متفرقه

همه پایان نامه ها با موضوع رضایت شغلی -رشته مدیریت

«شغل» از نظر لغوى، به معناى به کار واداشتن کسى است و آنچه مایه مشغولیت مى باشد. از طریق اشتغال، فرد فعّالانه در جریان تولید و خدمات مشارکت مى کند و پاداشى نقدى یا جنسى دریافت مى دارد. (شفیع آبادی، 1386). کار و شغل فعالیتى بدنى یا فکرى در جهت تولید و خدمت است. به طور کلى، کار فعالیتى است که از کسى خواسته شده و در مقابل آن، به وى مُزد پرداخت مى شود(زندی پور، 1389). به طورخلاصه، مى توان گفت: شغل یعنى کارى که فرد، مشغول به انجام آن است و از طریق آن، هم انجام وظیفه مى کند و هم امرار معاش مى نماید.

در تعریفى دیگر، «­­شغل»عبارت است از گروهى ازموقعیت هاى مشابه دریک مؤسسه، اداره یا کارگاه که افراد واجد شروط خاص، مى توانند این موقعیت ها رااحراز کنند و وظایف محوّله را انجام دهند(شفیع آبادی، 1386).

 

 

* تعریف «رضایت شغلى[1]»

«رضایت شغلى» مجموعه اى از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونى خود دارند(جورج و جنیفر و جونز[2]، 1999). رضایت شغلى یکى از عوامل مهم در موفقیت شغلى است؛ عاملى که موجب افزایش کارایى و نیز احساس رضایت فردى مى گردد(شفیع آبادی، 1386). رضایت شغلى یعنى دوست داشتن شرایط ولوازم یک شغل،شرایطى که درآن کارانجام مى گیرد و پاداشى که براى آن دریافت مى شود(زندی پور، 1389).

با توجه به مطالب مزبور، مى توان گفت: «رضایت شغلى» یعنى احساس خرسندى و خشنودى که فرد از کار خود مى کند و لذتى که از آن مى برد و در پى آن، به شغل خوددل گرمىووابستگى پیدامى کند. «رضایت شغلى» حالتى مطبوع، عاطفى و مثبت حاصل از ارزیابى شغل یا تجارب شغلى است; مفهومى داراى ابعاد، جنبه ها و عوامل گوناگون که باید مجموعه آن ها را در نظر گرفت. از جمله این عوامل، مى توان به صفات کارگر و کارمند، نوع کار، محیط کار و روابط انسانى کار اشاره نمود(هلریگل[3]،1996).

فیشر[4] وهانا [5]رضایت شغلى را عاملى درونى مى دانند و آن را نوعى سازگارى عاطفى با شغل و شرایط اشتغال مى انگارند؛ یعنى اگر شغل مورد نظر، لذت مطلوب را براى فرد تأمین کند، او از شغلش راضى است. در مقابل، چنانچه شغل موردنظررضایتولذت مطلوب رابه فردندهد،دراین حالت،اوازکارخودمذمّت مى نماید و درصدد تغییر آن برمى آید(شفیع آبادی، 1386).

به نظرهاپاک[6]، «رضایت شغلى» مفهومى پیچیده و چندبعدى است و با عوامل روانى، جسمانى و اجتماعى ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلى نمى شود، بلکه ترکیب معیّنى از مجموعه عوامل گوناگون سبب مى گردد که شاغل در لحظه معیّنى از زمان، از شغلش احساس رضایت کند و به خود بگوید که از شغلش راضى است وازآن لذت مى برد(سفیری،1377).

به گونه اى مثبت به آن مى نگرد و در یک کلام، از احساس خوب و مطلوبى نسبت به آن برخوردار است(محمدزاده و مهروژان، 1385).

  • عوامل انتخاب شغل

شغل موضوعى است که انتخاب آن تصادفى نیست، نیازمند عوامل بسیارى است که عبارتند از:

1 ـ وضع جسمانى

هر شغل به خصوصیات جسمانى مشخصى نیاز دارد. در برخى مشاغل، جثّه بزرگ و قوى لازم است، درحالى که دربرخى مشاغل ممکن است این امر مانع از انجام وظایف باشد. همچنین در بعضى مشاغل، وجود و سلامت دست وپا لازم است، در حالى که در برخى دیگر، فقدان و یا نقص دست و پا و سایراعضا مشکلى به وجود نمى آورد(دریکوندی، 1389).

2 ـ استعداد

استعداد یکى از عوامل مهم در انتخاب شغل وادامه اشتغال موفقیت آمیز است. استعداد به معناى مهیّا شدن، آمادگى و توانایى بر انجام کارى است; توانایى فطرى فرد که به یادگیرى او کمک مى کند و آن را تسریع مى نماید.

بدین معنا، استعداد نحوه و میزان یادگیرى را در زمینه هاى گوناگون در آینده پیش بینى مى کند و کسى که در زمینه خاصى استعداد دارد، از تجربیات خود در آن مورد بهره بیشترى مى برد(مصطفایی و روشن، 1389).

3 ـ رغبت

«رغبت» به معناى میل داشتن و خواستن و آرزوى چیزى است. همچنین احساس خوشایند یا تمایل و کنجکاوى نسبت به چیزى یاموضوعى،«رغبت»نامیده مى شود. رغبت انگیزه مهمى براى تلاش و حرکت انسان به حساب مى آید. موفقیت در انجام هر شغلى، مستلزم داشتن رغبت است(دریکوندی، 1389).

4 ـ امکانات فردى ـ اجتماعى

علاوه بر موارد مذکور، عوامل دیگرى نظیر شخصیت فردى، واقع نگرى، امکـانات محیطى و نیازهاى جـامعه در انتـخاب شغـل تـأثیر بـسزایى دارد(شفیع آبادی، 1387).

به طور خلاصه، مى توان گفت: عوامل فردى (از قبیل وضعیت جسمانى، استعداد، رغبت و صفات شخصیتى)، عوامل اجتماعى (نظیر فشار خانواده، ارزش هاى اجتماعى و فرهنگى، میزان امکانات هر جامعه و فرصت هایى که در اختیار افراد قرار مى دهد)، عوامل اقتصادى (همانند فقر و بیکارى) و نیز وراثت و جنسیّت در انتخاب شغل مؤثر است(دریکوندی، 1389)

  • عوامل رضایت شغلى

محققان مدت هاست در جستجوى تعیین علل اساسى رضایت از شغل در سازمان و اداره هستند. تاکنون آن ها توانسته اند به رشته اى از عوامل ثابت و مرتبط با رضایت شغلى دست یابند، اما دست یابى به یک الگوى جامع تجربى تحقق نیافته است. مى توان به اختصار به چند عامل که در این زمینه از اهمیت بیش ترى برخوردارند، اشاره کرد. پورتر و استیرز[7] به چهار عامل ذیل اشاره کرده اند:

1) عوامل سراسرى سازمان؛ یعنى متغیرهایى که به طور وسیع در مورد بیش تر کارکنان صدق مى کند؛ مثل حقوق و فرصت هاى ارتقا

2) عوامل بلافصل محیط شغلى: متغیرهایى که گروه هاى شغلى را تشکیل مى دهد؛ همانند شیوه سرپرستى و کیفیت روابط با همکاران، شرایط کار و محل کار

3)عوامل محتوایى یا فعالیت هاى بالفعل شغلى: مانند قلمرو شغل (میزان تنوع،استقلالومسؤولیت)و وضوح نقش

4)عوامل فردى؛ ویژگى هایى که یک فرد را از دیگرى متمایز مى سازد: همچون سن، سنوات خدمت و شخصیت (اعتماد به نفس، عزم و بلوغ)(محمدزاده و مهروژان، 1385).

[1] . Job Satisfaction

[2] .George . Jennifer & Jones

[3] .Hellriegel

[4] . E.Fisher

[5] . V.Hanna

[6]. Hoppock

[7] . Porter & Steers

 

پایان نامه شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی مدیران آموزشی ورابطه آن با رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس
پایان نامه مقایسه تاثیر سبک رهبری بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
پایان نامه ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شاغل فرودگاه بندر عباس
پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی
پایان نامه مطالعه ارتباط اخلاق حرفه­ای در میزان رضایت شغلی
پایان نامه بررسی رابطه فرسودگی شغلی با رضایت شغلی
پایان نامه بررسی رابطه بین تعلق سازمانی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اشتراک دانش کارکنان شهردار ی های استان هرمزگان
پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق
پایان نامه ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی
پایان نامه رابطه ویژگیهای شخصیتی ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی کارکنان بانک مهر اقتصاد استان گیلان
پایان نامه رابطه ویژگیهای شخصیتی ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی
پایان نامه رابطه جو اخلاقی با نیت ترک خدمت از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران
پایان نامه بررسی روابط بین بازاریابی داخلی و رضایت شغلی در شرکت­های پخش دارویی
ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی کارمندان – پایان نامه ارشد
دانلود پایان نامه شناخت و تحلیل رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا
پایان نامه رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی
پایان نامه تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان
پایان نامه تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی
پایان نامه بررسی میزان گرایش دبیران به برنامه های توانمند سازی نیروی انسانی و رابطه آن با رضایت شغلی آنان
پایان نامه : رابطه ادراک کارکنان از سیاست های ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل
پایان نامه بررسی مقایسه ای احساس خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی
پایان نامه بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
پایان نامه ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شاغل فرودگاه
پایان نامه بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان تهران
دانلود پایان نامه ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران93
دانلود پایان نامه ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری
پایان نامه رابطه میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران
پایان نامه بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس
دانلود پایان نامه میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی کارکنان و رضایت شغلی آنان درسازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان – شهرستان اهواز
پایان نامه : رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان
پایان نامه رشته مدیریت: بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن
پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی
پایان نامه : مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی
پایان نامه :بررسی رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی
پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن
پایان نامه : بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان
پایان نامه بررسی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رضایت شغلی کارکنان بانک ملت
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی
پایان نامه بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدرس متوسطه شهر همدان
پایان نامه بررسی رابطه بین مشتری گرایی، خدمت گرایی و رضایت شغلی در خدمات بانکی استان خراسان رضوی

 

لینک دانلود این پایان نامه ها

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.