زمین شناسی

مطالعات متالوژنی جنوبغرب كلاردشت-پایان نامه زمین‌شناسی اقتصادی

دانلود متن کامل پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد محلات

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

در رشته زمین‌شناسی

گرایش: زمین‌شناسی اقتصادی

 

 

عنوان:

مطالعات متالوژنی جنوبغرب كلاردشت

 

 

استاد راهنما:

دكتر مهناز خدامی

 

 

استاد مشاور:

مهندس احمد فتاحی مِجلِج

 

 

 

 

زمستان 1390

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 2

 

فصل اول-کلیات

کلیات………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-1- موقعیت جغرافیائی و راه های ارتباطی………………………………………………………. 4

1-2-آب و هوا و پوشش گیاهی……………………………………………………………………….. 7

1-3- ویژگی‌های توپوگرافی منطقه…………………………………………………………………… 8

1- 4- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………….. 9

1- 5- هدف از مطالعه……………………………………………………………………………………. 10

1- 6- روش مطالعه……………………………………………………………………………………….. 10

 

فصل دوم-زمین شناسی

2- 1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 13

2- 2- زمین شناسی ناحیه­ای…………………………………………………………………………… 14

2- 2- 1- چینه­شناسی …………………………………………………………………………………… 15

الف – سازند کهر……………………………………………………………………………………………. 15

ب – سازند سلطانیه………………………………………………………………………………………… 15

ج – سازند مبارک…………………………………………………………………………………………… 16

د – سازند درود………………………………………………………………………………………………. 16

ر- سازند الیکا………………………………………………………………………………………………… 17

ز – سازند روته………………………………………………………………………………………………. 17

ژ – سازند شمشک…………………………………………………………………………………………. 18

ه – سازند لار…………………………………………………………………………………………………. 18

ی – سازند چالوس ……………………………………………………………………………………….. 18

و – سنگ­های دگرگونه­ ناحیه­ علم کوه (مجموعۀ دگرگونی بریر)……………….. 20

شکل 2 – 3-سنگ­های آذرین…………………………………………………………………………. 21

الف – مونزونیت­ها…………………………………………………………………………………………. 21

ب – داسیت­ها………………………………………………………………………………………………… 21

ج – کوارتز مونزونیت اکاپل……………………………………………………………………………. 22

د- دایک­ها……………………………………………………………………………………………………… 23

2- 2- 2- زمین ساخت………………………………………………………………………………….. 24

2- 2- 3- گسل­های منطقه……………………………………………………………………………… 27

2-2-4-معادن منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………….. 30

 

فصل سوم-پتروگرافی و مینرالوگرافی

3- 1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 35

3- 2- پتروگرافی سنگ­های آذرین درونی……………………………………………………….. 36

3- 2- 1- گرانیت …………………………………………………………………………………………. 36

3- 2- 2- گرانودیوریت…………………………………………………………………………………. 41

3- 2- 3- سینیت کوارتز­دار……………………………………………………………………………. 42

3- 2- 4- سینیت آلکالن………………………………………………………………………………… 44

3- 2- 5- سینیت…………………………………………………………………………………………… 45

3- 3- پتروگرافی سنگ­های آذرین خروجی…………………………………………………….. 47

3- 3- 1- آندزیت………………………………………………………………………………………….. 47

3- 4- پترو گرافی سنگ­های دگرگونی……………………………………………………………. 48

3- 4- 1- میکا شیست…………………………………………………………………………………… 49

3- 4- 2- مرمر………………………………………………………………………………………………. 50

3- 4- 3- اسکارن………………………………………………………………………………………….. 51

3- 5- بررسی تحولات ماگمایی……………………………………………………………………… 51

بررسی سایر بافت­های موجود در سنگ…………………………………………………………… 53

 

فصل چهارم-ژئوشیمی و پتروژنز

4- 1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 55

4- 2- نامگذاری سنگ­های منطقه ………………………………………………………………….. 55

4- 2- 1- طبقه ­بندی شیمیایی ………………………………………………………………………… 56

الف- نامگذاری به روش (Cox et al, 1979 ) TAS………………………………………… 56

4- 2- 2- رده بندی بر حسب کاتیون‌ها (De la Roche et al, 1980)………………. 56

4- 2- 3- نمودار کاتیونی (Debon and Lefort, 1983)………………………………….. 56

4- 2-4- رده­بندی براساس کانی­های نورماتیو…………………………………………………. 56

4- 2- 5- طبقه بندی براساس میزان اشباعیت ازآلومینیوم…………………………………. 57

4- 3- تعیین سری­های ماگمایی سنگ­های منطقه        …………………………………… 61

4- 3- 1- نمودار (Irvine & Bargar, 1971) AFM    …………………………………… 61

4- 3- 2- نمودار K2Oدر برابر (Taylor et al, 1976) SiO2……………………………. 61

4- 3- 3- نمودارCo در برابر Th(Hastie et al, 2007 )………………………………….. 61

4- 4- ژئوشیمی عناصر اصلی…………………………………………………………………………. 63

4- 4- 1- مقدمه…………………………………………………………………………………………… 63

4- 4- 2- روند تغییرات عناصر اصلی…………………………………………………………….. 63

4- 5- ژئوشیمی عناصر کمیاب……………………………………………………………………….. 67

4- 5- 1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 67

4- 5- 2- روند تغییرات عناصر کمیاب…………………………………………………………… 68

4- 5- 3- مجموعه عناصر نادر سازگار Ni, V Co,………………………………………….. 71

4- 6- محیط تکتونوماگمایی سنگ­های منطقه………………………………………………….. 72

4- 6- 1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 72

4- 6- 2- نمودارهای تعیین موقعیت تکتونیکی با بهره گرفتن از عناصر اصلی………… 73

4- 6- 3- نمودار­های تعیین موقعیت تکتونیکی با بهره گرفتن از عناصر کمیاب………. 75

رده بندی شاند و گورتن (2002)…………………………………………………………………….. 77

4- 6- 4- نمودار R2-R1 (Batchelor & Bowden, 1985)……………………………… 78

4- 7- نمودارهای عنکبوتی منطقه…………………………………………………………………… 78

 

فصل پنجم-متالوژنی

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 84

5-2-مطالعات مینرالوگرافی…………………………………………………………………………….. 85

5-3- متالوژنی……………………………………………………………………………………………….. 91

5-3-1- مقایسه نموداری مقدار عناصر در پوسته و نمونه‌ها……………………………… 95

5-4- محیط تکتونوماگمایی سنگ­های منطقه…………………………………………………. 100

5-4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 100

5- 4- 2- تقسیم بندی ژنتیکی گرانیتوئیدها…………………………………………………… 100

نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………….. 104

 

پیوست‌ها

پیوست الف- نتایج مركز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران(IMPRC.lab) …. 107

 

منابع و مآخذ

الف-منابع فارسی…………………………………………………………………………………………. 117

ب- منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………… 118

 

چكیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………. 120

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جداول فصل سوم

جدول 3- 1- علائم اختصاری کانی‌ها و کلماتی که در شکل­‌ها بکار رفته است….. 35

جداول فصل پنجم

جدول 5-1- مختصات محل نقاط نمونه برداری……………………………………………… 84

جدول 5- 2 مقدار عناصر در نمونه‌های برداشت شده از منطقه مطالعاتی…………… 94

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودارهای فصل پنجم

نمودار5-1- مربوط به عنصر Sn……………………………………………………………………… 95

نمودار5-2- مربوط به عنصر W……………………………………………………………………… 95

نمودار5-3- مربوط به عنصر Pb……………………………………………………………………… 96

نمودار5-4- مربوط به عنصر Zn……………………………………………………………………… 96

نمودار5-5- مربوط به عنصر Cu…………………………………………………………………….. 97

نمودار5-6- مربوط به عنصر Zr……………………………………………………………………… 97

نمودار5-7- مربوط به عنصر Ag…………………………………………………………………….. 98

نمودار5-8- مربوط به عنصر Ni……………………………………………………………………… 98

نمودار5-9- مربوط به عنصر Au…………………………………………………………………….. 99

نمودار5-10- مربوط به عنصر U…………………………………………………………………….. 99

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                         صفحه

اشكال فصل اول

شکل 1- 1- نمای عمومی از ارتفاعات کلاردشت……………………………………………… 4

شکل1- 2- راه ­های دسترسی به محدوده­ مطالعاتی………………………………………….. 6

شکل1- 3- نمایی کلی از محدوده مطالعاتی………………………………………………………. 7

شکل 1- 4- نمایی از پوشش گیاهی منطقه………………………………………………………… 8

شکل 1- 5- نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه واقع در نقشه‌های زمین شناسی100000: 1 برگه‌های مرزن‌آباد و لنکران………………………………………………….. 9

شکل 1-6- مقطع زمین شناسی منطقه مورد مطالعه واقع در نقشه زمین شناسی100000: 1 برگه لنکران

………………………………………………………………………………………………………………………… 9

اشكال فصل دوم

شکل 2-1- موقعیت منطقه در زون ساختاری البرز………………………………………….. 13

شکل 2-2- توالی لایه‌های آهکی و لاتریتی سازند روته در منطقه رودبارک………. 17

شکل 2- 3- نمایی از کوارتز مونزونیت اکاپل………………………………………………….. 21

شکل2-4- نمایی از تکتونیک منطقه………………………………………………………………… 23

شکل 2-5- نمایی از دایکهای منطقه اکاپل………………………………………………………. 24

شکل 2-6- نمایی از معدن مرمریت سبز دره سایدیم و محل دپوی سنگهای تزئینی کلاردشت……………………………………………………………………………………………………….. 30

شکل 2- 7-توده سینیت آلکالن مجل………………………………………………………………. 31

شکل 2- 8- توده‌های مرمریت معدن بریر……………………………………………………….. 32

شکل 2- 9- تصویر ارتفاعی- رقومی و ترک نمونه اخذ شده از معدن سنگ دیوچال…………………………………………………………………………………………………………… 33

اشكال فصل سوم

شکل 3-1 گرانیت………………………………………………………………………………………….. 38

شکل 3-2 گرانیت پیروکسن دار……………………………………………………………………… 40

شکل 3-3 گرانودیوریت…………………………………………………………………………………. 42

شکل3-4 سینیت کوارتزدار……………………………………………………………………………… 43

شکل 3-5 آلکال سینیت …………………………………………………………………………………. 45

شکل 3- 6 سینیت………………………………………………………………………………………….. 46

شکل 3-7 آندزیت­‌ها………………………………………………………………………………………. 48

شکل3-8 میکا­شیست……………………………………………………………………………………… 49

شکل3-9 نمایی از مرمر………………………………………………………………………………….. 50

شکل 3-10ترتیب تبلور در یک ماگمای گرانیتی در شرایط PH2O=2Kb, Ab\An=3.8 و تشکیل بافت گرانوفیری…………………………………………………………… 52

اشكال فصل چهارم

شکل4- 1- موقعیت سنگ‌های نفوذی مورد مطالعه بر روی نمودار………………….. 58

شکل4- 2- موقعیت سنگ‌های نفوذی مورد مطالعه بر روی نمودار………………….. 58

شکل4- 3- موقعیت سنگ­‌های نفوذی منطقه مورد مطالعه بر روی نمودار ……….. 59

شکل4- 4- پارامتر­های R1, R2دولاروش و همکاران (1980) و موقعیت سنگ‌های منطقه بر روی آن…………………………………………………………………………………………….. 59

شکل4- 5- موقعیت نمونه‌ها مطابق رده بندی دبن و لوفر………………………………… 60

شکل4- 7- طبقه بندی براساس میزان اشباعیت از آلومینیوم……………………………… 60

شکل4- 6- An- Ab- Or براساس مقادیر نورماتیو جهت نامگذاری سنگ‌های آذرین منطقه……………………………………………………………………………………………………………… 61

شکل 4- 8- تفکیک سری ماگمایی سنگ‌های منطقه مورد مطالعه براساس نمودار AFM…………………………………………………………………………………………………………….. 62

شکل 4- 9- تفکیک سری ماگمایی سنگ­های منطقه مورد مطالعه نمودار SiO2 در برابر­ K2O

……………………………………………………………………………………………………………………… 62

شكل 4- 10- تغییرات اکسید‌های اصلی سنگ‌های منطقه مورد مطالعه……………… 66

شکل 4- 11- نمودار تغییرات عناصر کمیاب در برابر SiO2. عناصر فرعی بر حسب PPM و SiO2…………………………………………………………………………………………………. 70

شکل 4- 12- نمودار عناصر کالکوفیل در برابر SiO2………………………………………. 71

شکل4- 13- نمودار عناصر سازگار V, Ni, Crو Co در برابرSiO2…………………… 72

شکل 4- 14- موقعیت نمونه‌های مورد مطالعه بر روی نمودار مانیار و پیکولی (1989) جهت تعیین محیط تکتونیکی……………………………………………………………… 74

شکل 4- 15- نمودار مانیار و پیکولی (1989)…………………………………………………. 75

شکل 4- 16- موقعیت گرانیتوئیدهای مورد مطالعه بر روی نمودار پیرس و همکاران (1984)………………………………………………………………………………………………………….. 76

شکل 4- 17- موقعیت نمونه­ ها بر روی نمودار گورتن و همکاران (2002)………. 77

شکل 4- 18- نمودار تعیین محیط تکتونیکی گرانیت­ها با بهره گرفتن از پارامترهای R2-R1 دولارش باچلور و بوون (1985) و موقعیت گرانیتوئیدهای مورد مطالعه بر روی آن………………………………………………………………………………………………………………….. 78

شکل 4- 19- نمودار عناصر نادر خاکی سنگ‌های منطقه مورد مطالعه که براساس مقادیر کندریتی نرمالیز شده‌اند…………………………………………………………………………. 81

شکل 4- 20- نمودار عنکبوتی سنگ­های منطقه­ مورد مطالعه که براساس گوشته اولیه نرمالیز شده ­اند………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 81

شکل 4- 21- نمودارعنکبوتی سنگ­­های منطقه مورد مطالعه نسبت به N- MORB نرمالیز شده ­اند…………………………………………………………………………………………………. 82

شکل 4- 22- نمودارعنکبوتی سنگ­های منطقه مورد مطالعه نسبت به OIB نرمالیز شده ­اند……………………………………………………………………………………………………………. 82

اشكال فصل پنجم

شکل 5-1- تصویر ارتفاعی- رقومی منطقه مورد مطالعه و مسیرهای پیمایش از محل کمپ تا محدوده    84

شکل 5-2- دهنه ورودی تونل قدیمی معدن سرب گورت………………………………. 85

شکل 5-3- آثار معدنکاری در معدن سرب گورت…………………………………………… 86

شکل5-4- نمایی از كانی سازی مشاهده شده در منطقه مورد مطالعه…………………. 87

شکل5-5 حضور کانی گالن……………………………………………………………………………. 88

شکل5-7حضور کانی پیریت در فضای خالی سنگ ………………………………………… 88

شکل 5-6 حضور گالن و سریزیت در مقطع مورد مطالعه………………………………… 88

شکل5-9حضور پیریت و هیدوکسیدهای آهن…………………………………………………. 90

شکل5-8 حضور کالکوپیریت در سنگ و تبدیل شدگی آن به کالکوسیت در درزه‌ها و شکستگی‌ها…………………………………………………………………………………………………. 90

شکل 5- 10 رگه‌های هیدروکسید آهن……………………………………………………………. 90

شکل 5-11 a) هماتیت در فضای خالی b) تیغه‌های هماتیت……………………………. 91

شکل 5-12- رخساره لارویکیتی حاشیه ای (نفلین سینیت ) واقع در امیرچشمه                                                                93

شکل5- 13- دیاگرام تفکیک گرانیتوئیدهای M,S,I از A  و موقعیت نمونه­ های منطقه که درسه دیاگرام نمونه‌ها در محدوده A و در دو نمودار دیگر در محدوده A,S,I قرار می­ گیرند……………………………………………………………………………………… 103

 

 

 

چکیده

منطقه مورد مطالعه در جنوب شهرستان چالوس، جنوب باختر کلاردشت و در استان مازندران واقع شده است. همچنین از نظر تقسیم بندی ساختاری ایران در قسمت شمالی زون البرز مرکزی واقع شده است. در محدوده مورد مطالعه مجموعه ­هایی از سیستم­های راندگی­ها و گسل­های معکوس اغلب بزرگ زاویه دیده می­شوند. مطالعات صحرائی، سنگ شناسی، زمین شناسی معدنی و ژئوشیمیایی در محدودۀ مذکور صورت پذیرفت. سنگ­­های آذرین در منطقه شامل گرانیت، گرانودیوریت، سینیت کوارتز­دار، آلکالی سینیت، سینیت و آندزیت هستند. سنگ­های آذرین درونی منطقه­ مورد مطالعه به لحاظ پتروگرافی دارای تنوع بافتی و ساختی زیادی هستند. بافت پرتیتی و گرانوفیری در سنگ­های نفوذی منطقه به فراوانی دیده می­ شود. سنگهای دگرگونی شامل میکا شیست، مرمر و اسکارن می‌باشند. بروی تعدادی از نمونه‌ها آنالیزهای XRF,ICP-AES,ICP-MS برای شناسایی عناصر اصلی، فرعی و نادر خاکی انجام گرفت. از لحاظ ژئوشیمیایی سنگ­­های ماگمایی منطقه­ کالکوآلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی و متا آلومین هستند. شیب عمومی نمودار چندعنصری آنها منفی است واز عناصر ناسازگاری نظیر Cs, K, U, Th غنی و از عناصر Ta, Nb, Ti فقیر شده اند. چنین ویژگی­هایی شاخصه ماگماهای کمان­ ماگمایی و آلایش یافته با پوسته قاره­ای است. در محدوده ­های گسلی و کنتاکت توده­­های نفوذی با سازند­های آهکی آلتراسیون­­های شدیدی در منطقه رخ داده است. کانی­­های فلزی قابل مشاهده در منطقه شامل گالن،آنگلزیت و پیریت می‌باشند. می‌توان آلتراسیون‌های پراکنده و رگه‌های کم ضخامتی از کانه زایی سرب، روی و مس را نیز در اطراف تودۀ نفوذی مشاهده کرد که ناشی از فعالیت‌های هیدروترمال خفیف در حاشیۀ توده است. نفوذ سنگ‌های گرانیتوئیدی، رخداد دگرگونی و تشکیل اسکارن، دگرسانی گرمآبی وابسته به آن و گسل‌ها و درزه‌ها در اطراف آن محیط را برای کانه زایی‌های فلزی فراهم آورده است. نتایج مطالعات نشانگر فراوانی نسبی عناصر تنگستن و اورانیوم در گرانیت آلکالن علم کوه، فراوانی نسبی عنصر زیرکنیوم در گرانیت دره امیر چشمه و سینیت دره مجل و فراوانی نسبی عنصر مس در سینیت آلکالن دره مجل می‌باشد.

کلید واژه‌ها: کلاردشت، گرانیت، مجل

 

مقدمه

مواد معدنی پایه و اساس صنایع کشور را تشکیل می‌دهند. ایران دارای پتانسیل مواد معدنی فلزی و غیرفلزی خوبی می‌باشد. ذخایر کشف شده و در حال بهره برداری در مقایسه با پتانسیل ایران بسیار ناچیز است. این موضوع، زمینه و انگیزه ای جهت مطالعات متالوژنی جنوبغرب کلاردشت گردیده است.

این گزارش شامل پنج فصل می‌باشد، فصل اول اطلاعاتی در مورد منطقه در اختیار خوانندگان قرار میدهد. در فصل دوم به زمین شناسی منطقه با توجه به آخرین اطلاعات و گزارشات موجود پرداخته شده است.

در فصل سوم سنگهای منطقه از نظر پترولوژی و مینرالوگرافی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند.

فصل چهارم ژئوشیمی سنگهای منطقه بررسی شد و در نهایت در فصل پنجم به مطالعه متالوژنی منطقه پرداخته شده است.

امید است که این گزارش راهنمایی برای مطالعات بعدی در منطقه باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 138 به همراه  عکس ها و ضمائم

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.