ترجمه مقاله ISI

مقاله ISIبا ترجمه فارسی:تعلیم مهارتهای حل مشکلات اجتماعی

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :تعلیم مهارتهای حل مشکلات اجتماعی

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

hamaty1_002 hamaty1_001 hamaty1_003 hamaty1_004 hamaty1_005 hamaty1_006

تعداد صفحه : 14

تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

چکیده

تأثیرتعلیم مهارتهای حل مشکلات اجتماعی (SPSST)برروی یک گروه 105 نفری از نوجوانان بزهکارموردبررسی قرارگرفت.این بزهکاران تحت شرایط تعلیمی SPSST(58=N)یا شرایط کنترلی Wait_List(47=N)قرارگرفتند.میانگین سنّی آنهادرمورداول 71/14سال (انحراف معیار=96/0)درمورددوم،50/14سال (انحراف معیار=28/1)بود.همانطوریکه انتظارمی رفت،درمورداول (SPSST)بهبودقابل ملاحظه ای دررفتارهای تهاجمی وپرخاشگرانۀ این نوجوانان بوجود آمد.یافته هاومحدودیت های این تحقیق موردبحث قرارخواهندگرفت.

 

مقدّمه

رفتارهای ضدّاجتماعی کودکان شامل رفتارهای پرخاشگرانه،تخریب،سرقت،مدرسه گریزی،فرار،دروغگویی وسایراعمالی است که معیارهای اجتماعی رانقض می کند.رفتارهای ضدّاجتماعی زودرس نسبـتاً پایدارمی باشند.طبق تحقیق،ظاهراً پرخاشگرای اولیّه ماندگارتربوده،احتمال تغییرآن درطول زمان کاهش می یابد(Loeber,1990). این بچه ها که ازخودرفتارهای ضدّاجتماعی بروزمی دهند،اغلب بامهارتهای اجتماعی مشکل داشته،بیشترشان به این رفتارها ونیزرفتارهای ناسازگارانۀ دیگردرسنین بزرگسالی ادامه می دهند(Dishion et al.1984 ).به عنوان مثال،ارون(1987)اظهارداشت،اطفالی که درسنّ 8 سالگی باهمسالان خودرفتارتهاجمی دارند،احتمال بزهکارشدنشان درسنّ19 سالگی سه برابربیشترازآنهایی است که چنین رفتارهایی را بروزنمی دهند.تحقیقات بسیاری حاکی ازاین است که رفتارهای ویرانگرانه،تهاجمی وضدّاجتماعی شدیددرکودکان ونوجوانان،آنهارادرمعرض مشکلاتی ازقبیل تجاوزوسوء استفاده،روابط ضعیف باهمسالان،افت تحصیلی وترک تحصیل قرار می دهد( Loeber&dishion,1983;Dishion et al.1991;carns&carns,1994 ).هم اکنون ،تشخیص اینگونه اطفال،ضعیف بوده وخدماتی که ازسوی مراکزبهداست روانی،مراکزآموزشی وتحصیلی ونیزبخش اطفال دادگستری هاارائه می شود،اغلب تأثیراندکی روی کودکان پرخاشگردارد.علی رغم اینکه رفتارهای ضدّاجتماعی درطول زمان پایدارمیباشد.امّاMOffitt(1993)می گوید،دوگروه متفاوت،گروه بزهکاران نوجوان راتشکیل میدهند:یک گروه کوچکترکه درتمام طول عمربه بزهکاری ادامه می دهندوگروه دیگرکه رفتارهای ضدّاجتماعی شان محدودبه سنّمی باشد.Moffitt،یک رده بندی
دوگانه ونیزدوتیوری مربوط به رشد رابرای این دوگروه متفاوت باتاریخچه وعلّت شناسی مخصوص به خود،ارائه می دهد.تعداداندکی ازافرادهستندکه درطول زمان ومؤقعیّت های گوناگون شدّت بسیاربالایی ازرفتارهای ضدّاجتماعی راازخودبروزمیدهند.پیامدهای علّی رفتارهای ضدّاجتماعی پایدار،ازهمان ابتدای کودکی ظهورمی کنند.(مانندناهنجاری درخلق وخووتعامل میان فرزندووالدین ومشکلات تحصیلی)ودراین زمان شانس بسیاراندکی برای چنین افرادی وجودداردتارفتارهای مناسب اجتماعی رافراگیرند ( . (Snyder&patterson,1987;Lynam et al.1993آن جاکه این افراددراکتساب رفتارهای متعارف جامعه نامؤفق اند،وهمچنین دچارپیامدهای رفتارهای ضدّاجتماعی خودمیباشند(مانندترک تحصیل،باردارشدن درزمان نوجوانی)شانس پاره کردن این زنجیرمنفی که روبه گسترش است،به تدریج درطول زمان کاهش می یابدMoffitt,1990;cairns&cairns,1997) ) .برای این افراد،افسردگی،اعتیادبه موادمخدّروالکل،عدم کارکردن به نحورضایت بخش،روابط ناپایداروبیماریهای روانی پس ازسنّ25 سالگی پیش بینی می گردد(Sampson&Laulo,1990). برعکس،Moffitt،به آندسته ازافرادی که دوران بزهکاریشان کوتاهتروزودگذرترمیباشد،لقب بزهکار((محدودبه نوجوانی))می دهد.اینگونه نوجوانان درمؤقعیّت های مختلف رفتارهای ضدّاجتماعی یکسانی ازخودنشان نمی دهند.Moffitt می گویدکه آنهازمانی اینگونه رفتارها رابروزمی دهندکه به نفعشان باشد.بنابراین آنهابررفتارخودکنترل داشته وازرفتارهای ضدّاجتماعی تنهابه عنوان یک وسیله دربرخی مؤقعیّت هااستفاده می نمایند.تحقیقات برروی نوجوانان نشان می دهدکه ثابت کردن اینکه آنهادیگربزرگ ومستقل شده اند،برایشان بسیارحایزاهمیّت است واین امرنه تنهاانگیزه ای رابرای آزاررساندن به دیگران درآنهاایجادمی کند،بلکه باعث تشدیداعمال بزهکارانه می گردد.امّاوقتی بزهکاران پا به سنّ گذاشته به آنچه که درنوجوانی درآرزویش بودندمیرسند،دیگرجرمی که به قیمت چیزی تمام شودبرایشان به عنوان یک پاداش محسوب نمی شود .(Kandel,1980;Goldstein,1990)بنابراین بزهکاران محدودبه سنّ ممکن است انگیزۀ خودرابرای ارتکاب جرم ازدست بدهند.پس اعمال بزهکارانۀ آنهاتحت کنترل عوامل تشویقی وتنبیهی است( .(Moffitt,1993تحقیقات همچنین نشان می دهدکه بزهکاری بسیاری ازاینگونه نوجوانان پس ازدوران دبیرستان،ازدواج باهمسری که دارای شعوراجتماعی است ویابه دست آوردن کاری تمام وقت،کاهش می یابد.( (Sampson&Laub,1990رویهمرفته،رده بندی دوگانۀMoffitt،تیوری ای رابرای توضیح دونوع بسیارمتفاوت بزهکاران نوجوان ارائه داده ونشان می دهدکه ازمیان بزهکاران نوجوانان،تعدادبزهکاران محدودبه سنّبسیاربیشترازآنهایی است که درتمام طول عمربزهکارباقی می مانند.Moffittهمچنین ادّعامی کندکه اینگونه بزهکاران نسبت به دسته دوّم شانس بیشتری برای ترک کارهای خودوبازگشتن به زندگانی همراه باآداب ورسوم اجتماعی دارند.برنامه های تعلیم مهارتهای اجتماعی قدیم براین اساس بودکه رفتارهای پرخاشگرانه وبزهکارانه،تنها،نتیجه نقص وکمبوداین مهارتهامی باشد .(Freedman et al.1978)بسیاری ازاینگونه برنامه هابه منظورآموزش مهارت های اجتماعی ومهارت های ایجاداعتمادبه نفس،برای کودکان ونوجوانان پرخاشگروبزهکارارائه گردیده اند(Goldstein et al.1978;Elderetal.1979;Lee et al.1979).آنهاازالگوبرداری،تعلیم وواکنش برای آموزش دادن رفتارهای خاصّی مانندهمکاری وکمک ویاازلبخندزدن برای افزایش سازگاری اجتماعی کودکان بهره می گیرند.این تحقیقات نشان می دهدکه فراگیری مهارت های جدید،ازطریق آموزش هایرفتاری صورت می پذیرد امّاشواهداندکی درزمینۀ کاهش همزمان رفتارهای ویرانگرانه وپرخاشگرانه وجود دارد.( (Feindler et al.1986روش جدیدتردیگر،آموزش یک سری از مهارت های حلّ مشکلاتاجتماعی به کودکان است.یکی ازمثالهی خوب دراین زمینه،آموزش حل مشکلات فکری بین افرادمی باشد(توسط shureوspivack ).این روش براساس تحقیقی است که نشان دهندۀ رابطۀ میان این نوع آموزش (Icps)وسازگاری دوران کودکی می باشد. Shureوspivack،شش مهارتIcps مهم را ارائه کردند:الف:یافتن راه حل های جایگزین (مانندپیداکردن راه حل های مختلف برای یک مشکل)ب:فکر کردن راجح به پیامدهای یک رفتار(مثلاً توانایی فکر کردن دربارۀ اثرات یک عمل روی خودشخص وسایرین)پ:تقویت تفکّرهدف دار(مثلاًتقویت مراحل پی درپی حلّمشکلات) ت:تقویت تفکّراجتماعی- علّی(مثلاًدرک این مساله که رفتارواحساسات فردمتقابلاًروی دیگران تأثیرمی گذارد)ج:حساسیّت نسبت به مسایل(مثلاًآگاهی ازانواع مسایلی که می تواند در یک موقعیّت خاص بروزکنند)د:جهت گیری پویا(مثلاًدرک اینکه رفتارهاممکن است منعکس کنندۀ انگیزه هایی باشندکه همیشه به راحتی قابل تشخیص نیستند).این برنامه های تعلیم مهارت های حل مسایل به جای تمرکزبرروی تنها آموزش مهارت های خاص ومجزّا که ممکن است در موقعیّت های حقیقی زندگی بکارنیایند،درکودکان مهارت های کلی ومفهومی را که بیشتر به نیازهای یک کودک ناسازگارارتباط دارد،مآموزند.مهارت هاییکه در این برنامه ها آموزش داده می شوند،براساس تحقیقاتی هستندکه روی نقایص اجتماعی- فکری کودکان پرخاشگرصورت گرفته اند.کودکان وجوانان بزهکاروپرخاشگرانه رابرمیگزینندوتصورمی کنندکه پرخاش نتایج مثبت دارد.آنها همچنین فاقدحسّ همدلی با کسانی هستند که موردآزارواذیت شان قرارمی گیرند ونیزدرگیری شان رابا سایرین به وسیله ناچیزنشان دادن پرخاشگری شان توجیه کرده ویاتقصیررابه گردن دیگران می اندازند.آنهاهمیشه هرگونه هیجان وبرانگیختگی را،عصبانیت وخشم میپندارند.تحقیقات نشان می دهد که آموزش های همرا باعوامل اجتماعی- فکری درجلوگیری ازرفتارهای نادرست وکاهش بزهکارهاورفتارهای خشونت آمیزدرآینده مؤثرترمی باشد( .(Guerra&Slaby,1990;Lochman,1992همچنین،دریک بررسی جامع،vennard(1997)به این نتیجه رسیدکه برنامه های که بهترین نتایج رابه همراه داشتند،دارای تکنیک های رفتاری بعلاوه آموزش اجتماعی وتفکر اجتماعی بودندکه ازجمله آنها می توان به آموزش نوجوانان بزهکاردرکنترل کردن خوداشاره نمود.علاوه بربررسی تحقیقات جداگانه،vennard،یافته های مختلف راازتحقیقات mete-analgtic بایکدیگرترکیب کرد.این یافته هانیزبه دستاوردهای فکری-رفتاری،چندهنجاری وسازمان یافته اشاره داشته،درکاهش میزان ارتکاب جرم مؤثرترین محسوب می شوند.سایراصول برگرفته شده ازکتاب های تحقیقی ((چه چیزی مؤثراست))،شامل عوامل ویژه ای است که مستقیماًبه رفتاربزهکارویکپارچگی برنامه کمک می کند.

نیازبه ارزیابی قانونمندآموزش مهارت های حلّ مسایل درسنگاپور

هم اکنون،تنهادوبرنامۀ آموزش مهارت های اجتماعی ومهارت های حلّ مسایل درسنگاپوروجوددارد(مانندبرنامۀ”واسطۀ همسالان”و”برنامۀ مهارت های زندگی”)که در موردکودکان وجوانان پرخاشگر وبزهکاربه کار گرفته می شود.درسال 1996،برنامۀ”واسطۀ همسالان”دردبیرستان های انتخاب شده(مقاطع10-7)مورداستفاده قرارگرفت تاروش حلّ اختلاف به طور دوستانه،به عنوان راهی مؤثردرجلوگیری ازخشونت وسایراشکال بزهکاری تقویت گردد. این برنامه،دانش آموزان رابامهارت های اجتماعی آشنا می سازدتاآنهابتواننددرگیری هاشان راحل وفصل کنند ونیزبه آنهاتفهیم میکندکه برای حلّ اختلافات شان درمدرسه،مسؤل هستندوهمچنین این روش واسطه ای رابه عنوان جایگزینی برای روش های حلّ اختلاف قدیمی،گسترش می دهد.”مهارت های زندگی “،برنامه ای است که شامل یک کلاس آموزشی تقریباً یک ساعته می باشد وهفته ای یکبارنیزبرگزارمی شود.این برنامه هم برای سطوح ابتدایی (مقاطع6-1)وهم متوسطه(مقاطع10-7)بوده ودرآن برروی حل ّمسایل وکنترل خشم تأکیدمی گردد( .(Ministry of Education,1997a,bمتاسفانه هیچ کدام از این دوبرنامۀ مذکورتاکنون بطورقانونمندموردبررسی وارزیابی قرارنگرفته اند.بنابراین ارزیابی آنهاامری بسیارمهم می باشدچراکه درغیراینصورت کودکان ونوجوانان تحت آموزش هایی قرارمی گیرندکه اثرات آنهامشخص نمی باشد(Durlak,1995 ( . cavell وhughes (2000)،مساله ای بسیارمهم راعنوان می کنند وآن میزانی است که درمان هاوآموزش ها درمورداکثرافرادکاربرددارد.برای حصول اطمینان ازاینکه این برنامه هاوآموزش هاقابل اجراومرتبط با افرادموردنظرمی باشند،این تحقیق کارایی واثربخشی برنامۀ تعلیم مهارتهای حلّ مسایل(spssT )رابااستفاده از بزهکاران کودک ونوجوان سنگاپوری،مورد بررسی قرارمی دهد.مدلspssTکه شامل بخش هایی برای آموزش وتسهیل یادگیری مهارت های ضروری به منظورجبران نقایص وکمبودهای اجتماعی- فکری می باشد،اغلب درکودکان پرخاشگروبزهکاریافت می شود.برخی ازاین نقایص عبارتنداز:گرایش به الگوهای خشن درمحیط اطراف ونگرش خصومت آمیزنسبت به دیگران،به ویژه درموقعیت های مهم(Asarnow&Callan,1985;Dodge et al.1986 (. بعلاوه،کودکان پرخاشگردرحل ّمسایل اجتماعی به شدت دچارمشکل می باشند،بعنوان مثال آنهابرای حلّ مسایل میان خودوسایرین راه حل هایی کم اثرترولی تهاجمی تررابرمی گزینند( .(Slaby&Guerra,1988;Guerra&Slaby,1989آنهاآشکارامیزان پرخاشگری خود راناچیزنشان داده سعی دربیشترجلوه دادن توانایی خودنسبت به همسالانی دارندکه پرخاشگرنمی باشند(Lochman,1987; tlughes et al,1997 (.

تعداد صفحه:26

قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.