جغرافیا

دانلود پایان نامه ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

عنوان : ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                         

رشته: جغرافیای طبیعی         گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

 

عنوان

ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت

( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

 

استاد راهنما

دکتر بهمن رمضانی

 

سال تحصیلی 93-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله. 4

1-2 سوال تحقیق.. 4

1-3 اهداف تحقیق.. 4

1-4 فرضیه‌های تحقیق.. 5

1-5 روش تحقیق.. 5

1-6 روش گردآوری اطلاعات… 5

1-7 ابزار گردآوری اطلاعات… 5

1-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 6

1-9  قلمرو تحقیق.. 6

1-10 مشکلات تحقیق.. 6

1-11 واژه ها و مفاهیم. 8

فصل دوم: مرور منابع ، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 ادبیات تحقیق.. 10

2-1-1 کاربری اراضی.. 10

2-1-2 کاربری زمین.. 10

2-2 توانهای محیطی.. 10

2-3 جغرافیا و محیط.. 10

2-4 مفهوم محیط در جغرافیا 11

2-5 محیط طبیعی.. 11

2-6 اهمیت جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی منطقه. 12

2-7 ژئوتوریسم. 13

2-7-1 تاریخچه ژئوتوریسم. 13

2-7-2 اهداف ژئوتوریسم. 13

2-7-3 عوامل پیدایش پدیده‌های ژئوتوریسم. 14

2-7- 3-1 فرسایش، خالق پدیده‌های ژئوتوریسم. 14

2-7-3-2 قوانین و مقررات ژئو توریسم. 15

2-8 آمایش… 15

2-9 آمایش سرزمین.. 15

2-9-1 اهداف آمایش سرزمین.. 16

2-10 جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین.. 16

2- 11 مدیریت محیط.. 17

2-12 مشارکت ژئومورفولوژی درمدیریت محیط.. 17

2-13 کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی عمران حوضه های رودخانه ای.. 18

2-14 خصوصیات حوضه های آبریز نواحی مرتفع. 18

2-15 خصوصیات حوضه های آبریز نواحی پست… 19

2-16 پیشینه تحقیق.. 19

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش

3-1داده ها…………………………………………………………………………………………………………………. 29

3-2 روش کار…………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-2-1 روش کرجینگ………………………………………………………………………………………………….. 32

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1 موقعیت… 34

4-2 توپوگرافی.. 34

4-3  خاك.. 37

4-4  پوشش گیاهی و كاربری اراضی.. 39

4-5 زمین شناسی.. 42

4-6 فیزیوگرافی.. 46

4-6-1 حوضه آبریز. 46

4-6-2 خصوصیات ژئومتری حوضه. 46

4-6-3 شیب حوضه. 48

4-6-3-1 نقش درجه شیب در فرسایش خاك.. 48

4-7 هیدرولوژی.. 50

4-7-1 بررسی آبدهی فصلی حوضه امامزاده ابراهیم. 50

4-7-2 تداوم جریان رودخانه ای.. 51

4-7-3 ارتفاع آب جاری شده 51

4-7-4 آب نمود یا هیدروگراف طبیعی حوضه امامزاده ابراهیم. 52

4-8-اقلیم. 53

4-8-1 انتخاب پایه زمانی مشترك.. 53

4-8-2 تواتر طبیعی بارندگیهای سالانه. 53

4-8-3  بارندگی ماهیانه. 56

4-8-4  توزیع فصلی بارش و رژیم بارندگی.. 58

4-8-5 درجه حرارت… 59

4-8-5-1 رژیم حرارتی.. 62

4-8-5-2 روند تغییرات میانگین ماهانه دما 63

4-8-5-3 بررسی میانگین دمای ماهانه حداقل و حداکثر مطلق.. 65

4-8-5-4 تغییرات روزانه و فصلی دما 65

4-8-5-5 رژیم فصلی دما در حوضه. 65

4-8-6 برف… 67

4-8-7 تعداد روزهای یخبندان. 68

4-8-8 رطوبت نسبی.. 70

4-8-9 تبخیر. 71

4-8-10 ساعات آفتابی و مقدار ابرناكی.. 73

4-8-11 طبقه بندی اقلیمی.. 75

4-8-11-1 روش دمارتن اصلاح شده 75

4-8-11-2 منحنی آمبروترمیك… 75

4-9 توان کاربری رودخانه امام زاده ابراهیم. 76

4-10 زمین شناسی و ژئوتوریسم. 77

4-11 آب و هوا و ژئوتوریسم. 79

4-12 مراتع و ییلاقات… 80

4-13 شبکه آب و ژئوتوریسم. 82

4-13-1 رودخانه سله مرز. 85

4-13 -2- رودخانه و یسرود. 86

4-13 -3- رودخانه کیش خاله. 87

4-14 آبشار. 88

4-15 چشمه‌های معدنی.. 89

4-16 پوشش گیاهی و ژئوتوریسم. 89

4-16-1 جنگل‌های  حوضه ی امام زاده ابراهیم. 91

4-16-2 جنگل‌ها ی سر سبز دورودخان. 92

4-16-3- جنگل‌های شاه بلوط روستای ویسرود. 93

4-17 نیمرخ‌ توپوگرافی و ژئوتوریسم. 96

4-18 مناطق مستعد ژئوتوریسم دررودخانه امامزاده ابراهیم (ع) 100

4-18-1 دره ها 101

4-18-2 تراس آبرفتی.. 102

4-18-3 مآندر. 104

4-18-4 قله. 105

4-18- 5- میانآب… 106

4-18-6 خط الراس اصلی.. 107

4-18-7 خط الراس فرعی (یال) 108

4-18-8 پرتگاه رودخانه ای.. 109

4-18-9 مخروط افکنه. 110

4-18-10 اشکال فرسایش درحوضه. 111

4-18-10-1  فرسایش سطحی.. 112

4-18-10-2 فرسایش شیاری.. 112

4-18-10-3  فرسایش خندقی.. 113

4-18-10–4  فرسایش آبراهه ای.. 114

4-18-10- 5 فرسایش توده ای.. 116

4-19 لغزش… 117

4-19-1- زمین شناسی و لغزش… 119

4-19-2 لغزش زمین و لیتولوژی.. 120

4-19-3  لغزش و پراکندگی آنها در آبراهه ها 120

4-19-4 لغزش و توپوگرافی.. 121

4-20 ریزش… 122

4-21 رسوبگذاری.. 123

4-22 دامنه. 125

4-23 ارزیابی بهترین نقاط از نظر گردشگری.. 125

4-24 قابلیت‌ها و نقاط قوت رودخانه امامزاده ابراهیم در بخش آب… 127

4-25 تنگناها و محدویت‌های توسعه در زمینه بهره‌برداری از منابع آب… 128

4-26 تنگناهای موجود در زمینه منابع اراضی خاک.. 129

4-27 تنگناها و محدودیت‌های حفظ و توسعه جنگل‌ها 129

4-27-1 محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی.. 129

4-27 -2 محدودیت‌ طبیعی.. 129

4-28 تنگناه ها و محدودیت‌ها در زمینه توسعه گردشگری حوضه امامزاده ابراهیم. 129

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 132

5-2 فرضیه‌های تحقیق.. 135

5-3 پیشنهادات… 136

منابع و مآخذ. 139

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول 3-1 میانگین بارش سالانه حوضه امامزاده ابراهیم در ایستگاه چوبر. 29

جدول 3-2 میانگین دبی ماهیانه  ایستگاه  مبارک آباد. 29

جدول 3-3 میانگین فصلی دبی ایستگاه مبارک آباد. 29

جدول 3-4 برآوردحجم جریان‏ماهانه ومتوسط سالانه ایستگاه  مبارک آباد. 30

جدول 3-5 برآورد ارتفاع متوسط رواناب ماهانه وسالانه  ایستگاه  مبارک آباد. 30

جدول 3-6 برآورد ضریب روان آب ( هرز آب ) ماهانه و سالانه حوضه امامزاده ابراهیم. 30

جدول 3-7 جدول مقایسه ای مقادیر بارندگی و رواناب در حوضه آبریز امامزاده ابراهیم. 31

جدول 4-1 توزیع شیب به سطح حوضه امامزاده ابراهیم. 48

جدول 4-2 فاكتورهای فیزیوگرافی حوضه آبریز امامزاده ابراهیم. 49

جدول 4-3 میانگین فصلی دبی ایستگاه مبارک آباد. 50

جدول 4-4 برآورد ارتفاع متوسط رواناب ماهانه وسالانه  ایستگاه  مبارک آباد. 52

جدول 4-5 میانگین دبی ماهیانه  ایستگاه  مبارک آباد. 52

جدول 4-6 بارش سالانه و میانگین متحرك 3 و 5 ساله در ایستگاه چوبر. 54

جدول 4-7 برآورد متوسط بارندگی حوضه آبریز امامزاده ابراهیم. 56

جدول 4-8 توزیع فصلی بارش و درصد آن به كل سال. 58

جدول 4-9 متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه های اطراف حوضه بر حسب سانتیگراد. 61

جدول 4-10 توزیع درجه حرارت متوسط ماهانه و سالانه برحسب سانتیگراد در حوضه آبریز امامزاده ابراهیم  61

جدول 4-11 داده های درجه حرارت حوضه آبریز امامزاده ابراهیم. 62

جدول 4-12 تغییرات ماهانه درجه حرارت حوضه آبریز امامزاده ابراهیم. 63

جدول 4-13رژیم فصلی و درصد فصل درجه حرارت حوضه آبریز امامزاده ابراهیم. 66

جدول 4-14 آمار برف ماهیانه حوضه امامزاده ابراهیم( 82 – 1372 ) 68

جدول 4-15 تعداد روزهای یخبندان برحسب ماه های سال. 69

جدول 4-16 میانگین رطوبت نسبی ایستگاه های معرف برحسب درصد. 70

جدول 4-17 میانگین تبخیر از طشت در ایستگاه معرف… 72

جدول 4-18 ابرناكی ماهیانه حوضه امامزاده ابراهیم. 73

جدول 4-19 ساعات آفتابی حوضه امامزاده ابراهیم. 74

جدول 4-20 مناطق  ارتفاعی و دره های منتهی به کوه ها ی حوضه آبریز امام زاده ابراهیم (ع) 97

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                   صفحه

شکل 4-6 توزیع شیب به سطح حوضه امامزاده ابراهیم. 49

شکل 4-7 میانگین فصلی دبی ایستگاه مبارک آباد. 51

شکل 4-8 هیدروگراف حوضه امامزاده ابراهیم ایستگاه مبارک آباد. 53

شکل 4-9 تغییرات سال‏به‏سال بارندگی و میانگین ‏متحرك3 و5 ساله‏ حوضه امامزاده ابراهیم. 55

شکل 4-10 میانگین بارندگی سالانه حوضه امامزاده ابراهیم. 56

شکل 4-11 پراكندگی بارش ماهانه در حوضه امامزاده ابراهیم. 57

شکل 4-12 توزیع فصلی بارش و درصد آن به كل سال در حوضه آبریز امامزاده ابراهیم. 58

شکل 4-13 رژیم حرارتی حوضه آبریز امامزاده ابراهیم. 63

شکل 4-14 تغییرات ماهانه درجه حرارت حوضه آبریز امامزاده ابراهیم. 64

شکل 4-15 ضریب تغییرات ماهانه دما C. V. و انحراف از معیار S. D حوضه آبریز امامزاده ابراهیم. 64

شکل 4-16 درصد فصلی درجه حرارت حوضه آبریز امامزاده ابراهیم. 66

شکل 4-17 برف ماهیانه حوضه امامزاده ابراهیم. 68

شکل 4-18 روزهای یخبندان برحسب ماه های سال در حوضه امامزاده ابراهیم. 69

شکل 4-19 درصد ابرناكی حوضه امامزاده ابراهیم. 73

شکل 4-20 متوسط ماهیانه ساعات آفتابی حوضه امامزاده ابراهیم. 74

شکل 4-21 اقلیم نمای آمبرژه در حوضه امامزاده ابراهیم. 75

شکل 4-22 منحنی آمبروترومیک حوضه امامزاده ابراهیم. 76

عکس 4-23 توان کاربری رودخانه امامزاده ابراهیم. 77

عکس 4-24 نمایی از فرایندهای زمین ساختی در حوضه امامزاده ابراهیم. 78

عکس 4-25 نمایی از خشک رودهای فصلی با بستر سنگلاخی در حوضه امامزاده ابراهیم. 78

عکس 4-26 نمایی از طبیعت سرسبز حوضه امامزاده ابراهیم و گردشگران  اطراف رودخانه اصلی.. 79

عکس 4-27 نمایی از شرایط آب وهوایی مناسب در حوضه امامزاده ابراهیم. 80

عکس 4-28 مراتع و ییلاقات حوضه امامزاده ابراهیم. 81

عکس 4-29 نمایی از رودخانه اصلی امامزاده  ابراهیم  و سدهای مهار سیلاب… 82

عکس 4-30 نمایی دوراز طبیعت بستر عریض رودخانه امامزاده ابراهیم. 83

عکس 4-31  نواحی کوهستانی.. 84

عکس 4-32 نمایی از رودخانه سله مرز در حوالی روستای سله مرز. 85

عکس 4-33 نمایی از زیرشاخه بزرگ ویسرود در سمت راست رودخانه اصلی.. 86

عکس 4-34 نمایی از رودخانه کیش خاله در حوالی روستای تنز. 87

عکس 4-35 آبشار های کوچک طبیعی و سدهای  مصنوعی برای مهار سیل.. 88

عکس 4-36 سنگهای سرگردان در وسط رودخانه اصلی نشان دهنده  سیلابی بودن حوضه. 89

عکس 4-37 پوشش  بکر جنگلی  در مسیر راه  اصلی امامزاده ابراهیم. 90

عکس 4-38 پوشش جنگلی حوضه امامزاده ابراهیم در بالتر از بازار چه فصلی.. 91

عکس 4-39 جنگل‌ها ی سر سبز  در روستای دورودخان. 92

عکس 4-40 جنگل‌های شاه بلوط در روستای ویسرود. 93

عکس 4-41 معابر و چشم‌اندازهای خیره کننده امام زاده اسحاق.. 94

شکل 4-42 نقشه راه های حوضه آبریز امامزاده ابراهیم. 95

شکل 4-43 نیمرخ توپوگرافی در بخش شمالی حوضه. 98

شکل 4-44 نیمرخ توپوگرافی در بخش میانی حوضه. 98

شکل 4-45 نیمرخ توپوگرافی در بخش جنوبی حوضه. 98

شکل 4-46 نقشه محلهای توپوگرافی حوضه آبریز امامزاده ابراهیم شفت… 99

عکس 4-47 رودخانه امامزاده ابراهیم و بستر سنگلاخی آن در بالاتر از امامزاده 100

عکس 4-48 دره های کوچک و بزرگ در ارتفاعات حوضه. 102

عکس 4-49 تراس ابرفتی جوان و قدیمی در کنار هم در حوالی بازار چوبر. 103

عکس 4-50 راه ارتباطی مبارک آباد برروی تراس آبرفتی قدیمی.. 103

عکس 4-51 نمایی تراس های آبرفتی  قدیم و جدید درحاشیه رودخانه اصلی بعد از ویسرود. 104

عکس 4-52 نمایی از مآندر بوجود آمده در رودخانه اصلی.. 105

عکس 4-53 قله های کوچک و بزرگ در کناریالهای جنگلی درحاشیه راست… 105

عکس 4-54 میاناب در نمایی دور همراه با پوشش گیاهی.. 106

عکس 4-55 خط الراس اصلی در حوضه امام زاده ابراهیم. 107

عکس 4-56 خط الراس فرعی در حوضه امامزاده ابراهیم. 108

عکس 4-57 پرتگاه رودخانه ای در سمت راست با ارتفاع 20متر. 109

عکس 4-58 مخروط افکنه بزرگ در اطراف لاسک و شالیزار های برنج.. 110

عکس 4-59 پل آهنی در رودخانه امامزاده ابراهیم و عملیات آبخیزداری در اطراف پل.. 111

عکس 4-60 فرسایش کناررودخانه ای و تخریب پل در روی رودخانه در مبارک آباد. 111

عکس 4-61 نمایی از فرسایش سطحی در ارتفاعات حوضه امامزاده ابراهیم. 112

عکس 4-62 نمایی از فرسایش شیاری در حوضه ی امامزاده ابراهیم. 113

عکس 4-63 نمایی از یک فرسایش خندقی در ارتفاعات حوضه امامزاده ابراهیم. 114

عکس 4-64 نمایی از فرسایش کنار رودخانه ای در اطراف  سلمرز. 115

عکس 4-65 نمایی از فرسایش آبراهه ای در رودخانه اصلی و عملیات آبخیزداری.. 115

عکس 4-66 نمایی از اشکال فرسایش در روی دامنه. 117

عکس 4-67 لغزش دامنه در حوالی بابا رکاب کنار راه ارتباطی.. 118

عکس 4-68 لغزش دامنه در روستای سلمرز کنار راه ارتباطی.. 119

عکس 4-69  لغزش زمین.. 119

عکس 4-70 لغزش دامنه پایین در طی زمانی دور. 120

عکس 4-71 نمایی از لغزش دامنه ای در کنار راه اصلی در حوالی لاسک… 121

عکس 4-72 نمونه ای از لغزش در کنار راه ارتباطی با ارتفاع بالا. 121

عکس 4-73 نمونه ای از ریزش در کنار راه ارتباطی.. 123

عکس 4-74 تجمع رسوبات در وسط رودخانه اصلی و تشکیل جزایر رودخانه ای.. 124

عکس 4-75 تجمع رسوبات در سمت چپ رودخانه اصلی.. 124

عکس 4-76 نمایی دور از یک دامنه در حوضه امامزاده ابراهیم. 125

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                                                    صفحه

شکل 1-1 نقشه موقعیت… 7

شکل 4-1 نقشه توپوگرافی حوضه آبریز امام زاده ابراهیم شفت… 36

شکل 4-2 نقشه اراضی و خاک حوضه آبریز امامزاده ابراهیم. 38

شکل 4-3 نقشه کاربری و پوشش اراضی حوضه آبریز امامزاده ابراهیم. 41

شکل 4-4 نقشه زمین شناسی حوضه آبریز امامزاده ابراهیم. 45

شکل 4-5 نقشه شبکه آب……………………………………………………………………………………………… 47

شکل 4-6 نقشه بارندگی……………………………………………………………………………………………….. 59

شکل 4-7 نقشه دما……………………………………………………………………………………………………… 67

شکل 4-42 نقشه راه های حوضه آبریز امامزاده ابراهیم…………………………………………………………… 95

شکل 4-46 نقشه محلهای توپوگرافی حوضه آبریز امامزاده ابراهیم شفت……………………………………. 99


چکیده

یکی از ارکان صنعت گردشگری وجود جاذبه های گردشگری بویژه جاذبه های طبیعی است که سرمایه اولیه صنعت گردشگری را تشکیل می دهند. دریاها، جنگلها، مراتع، کوه ها، دره ها، آبشارها، معادن، چشمه‎ها از جمله جاذبه ها ی اکوتوریستی می باشند. استان گیلا ن با مناظر دل انگیز طبیعی، کوه، دریا، جنگل، مرتع، سواحل زیبا ، آبشار ها، مزارع برنج، باغات چای و مرکبات وغیره  نیز ازجمله استانهایی است که همیشه  طبیعت گردان را به سوی خود جذب کرده و از نظر اشکال مختلف اکوتوریسم  و ژئوتوریسمی از قابلیت بالایی برخوردار است. شهرستان شفت با دارا بودن اقلیم، خاک، پوشش گیاهی، منابع آب غنی، دریا، کوهستان، باغات سرسبز، استخرهای طبیعی (تالاب)، آثار تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی همیشه مقصد خوبی برای مسافرین بومی استان و غیر بومی می باشد.

این پایان نامه با بهره گرفتن از روش توصیفی و تحلیلی به ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت پرداخته و هدف اصلی تحقیق در این مطالعه ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) و شناسایی اشکال ژئومورفولوژی در حوضه وارائه راهکارهای مناسب در جهت توسعه گردشگری شهرستان  شفت می باشد. مطالعات انجام شده در حوضه فوق نشان داده که در این حوضه کاربری های ژئوتوریسمی متعددی یافت شده واین حوضه یکی ازحوضه های کوهستانی استان گیلان بوده که بدلیل تغییر کاربری و تخریب پوشش گیاهی بخصوص درسرچشمه (شهرک امامزاده ابراهیم) اشکال ژئومورفولوژی متفاوتی از خود بجا گذاشته است که برخی از این اشکال ناشی از عملکرد انسان در این محدوده به دلیل فعالیتهای عمرانی بوده است. مهمترین اشکال ژئومورفولوژی بوجود آمده که افراد علاقمند زیادی از طبیعت گردان را بسوی خود جذب کرده ودراین حوضه میتوان دید عبارتند از انواع دامنه‎ها، پرتگاه های رودخانه ای وتراسهای آبرفتی، لغزش، دره ها، میاناب، خط الراسهای فرعی و اصلی، اشکال مختلف فرسایش، مخروط افکنه و ریزش بیان نمود. وجود رودخانه امامزاده ابراهیم همراه با جریان آب دایمی، پوشش گیاهی بکر جنگلی، وجود درختان راش با ردیفهای منظم، بستر عریض رودخانه با شرایط متنوع در نقاط مختلف از جمله سنگلاخی و غیر سنگلاخی، وجود تراسهای آبرفتی در کنار رودخانه‎ها، وجود مکانهای مذهبی از جمله امامزاده ابراهیم، امامزاده اسحاق و خواهرش و بابا رکاب، وجود بازار روز و بازار فصلی در چوبر و امازاده ابراهیم و سایرعوامل طبیعی و انسانی دیگر که برای گردشگران طبیعت دوست جالب می باشد. خود باعث شده که توان این منطقه را از نظر توریست و گردشگری بتوان به راحتی مورد ارزیابی قرار داده و با یک برنامه ریزی منسجم نسبت به استفاده بهینه از این سرمایه های خدادادی نهایت بهره را برد.

واژگان کلیدی: ارزیابی، توان، کاربری،  ژئوتوریسم، رودخانه امامزاده ابراهیم، شهرستان شفت

مقدمه

صنعت گردشگری و ژئوتوریسم تا آنجا اهمیت دارد که بدانیم علاوه بر دارا بودن فواید فرهنگی اجتماعی،  از نظر اقتصادی هم می‌تواند در جهت افزایش درآمد منطقه توأم با توزیع درآمد عادلانه، کمک به ساماندهی وضعیت اشتغال، سرعت گردش پول آشنایی و تفاهم بیشتر اقوام ساکن در نقاط مختلف کشور و منطقه و نیز تحکیم هر چه بیشتر و حدت ملی نقش مثبت و ارزنده‌ ایفا نماید. در این مناطق وجود عوامل طبیعی و انسانی در کنار هم توانسته مجموعه ای زیبا را برای گردشگران فراهم نماید.

محیط جغرافیایی پهنه و بستری است که مجموعه زیستی نقش حیاتی خود را در آن ایفا می کند و همه جا توان زیستی یکسانی ندارد. قدرت عمل برخی عوامل تغییر دهنده شدید و برخی کند است. دامنه ی تغییرات نیز به تناسب زمانه نسبی است. در مطالعات جغرافیایی توانهای محیطی در طول زمان و پهنه مکان بررسی می شوند. از اینرو محیط جغرافیایی به صورت مجموعه کامل و متشکل از عناصر متفاوت مورد مطالعه قرار می گیردبرای شناخت بخش اعظمی از ویژگیهای محیط طبیعی به مطالعه ژئومورفولوژی نیازمندیم و در سایه کسب اینگونه آگاهی است که می توان قدمهای موثری در انتخاب مناسبترین مکان برای ایجاد گسترش شهرها و ایجاد کارخانه های عظیم برداشت و نسبت به جلوگیری از خطرات پدیده‎های یاد شده و یا مقابله با آنها اقدامی جدی به عمل آورد. با توجه به موارد فوق و اهمیت مطالعات ژئومورفولوژی نگارنده دراین تحقیق به ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت پرداخته و به پنج فصل زیر تقسیم می گردد:

فصل اول : کلیات تحقیق

فصل دوم : مرور منابع ، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

فصل سوم : روش اجرای تحقیق، مواد و روش

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

فصل پنجم: بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.

تعداد صفحه : 161

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.