تربیت بدنی

پایان نامه تعیین سطوح فعالیت بدنی با بهره گرفتن از هزینه انرژی روزانه در دانش آموزان پسر 9 تا 12 سال دبستان های ناحیه 1 ارومیه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته  تربیت بدنی و علوم ورزشی،گرایش فیزیولوژی ورزش

موضوع:

تعیین سطوح فعالیت بدنی با بهره گرفتن از هزینه انرژی روزانه در دانش آموزان پسر 9 تا 12 سال دبستان های ناحیه 1 ارومیه

آذرماه  1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده تحقیق:

 

هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی سطوح فعالیت بدنی با بهره گرفتن از هزینه انرژی روزانه در دانش آموزان پسر 9 تا 12 سال مدارس ابتدایی ناحیه یک ارومیه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان پسر 9 تا 12 سال مدارس دولتی ناحیه یک (به تعداد 9451 نفر) تشکیل می دادند،که از این تعداد     دانش آموز،برای هر رده سنی 50 نفر که جمعا 200 نفر را تشکیل می دادند، انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. قد(سانتی متر)،وزن (کیلو گرم)،درصد چربی(%)،شاخص توده بدنی(متر مربع/کیلو گرم)، هزینه انرژی روزانه(کیلو ژول/کیلوگرم وزن بدن/روز) با بهره گرفتن از پرسش نامه ارزیابی سطح فعالیت بدنی و هزینه انرژی روزانه، (PAQ-C) اندازه گیری شد. همچنین از آزمون های تی همبسته برای مقایسه متغیرها و ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی و تعیین روایی و از آزمون آماری ANOVA و  Kolmogorov-Smirnov Z  برای آنالیز نتایج داده ها استفاده شد. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان متوسط هزینه انرژی روزانه با افزایش دامنه سنی تغییر محسوسی دارد 5% p .بطوریکه پسران با دامنه سنی 10-9 سال فعالتر از پسران با دامنه سنی 12-11 سال بودند.به علاوه، در گروه های سنی 10-9 سال و 12-11 سال متوسط هزینه انرژی برابر با272/131  و  651/121کیلو ژول در کیلو گرم وزن بدن در روز بود که از سطح متوسط نرم بین المللی پایین تر بود.در مجموع نتایج طرح پژوهشی حاضر نشان می دهد که دانش آموزان در هر دو گروه سنی،نسبت به مقادیر استاندارد هزینه انرژی روزانه از مقادیر پایین هزینه انرژی روزانه برخوردارند. چنین کاهشی در متوسط هزینه انرژی روزانه میتواند یک اخطار جدی برای دست اندرکاران و برنامه ریزان آموزشی و ورزشی در کشور باشد زیرا کاهش متوسط هزینه انرژی روزانه با گذر زمان میتواند موجب شیوع بیماریهای مرتبط با بی تحرکی در این گروه های سنی شود و آینده کشور را از نظر نیروی انسانی سالم و بانشاط در معرض خطر قرار دهد.

کلید واژه های فارسی:هزینه انرژی روزانه،فعالیت بدنی،پرسش نامه.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                          صفحه
                                                      فصل اول:طرح تحقیق                                             
1-1مقدمه                                                                                                                                                               1    
1-2 بیان مساله                                                                                                                                                     3
1-3 ضرورت تحقیق                                                                                                                                              4
1-4 اهداف تحقیق                                                                                                                                                5  
1-5 فرضیه ها                                                                                                                                                       6
1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش                                                                                                        6
                                                فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                     
2-1 مقدمه                                                                                                                                                            10
2-2 هزینه انرژی                                                                                                                                                10
2-3 فعالیت بدنی                                                                                                                                              13
2-4 فعالیت های بدنی در کودکان و نوجوانان                                                                                             14
2 4 1  فواید فعالیت های بدنی در کودکان و نوجوانان                                                                         17
2 4 2  سطوح فعالیت بدنی روزانه در کودکان                                                                                        19
2-4-2-1   روش های برآورد سطوح فعالیت های بدنی در کودکان                                                     20
2-5 آموزش و پرورش و جمعیت دانش آموزی و فضاهای آموزشی                                                        31
2-6 رفتارهای کم تحرک ( تماشای تلویزیون، کار با رایانه و …)                                                              31
2-7 سطح تحصیلات والدین وسطوح مختلف بدنی در کودکان                                                                 32
                                                   فصل سوم:روش شناسی تحقیق                                                   
3-1 مقدمه                                                                                                                                                         34
3-2 جامعه و نمونه آماری                                                                                                                              34
3-3 روش انجام تحقیق و نحوه گردآوری اطلاعات                                                                                    35
3-4  روش اندازه گیری متغیرها                                                                                                                    35
3-5 ابزار و وسایل اندازه گیری                                                                                                                    37
3-6 متغیرهای پژوهش                                                                                                                                    38
3- 7 محدودیت های تحقیق                                                                                                                           38
3-8 روش های آماری                                                                                                                                    38
                                                          فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات                                         
4-1 مقدمه                                                                                                                                                         39 
4-2 خصوصیات فیزیکی و آنتروپومتریک آزمودنی ها                                                                              41
4-3 ارتباط متغیر های مورد اندازه گیری با رده های سنی آزمودنی ها                                               44
4     4-4  سطح فعالیت بدنی                                                                                                                                47
4-5 سطح هزینه انرژی روزانه                                                                                                                       49
       محاسبه نورم                                                                                                                                                        51
4-6 توصیف نوع رشته های ورزشی آزمودنی ها                                                                                        51
4-7 بررسی و توصیف میزان تماشای تلویزیون و کار با رایانه                                                                  56
                                                فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات                                                   
5-1 مقدمه                                                                                                                                                         60
5-2 سطح فعالیت بدنی                                                                                                                                   64
5-3 ارتباط فعالیت بدنی با  BMI                                                                                                                64
5-4 ارتباط سطح فعالیت بدنی با اضافه وزن                                                                                               66
5-5 رفتارهای کم تحرک(تماشای تلویزیون،کار با رایانه)                                                                         67
5-6 ارتباط رفتارهای کم تحرک با فعالیت بدنی و هزینه انرژی                                                               67
5-7 اشتغال و سطح تحصیلات والدین                                                                                                            68
نتیجه گیری                                                                                                                                                           69
5-8 پیشنهادات                                                                                                                                                  70
منابع                                                                                                                                                                      70
فهرست جداول
جدول 2 1 هزینۀ انرژی کل محاسبه شده برای کودکان با بهره گرفتن از روش آب نشاندار مضاعف         11 
جدول 2 – 2 تقسیم بندی مراحل رشد بر اساس دامنه سنی ( الکس و همکاران 2006 )                          17
جدول 2-3 مطالعات روایی سنجی روش مشاهده مستقیم                                                                          23
جدول 2-4 انرژی مورد نیاز برا ی رشد و انرژی دریافتی کل ( دورنین، 1984)                                   30
جدول 4-1 میانگین قد،وزن ،درصد چربی و BMI به تفکیک گروه های سنی                                         41

جدول 4-2 درجه چولگی و برجستگی (کشیدگی) از میانگین متغیرهای مورد اندازه گیری                42

جدول4-3 همبستگی و درجه توزیع شاخص توده بدنی با توجه به رده های سنی کودکان                  45
جدول4-4 همبستگی و درجه توزیع درصد چربی با توجه به رده های سنی کودکان                            45
جدول4-5 همبستگی و درجه توزیع قد با توجه به رده های سنی کودکان                                              46        
جدول4-6 همبستگی و درجه توزیع وزن با توجه به رده های سنی کودکان                                           46                   
       جدول4-7 میانگین سطح فعالیت بدنی آزمودنی های 10-9 ساله                                                           47
     جدول4-8 میانگین سطح فعالیت بدنی آزمودنی های 12-11 ساله                                                         47
      جدول 4-10 ارتباط سطح هزینه انرژی و سطح فعالیت بدنی                                                                      49
      جدول 4-12 نورم سطوح فعالیت بدنی با بهره گرفتن از هزینه انرژی روزانه در دانش آموزان پسر           51
جدول 4-13 درصد فراوانی رشته های ورزشی سن 9 سال                                                                         52
جدول 4-14 درصد فراوانی رشته های ورزشی سن 10 سال                                                                      53
جدول 4-15 درصد فراوانی رشته های ورزشی سن 11 سال                                                                       54
جدول 4-16 درصد فراوانی رشته های ورزشی سن 12 سال                                                                      55
جدول 4-17 میزان تماشای تلویزیون و کار با رایانه سن 9 سال                                                                 56
جدول 4-18 میزان تماشای تلویزیون و کار با رایانه سن 10 سال                                                               57
جدول 4-19 میزان تماشای تلویزیون و کار با رایانه سن 11 سال                                                                58
جدول 4-20میزان تماشای تلویزیون و کار با رایانه سن 12 سال                                                                 59
فهرست نمودارها
نمودار 2-3 زیر مجموعه گروه های سه گانه اندازه گیری سطوح فعالیت بدنی در کودکان                   21
       نمودار4-1 مربوط به قد در رده های سنی مختلف                                                                                       42
       نمودار4-2 مربوط به وزن در رده های سنی مختلف                                                                                   43
نمودار4-3 مربوط به  BMI در رده های سنی مختلف                                                                               43
نمودار4-4 مربوط به درصد چربی در رده های سنی مختلف                                                                     44
     نمودار4-5 مربوط به سطح فعالیت بدنی روزانه در گروه های سنی                                                          48
      نمودار 4-6 سطح هزینه انرژی روزانه                                                                                                            52
نمودار 4-7درصد فراوانی ورزش (سن 9 سال)                                                                                            52
نمودار 4-8 درصد فراوانی ورزش (سن 10 سال)                                                                                        53
نمودار 4-9 درصد فراوانی ورزش (سن 11 سال)                                                                                         54
نمودار 4-10 درصد فراوانی ورزش (سن 12 سال)                                                                                       55
نمودار 4-11 درصد فراوانی میزان تماشای تلویزیون و کار با رایانه آزمودنی ها (سن 9 سال)             56

 

فهرست نمودارها
نمودار 4-12 درصد فراوانی میزان تماشای تلویزیون و کار با رایانه آزمودنی ها(سن 10 سال)             57
نمودار 4-13 درصد فراوانی میزان تماشای تلویزیون و کار با رایانه آزمودنی ها (سن 11 سال)            58
نمودار 4-14 درصد فراوانی میزان تماشای تلویزیون و کار با رایانه آزمودنی ها (سن 12 سال)           59
پیوستها
پیوست الف- پرسشنامه جمع آوری اطلاعات                                                                                                   80
پیوست ب-پرسشنامه فعالیت بدنی کودکان                                                                                                       81

1-1    مقدمه:

فعالیت بدنی یکی از پیش شرط های اصلی رشد و سلامتی و پایه و اساس یک زندگی سالم و شاداب است که در ایجاد آرامش روانی و رشد بالقوه عادات و نگرش های مثبت در زندگی نقش به سزا دارد.

اساسا یکی از جنبه های مهم در ارزیابی فعالیت های بدنی،تعریف و تفسیر واژه تربیت بدنی می باشد.عموما فعالیت بدنی عبارتست از هرگونه تحرک بدنی که مستلزم هزینه انرژی باشد.(سینها و همکاران[1] 2002)

پیشرفت امکانات ماشینی از یک سو موجب زندگی بهتر و فراغت بیشتر و از طرف دیگر کاهش فعالیت های جسمانی شده است.این مساله موجب فقر حرکتی و تمایل به زندگی کم تحرک در انسان شده است.

فواید انجام فعالیت های بدنی منظم در کودکان و نوجوانان، شامل تسهیل در ایجاد تعادل در هزینه انرژی روزانه و انرژی دریافتی روزانه و پیشگیری از خطر بروز بیماریهای مزمنی همچون چاقی و اضافه وزن، افزایش عملکرد شناختی ،فرهنگی، اجتماعی،بهبود تصور از خود وافزایش اعتماد به نفس میباشد.(ایرنبرگ و همکاران[2] 2008 ؛گوتین و همکاران[3] 2005) . بطوریکه سطوح فعالیت بدنی اغلب جهت برآورد میزان رفتارهای سالم و ارتباط آنها با شاخص های سلامتی همچون میزان مرگ و میر مورد استفاده قرار می گیرد. (سینها و همکاران 2002).

برآورد سطوح فعالیت بدنی روزمره، امکان ارزیابی رابطه بین سطوح فعالیت بدنی و شاخص های سلامتی همچنین امکان ارائه دستورالعمل های مناسب جهت طراحی برنامه های ورزشی در گروه های سنی مختلف را فراهم میسازد.از سوی دیگر بنظر میرسد که با توجه به تفاوت سطوح فعالیت های بدنی مختلف توانایی کسب اطلاعات دقیق و کامل با استفاده  از  روش های مناسب برآورد سطوح فعالیت های بدنی و هزینه انرژی روزانه در گروه های سنی مختلف امری اساسی باشد.بطوریکه روش برآورد سطوح فعالیت های بدنی ، نتایج بدست آمده از آن را کاملا تحت تاثیر قرار میدهد(میشل و همکاران4 2009). روش مورد استفاده باید جهت اندازه گیری سطوح فعالیت های بدنی طی یک دوره زمانی معین،مناسب بوده و دارای کمترین ناراحتی برای آزمودنی ها باشد. همچنین در نمونه های جمعیتی بزرگ نیز قابل استفاده باشد(کلاس و همکاران5 2009).

مطالعات گذشته نشان میدهد که سالهای کودکی دوران طلایی برای ساختن قامت و اسکلت بدن وتولید و توسعه دستگاه های زیستی و تنظیم گر بدن است(ترتیبیان و همکاران 2010). در چنین دورانی سهم فعالیت های بدنی و هزینه انرژی نقش بارز در فرایند تکاملی و توسعه ایفا میکند. این نکته که کودکان امروز زمان زیادی را صرف فعالیت های غیر فعال مانند تماشای تلویزیون و فیلم،بازی های رایانه ای و کار با رایانه میکنند، حایز اهمیت است، چرا که این دوران مرحله توسعه پاسخ های فیزیولوژیک محسوب میشود که ارتباط تنگاتنگی با سطح فعالیت بدنی امکان پذیر میشود.

طبق گزارش های تحقیقی مقطع سنی 9 تا 12 سال یکی از مهمترین مقاطع زمانی برای کنترل و جلوگیری از ابتلا به بیماریهای اضافه وزن وچاقی در دوره های بعدی زندگی میباشد.این دوره سنی به این دلیل مهم میباشد که الگوهای فعالیت بدنی و تغذیه ای کودکان  به علت حضور در مدارس و لزوم تبعیت از برنامه های آموزشی مدارس تغییر میکند.بطوریکه تغییر قوانین در نظام های آموزش و پروش و تولد روش های نوین آموزشی موجب شده است که اهمیت موضوع ورزش و فعالیت بدنی در مدارس به شدت کاهش یابد، درحالیکه در کشور ما نیز دستگاه آموزش و پرورش در سال های اخیر دچار تغییرات ساختاری گسترده ای شده است، به نحوی که در طی این سالها شاهد بوجود آمدن و توسعه مدارس غیر انتفاعی از مقاطع ابتدایی تا دبیرستان هستیم که قریب به اتفاق این مدارس از حداقل فضای مناسب ورزشی برخوردارند.علاقه والدین به کلاس های متعدد آموزشی از نوع غیر ورزشی بر کم تحرکی و کم بودن هزینه انرژی در سنین کودکی افزوده است. از طرفی چاقی و اضافه وزن در دوران کودکی ونوجوانی با افزایش خطر بروز بیماریهای مزمنی همچون دیابت نوع دو، فشار خون بالا،بیماریهای قلبی و عروقی و مشکلات روحی و روانی همراه میباشد. (آکادمی طب آمریکا20021 ؛ماست و همکاران 19922 ؛ رودریگویز و همکاران 2003 3(.

نگرانی دیگر در رابطه با چاقی و اضافه وزن دوران کودکی و نوجوانی،احتمال انتقال به دوران بزرگسالی میباشد.(گئو و همکاران 2000 ؛مک گیل و همکاران 42002 ؛مک گیل و همکاران 1998). از این رو کارشناسان ورزشی و بهداشت ،کودکان و نوجوانان رابرای داشتن سلامت روحی و جسمی همچنین حفظ الگوهای ورزشی در زندگی که میتواند موجب پیشگیری از اینگونه بیماری ها و بوجود آمدن جمعیت بالغ سالم و فعال در آینده گردد،توصیه میکنند(سینها و همکاران 2002).از سوی دیگر سیاست ملی در جهت ارتقا فعالیت بدنی در بین کودکان و نوجوانان نیازمند اندازه گیری های معتبر و دارای روایی کافی از سطوح فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان مناطق مختلف با شرایط نژادی،فرهنگی و جغرافیایی متفاوت میباشد.بطوریکه اگر اطلاعات دقیقی جمع آوری نشود،بررسی فرایندهای پیشرفت به نسبت اهداف سلامتی در کودکان و نوجوانان مناطق مختلف قابل اندازه گیری نخواهد بود(یانسن و همکاران5 2004).

 

1-2 بیان مساله:

با پیشرفت علوم و فن آوری و به موازات کنترل بیماریهای  واگیر،بیماریهای غیر واگیر ظهور و بروز بیشتری پیدا نموده اند. عادات نامطلوب شیوه زندگی کودکان و نوجوانان به ویژه کم تحرکی علاوه بر اینکه تهدیدی برای سلامتی این گروه آسیب پذیر تلقی میشود،کشور را در معرض خطر برخی بیماری های اپیدمی غیر واگیر مانند بیماری های قلبی و عروقی ،دیابت ، پوکی استخوان ،حمله قلبی،فشار خون،اختلالات روانشناختی و حتی برخی سرطان ها قرار میدهد.(ایسنمن20041).

یکی از مهمترین عوامل بیماری که بر اثر کاهش فعالیت بدنی و کاهش هزینه انرژی رخ میدهد،بیماری چاقی است.

بیماری هایی که بر اثر کاهش هزینه انرژی در افراد بخصوص کودکان بروز میدهد،یکی از دغدغه های دو دهه اخیر کشورهای در حال توسعه تلقی میشود،بطوریکه این پدیده ،اپیدمی قرن 21 شناخته میشود. (لی2 2001).

متاسفانه بررسی های اولیه در خصوص برنامه ریزی های تندرستی و آمادگی در جمعیت کودکان شهرستان ارومیه نشان میدهد که هیچ گونه نرم سطح فعالیت بدنی بر اساس هزینه انرژی برای این منطقه از کشور وجود ندارد.در کل کشور نیز تاکنون یکبار در منطقه شمالغرب کشور ارزیابی سطوح فعالیت بدنی با بهره گرفتن از هزینه انرژی در  کودکان  توسط  دکتر ترتیبیان3  و همکارانش صورت گرفته است.لذا بغیر از طرح فوق هیچ شیوه و روش جامع و قابل اعتمادی برای جمعیت انبوه کودکان دبستانی در ایران گزارش نشده است.

با توجه به خصوصیات رفتاری سنین کودکی و نوجوانی حذف بسیاری از عوامل موثر بر کاهش هزینه انرژی روزانه از زندگی روزمره بسیار مشکل میباشد.حذف عواملی همچون بازی های رایانه ای ،تماشای تلویزیون و فعالیت های کم تحرک روز به روز مشکل تر خواهد شد.تنها عاملی که بتواند مانع کاهش هزینه انرژی شود ،فعالیت بدنی میباشد.چرا که فعالیت بدنی شامل هزینه کرد انرژی در بدن خواهد شد.

تحقیقات نشان داده است که مهمترین عارضه کمبود هزینه انرژی ،چاقی و اضافه وزن است.و این عارضه در کودکی همبستگی زیادی با دوران بزرگسالی دارد،چنانکه تحقیقات نشان داده است که 70% از کودکان 10 تا12 ساله چاق در دوران بزرگسالی نیز چاق خواهند بودو عوارض دیگر که بر اثر کاهش هزینه انرژی بدنبال دارد در سایر مقاطع سنی بدنبال خواهند داشت.

مطالعه هزینه انرژی وفعالیت بدنی در بسیاری از کشورها و بسیار محدود در کشور ایران در بین کودکان و نوجوانان انجام شده است.ولی این تحقیقات محدود در کشور ما نمی تواند جوابگوی سوالات بی پاسخ بسیار  باشد.

1-3 ضرورت تحقیق:

همانند سایر کشورهای توسعه یافته ،شیوع کم تحرکی ،فعالیت بدنی کم در ایران نیز در حال گسترش است.چنانکه در مطالعه ای که محمدپور و همکارانش1 ( 2003 )روی دانش آموزان انجام دادند،شیوع اضافه وزن وچاقی که از عوارض بارز و عمده کم تحرکی میباشد را بترتیب 1/21 % و 8/7 % گزارش کردند.(کلیشادی2 2003  ،درستی3 2002 و محمدپور 2003).

مشکلات سلامتی مرتبط با کاهش هزینه کرد انرژی روزانه ،بسیار زیاد است و تبعات بسیار سنگینی در بزرگسالی دارد،که از آن جمله به چاقی و اضافه وزن ،دیابت نوع دو،فشار خون بالا،بیماری های قلبی و عروقی ،بیماری های تنفسی،عدم اعتماد به نفس و کاهش کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی را میتوان نام برد.در برخی از تحقیقات بیش از 70% کودکان که بر اثر کم تحرکی و عدم فعالیت بدنی دچار اضافه وزن و چاقی شده اند،این تمایل را تا بزرگسالی ادامه می دهند.بهمین دلیل مناسب ترین دوره برای پیشگیری از این پدیده، دوره کودکی می باشد و کنترل میزان شیوع و گرایش به کم تحرکی و عدم فعالیت بدنی که کارکرد کم هزینه انرژی را درپی دارد،در سطوح مختلف بین الملی ،ملی و حتی پایین تر ازآن ضروری بنظر میرسد (لاری4 2008).

 

یانسن و همکارانش5 (2004) به بررسی اضافه وزن و چاقی در نوجوانان کانادایی پرداختند و ارتباط اینها را با الگوی فعالیت بدنی مطالعه کردند و مشاهده کردند که 15% از نوجوانان 11 تا 16 ساله کانادایی دچار اضافه وزن و 6/4% دچار چاقی میباشند.

 

سطوح فعالیت بدنی بطور معنی داری در پسران و دختران دارای اضافه وزن نسبت به دختران و پسران با وزن نرمال پایین تر بود.هاساپیدو و همکارانش6 (2006) انرژی مصرفی،هزینه انرژی و چربی بدن نوجوانان شمال یونان را مورد بررسی قرار دادند و هیچ ارتباط معنی داری در هزینه انرژی بین گروه اضافه وزن و نرمال مشاهده نکردند.هم پسران و هم دختران مبتلا به اضافه وزن وقتی انرزی مصرفی بر حسب کیلو کالری در هر کیلوگرم وزن بیان شد،انرژی مصرفی کمتری درمقایسه با همتایان با وزن نرمال داشتند.

جرمی موریس و همکاران با بیان اینکه شرکت در برنامه های فعالیت بدنی میتواند از میزان ابتلای افراد به بیماریهای عروق کرونری قلب بکاهد، نام خود را بعنوان نخستین محققانی که به صورت فراگیر به مطالعه ارتباط بین فعالیت های بدنی و عوامل مختلف سلامتی پرداختند، ثبت نمودند.(موریس و همکاران1 1953).

با توجه به نقش کم تحرکی و هزینه کم انرژی روزانه در سلامت افراد جامعه بخصوص نونهالان و نوجوانان بنظر میرسد،مطالعه این عوامل از ضروریات یک جامعه محسوب میشود.چنانچه دربسیاری از جوامع دیگر (بخصوص در جوامع غربی)  چنین مطالعاتی انجام شده است.ولی متاسفانه در کشور ما به این موضوع بها داده نشده ، بطوریکه فقط یکبار و آنهم فقط در یک منطقه از کشورمان (شمالغرب کشور) ، تحقیقی توسط دکتر ترتیبان و همکارانش2 در این باره صورت گرفته است. از آنجایی که  قشر جمعیتی زیادی ازکشور ما را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند، لذا باید بیش از این به این موضوع مهم پرداخته شود، چرا که اهمیت کاربردی داشته و باید نتایج تحقیقات در این زمینه و در این رده سنی کارشناسی شده و در مدارس که یکی از مهمترین بسترهای فعالیتی دانش آموزان میباشد، اعمال گردد.

از سوی دیگر نبود چنین اطلاعاتی در شهر ارومیه، مارا بر آن داشت تا به بررسی سطوح فعالیت بدنی و هزینه انرژی روزانه در دانش آموزان پسر 9 تا 12 ساله،دبستان های ناحیه یک ارومیه بپردازیم،تا اطلاعات و نتایج حاصل از آن را دراختیار خانواده ها،مربیان تربیت بدنی ،موسسات آموزش و پرورش و کارشناسان بهداشت قرار دهیم،تا با توجه به اطلاعات این تحقیق به تصمیم گیری و اصلاحات لازم اقدام نمایند. زیرا به نظر میرسد که در این رده سنی کودکان، برنامه ریزی های آموزشی و تغذیه ای و اوقات فراغت از پایه های علمی مناسب و بر مبنای ارزیابی های سطح فعالیت بدنی و بدنبال آن نیز نیاز سنجی سطح انرژی موردنیاز فعالیت، برخوردار نمی باشند.

 

1-4  اهداف تحقیق:

1-4- 1 اهدف کلی:

بررسی سطح هزینه انرژی و سطوح فعالیت بدنی روزانه در دانش اموزان پسر 9 تا 12 سال دبستان های ناحیه یک ارومیه.

 

1-4-2اهداف جزئی:

  1. بررسی دامنه متوسط سطح هزینه انرژی و سطح فعالیت بدنی روزانه در پسر ان دانش آموز رده سنی 10-9 سال ناحیه یک ارومیه.
  2. بررسی دامنه متوسط سطح هزینه انرژی و سطح فعالیت بدنی روزانه در پسر ان دانش آموز رده سنی 11تا 12 سال ناحیه یک ارومیه.
  3. بررسی کمیت سطوح فعالیت بدنی دانش آموزان پسر 9 تا 10 سال و 11 تا 12 سال ناحیه یک ارومیه.
  4. بررسی ارتباط بین سطح هزینه انرژی روزانه و سطوح فعالیت بدنی در دانش آموزان 12-9 سال ناحیه یک ارومیه.

1-5 فرضیه ها:

1.در پسران دانش آموز رده سنی 10-9 سال ناحیه یک ارومیه، سطح هزینه انرژی و سطح فعالیت بدنی روزانه در  دامنه  متوسطی قرار دارد.

2.در پسران دانش آموز رده سنی12-11 سال ناحیه یک ارومیه، متوسط سطح هزینه انرژی و سطح فعالیت بدنی روزانه در دامنه پایینی قرار دارد.

3.دانش آموزان پسر 9 تا 10 سال و 11 تا 12 سال ناحیه یک ارومیه، از نظر سطوح فعالیت بدنی در کمیت پایین قرار دارند.

  1. بین سطح هزینه انرژی روزانه و سطوح فعالیت بدنی در دانش آموزان 12-9 سال ناحیه یک ارومیه ارتباط وجود دارد.

1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش:

سطوح فعالیت بدنی1:

فعالیت بدنی هرگونه تحرک بدنی که مستلزم هزینه انرژی باشد را گویند. ( سینها و همکاران 2002 ).

فعالیت بدنی یک رفتار انسانی چند بعدی که شامل رفتارهای متعددی مانند بازی کردن،انجام کارهای عادی روزمره،ورزش های سازمان دهی شده و تمرینات ورزشی می باشد که در نهایت باعث افزایش هزینه انرژی می شود.در این تحقیق برای ارزیابی سطح فعلیت بدنی از پرسشنامه فعالیت بدنی کودکان(PAQ-C) استفاده شده است.

شاخص توده بدنی (BMI)2:

شاخص توده بدنی بی‌ام‌آی ( (BMI، مخفف body mass index) )سنجشی آماری برای مقایسه وزن و قد یک فرد است. در واقع این سنجش میزان چاقی را اندازه گیری نمی‌کند بلکه ابزاری مناسب است تا سلامت وزن فرد با توجه به قدش تخمین زده شود. این شاخص در بین سال‌های 1830 تا 1850 توسط آدولف کوتله3 دانشمند بلژیکی ابداع شد.

BMIیک روش معتبر برای ارزیابی وضعیت لاغری یا چاقی در افراد میباشد که از تقسیم وزن (کیلو گرم) بر مجذور قد (متر) بدست می آید. در تحقیق فوق از شاخص BMI برای تعیین توده بدنی کودکان استفاده گردید.

 

PAQ-C :

پرسشنامه روشی است که هم از سوی خود کودکان و هم از سوی والدین کودکان بیشتر مورد قبول        می باشد. (هایدی و همکاران، 2006).

پرسشنامه PAQ-C)) یکی از کاربردی ترین روش های نظری برای برآورد هزینه انرژی و سطوح فعالیت بدنی است که امکان استفاده از آن در جمعیتی با نمونه های آماری بزرگ را دارا می باشد.

برای اندازه گیری سطح فعالیت بدنی ،از این پرسشنامه فعالیت بدنی استفاده شد.پرسشنامه PAQ-C  یک پرسشنامه استاندارد 9 سوالی برای اندازه گیری سطح فعالیت بدنی کودکان 8 تا 14 سال میباشد.این پرسشنامه با نمره گذاری سطح فعالیت بدنی دانش آموزان،آنرا با نمره ای از 1 تا 5 تعیین میکند.

اعتبار این پرسشنامه بالا بوده و پایایی آن نیز برای دختران 83 R=% وبرای پسران،80 R=%رویهم رفته بالا میباشد. (کروکر1997)1

کودکان 9 تا 12 سال2:

یکی از مهتمرین سالهای رشد در افراد که در برخی مقالات از آن به دوران طلایی رشد یاد شده است.در دانش آموزان نه تا دوازده سال معمولا جهش ناگهانی رشد جسمانی مشاهده می شود. نتایج بررسی های روویز و همکاران3 ( 2006) ، نشان داد که در کودکان دبستانی شدت و مدت زمان شرکت در برنامه های فعالیت بدنی تأثیرات سودمندی بر عوامل خطرزای قلبی – عروقی و عوامل متابولیکی داشته است . بطوریکه با افزایش شدت و مدت زمان فعالیت بدنی میزان شیوع بیماری های قلبی – عروقی و متابولیکی در پسران و دختران کاهش یافت . در تحقیق حاضر جامعه آماری هدف دانش آموزان 9 تا 12 ساله مدارس ابتدایی ناحیه یک ارومیه بودند.

شهرستان ارومیه:

ارومیه یکی از شهرهای ایران و مرکز استان آذربایجان غربی است. جمعیت این شهرستان طبق سرشماری سال 1390 برابر با 963738 نفر بوده‌است که از این تعداد 486445 نفر آنان مرد و 477293 نفر آنان زن بوده‌اند. از لحاظ جغرافیایی ارومیه در جلگه گسترده و سرسبزی به درازای ۷۰ کیلومتر و به پهنای ۳۰ کیلومتر واقع شده که اطراف آن تا کیلومترها پوشیده از باغات انگور و سیب و کشتزار است. دریاچه ارومیه در شرق و دریاچه مارمیشو در غرب این شهر قرار دارد. این شهر به علت آب و هوای معتدل و داشتن مناظر زیبا، یکی از شهرهای گردشگری ایران محسوب می‌شود. بلندی ارومیه از سطح دریا ۱۳۳۲ متر است.

منطقه جغرافیایی که تحقیق فوق در آن انجام گرفت شهرستان ارومیه و مدارس دولتی ابتدایی پسرانه ناحیه یک شهرستان مذکور میباشد.

هزینه انرژی روزانه1:

هزینه انرژی روزانه عبارت است از متوسط انرژی مصرفی توسط فرد یا گروهی از افراد در طول دورۀ زمانی 24 ساعت. (فریدسون و همکاران 1991). بر اساس این تعریف میزان هزینه انرژی روزانه یک مقدار متوسط از انرژی مصرفی در طی یک روز معین می باشد و به تمامی روزها اطلاق نمی شود.

هزینه انرژی روزانه در دانش آموزان مورد مطالعه در تحقیق ،بر اساس فعالیت یک هفته ای آنها که در پرسش نامه آمده بود، ارزیابی گردید.

سطوح فعالیت بدنی در کودکان2:

الگوهای فعالیتی در کودکان کاملاً با الگوهای فعالیتی بزرگسالان متفاوت می باشد. کودکان و نوجوانان بر خلاف بزرگسالان بیشتر به فعالیت های دوره ای با شدت بالا که دارای چارچوب مشخص نیست ، روی می آورند و میزان مشارکت آن ها در فعالیت های مداوم و منظم بسیار کم می باشد .

 

شماری از تحقیقات پیشنهاد می کنند که الگوهای فعالیت بدنی در دوران کودکی و نوجوانی در پایه ریزی عادات فعالیت بدنی در بزرگسالی سهیم می باشند. (مارگاریت و همکاران3،1997).

فعالیت بدنی در دوران کودکی و نوجوانی می تواند تغییراتی را ایجاد کند که سلامتی در دوران بزرگسالی و پیری را موجب گردد.(ال هازا و همکاران4، 2004).

آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه:

آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت دارای مفهوم و کاربرد گسترده و پیچیده، و در نتیجه مبهمی است. در تعریف این مفهوم، نه تنها میان مردم عادی،بلکه میان صاحب‌نظران تعلیم و تربیت هم اختلاف ‌نظر وجود دارد. همچنین مفاهیمی مانند سوادآموزی، کارآموزی، بارآوردن، پروردن، تأدیب، اجتماعی کردن، و… نیز جزئی از «آموزش و پرورش» محسوب می‌شوند یا با آن همپوشی دارند.

اهداف آموزش و پرورش ابتدایی ، مبنای تعیین روشها ، محتوا، سازماندهی محتوا ، ارائه محتوا و سایر اجزاء تعلیم و تربیت  می باشند.

آموزش و پرورش ارومیه شامل 2 ناحیه میباشد ، و هر ناحیه تعداد زیادی از دانش آموزان را در خود جای داده است.تا جاییکه جامعه آماری پژوهش حاضر را که دانش آموزان پسر 9 تا 12 سال مدارس دولتی آموزش و پرورش ناحیه یک بودند ، تعداد 9451 نفر  شامل می شدند. که از این تعداد برای هر رده سنی 50 نفر که جمعا  رویهم رفته 200 نفر را تشکیل می دادند، انتخاب و تحقیق بر روی آنها صورت گرفت.

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.