عمران

دانلود پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:بررسی عددی تاثیر ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگی کوله پل‏ها

دانلود پایان نامهكارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران (گرایش سازه‌های هیدرولیكی)

با عنوان:بررسی عددی تاثیر ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگی کوله پل‏ها

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد در رشته

مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- سازه های هیدرولیکی

 

 

بررسی عددی تاثیر ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگی کوله پل‏ها

 

 

 

 

 

استادان راهنما

دكتر نادر هاتف

دکتر ناصر طالب­بیدختی

 

 

بهمن 1390

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكیده

 

بررسی عددی تاثیر ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگی کوله پل‏ها

 

به کوشش

هاجر حسینی

 

در این تحقیق تاثیر ژئوبگ­ها بر کنترل آب‏شستگی کوله پل‏ها با بهره گرفتن از روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مورد مطالعه قرار­گرفته است. ژئوبگ­ها کیسه­هایی از جنس ژئوتکستایل هستند که با مصالحی مانند ماسه، بتن و یا مصالح حاصل از لایروبی رودخانه­ها پر می­شوند. با توجه به در دسترس بودن، هزینه کم و عدم نیاز به نیروی کار ماهر، استفاده از این مواد نسبت به مصالح سنتی بسیار مقرون به صرفه است. در این راستا، با بهره گرفتن از نرم­افزار FLOW-3D جریان و فرسایش رسوبات اطراف کوله پل‏ها و تاثیر ژئوبگ­ها و ژئومت­ها (ژئوبگ بزرگ) بر کاهش عمق آب‏شستگی مدل­سازی شد. از این نرم­افزار برای حل معادلات سه بعدی نویر-استوکس به روش مشتقات محدود (finite difference) استفاده شده­است. مدل آشفتگی RNG برای مدل­سازی میدان جریان در اطراف کوله، محلی که گردابه­های نعل اسبی تشکیل شده و جریان آشفته غالب است، به کار برده شده­است. تصدیق صحت و دقت نرم­افزار با بهره گرفتن از نتایج مدل آزمایشگاهی جریان و فرسایش اطراف کوله بدون لایه محافظ با دیواره قائم مورد بررسی قرار گرفت. در روند مدل­سازی ابتدا جریان اطراف کوله تا رسیدن به حالت پایدار گسترش یافت و سپس اجازه فرسایش به مدل داده شد. نتایج شبیه‏سازی از نظر کمی و کیفی با مدل آزمایشگاهی از مطابقت خوبی برخوردار است. بر اساس شبیه­سازی­های صورت گرفته، لایه ­های ژئوبگ و ژئومت از کوله پل در برابر فرسایش به خوبی محافظت کرده ولی باعث انتقال فرسایش به پایین­دست کوله می­شوند. همچنین تاثیر هندسه لایه ژئومت بر کاهش ماکزیمم عمق آب‏شستگی، و نیز کارایی لایه ژئومت در عمق آب، سرعت و اندازه ذرات رسوبی مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.

 

کلید واژگان: آب شستگی- کوله پل- دینامیک سیالات محاسباتی

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                           صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- انواع کوله پل‏ها، مکانیابی و ساخت.. 2

1-1-1- انواع کوله پل‏ها.. 2

1-1-2- مکانیابی کوله پل‏ها.. 3

1-1-3- ابعاد کوله و نحوه ساخت.. 4

1-2- میدان جریان.. 4

1-3- پروسه آب‏شستگی.. 6

1-3-1- آب‏شستگی کلی.. 6

1-3-2- آب‏شستگی کوله پل.. 7

1-4- معرفی تحقیق.. 8

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین و تئوری تحقیق

2-1- مقدمه.. 11

2-2- طبقه بندی آب‏شستگی موضعی کوله پل‏ها.. 12

2-3- میدان جریان و تنش برشی بستر در محل کوله پل   13

2-4- پارامترهای تاثیرگذار بر آب‏شستگی کوله پل‏ها.. 16

2-4-1- طبقه بندی پارامترها.. 16

عنوان                                           صفحه

 

2-4-2- آنالیز ابعادی.. 17

2-5- تاثیر پارامترهای مختلف بر عمق آب‏شستگی.. 18

2-5-1- سرعت جریان عبوری.. 18

2-5-2- عمق جریان عبوری.. 20

2-5-3- طول کوله، نسبت تنگ شدگی و نسبت دهانه.. 21

2-5-4- اندازه و دانهبندی رسوبات.. 22

2-5-5- شکل کوله.. 25

2-5-6- جهت قرارگیری کوله نسبت به جریان عبوری.. 26

2-5-7- هندسه آبراهه.. 27

2-5-8- تغییرات زمانی آب‏شستگی.. 28

2-6- تخمین عمق آب‏شستگی.. 31

2-6-1- رویکرد رژیم جریان.. 31

2-6-2- رویکرد تجربی.. 32

2-6-3- رویکرد تحلیلی یا شبه تجربی.. 37

2-7- مطالعات عددی آب‏شستگی اطراف کوله پل‏ها.. 38

2-8- روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کنترل آب شستگی.. 40

2-9- نتیجه‏گیری.. 42

 

فصل سوم: ضوابط طراحی ژئوبگ‌ها

3-1- مقدمه.. 44

3-2- ضوابط کلی پایداری.. 44

3-2-1- پایداری در برابر بار موج.. 44

3-2-2- پایداری بار جریان.. 48

عنوان                                           صفحه

 

3-3 -ضوابط پایداری ژئوبگ‌ها.. 52

3-3-1- بحث در مورد دانسیته نسبی.. 52

3-3-2- محافظت شیب.. 52

3-3-3- پایداری المان‌های تاج.. 56

3-4- ضابطه طراحی بر اساس بار جریان.. 57

3-5- پایداری ژئوبگ‌ها از منظر مکانیک خاک.. 57

 

فصل چهارم: معرفی نرم‏افزار FLOW-3D

4-1- مقدمه.. 59

4-2- مدل هیدرودینامیک.. 59

4-3- مدلسازی رسوب.. 62

4-4- مدل آشفتگی.. 66

 

فصل پنجم: نتایج شبیه‏سازی عددی

5-1- مقدمه.. 69

5-2- کالیبراسیون مدل و آنالیز حساسیت مش‏بندی.. 70

5-2-1- مشخصات مدل و نحوه شبکه‏بندی.. 70

5-2-2- نتایج شبیه‏سازی.. 73

5-2-2-1- نتایج شبیه‏سازی جریان.. 73

5-2-2-2- نتایج شبیه‏سازی رسوب.. 75

5-3- بررسی تاثیر ژئومت بر کنترل آب‏شستگی کوله با دیواره قائم   81

5-4- بررسی تاثیر ژئوبگ و ژئومت بر کنترل آب‏شستگی اطراف کوله باله‏ای.. 83

5-4-1- مشخصات مدل کوله باله‏ای.. 83

 

عنوان                                           صفحه

 

5-4-2- نتایج شبیه‏سازی جریان و فرسایش اطراف کوله باله‏ای بدون
وجود لایه محافظ.. 85

5-4-3- نتایج شبیه‏سازی جریان و فرسایش اطراف کوله باله‏ای
محافظت شده با ژئوبگ.. 87

5-4-4- شبیه‏سازی جریان و فرسایش اطراف کوله بالهای محافظت شده
به وسیله ژئومت.. 91

5-5- تاثیر ضخامت و عرض لایه ژئومت بر کنترل آب‏شستگی اطراف کوله باله‏ای.. 93

5-6- بررسی اثر عمق جریان بر آب‏شستگی اطراف کوله باله‏ای بدون لایه
محافظ و کارایی کوله حفاظت شده با لایه ژئومت.. 98

5-7- مطالعه تاثیر سرعت جریان بر آب‏شستگی اطراف کوله باله‏ای
بدون لایه محافظ و کارایی کوله حفاظت شده با لایه ژئومت   100

5-8- بررسی تاثیر اندازه ذرات رسوبی و پارامتر شیلدز بر آب‏شستگی اطراف کوله باله‏ای بدون لایه محافظ و کارایی کوله حفاظت شده با لایه ژئومت و لایه ژئوبگ.. 102

 

فصل ششم: نتایج تحقیق و پیشنهادها

6-1- نتایج تحقیق.. 105

6-2- پیشنهادها برای کارهای آینده.. 106

 

فهرست منابع.. 107

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

عنوان                                           صفحه

 

جدول 2-1- ضریب شکل‏های کوله پل‏ها.. 25

جدول 2-2- ضریب راستای جریان برای زوایای مختلف برخورد   26

جدول 2-3- ضرایب رابطه پیشنهادی Melville (1992، 1995، 1997)   36

جدول 3-1- پارامتر پایداری برای سیستم های مختلف   49

جدول 5-2- پارامتر sheilds برای سیستم های مختلف.. 49

جدول 5-3-مقادیر پیشنهادی برای ضریب KT. 50

جدول 3-4-الف- ضخـامت معـادل سیستم‌های پر شده از ماسه
(H=1 m) (Pilarczyc، a-2000).. 57

جدول 3-4-ب- ضخـامت معـادل سیستـم‌های پر شده از ماسه (H=2 m)   57

جدول 5-1- جزئیات شبکه‏بندی شبیه‏سازی‏ها.. 73

جدول 5-2- میانگین سرعت و عمق جریان و میزان خطا برای شبکه‏بندی‏های مختلف.. 75

جدول 5-3- مقایسه مقادیر عمق متوسط، سرعت متوسط برای fs,co=0.0005
و fs,co=0.002. 76

جدول 5-4- مقادیر ماکزیمم عمق آب‏شستگی مدل‏های شبیه‏سازی   81

جدول 5-5- عمق آب‏شستگی موضعی اطراف کوله قائم محافظت شده توسط ژئومت.. 83

جدول 5-6- جزئیات شبکه‏بندی مدل کوله باله‏ای.. 85

جدول 5-7- مقایسه کارایی لایه ‏های ژئومت با ضخامت مختلف در کنترل آب‏شستگی.. 95

جدول 5-8- مقایسه کارایی لایه ‏های ژئومت با عرض مختلف در کنترل آب‏شستگی.. 98

 

 

 

فهرست شکل‎ها

 

 

عنوان                                           صفحه

 

شکل 1-1- شمای کلی کوله ‏های با دیواره شیب‏دار و باله‏ای    3

شکل 1-2- جریان عبوری از یک تنگ‏شدگی کوتاه.. 5

شکل 1-3- جریان و آب‏شستگی اطراف یک کوله و خاکریز در یک آبراهه مرکب.. 6

شکل 2-1- تغییرات زمانی آب‏شستگی در حالت آب زلال و بستر متحرک   13

شکل 2-2- نمای شماتیک میدان جریان اطراف کوله یک پل   15

شکل 2-3- تغییـرات عمق آب‏شستگی با نسبت سرعت برشی      19

شکل 2-4- تغییرات عمق آب‏شستگی ds نسبت به عمق جریان h  21

شکل 2-5- تغییرات عمق آب‏شستگی ds نسبت به طول کوله l 22

شکل 2-6- تغییرات عمق آب‏شستگی ds با اندازه دانه ‏های رسوبی d50  24

شکل 2-7- تغییرات عمق آب‏شستگی ds با دانه‏بندی رسوبات σg 24

شکل 2-8- تغییرات نسبت عمق آب‏شستگی به طول کوله ds/l با زمان t    29

شکل 2-9- استفاده از ژئوبگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جهت کنترل آب شستگی کوله پل‏ها   41

شکل 3-1-شکل شماتیک سنگ چین.. 47

شکل 3-2-طرز قرار گیری کیسه ها به طور شماتیک.. 53

شکل 3-3-خلاصه نتایج آزمایش پایداری برای ژئوبگ های قرار گرفته بر شیب (D=d).. 55

شکل 5-1- نمای کلی فلوم آزمایشگاهی Kayaturk. 70

شکل 5-2- نمای کلی مدل شبیه‏سازی در FLOW-3D.. 71

شکل 5-3- شرایط مرزی مدل.. 71

عنوان                                           صفحه

 

شکل 5-4- نمای کلی مقطع عرضی شبکه‏بندی.. 73

شکل 5-5- پروفیل سطح آب در محل دماغه کوله برای چهار حالت اندازه شبکه‏بندی.. 74

شکل 5-6- خطوط هم‏تراز سرعت در نزدیکی سطح بستر رسوبی   74

شکل 5-7- بردارهای توزیع سرعت الف- ابتدای مرحله دوم شبیه‏سازی؛
ب- 5 ثانیه پس از شروع مرحله دوم.. 77

شکل 5-8- مقایسه پرفیل سرعت مدل با توزیع سرعت لگاریتمی در فواصل 1 متری
پروفیل طولی.. 79

شکل 5-9- الف- نمای کلی فلوم شبیه‏سازی؛ ب- مقطع عرضی حفره آب‏شستگی
در محل بالادست کوله؛ ج- ایجاد حفره آب‏شستگی در اطراف کوله   80

شکل 5-10- نمای سه بعدی حفره آب‏شستگی تشکیل شده در بالادست کوله   80

شکل 5-11- نمای کوله قائم حفاظت شده توسط الف) ژئومت در وجه جلوی کوله؛
ب) ژئومت در اطراف سه وجه کوله.. 82

شکل 5-12- تشکیل حفره آب‏شستگی در وجه بالادست کوله و پایین‏دست ژئومت.. 82

شکل 5-13- تشکیل حفره آب‏شستگی در وجه بالادست و پایین‏دست ژئومت   82

شکل 5-14- نمای کلی فلوم آزمایشگاهی.. 84

شکل 5-15- کوله باله‏ای یکپارچه از جنس پلکسی گلاس.. 84

شکل 5-16- نمای کلی مدل شبیه‏سازی در FLOW-3D.. 84

شکل 5-17- مکان‏های محتمل تشکیل حفره آب‏شستگی.. 86

شکل 5-18- الف- مقطع عرضی حفره آب‏شستگی؛ ب- حفره آب‏شستگی در محل کوله
(A) و پایین‏دست آن (B).. 86

شکل 5-19- نمای سه بعدی حفرات آب‏شستگی تشکیل شده.. 87

شکل 5-20- چیدمان ژئوبگ پیشنهادی.. 88

شکل 5-21- نمای کلی کوله باله‏ای محافظت شده با لایه ژئوبگ شیبدار   88

 

عنوان                                           صفحه

 

شکل 5-22- حفره آب‏شستگی تشکیل شده در اطراف لایه ژئوبگ
الف) مدل آزمایشگاهی؛ ب) مدل شبیه‏سازی.. 90

شکل 5-23- نمای کلی مدل شبیه‏سازی کوله باله‏ای محافظت شده با ژئومت   91

شکل 5-24- حفرات آب‏شستگی تشکیل شده در اطراف ژئومت الف) پلان مدل؛
ب) مدل آزمایشگاهی؛ ج) نمای سه بعدی شبیه‏سازی عددی.. 92

شکل 5-25- نمای پلان آب‏شستگی اطراف لایه ژئومت با ضخامت الف) 22 میلیمتر؛
ب) 33 میلیمتر؛ ج) 44 میلیمتر.. 93

شکل 5-26- نمای سه بعدی آب‏شستگی اطراف لایه ژئومت با ضخامت الف) 22 میلیمتر؛
ب) 33 میلیمتر؛ ج) 44 میلیمتر.. 94

شکل 5-27- خطوط هم تراز انرژی آشفتگی در نزدیکی سطح بستر رسوبی برای
کوله با لایه ژئومت الف) 22 میلیمتر؛ ب) 33 میلیمتر؛ ج) 44 میلیمتر.. 96

شکل 5-28- تشکل حفرات آب‏شستگی در اطراف لایه ژئومت با عرض 320 میلیمتر
الف) پلان ب) نمای سه بعدی.. 97

شکل 5-29- مقایسه ماکزیمم عمق آب‏شستگی کوله با لایه ژئومت و کوله بدون
محافظ برای سه عمق جریان 08/0، 1/0 و 12/0 متر در نواحی الف) B و B0؛
ب) C و A0؛ ج) D و A0. 99

شکل 5-30- مقایسه ماکزیمم عمق آب‏شستگی کوله با لایه ژئومت و کوله بدون
محافظ برای سه سرعت جریان 3/0، 4/0 و 55/0 متر بر ثانیه در نواحی الف) B و B0؛
ب) C و A0. 101

شکل 5-31- مقایسه ماکزیمم عمق آب‏شستگی کوله با لایه ژئومت، کوله با لایه ژئوبگ
و کوله بدون محافظ برای دو اندازه دانه رسوب 45/0، 48/1 میلیمتر در نواحی
الف) B و B0؛ ب) C و A0، ج) D و A0. 103

 

 

 

فهرست نشانه ‏های اختصاری

 

 

B = عرض آبراهه یا فلوم

bd = عرض پایه پل استوانه­ای متحمل نیروی دراگی معادل با نیروی دراگ روی کوله

bs = عرض پایه پل هم ارز

CD = ضریب نیروی دراگ ذرات رسوبی

D = قطر پایه پل

d، d50 = قطر متوسط ذرات رسوبی

d16 = ذرات با قطر ریزتر از 16%

d50a = dmax / 1.8

d84 = ذرات با قطر ریزتر از 84%

= نسبت عمق آب‏شستگی در محل کوله به نسبت عمق آب‏شستگی در تنگ­شدگی طویل هم ارز

dmax = ماکزیمم اندازه ذرات رسوبات غیر یکنواخت

ds = عمق آب‏شستگی تعادلی رسوبات یکنواخت

dst = عمق آب‏شستگی در زمان t

Fd = ، عدد فرود densimetric

Fr = ، عدد فرود جریان عبوری

Frc = ، عدد فرود جریان عبوری متناظر با سرعت بحرانی

f1 = ضریب شکاف Lacey؛ 1.76d0.5

g = شتاب ثقل

h = عمق جریان عبوری

h* = عمق جریان در دشت سیلابی

K1,2، k1,2 = ضرایب

Kd = ضریب اندازه ذرات

Khl = ضریب عمق جریان – طول کوله

KI = ضریب شدت جریان

Ks، Ks* = ضریب شکل کوله و ضریب شکل کوله تصحیح شده

Kθ، Kθ* = ضریب زاویه قرار­گیری کوله نسبت به جریان و ضریب زاویه قرار­گیری کوله نسبت به جریان تصحیح شده

Kσ = تابع وابسته به σg

LR = طول reference، l2/3h1/3

l = طول عرضی یا طول جلو­آمدگی کوله

l* = عرض دشت سیلابی

M = نرخ دبی

m = ضرایب وابسته به اندازه ذرات رسوبی

N، N* = ضرایب زبری مانینگ به ترتیب برای آبراهه و دشت سیلابی

Ns = عدد شکل

n = متغیر­های وابسته به اندازه ذرات رسوبی

Q = دبی طرح

q = شدت دبی

= r/l

s = چگالی نسبی ذرات رسوبی

T = مدت زمان رسیدن به عمق آب‏شستگی تعادلی

TR = مدت زمان بی­بعد،

T* = زمانی که

t = مدت زمان

U = سرعت متوسط جریان عبوری

Ua = 0.8Ucn

Uc = سرعت بحرانی برای ذرات رسوبی

Ucn = سرعت بحرانی برای اندازه ذرات لایه آرمور، d50a

u، v، w = مولفه ­های متوسط زمانی سرعت در جهات (x, y, z) یا (θ, r, z)

= u / U

u* = سرعت برشی جریان عبوری

u*c = سرعت برشی بحرانی برای ذرات رسوبی

u*cn = سرعت برشی بحرانی برای اندازه ذرات لایه آرمور، d50a

= v / U

= w / U

ws = سرعت ته­نشینی ذرات رسوبی

X =

= x / l

xd = dst / ds

x، y، z = مختصات کارتزین

= y / l

= z / l

α = نسبت باز­شدگی، 1 – l / B

= s – 1

ϕs = زاویه شیب دیواره حفره آب‏شستگی

1-3η = ضرایب

θ، r، z = مختصات استوانه­ای قطبی

θa = زاویه برخورد

θc = تابع entrainment شیلدز،

θt = زاویه چرخش بین مسیر جریان زیرین و جهت جریان اصلی،

ρ، ρs = به ترتیب چگالی جرمی آب و ذرات رسوبی

σg = انحراف معیار هندسی

τ0 = تنش برشی بستر ناشی از جریان عبوری

τc = تنش برشی بحرانی ذرات رسوبی

τcont = تنش برشی ناشی از تنگ­شدگی

= تنش برشی بستر ناشی از تنگ­شدگی،

τnose = تنش برشی بستر در محل دماغه کوله

= ضریب تشدید تنش برشی بستر تنها به علت وجود کوله، τ´nose / τ0

τ´nose = تنش برشی تنها به علت وجود کوله

= ضریب تشدید کلی تنش برشی در محل کوله با دیواره قائم، τnose / τ0

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

1-1- انواع کوله پل‏ها، مکانیابی و ساخت

 

اگر­چه مورفولوژی آبراهه­ های رودخانه­ای از یک محل به محل دیگر تفاوت­های اساسی دارند، اما کوله پل‏ها خصوصیات عمومی واحدی دارند که می­توان از آن برای تعریف نوع آن­ها جهت پیش ­بینی میدان جریان در هندسه آبراهه­ های مختلف استفاده نمود. خصوصیات عمومی کوله پل‏ها را می­توان در قالب نوع کوله، مکان­ یابی عمومی خاکریز دسترسی و وضعیت ساخت کوله تعریف نمود. هر­یک از این خصوصیات، به همراه هندسه آبراهه و نوع رسوب بستر، تاثیر زیادی بر میدان جریان اطراف پل و در نتیجه آب‏شستگی خواهند داشت.

 

1-1-1- انواع کوله پل‏ها

به طور کلی کوله پل‏ها را می­توان به سه نوع اصلی تقسیم ­بندی نمود:

1) کوله با دیواره شیب­دار[1] (رایج­ترین نوع)

2) کوله باله­ای[2]

3) کوله با دیواره قائم

در کوله­های با دیواره شیب­دار کناره­ها مانند وجه روبرو شیب­دار هستند (معمولا با زاویه­ای کمتر از زاویه قرار­گیری[3] مصالح استفاده شده در خاکریز)؛ و گوشه­های متصل کننده وجوه و کناره­ها مانند قسمتی از یک مخروط گرد می­شوند (شکل 1-1). در کوله­های باله­ای نیز وجوه کناری خاکریز شیب­دار هستند، اما وجه روبرو عمودی است. زاویه بین وجه روبرو و باله­ معمولا ˚45 می­باشد؛ گر­چه زاویه­ های دیگری نیز به کار برده می­شوند. به علت اتصال ناگهانی باله­ به وجه روبرویی، یک گوشه تیز تشکیل شده که باعث می­ شود جریان نسبت به کوله­های با دیواره شیب­دار کمتر آب­لغز[4] باشند (شکل 1-1) . در کوله با دیواره قائم، هم وجوه کناری و هم وجه روبرویی به صورت عمودی است. زاویه وجوه کناری و روبرویی، ˚90 است، بنابراین جریان از جریان اطراف کوله باله­ای هم دارای آب­لغزی کمتری می­باشد.

 

شکل 1-1- شمای کلی کوله­های با دیواره شیب­دار و باله­ای (NCHRP- report 578، 2007)

 

1-1-2- مکان­ یابی کوله پل‏ها

مکان­ یابی کوله پل­های واقع بر رودخانه­ها را می­توان با پارامتر­های طول کوله (L)، عرض دشت سیلابی[5] (Bf)، و نصف عرض آبراهه (B) بیان نمود. به طور معمول مکان­ یابی­های زیر رایج­اند (Morales & Ettema، 2011):

1) کوله در دشت سیلابی آبراهه مرکب به گونه ­ای قرار گیرد که باشد. این مکان­ یابی برای کوله­های با دیواره شیب­دار معمول است.

2) کوله کل دشت سیلابی تا آبراهه اصلی را در بر­بگیرد به گونه ­ای که باشد. این مکان­ یابی برای کوله­های باله­ای در مسیل­های کوچک مناسب است.

3) کوله در آبراهه مستطیلی قرار گیرد. این مکان­ یابی رایج نیست، و ممکن است به عنوان یک کوله کوتاه در یک دشت سیلابی عریض محسوب می­ شود.

 

1-1-3- ابعاد کوله و نحوه ساخت

پل­های آمریکا معمولا دارای حداقل دو خط 12 فوتی (m 66/3) هستند که برای یک عرض جاده کامل 24 فوت (m 32/7) به اضافه دو شانه راه 8 فوتی (m 44/2) در هر طرف، یک عرض 40 فوتی (m 2/12) را به دست می­دهد. خاکریز کنار نیز با شیب­های 2H:1V تا 3H:1V اجرا می­ شود، هر­چند رایج­ترین شیب کناره 2H:1V است.

کوله­ها معمولا بر روی یک دیوار حائل بتنی، یا ستونی واقع بر روی یک pile cap نگاه داشته شده توسط شمع­ها و یا یک پی گسترده قرار می­ گیرند، و به خاکریز دسترسی متصل می­شوند.

 

[1] – Spill-through abutment

[2] – Wing-wall abutment

[3] – Angle of repose

[4] – Streamlined

[5] – Floodplain

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :147

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.