آزمایشگاهی   102

عنوان                                         صفحه

 

4-4-1- بررسی عوامل موثر بر غیرخطی شدن موج.. 105

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه.. 109

5-2- جمع بندی و نتیجه گیری.. 109

5-3- پیشنهادات.. 110

 

مراجع.. 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

عنوان                                         صفحه

 

جدول2- 1- انواع توابع شعاعی پرکاربرد.. 20

جدول4- 1-تخمین پارامتر شکل بهینه با بهره گرفتن از کمینه ی نرمال خطای نسبی.. 62

جدول4- 2-تخمین پارامترشکل بهینه با بهره گرفتن از کمینه کردن نرمال خطای نسبی.. 64

جدول4- 3-مقایسه ی خطای RMSE دو روش دیفرانسیل کوادرچر و RBF-DQ
برحسب تعداد گره و در زمان های مختلف.. 67

جدول4- 4-مقایسه ی مقادیر خطای تابع برحسب تعداد گره های مختلف
در راستای افقی و بازای پارامتر شکل مناسب.. 71

جدول4- 5-مقایسه ی مقادیر خطای تابع پتانسیل سرعت برحسب تعداد گره های
مختلف در راستای افقی و بازای پارامتر شکل مناسب.. 79

جدول4- 6-مقایسه ی مقادیر خطای تراز سطح آب برحسب تعداد گره های مختلف
در راستای افقی و بازای پارامتر شکل مناسب.. 80

جدول4- 7-مقایسه ی خطای RMSE دو تابع پتانسیل سرعت و تراز سطح
برحسب مقادیر مختلف گره در راستای افقی بازای c=1. 80

جدول4- 8-مقایسه ی مقادیر خطای تابع پتانسیل سرعت برحسب تعداد گره های
مختلف در راستای عمق و بازای پارامتر شکل مناسب هر حالت   81

جدول4- 9-مقایسه ی مقادیر خطای تابع تراز سطح آب برحسب تعداد گره های
مختلف در راستای عمق و بازای پارامتر شکل مناسب هر حالت   82

جدول4- 10-مقایسه ی مقادیر خطای تابع پتانسیل سرعت برحسب تعداد گره های
مختلف در دامنه ی تاثیر و بازای پارامتر شکل مناسب هر حالت   84

عنوان                                         صفحه

 

جدول4- 11-مقایسه ی مقادیر خطای تراز سطح آب برحسب تعداد گره های
مختلف در دامنه ی تاثیر و بازای پارامتر شکل مناسب هر حالت   85

جدول4- 12-مقایسه ی خطای RMSE دو تابع پتانسیل سرعت و تراز سطح
برحسب مقادیر مختلف گره در دامنه ی تاثیر بازای c=1. 85

جدول4- 13-مقایسه ی تعداد کل گره ها و فاصله ی گام های زمانی مدل RBF-DQ
و RBF. 89

جدول4- 14-مقایسه ی مقادیر خطای تابع پتانسیل سرعت برحسب تعداد گره های
مختلف در راستای افقی و بازای پارامتر شکل مناسب.. 92

جدول4- 15مقایسه ی مقادیر خطای تراز سطح آب برحسب تعداد گره های مختلف در راستای افقی و بازای پارامتر شکل مناسب.. 93

جدول4- 16-مقایسه ی خطای RMSE دو تابع پتانسیل سرعت و تراز سطح
برحسب مقادیر مختلف گره در راستای افقی بازای c=1. 93

جدول4- 17-مقایسه ی مقادیر خطای تابع پتانسیل سرعت برحسب تعداد گره های
مختلف در راستای عمق و بازای پارامتر شکل مناسب.. 95

جدول4- 18-مقایسه ی مقادیر خطای تراز سطح آب برحسب تعداد گره های مختلف در راستای عمق و بازای پارامتر شکل مناسب.. 96

جدول4- 19-مقایسه ی مقادیر خطای تابع پتانسیل سرعت برحسب تعداد گره ها
در دامنه ی تاثیر و بازای پارامتر شکل مناسب.. 97

جدول4- 20-مقایسه ی مقادیر خطای تراز سطح آب برحسب تعداد گره ها در
دامنه ی تاثیر و بازای پارامتر شکل مناسب.. 98

جدول4- 21-مقایسه ی خطای RMSE دو تابع پتانسیل سرعت و تراز سطح
برحسب مقادیر مختلف گره در دامنه ی تاثیر بازای c=1. 99

جدول4- 22-مقایسه ی تعداد کل گره ها و فاصله ی گام های زمانی
مدل RBF-DQ و RBF. 101

 

 

 

فهرست شکل

 

 

عنوان                                         صفحه

 

شکل1- 1-تصاویری از تاثیر امواج بر پیرامون.. 4

شکل1- 2-طبقه بندی امواج.. 5

شکل 1- 3-پدیده ی جداسازی امواج ((Reeve. 6

شکل2- 1-محدوده مناسب برای به کارگیری تئوری های موج.. 13

شکل2- 2-پهن شدن تابع پایه ی شعاعی MQ با تغییر پارامتر شکل

(نرمال شده به مقدار بیشینه ی 1).. 27

شکل3- 1-موج خطی سینوسی و پارامترهای آن.. 37

شکل3- 2- هندسه ی مسئله، دامنه و مرزها در پلان xz. 43

شکل3- 3-طرح شماتیک گره مرجع و دامنه تاثیر آن.. 52

شکل4- 1-مرتبه ی همگرایی خطا نسبت به فاصله ی گره ها   61

شکل4- 2-نرخ همگرایی خطا برحسب پارامتر شکل.. 62

شکل4- 3-نرخ همگرایی خطا برحسب مقادیر پارامتر شکل کوچک   63

شکل4- 4-نرخ همگرایی خطا برحسب پارامتر شکل.. 63

شکل4- 5-نرخ همگرایی خطا برحسب مقادیر پارامتر شکل کوچک   64

شکل4- 6-مقادیر خطای میانگین بازای مقادیر مختلف فاصله ی گره ها برحسب
پارامتر شکل بدون بعد.. 65

شکل4- 7-مقایسه ی خطای حاصل از دو روش محاسبات مضاعف و اختیاری برحسب پارامتر شکل (ε نرمال خطای نسبی است.).. 66

عنوان                                         صفحه

 

شکل4- 8-توزیع خطا در راستای x واثر پدیده ی رانچ بر آن   66

شکل4- 9-مقایسه ی مقادیر تابع u برحسب x با روش های تحلیلی و RBF-DQ
در زمان T=0.1s. 68

شکل4- 10-مقایسه ی مقادیر تابع u برحسب x با روش های تحلیلی و RBF-DQ
در زمان T=1s. 68

شکل4- 11-بررسی تغییرات عدد وضعیت ماتریس ضرایب بازای مقادیر   70

مختلف پارامتر شکل و تعداد گره ها.. 70

شکل4- 12-مقادیر خطای میانگین بازای مقادیر مختلف فاصله ی گره ها برحسب پارامتر شکل بدون بعد.. 71

شکل4- 13-توزیع خطا در راستای x واثر پدیده ی رانچ بر آن برای   72

دو مقدار مختلف از پارامتر شکل.. 72

شکل4- 14-مقایسه ی نتایج مدل عددی RBF-DQ با روش المان محدود   73

شکل4- 15-طرح شماتیک آرایش گره ها در مخزن عددی.. 76

شکل4- 16-بررسی عدد وضعیت ماتریس بازای مقادیر مختلف   77

پارامتر شکل و گره ها در راستای افقی.. 77

شکل4- 17-بررسی عدد وضعیت ماتریس بازای مقادیر مختلف   77

پارامتر شکل و گره ها در راستای عمق.. 77

شکل4- 18-بررسی عدد وضعیت ماتریس بازای مقادیر مختلف   77

پارامتر شکل و گره ها در زیر دامنه ها.. 77

شکل4- 19-خطای RMSE تابع پتانسیل سرعت برحسب پارامتر شکل
و بازای مقادیر مختلف تعداد گره ها در راستای افقی   78

شکل4- 20-خطای RMSE تراز سطح آب برحسب پارامتر شکل و بازای
مقادیر مختلف تعداد گره ها در راستای افقی.. 79

 

عنوان                                         صفحه

 

شکل4- 21-خطای RMSE تابع پتانسیل سرعت برحسب پارامتر شکل و بازای
مقادیر مختلف تعداد گره ها در راستای عمق.. 81

شکل4- 22-خطای RMSE تراز سطح آب برحسب پارامتر شکل و بازای مقادیر
مختلف تعداد گره ها در راستای عمق.. 82

شکل4- 23-خطای RMSE تابع پتانسیل سرعت برحسب پارامتر شکل و بازای
مقادیر مختلف تعداد گره ها در دامنه ی تاثیر.. 83

شکل4- 24-خطای RMSE تراز سطح آب برحسب پارامتر شکل و بازای مقادیر
مختلف تعداد گره ها در دامنه ی تاثیر.. 84

شکل4- 25-تراز سطح آب برحسب مکان در زمان t=25 ثانیه   86

شکل4- 26-موقعیت گره ها در زمان t=25 ثانیه.. 86

شکل4- 27-تراز سطح آب بر حسب زمان در وسط مخزن.. 87

شکل4- 28-انتشار امواج در مخزن در چهار زمان متفاوت   87

شکل4- 29-تاثیر طول ناحیه ی استهلاک بر تراز سطح آب.. 88

شکل4- 30-مقایسه ی نتیایج روش RBF-DQ با روش RBF در زمان t=20 ثانیه   89

شکل4- 31-خطای RMSE تابع پتانسیل سرعت برحسب پارامتر شکل
و بازای مقادیر مختلف تعداد گره ها در راستای افقی   92

شکل4- 32-خطای RMSE تراز سطح آب برحسب پارامتر شکل و بازای مقادیر
مختلف تعداد گره ها در راستای افقی.. 93

شکل4- 33-خطای RMSE تابع پتانسیل سرعت برحسب پارامتر شکل و بازای
مقادیر مختلف تعداد گره ها در راستای عمق.. 94

شکل4- 34-خطای RMSE تراز سطح آب برحسب پارامتر شکل و بازای
مقادیر مختلف تعداد گره ها در راستای عمق.. 95

شکل4- 35-خطای RMSE تابع پتانسیل سرعت برحسب پارامتر شکل و بازای
مقادیر مختلف تعداد گره ها در دامنه ی تاثیر.. 97

عنوان                                         صفحه

 

شکل4- 36-خطای RMSE تراز سطح آب برحسب پارامتر شکل و بازای مقادیر
مختلف تعداد گره ها در دامنه ی تاثیر.. 98

شکل4- 37-تراز سطح آب برحسب مکان در زمان t=25 ثانیه   99

شکل4- 38-موقعیت گره ها در زمان t=25 ثانیه.. 100

شکل4- 39-تراز سطح آب بر حسب زمان در وسط مخزن(x=15 متر)   100

شکل4- 40-انتشار امواج در مخزن در چهار زمان متفاوت   101

شکل4- 41-مقایسه ی نتیایج روش RBF-DQ با روش RBF در زمان t=20 ثانیه   102

شکل4- 42-هندسه ی موج ساز شناور گوه ای.. 103

شکل4- 43-تراز سطح آزاد بر حسب زمان در مکان x/a=9.629. 104

شکل4- 44-تراز سطح آزاد بر حسب زمان در مکان x/a=9.629. 104

شکل4- 45-موقعیت گره ها در زمان t=15.7 ثانیه.. 105

شکل4- 46-خطای میان مدل خطی با مدل غیرخطی بازای مقادیر مختلف H/h  106

شکل4- 47-خطای میان مدل خطی با مدل غیرخطی بازای مقادیر مختلف H/L   106

شکل4- 48-خطای میان مدل خطی با مدل غیرخطی بازای مقادیر مختلف H/L   107

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

1-1- کلیات

 

اقیانوسها و دریاها سرمایه های عظیم جهان هستی بشمار می­آیند و اثرات مهمی بر معیشت مردم، اقتصاد، توریسم و حمل و نقل می­گذارند. دراین محیط های آبی بیکران،
پدیده ­های گوناگونی روی می­دهد؛ یکی از آشکارترین این پدیده ­ها که پیوندی ناگسستنی با دریاها و اقیانوسها دارد؛ امواج ناشی از باد است. ­شناخت و پیش­ بینی این امواج برای بهره‌برداری صحیح و ایمن از اقیانوس­ها و دریاها امری ضروری است. در تحقیق حاضر این امواج مورد بررسی قرارگرفته ­اند و مدلی ریاضی برای شبیه­سازی آنها ارائه­شده­است.

 

 

1-2- معرفی تحقیق حاضر

 

بیش از 75% از کره­ی زمین از آب پوشیده­شده­است. این موضوع خود بیانگر اهمیت شناخت و بررسی پدیده ­هایی است که در این بخش وسیع از کره­ی زمین رخ می­ دهند. امواج از مهمترین پدیده ­های موجود در محیط­های آبی بشمار می­آیند. بنابراین پیش بینی و شبیه­سازی آنها نقش بسزایی در بخدمت گرفتن و کنترل دریاها و اقیانوس­ها دارد. بطور مثال، ساخت سازه­ های ساحلی برای ایمنی ساحل و کنترل حریم دریا، طراحی سازه­ های فرا ساحلی به منظور بهره ­برداری از نفت و گاز، مطالعات زیست محیطی، طراحی کشتی­ها و حمل و نقل ایمن آنها و انتقال رسوب همگی نیازمند اطلاعاتی دقیق و کامل از امواج آب هستند.

الف) (

(ب)

(ج)

شکل1- 1-تصاویری از تاثیر امواج بر پیرامون

 

دستیابی به اطلاعات امواج و ویژگی­های آنها به­ دو روش­ امکان­ پذیر است. روش نخست، تخمین امواج بوسیله­ ابزارهای اندازه‌گیری، نظیر شناورهای اندازه‌گیری موج[1] یا ماهواره­ها است. و روش دوم مدلسازی امواج است که می ­تواند توسط مدل­های ریاضی یا فیزیکی
انجام­پذیرد. ازآنجایی‌ که اندازه‌گیری­هایی که توسط شناورهای اندازه‌گیری موج انجام می­شوند؛ نقطه­ای هستند و تصاویر ماهواره­ای نیز از دقت کافی‌ برخوردار نیستند؛ شبیه­سازی توسط مدل­های ریاضی و فیزیکی اهمیت فراوانی دارد. از سوی دیگر تهیه­ مدل­های فیزیکی مشکل، و مستلزم صرف زمان و هزینه­ زیادی می­باشد؛ ازاینروست که با پیشرفت­ کامپیوترها مدل­های ریاضی جایگاه مهمی در شبیه­سازی­ها و مدلسازی­های مسائل مهندسی پیدا کرده ­اند. در سالهای اخیر مدل­های عددی برای شبیه­سازی امواج نیز مورد استفاده قرارگرفته ­اند.

امواج تحت اثر عوامل گوناگون ایجاد می­شوند. باد، اغتشاشات بستر دریا و نیروی گرانش خورشید و ماه سه عامل اصلی تولید موج­اند. امواج ناشی از باد کوتاه­اند و پریود کوچکتری دارند. درمقابل امواج ناشی از اغتشاشات بستر (سونامی) و امواج ناشی از گرانش (جزرومدی) قرار دارند که در گروه امواج بلند جای می­ گیرند. طبقه ­بندی امواج و انرژی نظیر هرنوع براساس پریود در شکل (1-2) نشان داده­ شده­است.

 

شکل1- 2-طبقه بندی امواج (Reeve و همکاران، 2004)

 

در این پژوهش به بررسی امواج کوتاه ناشی از باد پرداخته­شده­است. پس از ایجاد امواج توسط باد، حرکت آنها آغاز می­ شود. در مدت زمان حرکت، امواج از یکدیگر جدا شده و ارتفاعشان کاهش می­یابد اما طول موج و پریودشان حفظ می­ شود. به این فرایند جداسازی امواج گفته می­ شود. امواجی که در ناحیه­ تولید قرار دارند، نامنظم، کوتاه و تیز[2] اند (Reeve و همکاران، 2004) اما با دور شدن از این ناحیه فرم تقریبا منظم و کوتاه پیدا می­ کنند و در نهایت به امواج دورا تبدیل می­شوند (شکل (1-3)).

شکل 1- 3-پدیده ی جداسازی امواج (Dispersion) (Reeve و همکاران، 2004)

 

در مدلسازی­ امواج کوتاه ناشی از باد، معادلات و قواعد حاکم، می­توانند بسته به شرایط و کاربرد مدل، خطی و یا غیرخطی درنظرگرفته­شوند. بطور مثال فرایند شکست موج در آبهای عمیق (کلاهک سفید[3]) به صورت محلی شدیدا غیرخطی است. اما بطور متوسط استهلاک انرژی نظیر با آن در مقیاس بزرگ ضعیف است. مثال دیگر سازه­ های در معرض امواج هستند. مثلا در اندازه ­گیری نیروهای وارد بر یک سازه­ی دریایی، در مواردی می­بایست امواج را غیرخطی مدل کرد. بطورکلی برای مدلسازی امواج خیلی تیز یا امواج در آبهای کم عمق یا در
مقیاس­های کوچک، مدل­های خطی پاسخگو نیستند و می­بایست از مدل­های غیرخطی استفاده کرد (Holthuijsen، 2007). هدف از این تحقیق بررسی و شبیه­سازی امواج غیرخطی است.

تاکنون محققین پژوهش­های بسیاری در زمینه­ مدلسازی امواج غیرخطی ناشی از باد انجام داده ­اند تئوری­های اولیه، تئوری­های تحلیلی هستند. اما تئوری­های جدید برمبنای معادلات دیفرانسیل جزئی[4] می­باشند و حل آنها با روش­های عددی میسر است (Holthuijsen، 2007)). روش­های المان محدود[5] و تفاضل محدود[6] روش­هایی هستند که در این زمینه مورد استفاده قرارگرفته ­اند. بعنوان مثال Mei (1978) از روش المان محدود و Chan و Street (1970) از تفاضل محدود استفاده کردند. یکی از پرکاربردترین روش­ها در حل معادلات غیرخطی موج، روش المان مرزی[7] است که توسط محققین زیادی مانند Cokelet و Longuet-Higgings (1976) بکارگرفته­شده­است. روش­های ذکر شده نیازمند شبکه­بندی دامنه­ محاسباتی هستند. این شبکه­بندی باید مطابق با معیارهای خاص انجام گیرد. چراکه شکل و نحوه­ اتصال المان­ها که کیفیت شبکه را کنترل می­نمایند؛ دقت نتایج را مستقیما تحت تاثیر قرار می­ دهند. ضمن اینكه در بیشتر مسائل به دلیل انحراف المان­ها میبایست شبكه­بندی در همه گام­های زمانی و یا برخی از آنها مجدداً انجام شود و این شبكه­بندی­هاخود به­اندازه­ شبكه­ی اولیه هزینه­بر و زمانبر هستند. به همین دلیل روش های عددی بدون شبكه[8] در مدلسازی امواج غیرخطی نیز مانند سایر زمینه­ های مهندسی مورد توجه قرارگرفتند. یکی از روش­های عددی بدون شبکه­ ای که در سال­های اخیر مورد استفاده محققین قرارگرفته، روش RBF-DQ است. که در آن برای تخمین مشتق از روش DQ بهره­گرفته می­ شود. به­ کمک روش متکی بر شبکه­ی[9]­ DQ می­توان باوجود گره­های اندک در دامنه به نتایج خوبی دست­یافت. ولی نمی­ توان این متد را در دامنه­های نامنظم بکارگرفت (Hashemi و Hatam، 2011)؛ چراکه مشتق تابع بوسیله­ DQ در هر راستا به صورت مجموع خطی وزن­دار مقادیر تابع در همان راستا بیان می­ شود و در دامنه­های نامنظم امکان فراهم کردن گره­های منظم در یک راستای خاص مقدور نیست. اما با بهره گرفتن از توابع پایه­ شعاعی[10] بعنوان تابع شکل در DQ می­توان از این مشکل اجتناب کرد. ضمن آنکه به کارگیری توابع شعاعی در روش DQ آنرا به یک متد بدون شبکه تبدیل خواهد کرد که معایب ذکر شده روش­های متکی بر شبکه را ندارد.

از میان انواع مختلف توابع شعاعی، در این تحقیق بدلیل عملکرد خوب تابع MQ از این نوع تابع در حل مسائل استفاده­شده­است. این تابع دارای پارامتری بنام پارامتر شکل[11] است که دقت نتایج را تاحد زیادی تحت تاثیر قرار می­دهد. تاکنون پژوهش­های فراوانی برای محاسبه­ مقدار بهینه­ این پارامتر ارائه­شده­ اند. اما هیچ­یک روشی تئوری و جامع ارائه نداده ­اند. بهمین دلیل تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

[1] Wave bouy

[2] Steep

[3] White capping

[4] Partial differential equations

[5] Finite element

[6] Finite difference

[7] Boundary element

[8] Mesh-less

[9] Mesh-based

[10] Radial basis functions

[11] Shape parameter

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :157

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.