عمران

سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیكی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیكی سازه های آبی كانال آبرسان در شرایط غیرماندگار

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی عمران – سازه های هیدرولیكی
عنوان :
ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیكی سازه های آبی كانال آبرسان در شرایط غیرماندگار

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

یكی از مهمترین عوامل در شبكه های آبیاری كه تأثیر تعیین كننده ای بر عملكرد هیدرولیكی كانال و سازه های وابسته دارد، وجود جریان های غیرماندگار است . وجود جریان های غیرماندگار باعث تغییرات دبی و عمق در زمان و مكان در سرتاسر شبكه و سازه های آبی موجود خواهد شد كه تبعات گسترده هیدرولیكی در شبكه ایجاد می كند. همچنین از جمله عوامل تأثیرگذار بر بهبود عملكرد كانال های آبیاری اجرای دقیق برنامه های تحویل و توزیع آب در كانال ها از طریق طراحی سازه های متعدد در طول شبكه می باشد . وظیفه تعین میزان تنظیمات سازه ها در شبكه كانال های آبیاری و عملكرد سازه بعهده سیستم كنترل است. جهت مطالعه و بررسی رفتار هیدرولیكی شبكه در مق ابل با سیستم های كنترل و سازه ها ومطالعه و ارزیابی عملكرد جریانهای غیرماندگار، یكی از موثرترین روش ها، شبیه سازی ریاضی آنهاست . با توجه به طبیعت جریان غیرماندگار، و تعامل با این سیستم ها و استفاده از مدل های هیدرودینامیكی اجتناب ناپذیر  است . برای تحقق این امر تهیه رابطه (دبی -اشل ) سیستم های كنترل و سازه های مربوطه به صورت تلفیقی با یک مدل هیدرودینامیكی ضروری است . اگر چه مدل های مذكور با امكان ارزیابی عملكرد كانالها اطلاعات مناسبی را برای مدیریت جریان غیر ماندگار فراهم می نمایند اما دستیابی به مناسبترین شیوه های مدیریتی نیازمند بهره گیری از روش های مؤثر و كارآمد بهینه سازی است .لذا در این تحقیق برای شبیه سازی كانال آبرسان و سازه های آن از مدل MIKE11 استفاده شد.برای آزمون و ارزیابی مدل، كانال خداآفرین از شبكه خداآفرین انتخاب شده است و با توجه به داده های محاسبا تی پروفیل سطح آب مدل كالیبره شد و صحت آن مورد تأیید قرارگرفت. سپس با توجه به قابلیت مدل هیدرولیكی MIKE11، ابتدا با حساسیت سنجی پارامترهای موثر در مدل درك صحیحی از رفتار جریان در شبكه بدست آمده و با شناسایی اجزای با حساسیت هیدرولیكی بیشتر پارامترهایی نظیر ضریب زبر ی مانینگ كه معرف میزان افت انرژی و زبری كانال می باشد، بازه های مختلف شبكه كانال آبرسان بهصورت مستقل یا وابسته با بهره گرفتن از روش ها ی نوین بهینه ساز ی والگور یتم بهینه سازی Shuffled عیین شد. نتایج بدستآمده راهكارهای مدیریتی بهره برداری از جریانهای غیرماندگار در كانال های آبیاری و سازه های آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه در این پایان نامه ارائه شده است.

مقدمه:

یكی از مهمترین عوامل در شبكه های آبیاری كه تأثیر تعیین كننده ای بر عملكرد هیدرولیكی كانال و سازه های وابسته دارد، وجود جریان های غیرماندگار است. وجود جریان های غیرماندگار باعث تغییرات دبی و عمق در زمان و مكان در سرتاسر شبكه و سازه های آبی موجود خواهد شد كه تبعات گسترده هیدرولیكی در شبكه ایجاد میكند جریانهای غیر ماندگار ایجاد شده در شبكه های آبیاری علاوه بر
تبعات فراوان هیدرولیكی دارای تأثیرات مستقیم در فرایند بهره برداری در سطح شبكه نیز میباشند. چگونگی تأثیر جریان غیرماندگار بر عملكرد هیدرولیكی و بهره برداری كانال ها تابعی از ویژگی های جریان غیرماندگار و شرایط فیزیكی كانال می باشد. با توجه به تنوع و گستردگی انواع جریان های غیرماندگار از جنبه منشاء ایجاد و خصوصیات هیدرولیكی جریان كه در انواع كانال های مختلف اثرات متفاوتی خواهند داشت، بررسی اثرات جریان غیرماندگار بر عملكرد كانال ها و مدیریت مناسب آنها مستلزم شناسایی و طبقه بندی انواع جریان ها و انواع كانال ها میباشد. مناسب ترین ابزار برای مطالعه جریان های غیرماندگار و ارزیابی عملكرد آنها مد لهای هیدرودینامیک است كه توانایی شبیه سازی جریان در انواع كانال های آبیاری را در شرایط تغییرات محدود و شدید جریان را داشته باشد. اگر چه مدلهای مذكور با امكان ارزیابی عملكرد كانالها اطلاعات مناسبی را برای مدیریت جریان غیرماندگار فراهم مینمایند اما دستیابی به مناسبترین شیوه های مدیریتی نیازمند بهرهگیری از روش های مؤثر و كارآمد بهینه سازی است.

در این فصل ضمن تعریف مسأله مورد نظر تحقیق، ضرورت انجام تحقیق و اهداف آن تشریح شد، و مراحل انجام كار به صورت مرحله به مرحله ذكر گردیده است.

تعداد صفحه : 153

قیمت 70 هزار تومان

 

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.