مهندسی برق

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق : بررسی شبکه مدیریت مخابرات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : مطالعه و بررسی شبکه مدیریت مخابرات و طراحی مفهومی شبکه مدیریت مخابرات برای شبکه مخابراتی کشور

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
” M.Sc “ پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی برق- الكترونیك
عنوان:

مطالعه وبررسی شبكه مدیریت مخابرات (TMN) وطراحی مفهومی شبكه مدیریت مخابرات برای شبكه مخابراتی كشور

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده
شبكة مدیریت یكی ازاجزای حیاتی یک شبكة مخابراتی است .ازطریق این شبكه اطلاعات مربوط به عملكرداجزاءمختلف شبكه به مراكز مدیریت مربوطه گزارش وفرامین مناسب برای عملكرد بهینه، به عناصرمختلف شبكه ارسال می گردد . هدف ازاین پایان نامه بررسی اجزاءمدیریت شونده درشبكة مخابراتی كشور و ارائة یک طرح مفهومی مناسب برای مدیریت این شبكه می باشد.درفصل های 1و 2 مفاهیم اولیه درمدیریت شبكه وشبكةمدیریت مخابرات (TMN) به عنوان یكی از استانداردهای مدیریت شبكه موردبررسی وتحلیل قرارگرفته ودیدكلی ازلحاظ ساختارونحوة ارتباط آن باشبكة مخابراتی و لایه های مدیریتی و…ارائه می گردد .درفصل 3 یک طرح مفهومی برای TMN ارائه می گرددكه درآن مدیریت شبكه های مخابراتی اعم ازسیستم های سوئیچ وانتقال به همراه اطلاعات مربوط به موجودیت های مختلف سیستم شامل Card، Unit ،Center ، Company و Link بررسی می گرددوبااستفاده از زبان مدلسازی UML و نمودارهای بصری آن، خلاصه كاركردهائی درسیستم های عملیاتی مدیریت خدمات ،سازمان،شبكه وعناصرشبكه ،درلایه های مختلف مدیریتی TMN  مطابق توصیه نامه های M.3400، M.3200، M3010. و… نشان داده می شود . درفصل 4 زبان نشانه گذاری XML و چگونگی استفاده ازآن برای طراحی برچسب مشكل و فرمان تعریف گردیده وسیستم شبیه ساز مربوطه ارائه میگردد كه در محیط .Net Framework به زبان VB.Net نوشته شده است .این شبیه سازبخشی ازشبكه مخابراتی و عناصرشبكه وموجودیت های آن راشبیه سازی نموده ونتایج مربوطه، به صورت گرافیكی قابل مشاهده می باشد، تغییرات وخرابیها رادرشبكه تشخیص داده وگزارشات وفرمان های مربوطه رابه فرمت XML نمایش می دهد . درفصل 5 روش جایگزین بهتری برای پروتكل ، نوع عملكردونقل وانتقال داده ارائه می شود كه دراین پیشنهاد از معضلات بر نامه نویسی سوكت هاو مشكلات پیاده سازی قالب پروتكل CMIP احترازگردیده ونمودارهای پیشنهادی ارائه ومباحث مربوطه مطرح می گردد.

مقدمه
مخابرات وسرویسهای مخابراتی پیشرفته،زیرساختارفناوری اطلاعات وارتباطات را تشكیل می دهند.تنوع ،سرعت و كیفیت سرویسهای مخابراتی روزبه روزافزایش چشمگیری می یابد و به تبع آن امكانات جدید و پیشرفته در اختیار مشتركین مخابراتی قرارمی گیرد. باگسترده وپیچیده ترشدن شبكه ها وسرویس های مخابراتی ، مدیریت شبكه های مخابراتی نیز اهمیت بیشتری پیدا می كند وروش ها وابزارهائی متناسب با تحولات سریع دراین زمینه لازم است تا از عهده مدیریت كارآمد شبكه مخابراتی برآید.

سازمان های مخابراتی بابه كارگیری سیستم ها وابزارهای مدیریت شبكه درسطوح مدیریتی مختلف، به مزایائی مانند كاهش هزینه های نگهداری شبكه، افزایش رضایت مشتركین،افزایش سوددهی،استفاده بهینه از تجهیزات شبكه ، افزایش كیفیت سرویس وكاهش هزینه استفاده ازسرویس برای مشترك دست پیدا می كنند . با توجه به تغییرات اخیردر قوانین حاكم بر مخابرات ولزوم آماده سازی برای اجرای اصل 44 وخصوصی سازی وایجاد بازاررقابتی،این مزایا ازجمله عوامل تضمین كننده بقای شركت های مخابراتی درصحنه رقابت خواهند بود . بنابراین حركت درجهت دستیابی به یک سیستم مدیریت یكپارچه شبكه مخابراتی برای مخابرات كشور براساس استانداردهای معتبر مدیریت شبكه مخابراتی برای گسترش شبكه امری بدیهی می باشد.

30 شركت استانی به همراه شركتهای زیر ساخت، ارتباطات داده و ارتباطات سیار شبكه متنوع مخابراتی را تشكیل می دهند كه تجهیزات مربوط به هركدام از این شبكه ها از چندین تولیدكننده داخلی و خارجی بكار گرفته شده است. بعنوان مثال ، درشبكه سوئیچ بین شهری سوئیچ هائی ازتولیدكنندگانی مانند Neax ، Huwai ، Siemens (EWSD و… وجود دارند . درشبكه های سوئیچ شهری نیز از تجهیزاتی از تولید كنندگان خارجی مانند ، Siemens ، NEC، آلکاتل، Huwaei وتولیدكنندگان داخلی مانند پایا، پارستل وكارا سیستم استفاده می شود . درشبكه انتقال تجهیزات SDH شركتهای Siemens و NEC درحوزه های فیبرنوری ورادیوئی بكارگرفته شده است . درطی این سالها ، مدیریت شبكه های مذكور به اشكال مختلفی به انجام رسیده است بعنوان مثال درشبكه سوئیچ بین شهری مدیریت متمركز ویكپارچه ای وجود نداشته ومدیریت تجهیزات درسطح سوئیچ ها وتوسط ترمینالهای مدیریتی محلی انجام می گردید
وكاركردهای مدیریتی مانند تحلیل ترافیک توسط نرم افزارهای اختصاصی نوشته شده درهر مركز صورت گرفته ودرنهایت نیز باتوجه به خروجی این نرم افزارها ، تحلیل های Offline متمركزی صورت می گیرد . دربخش مدیریت انتقال، به همراه تجهیزات تهیه شده ازهرتولید كننده، سیستم مدیریت شبكه مربوطه نیز خریداری شده است .
این سیستم های مدیریت شبكه نیز وظیفه مدیریت آن بخشی ازشبكه را كه از تجهیزات آن تولید كننده تشكیل شده است، به عهده دارند . به دلیل وسعت جغرافیائی كشوروگستردگی شبكه مخابراتی و همچنین فعالیت شركتهای نسبتا زیاد درتوسعه این شبكه، مشكلات زیردررابطه با مدیریت این شبكه مشاهده می گردد :

1- عدم وجود دیدگاه یكپارچه درشبكه مخابراتی

2-عدم توانائی درارائه بعضی ازكاركردهای مدیریتی به خصوص دركاركردهای سطح مدیریت شبكه و سرویس ( مانند كنترل ترافیک شبكه، تحلیل ترافیک متمركز و یكپارچه ، تدارك سرویس و ….. )
3- مشكل بودن دستیابی به اطلاعات مدیریتی از سیستم های مدیریت شبكه های مختلف به منظور مدیریت سرویس های انتها به انتهائی كه درآنها ازشبكه های مختلف استفاده می شود .
4- عدم امكان اعمال تغییرات سریع روی شبكه و معرفی سرویس های جدید
5- نیاز به آموزش و به كارگیری افراد با تخصص های مختلف برای كاركردن با سیستم های مختلف مدیریتی
6- عدم وجود مدیریت درلایه شبكه ولایه های بالاتر
این مشكلات باعث بالارفتن هزینه نگهداری و بهره برداری شبكه نسبت به درآمد حاصله وپائین آمدن كیفیت سرویس ونارضایتی مشتركین می گردد . كه این عوامل برای هرشركتی اگرفضای رقابتی برقرار باشد ادامه حیات را مشكل و غیرممكن می سازد و به مرور زمان با افزایش ناهمگونی شبكه مخابراتی وسیستم های مدیریت شبكه مخابراتی مشكلات مذكورقوت بیشتری یافته ورفع آن مستلزم صرف هزینه وانرژی به مراتب بیشتری است وباتوجه به اینكه هرروز تنوع ، سرعت وكیفیت ارائه سرویس های مخابراتی افزایش داشته وامكانات جدید دراختیارمشتركین قر ارمی گیرد و شبكه ها وسرویس های مخابراتی پیچیده تر وگسترده ترگردیده، مدیریت شبكه های مخابراتی نیز اهمیت دو چندان پیدا می كند وروش ها وابزارهائی متناسب با تحولات سریع دراین زمینه لازم است تا ازعهده مدیریت كارآمد شبكه مخابراتی برآید.

تعداد صفحه : 113

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید