رشته حسابداری

رشته حسابداری: پایان نامه ارشد با عنوان بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان :  بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

واحد علوم تحقیقات گلستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر منصور گرکز

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده: 1

فصل اول : 2

1-1- مقدمه. 3

2-1- بیان مسئله. 5

3-1- مدیریت سود. 8

4-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 14

5-1- اهداف تحقیق : 14

6-1- فرضیه های تحقیق: 15

7-1- سئوالات تحقیق: 15

8-1- تعاریف واژگان.. 15

1-8-1- قدرت بازار تولید. 15

2-8-1- رقابت صنعت… 16

3-8-1- مدیریت سود. 16

فصل دوم : 18

1-2- مقدمه. 19

2-2- مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن : 24

3-2- مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاریف): 26

4-2- مفهوم سود در سطح معانی ( ارتباط با واقعیت های اقتصادی ): 26

5-2- مفهوم سود در سطح عمل( نحوه استفاده از آن توسط استفاده كنندگان): 27

6-2- ثبات و پایداری سود : 28

1-6-2- ثبات سود (سود دائمی) 28

2-6-2- اجزای دائمی در مقابل اجزاء موقتی سود. 29

3-6-2- ابزارهای مدیریت سود. 31

7-2- پیشینه تحقیق.. 36

8-2- تحقیقات در زمینۀ مدیریت سود در ایران.. 43

9-2- تعریف مدیریت سود. 44

1-9-2- عوامل موثر در قیمت گذاری کالا : 44

2-9-2- کشف مدیریت سود. 47

10-2- چارچوب نظری مدیریت سود. 49

1-10-2- اجزای دستکاری سود. 49

2-10-2- بررسی و ارزیابی ادبیات تعریف مدیریت سود. 51

فصل سوم : 54

1-3- مقدمه. 55

2-3- نوع پژوهش…. 55

3-3- جامعه آماری.. 56

4-3- قلمرو موضوعی،  زمانی و مکانی تحقیق.. 56

1-4-3- قلمرو موضوعی.. 56

2-4-3- قلمرو زمانی.. 56

3-4-3- قلمرو مکانی.. 56

5-3- روش نمونه گیری.. 57

6-3- تعیین حجم نمونه. 57

2-4- بررسی شرکت های مورد استفاده در این تحقیق.. 59

8-3- روش جمع آوری اطلاعات… 62

9-3- کیفیت ابزار اندازه گیری پژوهش…. 62

10-3- روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها 62

1-10-3- آزمون t مستقل.. 63

2-10-3- بررسی پایایی و ناپایایی داده ها 63

3-10-3-هسیتوگرام و آزمون نرمال بودن.. 64

11-3- تعریف متغیرها و روش تجزیه و تحلیل.. 64

1-11-3- اندازه گیری قدرت بازار تولید. 64

2-11-3- اندازه گیری رقابت صنعت… 65

3-11-3- اندازه گیری مدیریت سود. 66

4-11-3- تعریف متغیرهای کنترلی پژوهش…. 67

5-11-3- مدل تحقیق.. 69

فصل چهارم : 71

1-4- مقدمه. 72

3-4- آمار توصیفی.. 73

4-4- آزمون فرضها: 75

4-4-4- فرضیه اول : 75

5-4-4- فرضیه دوم : 77

فصل پنجم.. 79

1-5- مقدمه: 80

2-5- خلاصه پژوهش…. 80

3-5- تشریح نتایج آزمونها: 82

4-5- محدودیت های پژوهش: 85

5-5- پیشنهادات: 85

1-5-5- پیشنهادات کاربردی: 85

2-5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 86

6- منابع و مآخذ: 87

چکیده:
موقعیت قوی یک تولید،  قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به عبارت دیگر،  شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید،  انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها در مقابل کمبود پول نقد، توانایی آنها برای مواجه شدن با موقعیت اقتصادی نامناسب را افزایش می دهد.رقابت پیشرفته،  خطر انحلال شرکت را افزایش می دهد بنابراین،  ممکن است رقابت شدید،  مدیران را وادار کند تا برای رفع خطر انحلال با شدت بیشتری سود را دستکاری کنند. در مقابل،  انعطاف پذیری مالی بالاتر شرکت ها، به موفقیت های بازار تولیدات قوی اشاره می کند که فشارهای وارد آمده بر مدیران برای درگیر شدن در مدیریت سودرا بیان میکند.

جامعه آماری شامل تمام شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که 110 شرکت بعنوان  نمونه  انتخاب گردید . فرضیات اصلی تحقیق،  در دو دسته (قدرت قیمت گذاری بازار تولید شرکت ومدیریت سود- شرکتهای موجود در صنایع رقابتی تر و مدیریت سود) مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج تحقیق،  روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها،  روش توصیفی- پیمایشی می باشد. همچنین جهت بررسی وجود ناهمسانی واریانس از آزمون tاستفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 الی1391است. نتایج بررسی نشان داد که در دوره های زمانی بررسی شده در این پژوهش، طبق فرضیه یک بین قدرت قیمت گذاری و مدیریت سود و نقش مدیریت سود در شکل گیری قیمت گذاری کالاها رابطه معنی داری وجود دارد. و طبق فرضیه دوم نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هر چه شرکت ها در بازار رقابتی تری باشند مدیریت سود بیشتری به منظور قیمت گذاری کالاها و خدمات خود به منظور دستیابی به بازار هدف اعمال می کنند.

1-1- مقدمه
حجم گسترده ای از پژوهش های تجربی در مورد هموارسازی سود در کشورهای مختلف انجام گرفته است (بنیش[1]،  2001). برخی پژوهش های دیگر،  هموارسازی سود را در سطح بین المللی مورد بررسی قرار داده اند (داروغ،  پورجلالی و سوداگران،  1999،  باتاچاریا،  داوک و ولکر،  2001). فاکتورهایی که در پژوهش های پیشین مورد توجه قرار گرفته است،  دربرگیرنده مواردی چون هزینه های استقراض،  اندازه،  مالکیت و پاداش مدیریت می باشد.

امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند،  این پژوهش ها از جنبه رفتاری،  اهمیت خاص خود را دارد. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود،  حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکتهایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها باثبات تر است.

هنگامی که شرکتها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند،  مدیر آنها از واحد حسابداری درخواست می نمایند که سطر آخر صورتهای مالی (یعنی سود) را بهبود بخشند،  و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آن را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش،  به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد (هوپ و هوپ،  1996). داده های مور نیاز تصمیم گیری مقوله ای بسیار پیچیده می باشد،  زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن،  نظیر سرمایه گذاران (از آنجائی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند،  مدیران (نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند)،  بانکها و تامین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارند.

یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد،  مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالبا در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد،  اطلاق می گردد (وایلد و همکاران،  2001: 120). مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می رود. به عنوان مثال،  هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود،  نمونه ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورتهای مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قرار دهد. راه های مختلفی وجود دارد که طی آن می توان از ثبتهای دفتری در جهت مدیریت سود استفاده کرد. در بیشتر زمانها از ثبت های نامشروع در دفترهای حسابداری به منظور سرپوش گذاشتن بر سوءاستفاده های مالی استفاده می شود،  در سایر مواقع از ثبت ها به عنوان ابزاری برای مدیریت سود استفاده می شود. مدیریت شرکت در هنگام اعمال مدیریت سود،  آشکارا می داند که هدف از این کار،  نگهداری از منافع شرکت در مقابل صاحبان سود می باشد. حتی در موارد دیگر مدیریت سود به منظور کسب پاداش اختصاص یافته به مدیران به علت نگهداری هر چه بیشتر از شرکت در برابر صاحبان سود است.

 

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.