مهندسی معدن

سمینار کارشناسی ارشد رشته معدن – استخراج:   حفر، کنترل و نگهداری تونلها در زمینهای آماسی و مچاله شونده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :حفر، کنترل و نگهداری تونلها در زمینهای آماسی و مچاله شونده

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای درجه کارشناسی ارشد

مهندسی معدن – استخراج

عنوان :

حفر، کنترل و نگهداری تونلها در زمینهای آماسی و مچاله شونده

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

رفتاری که زمین در شرایط آماسی یا فشارنده, بر اثر حفر تونل از خود نشان مـی دهد، یکی از مباحث مهم در امر تونل سازی می باشد. زیرا در این زمین هـا، سـنگها بـه درون تونل حرکت میکنند و باعث بروز مشکلاتی در نگهداری و ادامۀ کار تونل سازی می شوند. با توجه به این که یکی از کارهای اساسی و اولیـه در تونـل سـازی تـشخیص نـوع زمین است، لذا برای تونل زنی در سنگهای آماسی و فشارنده نیاز است ابتدا نوع پدیـده و شدت آن با دقت شناخته شـود. بـه دلیـل اینکـه در ایـن مرحلـه اطلاعـات دقیقـی در دسترس نیست، باید از روش های مناسب و با توجه به نوع اطلاعات در دسترس این کـار انجام گیرد. پس از شناخت این پدیده و درجه آن، فشار وارد بر سیستم نگهداری بـر اثـر تغییر شکل های ایجاد شده محاسبه می شود، آنگاه سیستم نگهدارندة مناسب انتخـاب و نصب می شود. همچنین تونل زنی در این زمین ها نیازمنـد بـه روش حفـاری اسـت کـه بتواند با تغییر شکل های بزرگ به وجود آمده و شرایط موجود هماهنگی ایجاد کند. به همین منظور و برای بیان بهتر این موضوع، این سمینار به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول این سمینار به زمینهای آماسی،ارزیابی پتانسیل تورم، روش های مختلف کنترل تورم و نگهداریهای خاص اینگونه زمینها پرداخته شده است و بخش دوم نیز به زمینهای فشارنده، پیش بینی شرایط زمین با بهره گرفتن از روش های تئوریکی وتجربی، انواع سیستمهای نگهداری وروش های حفاری خاص اینگونه زمینها که در سالهای اخیر رواج پیدا کرده اختصاص دارد، در پایان هر بخش مطالعه موردی به منظور آشنایی بیشتر آمده است.

مقدمه:

با توجه به سیر صعودی افزایش جمعیت وگسترش نیاز مندیهای متعدد انسانها ونیاز مبرم به بخـش ارتباطات و اهمیت ساخت جاده های ارتباطی در راستای توسعه شهر نشینی و همچنین در امـور سـد سازی به عنوان تونلهای انحراف آب وموارد بیشمار دیگر در این مقوله، گسترش صنعت تونـل سـازی و فضاهای زیر زمینی یک امر ضروری ومهم میباشد و به ناچار در بعضی موارد، این پروژه ها در زمینهای مساله داری مثل زمینهای آماسی وفشارنده انجام میشود. در ابتدا شرایط تورم و فشارندگی را بصورت پدیده شناسی مورد بررسی قـرار مـی دادنـد. یعنـی در مواردی که با این پدیده ها برخورد می کردند با توجه به مـشاهدات و تحلیلـی کـه از روی نـوع رفتـار زمین در حین حفاری تونل انجام می گرفت راهکارهایی برای مقابله با آن ارائه میـشده اسـت، در ایـن موارد تفاوت زیادی بین سنگ های فشارنده و آماسی وجود نداشت و از آنجا کـه در ایـن نـوع سـنگها تغییر شکلهای بزرگ ایجاد میشد این دو نوع سنگ را در یک گروه قرار میدادند. اولین تعریف برای سنگهای فشارنده و آماسی توسط ترازقی در سال 1946 ارائه شد: “سنگهای فشارنده به آهستگی به درون تونل پیشروی میکنند بدون آنکه حجـم آنهـا بطـور محـسوس افزایش پیدا کند و سنگهای آماسی بطور عمده به درون تونل پیشروی میکنند که این پدیده با افزایش حجم همراه است.” باید توجه داشت که تزراقی باتوجه به تعـاریف بـالا خواسـته اسـت بـین سـنگهای فشارنده و آماسی فرق بگذارد هر چند ممکن است همراه با هم ایجاد شوند حقیقت امـر آن اسـت کـه یکی از آنها میتواند منجر به ایجاد دیگری شود.

تعداد صفحه :115

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.