پایان نامه ارشد

مقاله (پایان نامه) عیوب مرد : فسخ عقد نکاح (ازدواج)

ازنظرفقها امامیه،عیوب مردکه موجب حق فسخ  برای زن میشود به ترتیب  ذیل می باشد:

«  وهِی َ فی الّرجُل خمسَهٌ : الجُنونُ والخِصاءُ والْجبُّ والعننُ والجُذامُ علی قوٍل.

عیبهای  مرد که مجوز  فسخ نکاح ازسوی زن است، پنج امر است :

دیوانگی، آلت  بریدگی ، عنن وبیماریی  که قوه شهوت را کاهش می دهد ومانع انتشار  ذکر است وبنا به قولی  ، جذام. »[۱]

هم چنین  درموردشرایط عیوب آمده است :

و شَرْطُ الحبِّ اَنْ لایبقی قَدرُ الحشفهِ وشرطُ العُنِّه ان یعجَرَ عن القُبل والدُّبرُ منهاْد ومَن غیرِها بَعدَ اِنظارهِ سَنه وشرط الجذام تحّققُهُ :

بریدگی آلت درصورتی عیب محسوب می شود  که، به اندازه حشفه باقی نمانده باشد وعنن در صورتی  عیب به شمار می آید که پس از آن که زن  شکایت خود رانزدحاکم شرع برده وحاکم  یک سال به مردمهلت  داده ، آن مرد از وطی  کردن آن زن در جلو یا پشت عاجز باشد (یعنی در طول سال ناتوان باشد اما در برخی از فصول قادر  دربروطی باشد ، عیب محسوب نمی شود  ومجوزفسخ  نکاح از سوی  زن نیست ) وجذام  درصورتی عیب به شمار می رود که تحقق یافته باشد ) . [۲]

هم چنین درمورد زمان ایجاد  عیب آورده اند که :

« ولوْ تجدّدت هذه بعدَ العقدِ لافسخَ وقیلَ: لَوْبانَ خُنثی  فلها  الفسخُ و یُضَعّفُ باّنهُ انْ کانَ مُشکلاً فالنکاحُ باطلٌ وإن کان محَکوماً بذکوریتّهِ فَلا وْجهَ لُلفسخِ لانّهُ  کزیادهِ عضوٍ فی الّرجُل.

اگراین عیوب به استثنای  دیوانگی  بعد  ازعقد  نکاح حاصل گردد، زن  نمی تواند عقدرا فسخ  کندوبنابر قولی ، اگر معلوم شودکه شوهر ،خنثی بوه است، از زن  می تواند  عقدنکاح  را فسخ کند . اما این قول ضعیف است زیرا اگر شوهر  از نوع خنثای  مشکل باشد، عقدنکاح از اصل  باطل است ونیازی به فسخ ندارد و اگر خنثای مشکل نبوده  وحکم به  ذکوریت  او شده باشد. فسخ نکاح  وجهی ندارد ، زیرا جزء زاید به منزله ی  زیادت  عضوی  درمرد است ، وصرف زیادت یک عضو مصحح فسخ نکاح نمی باشد » . [۳]

طبق نظر فقها « تعیین  مدت برای کسی که مبتلا  به عنن است ، توسط حاکم  شرع انجام  می شود و در صورت  نبودن بینه ، قول کسی که منکرعیب است، مقدم می شود  هم چنین درجایی که عیب ثابت و فسخ واقع شود در صورتی که فسخ پیش ازنزدیکی باشد، مهری برای زن نخواهد بود مگردرمورد عنن  که نیمی از مهر ثابت می شود  واگر فسخ پس ازنزدیکی  واقع شود مهرالسمی ثابت میشود  وشوهر برای  باز پس گرفتن مبلغی که پرداخته  به کسی که تدلیس  کرده مراجعه  می کند.»[۴]

چهار مذهب مشهور اهل سنت نیز،چیزی غیر از حکم قانون مدنی و فتوای امامیه‌ نگفته و عیوب مرد را در چند عیب خاص محدود کرده‌اند.حنفی‌ها که حق فسخ را تنها به زن داده‌اند گفته‌اند که هر گاه در مرد عیوب جنسی باشد زن حق فسخ نکاح را دارد.

این عیوب جنسی نزد آنها، همان عیوب مطرح‌شده نزد امامیه و قانون مدنی‌ است.از میان فقهای حنفیه،محمدبن‌حسن شیبانی صاحب ابوحنیفه نگاه دیگری به‌ قضیه دارد،که از جهتی با قول ابو حنیفه و ابویوسف،مفتی‌به و معمول در مذهب، مخالف است و از جهتی موافق.مخالفت او به این دلیل است که عیوب مرد را که به‌ زن حق فسخ می‌دهد به عیوب جنسی محدود نمی‌داند،بلکه معتقد است هر عیب مرد که زن به سبب آن متضرر شود و امکان زندگی با او جز در حالت ضرورت،وجود نداشته باشد به زن امکان فسخ نکاح را می‌دهد.موافقت او از این رو است که مانند ابو حنیفه و ابویوسف حق فسخ نکاح را از مرد به سبب عیوب موجود در زن سلب‌ کرده است[۵] .هر چند که فقهای مالکیه علاوه بر جنون،جذام و برص،عذیطه(خروج غائط هنگام جماع)را نیز از عیوب مشترک‌ بر شمرده‌اند،چنانکه بعضی از حنابله بدبو
بودن دهان را از جمله عیوب مشترکبه شمار آورده‌اند [۶].

بعد از بیان مقدمات فوق قصد داریم که در گفتارهای مختلف هر کدام را جداگانه و به شکل مبسوط  مورد بحث و بررسی قرار دهیم. به قضیه می‌نگرد،اما از ناحیه دیگر،قضیه را بسیار محدود و حق فسخ را به طور کلی،از مرد سلب کرده است.سه مذهب دیگر از مذاهب اهل سنت نیز در عیوب ویژه‌ مرد با آنچه حنفیه و امامیه گفته بودند،متفق هستند.

 

۳-۲-۳-مقطوع بودن آلت تناسلی از منظر مذاهب خمسه

مقطوع بودن آلت تناسلی؛ عیب مزبور معادل جب (به فتح جیم) که اصطلاح فقهی است می باشد. فقها در فسخ عقد نکاح بعلّت جب تردید دارند[۲۲].

زیرا در میان  روایات نصّ خاصّی در مورد آن وجود ندارد. ولی مشهور فقها با توجّه به مستنبط از ادلّه خصاء و عنن و نیز قاعده لاضرر، جب سابق بر عقد را موجب خیار دانسته اند[۲۳].

در مورد جب متأخّر  از عقد، شیخ در جائی از کتاب مبسوط با استناد به اصل لزوم عقد اعتقاد به عدم خیار دارد و در جای دیگر معتقد به خیار است[۲۴]. صاحب جواهر نیز با تمسّک به قاعده لاضرر اظهار تمایل به وجود خیار فسخ می کند.

همانطور که در فصل قبل به آن اشاره کردیم از مقطوع بودن آلت تناسلی ،در مباحث فقهی به جب تعبیر می شود. فقها در فسخ عقد نکاح به علت جب تردید دارند. زیرا در میان روایات خاص در مورد آن وجود ندارد، ولی مشهور فقها با توجه به مستنبط از ادله خصاء و عنن و نیز قاعده لاضرر جب سابق بر عقد را خیار فسخ دانسته‌اند.

مؤلف کتاب شرح لمعه در مورد شرط جب معتقد است: «شرط جب و قطع آلت آن است که از آلت تناسلی زوج به اندازه حشفه باقی نمانده باشد» بنابراین با توجه به این شرط به نظر ایشان اگر از آن به اندازه حشفه باقی مانده باشد خیار فسخ وجود ندارد.[۲۵]

مؤلف کتاب مبسوط با استفاده به اصل لزوم عقد اعتقاد به عدم خیار دارد.  صاحب جواهر با تمسک جستن به قاعده لاضرر معتقد به خیار فسخ است.[۲۶]

مؤلف کتاب مبسوط در جایی دیگر از این کتاب قائل به خیار فسخ می‌شوند و می‌فرمایند: «جب بر دو نوع است: یک نوع آن به شکلی است که مانع از مجامعت است مثل اینکه کل آلت تناسلی وجود ندارد یا مقداری از آن وجود دارد اما با آن مقدار زوج قادر به مجامعت نمی‌باشد، پس برای وی خیار فسخ وجود دارد و نوع دیگر آن به شکلی است که با وجود آن امکان مجامعت میسر است و این مورد در حالتی است که مقداری از آلت تناسلی وجود دارد، در این صورت اگر به اندازه حشفه هم مجامعت صورت بگیرد، خیار فسخ وجود نخواهد داشت زیرا در احکام کلی که در مورد مجامعت وجود دارد همین اندازه کفایت    می‌کند.»[۲۷]

مؤلف کتاب جواهر در این خصوص می‌فرمایند:اگر مرد قبل از عقد مجبوب باشد حق فسخ برای زن به وجود می‌آید. اگر برای زوج چیزی باقی نباشد که قادر به وطی باشد هر چند به قدر حشفه، در این صورت برای زن خیار فسخ وجود دارد، وگرنه خیار ثابت نمی‌شود، اما اگر جب بعد از عقد چه قبل از وطی و چه بعد از آن حادث شود حق فسخ برای زن وجود ندارد.[۲۸]

اما عده‌ای از علماء مثل قاضی و فاضل اعتقاد دارند که اگر بعد از عقد هم این عیب حادث شود حق فسخ وجود خواهد داشت.و عده‌ای دیگر از فقها در این مورد قائل به تفضیل شده‌اند به این صورت که اگر این عیب بعد از عقد و بعد از وطی باشد حق خیار ساقط می‌شود و دلیل ما تصرفی است که خیار را ساقط کرده است. اما اگر این عیب بعد از عقد باشد، ما این امر را ملحق به حکم عنن می‌کنیم و خیار را ثابت می‌دانیم.

در این میان فقهای حنفیه و مالکیه گفته‌اند: اگر آلت مردی که بیضه‌های او را سائیده یا کشیده‌اند تحریک شود اگر چه منی خارج نشود خیاری نیست و دیگران گفته‌اند مادامی که انزال نمی‌شود برای زن خیار ثابت است زیرا عدم انزال عیب است.در این مورد علمای شافعی و حنبلی نیز  گفته‌اند: هرگاه به سبب جب و خصاء عقد فسخ شد به زن مهر کامل تعلق می‌گیرد و دیگران گفته‌اند: اگر زن به سبب جب فسخ را اختیار کرد چون دخول نشده مهری ندارد و اگر به سبب خصاء ولی با دخول فسخ کرد مهر دارد و بدون دخول مهر ندارد.[۲۹]

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.