مهندسی کشاورزی - دامپروری

رساله دکترا:ارزیابی تغییرات میزان پروتئین های فاز حاد، واسطه های التهابی و آنتی اکسیدانهای آنزیمی در ماکیان بومی، در پی آلودگی تجربی به سالمونلا تیفی موریوم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکترا رشته بهداشت و بیماری های طیور

عنوان : ارزیابی تغییرات میزان پروتئین های فاز حاد، واسطه های التهابی و آنتی اکسیدانهای آنزیمی در ماکیان بومی، در پی آلودگی تجربی به سالمونلا تیفی موریوم

دانشگاه شیراز

دانشکده­ ی دامپزشکی

 

رساله‌ی دكتری در رشته­ ی

 بهداشت و بیماری های طیور

 


ارزیابی تغییرات میزان پروتئین های فاز حاد، واسطه های التهابی و آنتی اکسیدانهای آنزیمی در ماکیان بومی، در پی آلودگی تجربی به سالمونلا تیفی موریوم

 

 استادان راهنما

دکتر کرامت اساسی

دکتر سعید نظیفی

آبان ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                             صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

2-1- اهداف و فرضیات………………………………………………………………………………………………………………… 5

 

فصل دوم: کلیات

1-2- عفونت های سالمونلایی……………………………………………………………………………………………………… 7

1-1- 2- اهمیت اقتصادی……………………………………………………………………………………………………… 8

2-1- 2- اهمیت بهداشت انسانی………………………………………………………………………………………….. 9

3-1- 2- رده بندی و نامگذاری……………………………………………………………………………………………. 10

4-1- 2- باکتری شناسی……………………………………………………………………………………………………… 10

5-1- 2- ساختار آنتی ژنی…………………………………………………………………………………………………… 11

6-1- 2- بیولوژی مولکولی……………………………………………………………………………………………………. 12

7-1- 2- مقاومت آنتی بیوتیکی…………………………………………………………………………………………… 13

8-1- 2- طبقه بندی سویه ها……………………………………………………………………………………………… 13

9-1- 2- بیماریزایی سالمونلاهای پاراتیفوئیدی در طیور…………………………………………………… 14

10-1- 2- پاسخ ایمنی در برابر عفونت های سالمونلایی…………………………………………………… 18

11-1- 2- پاسخ ایمنی ذاتی در عفونت های سالمونلایی………………………………………………….. 20

2-2-  پروتئین های فاز حاد………………………………………………………………………………………………………. 21

1-2- 2-نقش پروتئین های فاز حاد در پاسخ ایمنی…………………………………………………………. 22

2-2- 2- طبقه بندی پروتئین های فاز حاد……………………………………………………………………….. 23

3-2- 3- اسید سیالیک………………………………………………………………………………………………………… 24

4-2- 2- هاپتوگلوبین……………………………………………………………………………………………………………. 25

5-2- 2- سرم آمیلوئید A(SAA)……………………………………………………………………………………….. 26

6-2- 2- فیبرینوژن……………………………………………………………………………………………………………….. 26

7-2- 2- آلبومین………………………………………………………………………………………………………………….. 26

8-2- 2- عامل نکروز دهنده تومور(TNFα)………………………………………………………………………… 27

9-2- 2- اینترفرون گاما (INF-γ )………………………………………………………………………………………. 27

3-2- استرس اکسیداتیو…………………………………………………………………………………………………………….. 28

1-3-2-  آنزیم های آنتی اکسیدانی……………………………………………………………………………………. 29

1-1- 3-2- سوپراکسید دیسموتاز…………………………………………………………………………………. 29

2-1- 3-2- گلوتاتیون پراکسیداز…………………………………………………………………………………… 29

2-3-2-  آنزیم های آنتی اکسیدانی……………………………………………………………………………………. 29

1-2-3-2- آنزیم های آنتی اکسیدانی………………………………………………………………………………………. 29

 

فصل سوم: مواد و روش کار

1-3- حیوانات……………………………………………………………………………………………………………………………… 32

1-1-3- آماده سازی سالن……………………………………………………………………………………………………. 32

2-1-3- پرورش جوجه ها…………………………………………………………………………………………………….. 33

2-3- تلقیح باکتری…………………………………………………………………………………………………………………….. 34

3-3- نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 34

1-3-3- جمع آوری نمونه های خون…………………………………………………………………………………… 34

2-3-3- نمونه های باکتری شناسی…………………………………………………………………………………….. 35

4-3- آزمایش های باکتری شناسی…………………………………………………………………………………………… 35

5-3- بررسی جراحات کالبد گشایی………………………………………………………………………………………….. 35

6-3- سنجش میزان واسطه های التهابی و پروتئین های فاز حاد………………………………………….. 36

1-6-3- اندازه گیری α TNF………………………………………………………………………………………………. 36

2-6-3- اندازه گیری INF-γ………………………………………………………………………………………………… 36

3-6-3- اندازه گیری اسید سیالیک…………………………………………………………………………………….. 37

4-6-3- اندازه گیری هاپتوگلوبین………………………………………………………………………………………… 38

5-6-3- اندازه گیری سرم آمیلوئید A………………………………………………………………………………… 39

6-6-3- اندازه گیری فیبرینوژن پلاسما………………………………………………………………………………. 39

7-6-3- اندازه گیری آلبومین پلاسما………………………………………………………………………………….. 39

7-3- سنجش آنزیم های آنتی اکسیدانی…………………………………………………………………………………. 39

1-7-3- اندازه گیری سوپراکسید دیسموتاز………………………………………………………………………… 39

2-7-3- اندازه گیری گلوتاتیون پراکسیداز………………………………………………………………………….. 40

8-3- سنجش پرکسیداسیون لیپیدها……………………………………………………………………………………….. 40

9-3-تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………… 41

 

فصل چهارم: نتایج

1-4- وضعیت کلی گروه کنترل و دو گروه مورد آزمایش و علایم بالینی و………………………….. 43

2-4- نتایج آزمایش های باکتری شناسی…………………………………………………………………………………. 44

3-4- نتایج سنجش میزان پروتئین های فاز حاد…………………………………………………………………….. 46

4-4- نتایج سنجش میزان آنزیم های آنتی اکسیدانی…………………………………………………………….. 52

5-4- نتایج سنجش میزان پرکسیداسیون لیپیدها…………………………………………………………………… 53

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….. 55

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

 

فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………. 62

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                             صفحه

 

جدول1-4: تعداد باکتری سالمونلا تیفی موریوم در هر گرم سوسپانسیون بافت…………………… 46

جدول2-4: جداسازی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در بافت طحال……………………………………… 47

جدول3-4: میزان آنزیم های آنتی اکسیدانی و مالون دآلدهید………………………………………………. 53

 

فهرست شکل‌ها

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شکل1-4: وجود هسته های سکومی در روز 7 پس از تلقیح………………………………………………….. 45

 

 


فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

نمودار1-4: : تغییرات غلظت واسطه های التهابی در روز های مختلف پس از تلقیح…………….. 49

نمودار2-4: : تغییرات غلظت سیالیک اسید تام، متصل به لیپید و متصل به پروتئین………….. 50

نمودار3-4: : تغییرات غلظت پروتئین های فاز حاد در روز های مختلف پس از تلقیح…………. 51

 


فصل اول

مقدمه

 

1-1- کلیات

 

عفونت های سالمونلایی پرندگان همواره به دلیل مسائل اقتصادی و همچنین از لحاظ مشکلاتی که برای بهداشت عمومی ایجاد می کند بسیار خسارت بار بوده اند. سالمونلوز یک بیماری عفونی در انسان و حیوانات می باشد که توسط دو گونه سالمونلا (سالمونلا انتریکا[1] و سالمونلا بونگوری[2]) ایجاد می شود. ارگانیسم های سالمونلایی عامل اتیولوژیک ایجاد اسهال و عفونت سیستمیک در انسان می باشند. یکی از مهمترین منابع غذایی که در ایجاد عفونت در انسان نقش دارند، منابع مشتق از طیور یعنی گوشت و تخم مرغ می باشند. از لحاظ تاریخی سالمونلا تیفی­موریوم مهمترین عامل مسمومیت غذایی انسان به شمار می رود. طیور به عنوان مهمترین مخزن سالمونلا انتریکا، بخصوص سالمونلا تیفی موریوم و سالمونلا انتریتیدیس، هستند. در جوجه های جوان (کمتر از دو روز) آلودگی با این سروار ها، منجر به ایجاد بیماری سیستمیک می شود که میزان مرگ و میر بالایی در پی دارد. در عوض در جوجه های با سن بالاتر (بیش از 2 تا 3 هفته) آلودگی با این باکتری ها تنها موجب یک تهاجم خفیف به ارگان های سیستمیک و حضور سالمونلا در لوله گوارشی می شود که با علایم کلینیکی همراه نیست. ارگانیسم های سالمونلایی می توانند در روده مرغ های آلوده کلونیزه شده و از طریق مدفوع دفع شوند، همچنین بر روی سطح پوسته تخم مرغ و اویداکت آلوده ظاهر می شوند و از این طریق موجب آلودگی محتویات درون تخم مرغ می شوند (Freitas et al. 2010.).

از بیش از یک قرن پیش تا کنون تلاش های زیادی  به منظور کنترل عفونت های سالمونلایی انجام شده و اطلاعات زیادی در باره آن بدست آمده اما با این وجود هنوز انسان موفق به غلبه بر این بیماری در انسان و حیوانات خانگی نشده است. داشتن اطلاعات بیشتر در باره روند  بیماریزایی و نحوه تقابل عامل بیماری زا و میزبان می تواند در فرایند کنترل بیماری کمک کننده باشد. بیشتر تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه انجام شده مربوط به نقش ایمنی اختصاصی (سلولی و همورال) در برابر عفونت های سالمونلایی بوده است و  نقش برخی عوامل موثر در  ایمنی غیر اختصاصی همچون پروتئین های فاز حادکمتر مورد توجه قرار گرفته است.

پاسخ فاز حاد به عنوان بخشی از مکانیسم دفاع غیرا اختصاصی در تقابل با عوامل بیماری زا در حیوانات و انسان نقش مهمی دارد، اما تغییرات پروتئین های فاز حاد در بیماری های عفونی طیور بخصوص عفونت های سالمونلایی و نقش آنها در تحریک سلول های فاگوسیت کننده و ترشح سیتوکین های التهابی، چندان مورد مطالعه قرار نگرفته است. پروتئین های فاز حاد (APPs)، پروتئین های خونی هستند که به عنوان بخشی از پاسخ فاز حاد، به طور اولیه در هپاتوسیت های کبدی تولید می شوند (Cray et al., 2009). پاسخ فاز حاد بخشی از مکانسیم دفاعی اولیه یا ایمنی ذاتی است، که این پاسخ به­دنبال تحریک های مختلف و پس از تحریک شدن سیتوکین ها اتفاق می افتد. پاسخ فاز حاد با تغییر در ترکیب پلاسمای خون، موجب ممانعت از رشد میکروارگانیسم ها و کمک به حفظ هموستاز می شود (Gruys et al. 2005).

هاپتوگلوبین، سرم آمیلوئیدA ، اسید سیالیک، فیبرینوژن و آلبومین، پروتئین های فاز حادی هستند که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.

سنجش پروتئین های فاز حاد می تواند برای نظارت بر عوامل استرس زای محیطی و مدیریتی و کنترل بهتر سطح رفاه پرنده، کمک کننده باشد. در پرندگان نیز همچون پستانداران پروتئین های فاز حاد در کبد ساخته شده، در خون ترشح می شوند و تولیدشان در مراحل حاد عفونت افزایش می یابد. تعیین غلظت پروتئین های فاز حاد می تواند در نظارت بر سلامت پرندگان، کمک کننده باشد. در دام های بزرگ پروتئین های فاز حاد به عنوان نشانگر سلامت گله، مطرح هستند و در حیوانات خانگی در پیش آگهی بیماری کاربرد دارند. برخی تحقیقات نشان داده شده اند که در تعدادی از بیماری های معمول طیور میزان پروتئین های فاز حاد تغییر می کنند، اما با این حال تغییرات این ها در بیماری های عفونی پرندگان به طور کامل شناخته نشده و مطالعات کمی بر روی آنها صورت گرفته است. پروتئین های فاز حاد و تغییرات آنها در شرایط مختلف التهابی و غیر التهابی، به طور گسترده ای در بسیاری از گونه های حیوانی بررسی شده است اما در طیور و ماکیان مطالعات چندانی برروی پروتئین های فاز حاد و اسید سیالیک و تغییرات آنها در شرایط مختلف عفونت و بیماری، صورت نگرفته است (Rath et al. 2003, 2007; Rath 2005).

به دنبال عفونت های باکتریایی مقدار زیادی از پپتیدو گلایکن ها (PG) یا لیپو پلی ساکارید ها(LPS)  ، که مهمترین مولفه های دیواره سلولی باکتری ها هستند، ممکن است در جریان خون رها شوند. سیستم ایمنی میزبان به طور غیر مستقیم توسط PG ها و LPS ها فعال می­ شود. این مولفه­ها می­توانند سلول­های فاگوسیت تک هسته ای و سلول های اندوتلیال را تحریک کرده و موجب رها سازی واسطه های ایمنی مانند TNF-α، اینترلوکین ها و اینترفرون گاما، شوند. از سوی دیگر به دنبال عفونت های باکتریایی رها سازی مقدار زیادی از PG ها وLPS ها در جریان خون به دلیل تحریک بیش از حد سیستم ایمنی، منجر به واکنش های پاتوفیزیولوژیکی می شود (Hamann et al., 1998). مطالعات نشان داده است که میزان ترشح اینترفرون گاما در حوالی روزهای 14 تا 28 پس از عفونت با سالمونلا تیفی موریوم در ماکیان به طور معنی داری افزایش می یابد و احتمالا نقش مهمی را در پاکسازی باکتری دارد (Chappel et al. 2009).

بر هم خوردن تعادل بین اکسیدان ها و آنتی اکسیدان ها به نفع اکسیدان ها منجر به آسیب به بافت های بدن شده که به این حالت استرس اکسیداتیو گفته می شود. استرس اکسیداتیو توسط گونه های فعال اکسیژن[3](ROS) ایجاد می شود و موجب آسیب های بافتی در بیماری های مختلفی می شود. گزارش شده که افزایش میزان آنزیم مالون دِ آلدهید[4] (MDA) در موش های آبستن آلوده به سالمونلا مسئول ایجاد آسیب به کبد، طحال و جفت جنین، بوده است. ( 2012 .Shukla et al).

 

1-2-       اهداف و فرضیات

 

هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه غلظت پروتئین های فاز حاد مانند هاپتوگلوبین، اسید سیالیک و سرم آمیلوئیدA ، فیبرینوژن، آلبومین، برخی واسطه های التهابی همچون، اینترفرون گاما[5]، عامل نکروز دهنده آلفا[6] (TNF-α) و همچنین برخی آنتی اکسیدان های آنزیمی مرتبط با استرس اکسیداتیو و مالون دِآلدهید، در جوجه های ماکیان سالم و آلوده شده با سالمونلا تیفی موریوم، می باشد که توسط فرضیات زیر دنبال می شود.

  • آیا میزان پروتئین های فاز حاد به دنبال آلودگی تجربی با سالمونلا تیفی موریوم، در گروه آلوده با گروه کنترل تفاوتی دارد؟
  • آیا میزان اینترفرون گاما و TNF-α ، به دنبال آلودگی تجربی با سالمونلا تیفی موریوم، در گروه آلوده با گروه کنترل تفاوتی دارد؟
  • آیا میزان آنزیم های آنتی اکسیدانی و مالون دِآلدهید، به دنبال آلودگی تجربی با سالمونلا تیفی موریوم، در گروه آلوده با گروه کنترل تفاوتی دارد؟

[1]Salmonella entrica

[2] Salmonella bongori

[3] Reactive oxygen species

[4] Malondialdehyde

[5]  Gamma interferon

[6] Tumor necrosis factor alpha

تعداد صفحه :87

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.