مهندسی برق

سمینار ارشد رشته برق قدرت: زمان بندی تعمیرات واحدهای تولید در سیستم قدرت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : زمان بندی تعمیرات واحدهای تولید در سیستم قدرت تجدید ساختار شده  به کمک تئوری بازی ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق- قدرت
عنوان :
زمانبندی تعمیرات واحدهای تولید در سیستم قدرت تجدید ساختارشده به کمک تئوری بازی ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
تجدید ساختار صنعت برق منجر به ایجاد رویکردهای بازار محور برای ایجاد محیطی رقابتی گشته که این امر، تأثیر بسزایی بر روی مسائل برنامه ریزی سیستم قدرت و از جمله زمانبندی تعمیرات واحدهای نیروگاهی گذاشته است.

امروزه هزینه های نگهداشت و تعمیرات سیستم قدرت با افزایش تقاضای قابلیت اطمینان بالا برای سیستم قدرت در حال افزایش است. در محیط تجدیدساختار یافته، تصمیمگیری در مورد زمان آغاز تعمیرات واحدها از سوی چند نهاد مجزا که لزوماً اهداف یکسانی را دنبال نمیکنند انجام می شود. در این حالت، شرکت های تولید کننده توان (GENCOs) در بازار به دنبال حداکثر سازی سود خود و کاهش هزینه های تعمیرات می باشند و از طرفی دیگر بهره بردار مستقل سیستم (ISO) به دنبال حفظ قابلیت اطمینان شبکه در حد مطلوب از دیدگاه خود خواهد بود. در بسیاری موارد این دو هدف همراستا با یکدیگر نمی باشند . لذا راهکارهای جدیدی در محیط تجدید ساختار یافته نیاز است تا امکان کاهش هزینه ها و بیشینه نمودن سود شرکت های تولید کننده در بازار را همزمان با حفظ قابلیت اطمینان شبکه ارائه نماید. تحقیقات بسیاری پیرامون مسئله زمانبندی ت عمیرات واحدهای نیروگاهی صورت پذیرفته است و مقالات متعددی در این راستا منتشر شده است. لکن نحوه شبیه سازی بازی GENCO ها و نحوه حل تعارض بین حفظ قابلیت اطمینان شبکه و حداکثر سازی سود بازیگران بازار همواره محققان را با چالش مواجه ساخته است.
در این پایان نامه به زمانبندی تعمیرات واحدهای نیروگاهی در محیط تجدیدساختار یافته با درنظر گرفتن عدم قطعیت بار، پیش بینی قیمت، حفظ قابلیت اطمینان سیستم در حد مطلوب، لحاظ نمودن قدرت بازار و نقش بازیگران در تعیین استراتژی یکدیگر به کمک تئوری بازی ها، شبیه سازی مونت کارلو و سیستم مشوق / جریمه ارائه شده توسط ISO پرداخته شده است.

بدین منظور، در فصل اول مقدمه ای پیرامون مفاهیم و اصول اولیه مقوله تعمیرات و نگهداشت ارائه شده است . سپس در فصل دوم مروری بر تحقیقات و مطالعات انجام شده پیرامون زمانبندی تعمیرات در محیط تجدیدساختار یافته تا کنون صورت گرفته است. فصل سوم به مطالعات اولیه انتخاب نوع بازی، انتخاب شاخص های قابلیت اطمینان برای مدلسازی آن و انتخاب توابع هدف و قیود مورد نظر پیرامون زمانبندی تعمیرات واحدهای نیروگاهی اختصاص داده شده است. در فصل چهارم روش پیشنهادی در قالب یک مثال مفهومی مورد مطالعه قرار گرفته است و در ادامه فصل، برای ارزیابی جامع تر روش ارائه شده، مثال های کاربردی شبکه های تست RBTS و IEEE-RTS نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. در فصل آخر نیز، نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

مقدمه:
مشخصهی اساسی بهره برداری از سیستم قدرت برابری لحظهای تولید و مصرف انرژی الکتریکی می باشد که این الزام را ایجاد مینماید که سیستم میبایست نیازمندیهای قابلیت اطمینان بالایی را دارا باشد . از آنجا که نگهداشت و تعمیرات 2 بخشهای مختلف سیستم قدرت از جمله تولید، انتقال و توزیع را شامل می گردد، تأثیر قابل ملاحظهای بر عملکرد مطمئن سیستم قدرت دارد که این مهم مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است.

از طرفی، تجدید ساختار صنعت برق منجر به ایجاد رویکردهای بازار محور برای جداسازی بسیاری از خدماتی است که به وسیله  نهادهایی با منافع شخصی نظیر شرکت های تولید، فراهم آورندگان خدمات انتقال، شرکت های توزیع و دیگر نهادها شده است . در حالی که ایجاد رقابت، بهره برداری سیستم به هم پیوسته ی قدرت را در افق کوتاهمدت متأثر میکند، تأثیرات بلندمدت تری نیز بر مسائل برنامه ریزی سیستم قدرت ایجاد میکند. لذا مفاهیم نوینی در مسائل برنامه ریزی سیستم قدرت می بایست مدنظر قرار گیرد. امروزه هزینه های نگهداشت و تعمیرات سیستم قدرت با افزایش تقاضای قابلیت اطمینان بالا برای سیستم در حال افزایش است. شرکتهای برق سالیانه میلیونها دلار را برای حفظ قابلیت عملیاتی سیستم در حالت امن و کارا هزینه مینمایند. عملیات نگهداشت و تعمیرات در حال حاضر وابسته به زمان بوده و در برخی از شرکتها نیز توسط شمارنده های دیگر نظیر تعداد انجام عملیات بهره برداری و یا بازرسیهای ویدیویی صورت میپذیرد. روش های موجود بسیار محافظهکارانه بوده و ممکن است که نگهداشت و تعمیرات در زمانی که مورد نیاز نیست انجام شود و یا نگهداشت و تعمیرات برای واحدهایی که نیاز دارند انجام نشود . روش های جدیدی در محیط تجدید ساختار یافته مورد نیاز است تا به مدیران این امکان را بدهد که در عین حالی که گامهای مناسبی برای حفظ قابلیت اطمینان سیستم برداشته میشود، هزینه ها نیز کنترل شده و در صورت امکان کاهش یابد.

در خلال این مسائل با جداسازی صورت گرفته پس از تجدیدساختار صنعت برق این مسئله ایجاد شده است که تصمیمگیری در مورد یک مسئله خاص همچون زمان آغاز نگهداشت و تعمیرات از سوی چند نهاد مجزا که لزوماً اهداف یکسانی را دنبال نمیکنند انجام شود. بنابراین در مطالعه ی مسائل صنعت برق در محیط جدید باید همواره این نکته که مسئله زمانبندی تعمیرات از دید کدام یک از نهادها مورد بررسی قرار می گیرد  مدنظر باشد.

همچنان که نهادها در بازار به سمت عملیات انجام بازار محور حرکت میکنند ابزارهای تصمیم گیری به منظور ارزیابی تأثیر رقابت می بایست ایجاد گردند. مفهوم رقابت چالشهای جدیدی را برای شرکت های برق ایجاد نموده است. یکی از این چالشها، انتخاب رویه های مناسب برنامه ریزی عملیاتی برای تهیه ی برنامه ی زمانبندی نگهداشت و تعمیرات تجهیزات خود میباشد. در این انتخاب هماهنگی بین برنامه ریزی زمان بندی بلندمدت و کوتاهمدت میبایست در نظر گرفته شود. در عین حال باید مصالحهی هزینه/ فایده را نیز در مورد
خروجهای نگهداشت و تعمیرات بر شرکتهای تجدیدساختارشده لحاظ نمود.

نکته مهم در محیط جدید فعالیت این است که به علت کمبود اطلاعات (ناشی از تجدیدساختار و ایجاد رقابت) حل کردن مسائل به صورت متمرکز تقریباً غیر ممکن است. زیرا حل مسائل به صورت متمرکز نیاز به اطلاعات کامل دارد. از آنجا که در محیط جدید نهادها جدا از یکدیگر و با اهداف متفاوت به فعالیت های متعددی میپردازند انگیزهای برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود ندارند. بدین سبب راهحلها و روش های دیگری برای حل مسائل جستجو میگردد.

در این پایان نامه به زمانبندی تعمیرات واحدهای نیروگاهی در محیط تجدیدساختار یافته با درنظر گرفتن پیش بینی قیمت، لحاظ نمودن قدرت بازار و نقش بازیگران در تعیین استراتژی یکدیگر به کمک تئوری بازی ها پرداخته شده است.

تعداد صفحه : 138

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید