پایان نامه ارشد

پایان نامه فمنیست و ازدواج مجدد – چند همسری – تعدد زوجات

با مطالعه سیر تاریخی جایگاه زن در غرب و اروپا می بینیم که به جنس زن ستم فراوانی شده است . زن در این جوامع بصورت شی و کالا محسوب می شد و جزو اموال مردان به حساب می آمد . حتی با مطالعه نگرش صاحب نظران غربی می بینیم که هریک زن را از زاویه دید خود هچون جنس دوم ، عامل گناه مرد ، و نامهایی که برای حیوانات گذاشته می شد می دیدند . زنان نه حق رای داشتند و نه می توانستند در امور اجتماعی و سیاسی مشارکت کنند . درواقع علل شکل گیری فمینیسم را باید در چند محور دانست.

 

۱-وضعیت زن در غرب سنتی و ظلم تاریخی و شرایط نابهنجار و تبعیض آمیز که در این جوامع به زن غربی صورت گرفته بود یا بعبارتی محروم بودن زنان در اروپا و امریکا از حقوق اولیه سیاسی و اجتماعی خود.

۲- مبانی اندیشه ای غرب جدید همچون سکولاریسم ، اومانیسم و لیبرالیسم.

۳- اندیشه سیاسی اجتماعی نوین غرب.

۴- و تحولات نظام سرمایه داری و موج صنعتی شدن غرب و شکل گیری طبقه ای به نام سرمایه داران و کارفرمایان .[۱]

 

بند اول :حوزه عمومی و خصوصی

تقسیم حوزه عمومی و خصوصی یکی از عوامل مهم نابرابری جنسیتی در جامعه است. خانم جین بتکه الشتین در کتاب مرد عمومی، زن خصوصی این مسأله را به طور مفصّل مورد بحث قرار داده است. به نظر وی معمولاً قلمرو عمومی زندگی که در برگیرنده سیاست، کار، هنر و ادبیات است در انحصار مردان بوده است در حالی که زنان محدود به یک زندگی اساساً خصوصی شده اند که متمرکز بر خانواده و مسئولیتهای خانگی است. اگر سیاست فقط در درون قلمرو عمومی صورت میگیرد، پس نقش زنان و مسأله نابرابری جنسیتی، مسائلی کم اهمیّت به لحاظ سیاسی یا اساساً فاقد اهمیّت هستند. زنان نیز که محدود به ایفای نقش خصوصی خانم خانه دار و مادر شده اند، در واقع از سیاست محرومند. بنابراین فمنیستها کوشیدند تا تقسیم بندی «مرد عمومی» و «زن خصوصی» را درهم شکنند.

 

فمنیستها نگاهی بدبینانه به دین و خانواده دارند. به نظر آنها دین ساخته و پرداخته دست مردان بوده تا از طریق آن بتوانند زنان را تحت کنترل وسلطه خویش قرار دهند. خانواده نیز موجب تحقیر و تبعیض زنان است. خانم مارتا ناسبام معتقد است بیرحمانه ترین تبعیضها نسبت به دختران از محیط خانواده شروع میشود. همچنین سیمون دوبووار میگوید به هیچ زنی نباید اجازه داد تا در خانه بماند و به امر پرورش کودکانش بپردازد. جامعه باید به کلّی تغییر کند و به زنان اجازه ندهد که فقط وظیفه پرورش فرزندان را بر عهده گیرند.

 

با بررسی دیدگاه های فوق باید گفت نباید زن را به صورت یک خدمتکار بی اراده که فقط مسئول رسیدگی به امورات خانه و بزرگ کردن فرزندان است دانست و نه آنکه او را از لحاظ جسمی همسان با مردان ببینند و از او تکلیف مالایطاق بخواهند که مثلا بخواهند در معدن بسان یک معدنچی کارکند بلکه باید در هر سطح از زندگی به زنها به دید یک انسان دارای اختیار و قوه تعقل نگریست و باید به آنها اجازه داد تا هم پای مردان در راه پیشرفت و تعالی زندگی خود و خانواده شان تلاش کنند و اظهار عقیده بنمایند .

 

 

افول و تزلزل در بنیان ازدواج

نفی خانواده و تحقیر آن باعث شد ازدواج که زیر بنای تشکیل خانواده است دچار تزلزل و اضمحلال گردد، این دو امر، خانواده و ازدواج از جمله اموری هستند که بر یکدیگر تأثیر متقابل داشته و در تکامل هم نقش دارند.
هدف اساسی از ازدواج به وجود آمدن خانواده ای سالم و محکم است که دارای تعهد اجتماعی میان زن و مرد است و منجر به مشروعیت بخشیدن رابطه جنسی و سرپرستی از کودکان می گردد. با توجه به شرایط امروزی و گسترش نظریات افراطی فمینیست ها، خانواده های سنتی بر لبه ی پرتگاه سقوط و نابودی قرار دارند، جایی که مردان به عنوان دشمن اصلی زن و یک خون آشام معرفی می گردند و به دروغ و با نام برابری، زنان را مقابل مردان قرار داده و خواهان ایفای نقش مردانه توسط زنان را دارند طبیعی است که بسیاری از زنان در این صحنه گرفتار شده و مزایای خانه و خانواده را از دست دهند.تأکید و اصرار بر برابری میان زن و مرد باعث شده مردم به ازدواج نگاهی قراردادی انداخته که در این قرار داد زوجین فقط موظف به پرداخت حقوق متقابل خویشند؛ در این نوع زندگی قرار دادی عاطفه، عشق و صمیمیت معنا و مفهومی نداشته و زوجین فقط باید در این میان به حقوق خویش توجه داشته باشند، تا حقی از آنها در جریان این همزیستی از بین نرود.

به عبارتی دیگر می توان گفت یکی از مخرب ترین اهداف و تأثیرات این دیدگاه نسبت به زنان، سبک شمردن ازدواج و مادری و بیرون آوردن جسمی و روحی زنان از خانه ها به سوی بازار کار بود.
از منظر آنها بارداری، زادن و پرورش فرزند و کاستی های دیگر، زنان را چنان ناتوان می سازد که آنها را از نظر مالی به مردان وابسته ساخته و به فرزند داری و آشپزی پای بند می نماید.می توان گفت یکی از مشکلات اساسی فمینیسم غربی این است که موقعیت ایده آل را موقعیت مردان میداند و در نتیجه در همان دامی گرفتار می شود که از آن می گریخت، به عبارتی «درک و دیدی مردانه از زندگی». در صورتیکه دردین اسلام این دیدگاه کاملا مطرود است و زن حتی برای کارهای خانه و یا حتی شیر دادن به فرزندش میتواند از شوهرش درخواست مزد کند و این خود بدان معناست که زنان می توانند به لحاظ مالی تامین باشند و این رویکرد نشانگران است که زحمات زن در زندگی چه جایگاه والایی دارد که حتی در قوانین اسلام هم برای ان جایگاهی تعیین کرده اند.

 

اسلام از نظر محتوا و اصول آن‏چنان غنى، محکم و مستدل است که براى حفظ و صیانت زن دفاع از کرامت و شرافت و حقوق او، نیازى به فمینیسم نمى‏بیند. فمینیسم از لحاظ جهان‏بینى، هرگز قابل قیاس با اسلام نیست. اسلام و فمینیسم دو مقوله کاملاً جدا از هم، با مبانى مختلف ایدئولوژیکى، اهداف، کارکردها و آرمان‏هاى متفاوتند و هیچ‏گاه با هم تلفیق نمى‏شوند و مولودى به نام فمینیسم اسلامى را به وجود نخواهند آورد.[۲]

 

 


 آرا فمینیسم درباب ازدواج مجدد مردان ونظر دین اسلام

 

می توان گفت در حالی که فمنیسم زن و مرد را در مقابل هم قرار می دهد و از آنها برای همدیگر رقیب می سازد، در اسلام زن و مرد دو وجه از وجودند که رابطه ی میان آنها یک رابطه دو طرفه و مبتنی بر درک دو جانبه است.

دین اسلام زن گرا یا مرد گرا نیست دینی است که حول محور خدا می چرخد، و هدف در آن شکوفا سازی و ساخت انسان کامل است نه زنانگی یا مردانگی.

در دین مبین اسلام همچنان که زنان به عنوان مادر در خانواده ارزش و جایگاه والایی دارند مردان نیز به عنوان پدر خانواده دارای اهمیت و جایگاه ارزشمندی است.اسلام رابطه میان مادر و فرزند را رابطه خدا دادی و غریزی بیان نموده و این رابطه را وجه مهمی از زندگی زنان قلمداد می نماید نه حربه ای برای به زانو در آوردن مردان، از منظر اسلام مادری یک نوع خلاقیت است که مختص به زن است و این برتری را به زن داده تا در عالم خلقت بی نظیر باشد اسلام با تأکید بر مهر و محبت مادری می کوشد تا سلامت روانی و احساس رضایت و امید را در مادران تقویت کرده و منزلت والای مادران را بیش از پیش نمایان سازد، این امر را می توان در آیات و روایات فراوان که توصیه های وجوبی و استحبابی در باب احسان و نیکی به والدین به ویژه مادران را سفارش کرده اند یافت. [۳]

 

اخلاق مراقبتی که فمینیست ها ارائه می دهند گرچه در ابتدا یک تلقی زیبا و پر از احساس سرشار از اصول اخلاقی نشان داده می شود اما در این زمینه عملا به یک سونگری اخلاقی دچار گشته اند بدین معنا که تمام خصوصیات و ویژگی های خوب را زنانه معرفی کرده و تنها زنان را به عنوان الگوی اخلاقی شناسانیده اند و به مردان و خصوصیات خوب مردان و ارزش های آنها توجه نشده است اما در آموزه های اسلام زن و مرد به عنوان مکمل کنندۀ هم معرفی شده و آیات و روایات زیادی در این باب بیان شده که در مباحث پیشین برخی از این آیات و روایات بیان گردید. در آموزه های اسلامی تفاوتها و اشتراکاتی که زن و مرد براساس ویژگیهای خویش دارا هستند هیچ گاه به عنوان عامل فرودستی کلی و بالا دستی دیگری شناخته نشد، اصول اخلاقی در آموزه های اسلامی اصولی یکسو نگر نیستند که تنها یک طیف از انسانها را در بر گیرد و از طیف دیگر غفلت نماید، بلکه در نظام اخلاقی اسلام زن و مرد یکسان هستند و ملزم به رعایت این اصول می باشند، و هر کس در رعایت این اصول بیشتر خود را ملزم به انجام بداند او انسان کاملی است قرب و اجرش نزد خداوند افزون است.

آموزه ها و تفکر غلط فمینیسم در نگرش به مسأله زنان منجر به بیراهه کشاندن و خارج نمودن زنان از محیط مقدس خانواده شده و چیزی جز بردگی و ظلم به زن برای زنان به ارمغان نیاوردند.هدف این جنبش عمدتا دختران و زنان جوان هستند اما می توان گفت امروزه جنبش فمنیسم در غرب گرچه از تحرک و تأثیر گذاری اجتماعی باز مانده و دوران افول و سکون را طی می کند اما در کشورهای در حال توسعه همچنان به عنوان یک دغدغه اجتماعی و تأثیر گذار مطرح است.[۴]

و این امر به معنای پایان یافتن فمینیسم و کم تأثیری این جنبش و آموزه های آن نیست. و بسیاری از اهداف و آرمان هایشان در اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نهادینه شده است و بسیاری از برنامه هایی که اجرا می گردند همسو با دیدگاه های فمینیستی است.بر این اساس از وظایف پژوهش گران در این عرصه تبیین صحیح نظریات، مبانی و اهداف فمینیستی در مقابله با جنبش فمینیسم است، و در این رابطه محوریت اصلی بر این کار باید آموزه های ناب اسلام بر گرفته از آیات و روایات صحیح باشد، امری که بشر امروزه بسیار نیازمند به آن است چرا که با وجود تمامی تلاش های این جنبش باز هم خلاء ناشی از بی دینی و عدم ارتباط با وحی پر نشده و انسان ها تشنه ی شنیدن معارفی این چنین که برگرفته از آیات الهی است می باشند.[۵]

[۱] – غلامی، یوسف،۱۳۸۷، اخلاق و رفتارهای جنسی، دفتر نشر معارف، چاپ چهارم، پاییز ص ۱۰۲

[۲] – سعادت هندی، امیر علی. ۱۳۷۰. تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام. ترجمه ی ایرج رزاقی و محمد مهدی حیدر پور. مشهد. مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.صص۲۵۵-۲۵۷.

[۳] – منصور نژاد ،محمد،۱۳۸۶، زنان، حقوق، کرامت و هویت، نشر جوان پویا ،چاپ اول ،صص۲۰۱-۲۰۲

[۴] – هاجری، عبدالرسول، ۱۳۸۹،فمنیسم جهانی و چالش های پیش رو، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۲، چاپ دوم، ص۳۷۷.

[۵] – حقوق، کرامت و هویت،ص۳۶۰

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 7. پایان نامه بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 8. دانلود پایان نامه با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 10. دانلود پایان نامه نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 12. پایان نامه جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 13. پایان نامه بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 14. پایان نامه بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 16. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 18. پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 19. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : شروط ضمن عقد نکاح
 20. پایان نامه اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 21. دانلود پایان نامه تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 22. دانلود پایان نامه تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 23. دانلود پایان نامه وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
 32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
 33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
 34. پایان نامه : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
 35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
 36. پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
 37. پایان نامه بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
 38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
 39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
 40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
 41. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.