رشته حسابداری

رشته حسابداری: پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات گلستان

گروه حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

بررسی تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:              

دکتر منصور گرکز

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول كلیات تحقیق.. 3

1-1-مقدمه. 4

1-2- بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع تحقیق.. 6

1-3- پرسش‌های تحقیق.. 9

1-4- اهداف تحقیق.. 10

1-4-1- اهداف علمی تحقیق.. 10

1-4-2- اهداف کاربردی تحقیق.. 10

1-5- فرضیه‌های تحقیق.. 11

1-6- روش تحقیق.. 12

1-7- روش و ابزار  گردآوری اطلاعات… 12

1-8- قلمرو تحقیق.. 13

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 13

1-8-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 13

1-8-3 قلمرو مكانی تحقیق.. 13

1-9- تعریف واژه گان تحقیق.. 13

1-10- ساختار کلی تحقیق.. 16

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 17
2-1- مقدمه. 182-2 -گفتار نخست: به مبانی و مفاهیم نظری مرتبط با عدم اطمینان. 20

2-2-1 -شرایط عدم اطمینان در تصمیم گیری.. 20

2-2-2-عوامل عدم اطمینان. 24

2-2-2-1نبود اطلاعات… 24

2-2-2-2- انباشتگی اطلاعات( پیچیدگی) 25

2-2-2-3- شواهد متضاد. 25

2-2-2-4- ابهام. 26

2-2-2-5- اندازه گیری.. 26

2-2-3 -آثار شرایط عدم اطمینان بر گزارشگری شرکت… 29

2-2-4 -آثار عدم اطمینان محیطی بر ارزش شرکت… 30

2-3- گفتار دوم: مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی.. 30

2-3-1-مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی: 32

2-3-2 نقش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه: 33

2-3-3-عدم تقارن اطلاعات و كارایی بازار: 34

2-3-4- عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی 37

2-3-5- پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 38

2-3- گفتار سوم: مبانی نظری اقلام تعهدی سود حسابداری.. 41

2-3-1- حسابداری تعهدی.. 41

2-3-2-اقلام تعهدی.. 42

2-3-3- اهمیت اقلام تعهدی.. 43
2-3-4- کیفیت اقلام تعهدی.. 442-3-6-اقلام تعهدی غیر اختیاری و اختیاری.. 45

2-3-7-مفهوم مدیریت سود. 45

2-3-8- اندازه گیری مدیریت سود. 48

2-3-8-1-مدلهای اندازه گیری مدیریت سود. 49

2-5 -گفتار چهارم: محافظه کاری سود. 59

2-5-1-مفهوم محافظه کاری.. 59

2-5-2-اهمیت محافظه کاری: 63

2-5-3-جایگاه محافظه كاری در استانداردهای حسابداری: 64

2-5-4-معیارهای ارزیابی محافظه کاری.. 68

2-5-5 -محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی.. 70

2-6 -گفتار پنجم :پیشینه تحقیق.. 74

2-6-1 -تحقیق‌های برون کشور. 74

2-6-2 -تحقیق‌های درون کشور. 78

فصل سوم روش شناسی تحقیق.. 85

3-1- مقدمه. 86

3-2- جامعه آماری تحقیق.. 86

3-2-1-  حجم نمونه آماری.. 86

3-3-  فرضیات تحقیق.. 87

3-4- روش تحقیق.. 87
3-5- روش جمع آوری داده ها 883-6 متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها 88

متغیر(های) وابسته: 88

3-6-1-عدم تقارن اطلاعاتی.. 88

متغیرهای مستقل 89

3-6-2- نحوه سنجش سطح عدم اطمینان. 89

3-6-3-نحوه سنجش اقلام تعهدی : 90

3-6-4-نحوه سنجش محافظه کاری سود. 92

متغیر(های) کنترلی.. 92

3-6-5-ضریب بتا 92

3-6-6-اندازه شركت… 93

3-6-7-درصد سهام شناور آزاد. 93

3-6-8-سهامدار نهادی.. 93

3-7- شیوه آزمون فرضیات… 93

3-8- تابع آماره(ملاک آزمون کننده) 95

3-8-1- تحلیل توصیفی داده ها 95

3-8-2- آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) 95

3-8-3-  آزمون دوربین – واتسون (DW) 96

3-8-4-  ضریب همبستگی پیرسون. 98

3-8-5-  مدل‌های رگرسیون. 99

3-8-6- فرض‌های اساسی رگرسیون. 1013-8-7-  رگرسیون گام به گام. 102

3-8-8- آزمون معنی‌دار برای معادله رگرسیون. 102

3-8-9- آزمون معنی‌دار بودن ضرایب… 103

3-8-10-  آزمون عامل تورم واریانس(VIF) 103

فصل چهارم برآورد الگو و یافته های تحقیق.. 105

4-1) مقدمه. 106

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق.. 106

4-3) بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی(فرض های اساسی رگرسیون) 108

4-4) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته. 109

4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 110

4-6) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. 112

4-7) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. 114

4-8) نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم. 116

4-8) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات… 118

فصل پنجم خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق.. 120

5-1) مقدمه. 121

5-2)خلاصه و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه اول. 122

5-3)خلاصه و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه دوم. 123

5-4)خلاصه و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه سوم. 125
5-5)خلاصه و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه چهارم. 1265-6) پیشنهادهای برآمده از نتایج تحقیق.. 127

5-6-1) پیشنهادهای کاربردی.. 127

5-6-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 128

5-7) محدودیت های تحقیق.. 128

منابع. 129

خروجی های نرم افزار spss. 138
چکیده

شرایط عدم اطمینان محیطی عبارت است از نرخ تغییرات یا نوسان در محیطی که واحد انتفاعی در آن فعالیت می کند که می توان شامل مشتریان، رقبا، مقررات دولتی و اتحادیه های کارگری باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین اقلام تعهدی  و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. و از لحاظ هدف، کاربردی است. به منظور دستیابی به این هدف، نمونه‌ای شامل 125 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و داده‌های مورد نیاز تحقیق طی سالهای 1386 الی 1390 بر اساس اطلاعات شرکتهای نمونه استخراج گردید. و تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار spss و در سطح اطمینان 95 درصد انجام گرفته است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش آماری الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره ساده استفاده شده است.

نتایج حاکی از ارتباط مستقیم و معنادار بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعات می‌باشد. مدیرانی که از اقلام تعهدی استفاده می‌کنند انگیزه‌های بالقوه‌ای برای پنهان نمودن اطلاعات دارند. بنابراین، بطور کلی، محیط اطلاعاتی شرکتهای با مدیران دارای این انگیزه ها، نامتقارن است.

همچنین نتایج نشان داد که سطح عدم اطمینان بر رابطه بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر معنادار نداشته است. با توجه به نتایج به نظر می رسد، مدیران از اقلام تعهدی، در راستای کاهش اثرات نامطلوب ناشی از عدم اطمینان اطلاعاتی استفاده نکرده اند.

مقدمه

كارآیی بازارهای اوراق بهادار، منوط به اطلاعات عمومی موجود است كه این خود شامل اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی و سایر اطلاعات افشا شده توسط شركت كه به طور عمده نتیجه تحلیل مدیران است می‌باشد. نخستین عاملی كه تمام سرمایه گذاران باید مدنظر قرار دهند شرایط عدم اطمینان[1] است. سرمایه گذاران با این امید دارایی‌ها را می‌خرند كه انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده كسب كنند. این بازده را می توان پیش بینی نمود، اگرچه ممكن است بازده پیش بینی شده دست یافتنی نگردد که این امر بطور بالقوه موجب بروز عدم اطمینان میان سرمایه گذاران می‌شود. با افزایش عدم اطمینان اقتصادی در اوایل سال 2009 بسیاری از شرکت‌ها تغییرات عمده‌ای را در رویه های گزارشگری مالی خود ایجاد کردند. شواهد تجربی پیشین عدم اطمینان را بعنوان عاملی که موجب تغییر رفتار پیش بینی مدیران می شود؛ مورد توجه قرار داده اند.  این در حالی است که عدم اطمینان در باره چشم انداز آتی واحدهای تجاری، مساله‌ای است که می تواند بطور قابل توجهی برای سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه اهمیت داشته باشد و واکنش آنها به اطلاعات منتشر شده شرکت را تحت تاثیر قرار بدهد(مرادی شمیم، 1390).

هنگامی که محیط خارجی یک شرکت در اثر رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دچار نوسان می‌شود، عملکرد شرکت نیز به طور ناخواسته دچار نوسان می‌گردد؛ زیرا شرکت به ناچار مجبور است موا اولیه، نیروی کار و دیگر عوامل تولید خود را از این محیط نامطمئن تأمین کند و کالاها و خدمات خود را نیز در همین محیط به فروش برساند. از آنجا که همه‌ این عوامل دائماً از نوسان های محیطی خود متأثر می‌شوند، در نتیجه عملکرد و سودآوری شرکت را به طور ناخواسته تحت تأثیر قرار می دهند. این در حالی است که وقوع و یا عدم وقوع این رویدادها تحت کنترل مدیریت واحد تجاری نیست؛ زیرا هیچ شرکتی نمی‌تواند از تأثیرگذاری محیط بر عوامل تولید خود جلوگیری کند. بنابراین می‌توان گفت عدم اطمینان محیطی، تصمیمات شرکت و فعالیت‌های آن را محدود می‌کند، به هر حال مدیران دارای استراتژی‌هایی هستند که در موقع رو به رو شدن با عدم اطمینان از آن استفاده نموده و به این عدم اطمینان ها واکنش نشان می‌دهند. مدیریت سود یکی از انواع این استراتژی‌ها می‌باشد. مدیران شرکت ها به این امر تمایل دارند تا تغییرپذیری سودهای گزارش شده‌ی خود را کاهش دهند. در نتیجه، اقدام به مدیریت سود می نمایند. مدیریت سود، به معنای دخالت هدفمندانه در فرایند گزارشگری مالی، با قصد رسیدن به اهداف شخصی است. و انجام مدیرت سود باعث ایجاد عدم تقارن بین مدیریت و سرمایه گذاری می‌شود. در عدم تقارن اطلاعاتی بالا، احتمالاً حجم مدیریت سود فرصت طلبانه نیز افزایش می یابد. علاوه بر این مدیریت سود، عدم اطمینان را درباره ی جریان نقدی آتی شرکت افزایش می دهد و این در حالی است که مدیریت سودف عدم تقارن اطلاعاتی بازار سهام را افزایش می دهد. نهایتاً، فرض می شود که کشف مدیریت سود سخت خواهد بود؛ زیرا در اعداد و ارقام حسابداری، پایداری وجود ندارد (قوش و اولسن[2]،2009). استانداردهای حسابدرای معمولاً درجاتی از انعطاف پذیری در انتخاب روش های حسابدرای را برای مدیریت فراهم می‌آورند و مدیران معمولاً در هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان، به‌طور فرصت طلبانه‌ای از این روش ها برای کاهش نوسانات در سود گزارش شده استفاده می کنند.

در این تحقیق بررسی تاثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده بازار بورس تهران بررسی می شود. در این فصل از تحقیق تلاش شده است که کلیات تحقیق شامل بیان مسأله، هدف، فرضیه ها و روش تحقیق، جامعه آماری و واژگان کلیدی تحقیق ارائه گردد.

تعداد صفحه : 157

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.