پایان نامه ارشد

دانلود مقاله و پایان نامه :طلاق توافقی (فسخ نکاح)

آثارطلاق توافقی

درفصل گذشته گفتیم،زن وشوهربرای درخواست طلاق توافقی باید به دادگاه مراجعه کرده ومجوزطلاق رااخذ نمایند. وبراساس قانون جدید حمایت خانواده دادگاه موظف است قبل ازورود به رسیدگی زوجین رانزد مشاوریا مرکزامور مشاورین جهت مشاوره وکسب نظرآنان اعزام کند، مشاورین هم باید مساعی خودرابه منظور انصراف زوجین ازطلاق واصلاح ذات البین به کارگرفته،ودرصورت عدم حصول نتیجه واصرارآنان به طلاق مراتب را به دادگاه گزارش نمایند.ودراین مرحله است که دادگاه واردرسیدگی می شود.وچنانچه زوجین دردادگاه درخواست طلاق رامجدداّ تکرارواصرارنمایند،دادگاه مبادرت به صدورگواهی عدم امکان سازش خواهد نمود.ودوطرف،یایکی ازدوطرف بادردست داشتن رأی دادگاه وگواهی قطعیت آن حداکثر۳ماه مهلت دارند تابه دفترثبت طلاق مراجعه وضمن رعایت تشریفات نسبت به اجرای صیغه طلاق وثبت آن اقدام نمایند ودرصورت عدم مراجعه زوجین یایکی ازآنان به دفترطلاق وانقضاءمهلت ۳ماه گواهی عدم امکان سازش صادره ازسوی دادگاه ازدرجه اعتبارساقط وبلااثر می گردد.(مستفاد:ازمواد۲۴الی ۳۹قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱)

براساس ماده ۳۵ قانون مذکور،هرگاه زوج درمهلت مقرر۳ماه،پس ازقطعی شدن رأی به دفتر ثبت طلاق مراجعه کرده وگواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ودرصورتی که زوجه ظرف یک هفته (ازتاریخ تسلیم رأی توسط زوج)به دفترثبت طلاق مراجعه نکرده وحاضرنشود،سردفتربه زوجین اخطارمی کند برای اجرای صیغه طلاق وثبت آن دردفترخانه حاضرشوند،درصورت عدم حضورزوجه صیغه طلاق به درخواست زوج جاری وپس ازثبت بوسیله ی دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد وهمچنین به موجب ماده ۳۶ درصورتی که زوجه بنابه اعلام دادگاه صادرکننده رأی ویا به به موجب سند رسمی دراجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشدعدم حضورزوج مانع اجرای صیغه طلاق وثبت آن نمی گردد.

بنابراین نتیجه ای که ازمواد مذکورحاصل می شود این است که،گواهی صادره توسط دادگاه دارای ضمانت اجراء می باشد ودرصورت عدم مراجعه وانصراف ویاکارشکنی یکی ازطرفین دراین مرحله اثرگواهی عدم امکان سازش زائل نمی گرددوطرف دیگرمی تواند نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید.ضمن اینکه به موجب تبصره ماده ۳۴ همان قانون،چنانچه گواهی عدم امکان سازش صادرشده ازدادگاه یا به حکم قانون،(مثلاّ:عدم ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترثبت طلاق وانقضاءمهلت قانونی۳ماه)به دفترثبت طلاق ارائه نشود ازدرجه اعتبارساقط میگردد وتمامی توافقاتی که گواهی مذکوربرمبنای آن صادرشده است ملغی وبلااثرخواهد شد شرایط وتعهدات زوجین نسبت به یکدیگربه حال سابق خود اعاده می گردد.

 

۳ـ۲ـ۱: آثارطلاق توافقی نسبت به زوجین

براساس تحلیلی که ازقبل ارائه شد گفتیم طلاق خلع ومبارات که درفقه وقانون مدنی آمده درزمره طلاقهای توافقی است بنابراین اگرطلاق توافقی ازنوع خلع یامبارات باشد بدون شک ازنگاه نظام حقوقی ایران ازنوع بائن است.ودرصورت رجوع زن به عوض تبدیل به طلاق رجعی خواهد شد ودرصورتی که توافق درطلاق غیرازخلع یا مبارات باشد به نهاد حقوقی مستقل تعبیرنمودیم ومفاد مواد ۲۵و۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱مفید همین معنا است. وبیان کردیم که چرادرطلاق توافقی ازنوع غیرخلع ومبارات بعد ازصدورگواهی عدم امکان سازش رجوع یک جانبه صحیح نمی باشد واسقاط آن نیازبه اراده دوطرف دارد.به هرحال آثارطلاق توافقی مشابه سایر طلاقها است وهمانگونه که درماده ۱۱۲۰ قانون مدنی آمده نتیجه آثارآن انحلال پیوند زناشویی است.البته لازم به توضیح است آثارانحلال با بطلان متفاوت است چون که انحلال اثری درگذشته ندارد اما بطلان درحکم آن است که انگارازابتدا عقدی واقع نشده باشد.  بنابراین پس ازوقوع طلاق توافقی زن شوهرازقید زوجیت آزاد ورها می شوند، شوهربدون مشکلی می تواند ازدواج کند وزن نیزپس ازتحمل مدت عده (مگرآنکه ازآن دسته اززنانی باشد که نیازبه رعایت عده ندارند مثل زن یائسه) می تواند ازدواج کرده زندگی جدیدی راشروع کند وحقوق تکالیفی که زن وشوهردرگذشته نسبت به هم داشته اند همگی ساقط خواهند شد ودرخصوص طلاق بائن درصورت فوت درزمان عده دوطرف ازیکدیگرارث نمی برند ودرایام عده نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد واقامتگاه زن دیگرتابع شوهرسابق خود نیست مگراینکه طلاق رجعی باشد که دراین صورت به موجب بند۲ماده ۸ قانون امورحسبی « زوجه ای که درعده طلاق رجعی است درحکم زوجه است» ودراین ایام نفقه هم به اوتعلق می گیرد. البته این مسئله دواستثناء هم دارد: اول درمورد نفقه زن حامله است که به موجب ماده ۱۱۰۹قانون مدنی درصورتی که طلاق بائن باشد  وزن نیزحامله باشد تاپایان وضع حمل نفقه به زن تعلق می گیرد،البته الزام شوهربه دادن نفقه تابع احکام مربوط به نفقه زوجه است ونه فرزند،دوم اینکه اگرطلاق درزمان مرض منتهی به موت اتفاق بیفتد، دراین صورت به موجب ماده ۹۴۴ قانون مدنی : « اگرشوهردرحال مرض زن خودراطلاق دهد وظرف یک سال ازتاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه ازاوارث می برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط براینکه زن شوهرنکرده باشد.» بنابراین اگرشوهرازبیماری زمان طلاق بهبود یابد وبعد دراثرحادثه یامرض دیگری بمیرد مشمول این ماده نمی شود وزن ازاوارث نمی برد ، همچنین این حکم ویژه موردی است که مرد پیش اززن بمیرد وگرنه هرگاه زن ظرف یک سال ودرحال مرض سابق شوهر خود فوت کند شوهرازاوارث نمی برد.

اما ممکن است درمورد طلاق توافقی اشکالی پیش آید! زیرادرصورتی که طلاق توافقی وبه تراضی باشد ازسویی می توان گفت چون دراین گونه موارد مرد بدون اینکه اجباری داشته باشد زن را طلاق داده است بنابراین درصورت فوت زن اوراباید وارث شمرد و ازطرف دیگرممکن است ادعا شود که ماده ۹۴۴ قانون مدنی برای جلوگیری ازسوءاستفاده  مردانی است که قصد محروم کردن زن خود از ارث رادارند بنابراین درموردی که زن درطلاق باشوهر خود هماهنگ شده دیگر بیمی ازتجاوز مرد وجود ندارد پس مشمول حکم استثنائی ماده ۹۴۴ نمی شود.ازنظراین نگارنده نظرنخست قوی تراست چون حکم استثنائی ماده مقید به قصد نامشروع شوهرنیست لذا با تفسیر موسع می توان آن رابه نفع زنان تفسیر نمودتاازتألماتی که دراثر متارکه برای زنان حادث می گردد تاحدودی کاسته شود که به نظر می رسد به عدالت هم نزدیکترباشد.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 7. پایان نامه بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 8. دانلود پایان نامه با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 10. دانلود پایان نامه نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 12. پایان نامه جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 13. پایان نامه بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 14. پایان نامه بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 16. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 18. پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 19. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : شروط ضمن عقد نکاح
 20. پایان نامه اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 21. دانلود پایان نامه تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 22. دانلود پایان نامه تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 23. دانلود پایان نامه وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
 32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
 33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
 34. پایان نامه : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
 35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
 36. پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
 37. پایان نامه بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
 38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
 39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
 40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
 41. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.