مهندسی برق

سمینار ارشد رشته برق قدرت: برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
” M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان:
برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

یک سیستم قدرت معمولاً به چند زیر سیستم تولید، انتقال و توزیع تقسیم می شود . در یک سیستم قدرت مجتمع عمودی، این زیر سیستم ها اغلب در مالكیت یک شركت هستند . تجدید ساختار، یک ساختار جدید در سیستم قدرت برق مدرن است كه تجهیزات انتقال و تولید می توانند صاحبان متفاوت داشته باشند و مصرف كنندگان بالقوه یک دامنه گسترده ای از نظر انتخاب تامین كنندگان برق بر اساس هزینه و قابلیت اطمینان داشته باشند.

با توجه به بحث تجدید ساختار در این پروژه ، مفاهیم و اصول اولیه تجدید ساختار ، مرور ی بر ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت و روش های برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط های تجدید ساختار یافته بیان شده است. به دلیل رقابتی بودن محیط جدید ، چندین معیار و روش در مورد برنامه ریزی سیستم های قدرت بیان شده است. در ابتدا برنامه ریزی بر اساس شاخص های قابلیت اطمینان برر سی شده است كه اثر تسهیلات تولید در سیستم تجدید ساختار یافته، بر قابلیت اطمینان مصرف كننده ها تخمین زده می شود . در یک محیط رقابتی، شبكه انتقال نیز باید برای همه شركت كنندگان در بازار امكان دسترسی آزاد به منظور خرید و فروش برق را فراهم نماید. لذا در ادامه، روشی مبتنی بر محاسبه LMP در خصوص توسعه شبكه انتقال بیان شده است. در نهایت برنامه ریزی توسعه انتقال در محیط های رقابتی با اصلاح روش های مرسوم در محیط انحصاری برای یک سیستم تست 6 باسه (سیستم Garver) مطرح شده است .استراتژی پیشنهادی، بر این مبنا است كه اولاً یک بازار (تا حد امكان ) رقابتی كامل ایجاد شود و ثانیاً كمترین هزینه سرمایه گذاری ممكن را داشته باشد.

فصل اول

كلیات

1-1- هدف

یک سیستم قدرت معمولاً به چند زیر سیستم تولید، انتقال و توزیع تقسیم می شود . در یک سیستم قدرت مجتمع به طور عمودی، این زیر سیستم ها بوسیله یک شركت مالكیت می شوند. در این مورد یک طراح سیستم قدرت نسبتاً به آسانی می تواند به همه اطلاعات مورد نیاز دسترسی یابد و تصمیم می گیرد كه جهت در نظر گرفتن رشد بار همراه با قابلیت اطمینان مورد نظر، چه هنگام و در كجا تولید را اضافه كند یا خط و پست را تقویت كند و مصرف كنندگان نیز در خصوص خرید برقشان حق انتخاب چندانی ندارند.

تجدید ساختار ، یک ساختار جدید در سیستم قدرت برق مدرن است كه تجهیزات انتقال و تولید می توانند صاحبان متفاوت داشته باشند و مصرف كنندگان بالقوه یک رنج وسیع از نظر انتخاب تامین كنندگان برق بر اساس هزینه و قابلیت اطمینان داشته باشند. دسترس پذیری یا عدم دسترس پذیری نه تنها به نوسانات در قدرت دیمان دی بستگی دارد بلكه همچنین به رقابت بین مالكان مختلف تولید نیز بستگی دارد . این شرایط جدید باعث می شود كه امكان دستیابی به قابلیت اطمینان سیستم مشكل باشد به خصوص برای طراحان شركت ، تعیین كردن اینكه بهترین پیشنهاد و قابلیت اطمینان چقدر باشد تا رضایت مشتریا ن مختلف را جلب كند . همچنین برای مصرف كننده ها نیز مشك ل است تا بهترین شركت را از بین تامین كنندگان برق برای دریافت بهترین هزینه و قابلیت اطمینان انتخاب كنند.

شبكه انتقال نیز در بازار برق رقابتی نقش مهمی ایفا می كند. در یک محیط رقابتی ، شبكه انتقال باید برای همه شركت كنندگان در بازار امكان دسترسی یكسان ر ا به منظور خرید و فروش برق فراهم نماید. به عبارت دیگر شبكه انتقال بایستی میدان مناسبی برای رقابت در بازار برق ایجاد كند. مدل های ارائه شده ، عمدت اً برای سیستم های قدرت در محیط انحصاری می باشند. بدیهی است این روش ها برای محیط های بازار رقابتی مناسب نیستند و بر اساس حداقل سازی هزینه ها و رعایت قیود فنی فرمول بندی می شوند، در محیط های انحصاری چون هزینه تولید هر یک از واحدها مشخص است بار به گونه ای بین واحدها تقسیم می شود كه كمترین هزینه بهر ه برداری را داشته باشد. ولی در محیط های رقابتی میزان تولید هر واحد توسط آن واحد تولیدی و با توجه به قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش بازار مشخص می شود كه به عوامل متعددی بستگی دارد و قابل پیش بینی نیست.

اگر ساختار شبكه انتقال از استحكام مناسبی بر خو ردار باشد پیشنهاد دهندگان قیمتها ، از نقاط دور و نزدیک در خرید و فروش انرژی به رقابت با یكدیگر می پردازند و بدین وسیله از اعمال قدرت بازار توسط برخی از شركت كنندگان كه به صورت افزایش قیمت برق به دلیل ایجاد تراكم در شبكه انتقال بروز می كند ، جلوگیری می شود. لذا مسئله برنامه ریزی تو سعه انتقال در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده، مورد توجه قرار گرفته است.

2-1- تاریخچه

اگر چه صنعت برق در ابتدا و با احداث واحدهای كوچك وخصوصی تو لید برق، حیات خود را آغاز كرد اما به تدر یج و با درك اهمیت این صنعت روند دولتی شدن ( وبنابرین انحص اری شدن ) آن آغاز شد. بنابراین صنعت برق به عنوان یک صنعت یكپارچه و كاملاً انحصاری در اذهان شكل گرفت كه هر كسی توان ورود به ا ین عرصه و انجام فعالیت در آن را نداشت. با همین ذهنیت بود كه دولت ها
كنترل صنعت برق را در دست گرفتند به تدریج و با بروز مشكلاتی در اداره صنعت برق همانند ناتوانی دولت در تامین مالی مناسب برای این صنعت، نا كارایی سرمایه گذار ی و بهره بردار ی و … ، این سوال شكل گرفت كه به چه نحوی می توان از پتانسیل بخش خصوصی در این صنعت استفاده كرد؟

هر چند برخی از شركت های دولتی از عملكرد مطلوبی برخوردارند، اما اغلب شركت های برق دولتی در كشورهای درحال توسعه عمل كرد بسیار ضعیفی از خود نشان داده اند. صنایع دولتی عموماً با مشكلات مشابهی كه می توان به وجود كاركنان مازاد ، پایین بودن سود آوری و عدم نوآوری اشاره كرد. در ا ین صنایع قیمتها معمولا انعكاس دهنده هز ینه های دولت نیستند و نسبت به تغییرات تقاضا واكنش نشان نمی دهد. میانگین قیمتها غالباً كمتر از هز ینه های متوسط است كه این امر موجب بروز بحرانهای مالی و نتیجه كاهش سرمایه گذاری، عملیات تعمیرات و نگهداری تجهیزات می شود. مشتریان صنایع برق دولتی غالباً با قطع برق مواجه بوده و برخی از مشتریان بالقوه از اشتراك برق محروم نگاه داشته می شوند. از سو ی دیگر، قیمتهای نسبی كه توسط گروه های مختلف مصرف كنندگان پرداخته می شود، غالباً منعكس كننده تفاوت در هزینه های تامین برق بر ای ایشان نیست. همچنین تلفات فنی نیز در این صنایع اغلب بیش از میزان قابل قبول است و فرایند ارسال و جمع آوری صورت حساب مشتریان بسیار ضعیف و نا كارآمد صورت می پذیرد.

تجدید ساختار به تغییر قوانین و اعمال تشویق های اقتصادی دولتها برای كنترل و رشد فزاینده صنعت برق اطلاق می گردد. این امر كه خصوصی سازی صنعت برق را در بخش های تولید و فروش در پی دارد در سال 1980 در شیلی، 1992 در آرژانتین و سپس بولیوی، پرو، گواتمالا، كلمبیا، السالوادر، پاناما، برزیل، مكزیك، اسكاتلند، ایرلند شمالی، نروژ، انگلستان ، اسپانیا ، هلند و بخش های از آمریكا به شیوه های مختلفی اجرا شده است.

درایران نیز از چند سال قبل برنامه هایی برای اجرای فرایند تجدید ساختار و ایجاد بازار برق تدارك دیده شده است. لیكن پیشنهاد تشكیل بازار برق در ایران به تغییراتی بر می گردد كه در سال 1382 در ساختار برق كشور (تشكیل شركتهای مادر تخصصی، پیش بینی تشكیل شر كت مدیریت بازار (مدیر شبكه)، تغییر نظام مبادلات و بودجه ای شركتها ، حذف یارانه بین بنگاهی و…) پیش بینی شده بود. در همین راستا دستور العمل برای خرید و فروش رقابتی برق در بازار توسط شركت مدیریت بازار (توانیر) تهیه شد كه مقدمه ای برای تشكیل بازار برق در ایران است.

تعداد صفحه : 159

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید