پایان نامه ارشد

طلاق توافقی (فسخ نکاح)

آثارطلاق توافقی نسبت به فرزندان

طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق وهم تکلیف است. ودرخصوص حضانت فرزندان طبق ماده ۱۱۶۹ همان قانون نگهداری تا ۷ سالگی برعهده مادروبعد از۷ سال برعهده پدراست وبراساس تبصره ذیل آن ماده پس از ۷ سال درصورت حصول اختلاف بین والدین درمورد نگهداری وحضانت فرزندان، بارعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه عمل خواهد شد البته درصورت توافق والدین طبق توافق عمل خواهد شد بنابراین پس از ۷ سالگی اصل براین است که خضانت فرزندان با پدراست مگراینکه عدم لیاقت وصلاحیت پدر اثبات گردد ویااینکه پدرباادامه حضانت مادربعد از۷سال نیزموافقت نماید، دراین دوصورت نیزحضانت بعداز۷سال  به مادرواگذارخواهد شد. ودرمورد پرداخت نفقه فرزندان هم به موجب ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی تأمین وپرداخت آن برعهده پدراست اعم ازاینکه حضانت باپدریامادرباشد لیکن همان طور که قبلاّبیان شد درطلاق توافقی هرطور که دوطرف توافق نمایند همان گونه عمل خواهد شد. فلذادرطلاق توافقی چون اصل بر مسامحه ومصالحه است معمولاّدوطرف دراینگونه موارد توافق کرده وکمتراختلاف پیش می آید.

۳ـ۲ـ۳:رویه های متفاوت قضاوت درطلاق

در حال حاضر، نسبت به این‌که تصمیم دادگاه بر جدایی زوجین مصداق حکم یا گواهی عدم امکان سازش است، رویه‌های متفاوتی به شرح ذیل اجرا می‌شود:

الف) عده‌ای معتقدند اذن دادگاه به جدایی زوجین فقط در قالب گواهی عدم امکان سازش جای می‌گیرد. مستند این نظر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ است که بیان می‌دارد: «از تاریخ تصویب این قانون، زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند باید جهت رسیدگی به اختلاف خود، به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، آنان را به دفاتررسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق، حق ثبت طلاق‌هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند…».

ب) گواهی عدم امکان سازش فقط در طلاق‌های توافقی است و اگر طلاق به درخواست یکی از زوجین (اعم از زن یا شوهر) باشد، چون نیازمند رسیدگی ماهوی است، حکم می‌باشد و اطلاق گواهی در این مورد صحیح نیست. مطابق این نظر، طلاق‌های موضوع مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳، ۱۱۲۹، ۱۱۱۹، ۱۰۱۹ قانون مدنی نیاز به رسیدگی ماهوی و صدور حکم دارد؛ اما در طلاق توافقی، با توجه به توافق زوجین بر جدایی و شرایط آن، رسیدگی ماهوی لازم نمی‌باشد و دادگاه بر اساس توافق فیمابین گواهی عدم امکان سازش صادر می ‌نماید.

ج) در مواردی که زوجین بدون اثبات موضوع ویا مسأله‌ای حق طلاق دارند و دادگاه برای صدور حکم طلاق نیازمند احراز موضوع یا مسئله خاصی نیست،  قاضی می تواندگواهی عدم امکان سازش راصادر نماید. بنابراین طلاق به درخواست زوج و یازوجین طلاق توافقی است و از موارد صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد.

استفاده از اصطلاح «گـواهی عـدم امکان سـازش» در قـانون حمـایت خانـواده سابق دشواری‌های فراوانی داشت. البته «در مواردی که شوهر خواستار طلاق بود این دشواری کمتر احساس می‌شد؛ زیرا در این فرض شوهر طلاق را واقع می‌سازد و اذن به طلاق نیازی به صدور حکم ندارد. در این حال دادگاه سعی می‌کند که بین زن و شوهر را اصلاح کند و چون از این تلاش نتیجه‌ای نمی‌گیرد و درخواست را با قانون منطبق می‌داند، گواهی می‌دهد که سازش بین آنها ممکن نیست و مرد می‌تواند از اختیار قانونی خویش استفاده کند. در واقع دخالت دادگاه بیشتر به عنوان میانجی، مصلح و سرپرست حقوق عمومی است؛ ولی در مواردی که زن به استناد ماده ۸  قانون حمایت خانواده  درخواست طلاق می‌کند، نامتناسب بودن تصمیم دادگاه با گواهی عدم امکان سازش مسلم است، زیرا دادگاه باید علاوه بر سعی در اصلاح و حل اختلاف طرفین، درباره‌  تحقق سببی که زن مورد استناد قرار داده است، شوهر را مجبور به طلاق سازد». (کاتوزیان،۲:۱۳۸۶)

با مداقه در قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ معلوم می‌شود، مقنن اصطلاح «گواهی عدم امکان سازش» را فقط برای طلاق‌های توافقی و طلاق از ناحیه زوج به کار برده است. این معنا اگرچه صراحتاً در ماده واحده مورد اشاره قرار نگرفته است، اما با عنایت به اینکه صدر ماده واحده با جمله «زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند…» آغاز شده است و دفاتر اسناد رسمی را از ثبت طلاق‌هایی که گواهی عدم امکان سازش برای آن‌ها صادر نشده، منع می کند. لذا طلاق‌های توافقی شامل صدر ماده واحده می‌شوند.

مع الوصف ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده جدید مصوب ۱۳۹۱به این مناقشات پایان داده و صدور گواهی عدم امکان سازش را منوط به توافقی بودن طلاق یا به درخواست زوج نموده است و بیان می دارد : « در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد،دادگاه به صدورگواهی عدم امکان سازش اقدام واگربه درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند».

همچنین تبصره۳ ماده واحده، اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن را در دفترخانه موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه، اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن به صورت نقد نموده و فقط طلاق‌های خلع و مبارات را استثنا نموده است. حکم به پرداخت حقوق شرعی زوجه در تبصره۳ و تعیین تکلیف پیرامون اجرت‌المثل و نحله در تبصره ۶ قانون فوق دلالت بر لزوم درخواست طلاق توسط زوج دارد.

اختلاف‌نظر در شرعی بودن اجرای صیغه طلاق بدون رضایت زوج، علت دیگر اختلاف در چگونگی اجرای قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش می‌باشد. در این رابطه دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است:

الف) عده‌ای معتقدند طلاق حق ذاتی مرد است و نمی‌توان این حق را از وی سلب نمود و فقط طلاق قضایی استثنا شده است که زوجه با اثبات یکی از علل مندرج در مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۲۹، ۱۰۲۹ قانون مدنی حق طلاق پیدا می‌کند. همچنین اعطای وکالت درطلاق توسط زوج به زوجه درقالب شروط ضمن عقد نیزباتوجه به اصل «آزادی اراده طرفین » درماده ۱۰ قانون مدنی وماده ۱۱۱۹ همان قانون ازمواددیگری است که زوج حق خود رادرطلاق،به زوجه تفویض می نماید. بنابراین چنانچه گواهی عدم امکان سازش برمبنای توافق طرفین صادر شده باشد یا طلاق به درخواست زوج مورد حکم دادگاه قرار گیرد، زوجه به هیچ‌وجه نمی‌تواند بدون رضایت زوج از دادگاه درخواست اجرای صیغه‌ی طلاق نماید؛ اما چنانچه پس از توافق زوجین بر طلاق، زوجه جهت امضای سند طلاق در دفترخانه حضور پیدا نکند، دادگاه می‌تواند دستور اجرای صیغه طلاق را بدهد. مستند این نظر قید «رعایت جهات شرعی» در بند ب ماده واحده است. بنابراین منظور از رعایت جهات شرعی در بند ب، همان رعایت مفاد قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» می‌باشد و این گروه معتقدند چنانچه گواهی عدم امکان سازش بر مبنای توافق زوجین صادر شده باشد و زوج از اجرای صیغه طلاق منصرف شود، اعزام نماینده خلاف قاعده‌ی فوق بوده و رعایت جهات شرعی نشده است.

ب) برخی دیگر معتقدند در طلاق توافقی زوجین با هم بر جدایی موافقت می‌کنند، لذا رضایت زوج مجوز اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق در صورت استنکاف زوج است.

ج) بعضی دیگر اظهار می‌دارند توافق زوجین به طلاق در دادگاه، صرفاً تعهد به اجرای صیغه طلاق است. لذا بر اساس گواهی عدم امکان سازش زوجه متعهد می‌شود قسمتی یا تمام مهریه یا مال دیگری را در مقابل طلاق بذل نماید و زوج نیز متعهد به اجرای صیغه طلاق با قبول بذل می‌شود؛ با این تعهد نه بذلی از طرف زوجه شده و نه صیغه طلاقی اجرا شده است، بنابراین هر یک از زوجین می‌توانند از اجرای آن خودداری کنند.هر کدام از سه نظر فوق نتایج خاصی دارد، طبق نظر اول در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش براساس توافق زوجین، چنانچه زوجه از حضور در دفترخانه امتناع ورزد، زوج می‌تواند نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید و دادگاه هم نماینده‌ای از طرف زوجه جهت امضای طلاق‌نامه اعزام می کند. حال اگر زوج پشیمان شود، دادگاه نمی‌تواند رأساً اقدام به اجرای طلاق نماید و مطابق نظر دوم، امکان اجرای طلاق توافقی در صورت عدم حضور هر یک از زوجین در دادگاه می‌باشد و طبق نظر سوم، اجرای صیغه طلاق توافقی، فقط با حضور طرفین در دفترخانه رسمی طلاق امکان پذیر است.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 7. پایان نامه بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 8. دانلود پایان نامه با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 10. دانلود پایان نامه نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 12. پایان نامه جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 13. پایان نامه بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 14. پایان نامه بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 16. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 18. پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 19. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : شروط ضمن عقد نکاح
 20. پایان نامه اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 21. دانلود پایان نامه تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 22. دانلود پایان نامه تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 23. دانلود پایان نامه وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
 32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
 33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
 34. پایان نامه : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
 35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
 36. پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
 37. پایان نامه بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
 38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
 39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
 40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
 41. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.