جغرافیا

پایان نامه مکانیابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                         

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول

۱-۱-شرح و بیان مساله پژوهش…. ۵

۱-۲-سابقه و پیشینه ی پژوهش…. ۶

۱-۳-اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش…. ۱۰

۱-۴-اهداف پژوهش…. ۱۰

۱-۵- سوالات پژوهش…. ۱۱

۱-۶- فرضیه های پژوهش…. ۱۱

۱-۷- کاربرد نتایج تحقیق.. ۱۱

۱-۸-روش  و ابزار گردآوری اطلاعات… ۱۲

۱-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳

۱-۱۰-جامعه ی آماری و روش نمونه گیری.. ۱۳

۱-۱۱- محدودیتها و موانع تحقیق.. ۱۶

۱-۱۲- قلمرو مکانی ، زمانی و موضوعی تحقیق.. ۱۸

فصل دوم

۲-۱- مقدمه. ۲۱

۲-۲- پیشینه ی تاریخی پارکینگ…. ۲۱

۲-۳- جای پارک… ۲۲

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                         

۲-۴- فضا – ساعت… ۲۲

۲-۵- جابجایی(واگردان) ۲۲

۲-۶-عرضه پارکینگ…. ۲۲

۲-۷ -تقاضای پارکینگ…. ۲۳

۲-۸-تعیین میزان تقاضای پارکینگ…. ۲۳

۲-۹-روابط مربوط به عرضه، کاربری و تقاضای پارکینگ…. ۲۳

۲-۱۰- استخراج میزان عرضه و تقاضای پارکینگ…. ۲۴

۲-۱۱- گروه ها و منافع متأثر از پارکینگ…. ۲۵

۲-۱۲- سطح توقف خودرو. ۲۵

۲-۱۳- حریم و استانداردهای فضای پارک… ۲۵

۲-۱۴- ترافیک…. ۲۶

۲-۱۵- عوامل تشکیل دهنده ترافیک…. ۲۶

۲-۱۶- مدیریت ترافیک…. ۲۷

۲-۱۷- تسهیلات ترافیک…. ۲۷

۲-۱۸- پارکینگ…. ۲۸

۲-۱۹- پارکینگ عمومی.. ۲۸

۲-۲۰- دسترسی به پارکینگ…. ۲۸

۲-۲۱-  برآورد پارکینگ لازم. ۳۰

۲-۲۲- مشکلات احداث پارکینگ…. ۳۰

۲-۲۳- اشباع پارکینگ…. ۳۱

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                         

۲-۲۴- محل پارکینگ…. .۳۲

۲-۲۵-تولید سفر. ۳۳

۲-۲۶- مطالعات مبدأ و مقصد. ۳۴

۲-۲۷- برنامه ریزی برای معلولین.. ۳۴

۲-۲۸- تقسیم بندی پارک حاشیه ای بر اساس مدت توقف…. ۳۷

۲-۲۹- استانداردهای خودرو. ۳۷

۲-۳۰-محدوده مورد مطالعه پارکینگ…. ۳۸

۲-۳۱-متوسط مدت زمان پارک : ۴۰

۲-۳۲- محل های دارای اولویت برای انجام مطالعات پارک حاشیه ای.. ۴۱

۲-۳۳-اهمیت احداث پارکینگهای طبقاتی.. ۴۲

۲-۳۴- مقایسه هزینه های ایجاد یک واحد پارکینگ…. ۴۳

۲-۳۵- شاخص های پارکینگ سلامت محور. ۴۳

۲-۳۶- شاخص های مکان یابی کاربریهای شهری.. ۴۵

۲-۳۷- تأسیسات پارکینگ…. ۴۸

۲-۳۸- سایر فضاهای پارکینگ…. ۵۲

۲-۳۹-انواع پارکینگ…. ۵۲

۲-۴۰-تکنولوژی های جدید پارکینگ و روش های نوین مدیریت فضاهای پارک… ۵۵

۲-۴۱- مشکلات احداث پارکینگ…. ۶۳

۲-۴۲- سازۀ پارکینگ…. ۶۳

۲-۴۳-مدیریت پارکینگ…. ۶۴

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                         

۲-۴۴-ابعاد وسایل نقلیه، استانداردها و سرانه های طراحی پارکینگ…. ۶۶

۲-۴۵-فضای مورد نیاز پارکینگ برای کاربری های مختلف و نقش رعایت سرانه ها ۶۸

۲-۴۶-گشتن به دنبال جای پارک، معضل امروز شهرها ۷۰

۲-۴۷- مکانیابی.. ۷۱

۲-۴۸-مکان یابی پارکینگ…. ۷۱

۲-۴۹- اهمیت مکانیابی صحیح در استقرار پارکینگهای عمومی.. ۷۲

۲-۵۰- معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ…. ۷۳

۲-۵۱- سیستم اطلاعات جغرافیایی.. ۷۴

۲-۵۲- استفاده از GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری.. ۷۵

۲-۵۳- استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در حوزه حمل و نقل.. ۷۵

۲-۵۴-روش های مکان یابی پارکینگ…. ۷۶

۲-۵۵-نتیجه گیری.. ۸۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل سوم

۳-۱- مقدمه. ۸۲

۳-۲- موقعیت  جغرافیایی  شهرستان  لاهیجان. ۸۲

۳-۳- موقعیت جغرافیایی شهر لاهیجان. ۸۶

۳-۴- موقعیت ارتباطی شهر لاهیجان. ۸۶

۳-۵- خصوصیات کلی آب و هوایی لاهیجان. ۸۷

۳-۶- درجه حرارت (دما) ۸۹

۳-۷- بارندگی.. ۹۰

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                         

۳-۸- رطوبت… ۹۵

۳-۹- باد. ۹۶

۳-۱۰- زمین شناسی،توپو گرافی شهر لاهیجان. ۹۷

۳-۱۱-شیب وجهت توسعه ی شهر لاهیجان. ۹۹

۳-۱۲- منابع آب  درلاهیجان. ۱۰۲

۳-۱۳- سوانح طبیعی : ۱۰۴

۳-۱۴- پوشش گیاهی شهرلاهیجان. ۱۰۴

۳-۱۵-ویژگیهای جغرافیایی انسانی.. ۱۰۵

۳-۱۶- پیشینه تاریخی لاهیجان. ۱۱۲

۳-۱۷ – وجه تسمیه لاهیجان. ۱۱۳

۳-۱۸- مراکز مذهبی –تاریخی شهر. ۱۱۴

۳-۱۹- بناهای عمومی شهر. ۱۱۵

۳-۲۰- مراکز دیدنی.. ۱۱۵

۳-۲۱-  تأسیسات عمومی شهر لاهیجان. ۱۱۶

۳- ۲۲- محلات لاهیجان. ۱۱۸

۳-۲۳- اوضاع اقتصادی لاهیجان. ۱۱۸

۳-۲۴-نتیجه گیری.. ۱۲۱

فصل چهارم

۴-۱-مقدمه. ۱۲۳

۴-۲- آمار توصیفی پرسشنامه ها ۱۲۳

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                         

۴-۳-نتیجه گیری.. ۱۴۷

فصل پنجم

۵-۱-مقدمه. ۱۵۱

۵-۲-مراحل مکانیابی پارکینگهای عمومی با بهره گرفتن از GIS و مدل AHP.. 152

۵-۳- مشخصات کلی پارکینگ های موجود شهر لاهیجان. ۱۵۷

۵-۴-مکانیابی پارکینگ ها ی عمومی در شهر لاهیجان. ۱۵۸

۵-۵- وزن دهی به معیارها ۱۶۸

۵-۶-نتیجه گیری.. ۱۷۵

فصل ششم

۶-۱-بحث و نتیجه گیری.. ۱۷۷

۶-۲- آزمون فرضیات پژوهش…. ۱۷۸

۶-۳-پاسخ به سوالات پژوهش…. ۱۸۲

۶-۴- ارائه راهکار و پیشنهادات… ۱۸۴

منابع و ماخذ.. ۱۸۸

پیوست الف…. ۱۹۵

پیوست ب… ۱۹۹

 

 

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.