راهنمای نگارش پایان نامه

راهنمای پایان نامه درباره اثربخشی آموزش مهارت های زندگی

پایان نامه درباره اثربخشی آموزش مهارت های زندگی

سازمان بهداشت جهانی بر این عقیده است که :

آموزش مهارت های زندگی در زمینه ارتقاء و افزایش سلامت کودکان و نوجوانان می‌باشد و مشتمل بر چندین مهارت های اساسی است که عبارتند از :

1- توانایی تصمیم گیری : این توانایی به فرد کمک می‌کند تا به نحو مؤثری ‌در مورد مسائل زندگی تصمیم گیری کند . اگر کودکان و نوجوانان بتوانند فعالانه ‌در مورد اعمالشان تصمیم گیری نمایند . جوانب مختلف انتخاب ها را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند . مسلماً در سطوح بالاتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت .

2- توانایی حل مسئله : این توانایی فرد را قادر می‌سازد ، تا به طور مؤثری مسائل زندگی را حل نماید. مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند ، استرس روانی ایجاد می‌کنند که به فشار جسمانی منجر می شود .

3- توانایی تفکر خلاق : این نوع تفکر هم به حل مسئله و هم به تصمیم گیری های مناسب کمک می‌کند . با بهره گرفتن از این نوع تفکر ، راه حل های مختلف مسئله و پیامدهای هر یک از آن ها بررسی می‌شوند . این مهارت ، فرد را قادر می‌سازد ، تا مسائل را از روی تجارب مستقیم خود دریابد و حتی زمانی که مشکل وجود ندارد و تصمیم گیری خاصی مطرح نیست . ‌با سازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره بپردازد.

4- توانایی تفکر انتقادی : تفکر انتقادی ، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است . آموزش این مهارت ، نوجوانان را قادر می‌سازد تا در برخورد با ارزش ها ، فشار گروه و رسانه های گروهی مقاومت کنند و از آسیب های ناشی از آن در امان بمانند .

5- توانایی ارتباط مؤثر : این توانایی به فرد کمک می‌کند تا بتواند به صورت کلامی یا غیر کلامی و مناسب با فرهنگ ، جامعه و موقعیت ، خود را بیان نماید . بدین معنی که فرد بتواند نظرها، عقاید ، خواسته ها ، نیازها و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید . مهارت تقاضای کمک و راهنمایی در موقع ضروری ، از عوامل مهم ایجاد یک رابطه سالم است .

6- توانایی روابط بین فردی : این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر فرد با انسان های دیگر کمک می‌کند . یکی از این موارد ، توانایی حفظ روابط دوستانه است که در سلامت روانی و اجتماعی ، روابط گرم خانوادگی به عنوان یک منبع حمایت اجتماعی و قطع روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد .

7- توانایی خود آگاهی : توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات ، نقاط ضعف و قوت ، خواسته ها ، ترس و انزجار می‌باشد . رشد خود آگاهی به فرد کمک می‌کند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معمولا پیش شرط روابط بین فردی مؤثر و همدلانه است .

8- توانایی همدلی: یعنی این که فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد ، درک کند . همدلی به فرد کمک می‌کند تا بتواند انسان های دیگر را ، حتی وقتی با آن ها بسیار متفاوت است ، بپذیرد و به آن ها احترام بگذارد . همدلی ، روابط اجتماعی را بهبود می بخشد و به ایجاد رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده ، نسبت به انسان های دیگر منجر می شود.

9- توانایی مقابله با هیجانات : این توانایی فرد را قادر می‌سازد تا هیجان ها را در خود و دیگران تشخیص دهد . نحوه تاثیر هیجان ها را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجان های مختلف نشان دهد . اگر با حالات هیجانی مثل غم و خشم یا اضطراب درست برخورد نشود ، این هیجان ها تاثیر منفی بر سلامت جسمانی  و روانی خواهد گذاشت و برای سلامت پیامدهای منفی به دنبال خواهند داشت.

10- توانایی مقابله با استرس : این توانایی شامل شناخت استرس های مختلف زندگی و تاثیر آن ها بر فرد است. شناسایی منابع استرس و نحوه تاثیر آن بر انسان ، فرد را قادر می‌سازد تا با اعمال و موضع گیرهای خود ، فشار و استرس را کاهش دهد ( سازمان بهداشت جهانی ، ترجمه نوری قاسم آبادی و محمد خانی ، 1377).

بروکز یک نقش اساسی و مهم را در رشد تئوری مهارت های زندگی ، به وسیله تحقیقش که منتج به یک طبقه بندی از مهارت های زندگی مبتنی بر رشد انسان شده است ، ایفا نموده است . وی پس از مرور تئوری های رشدی مربوط به عوامل عاطفی ، شناختی ، اخلاقی ، هوشی ، جسمانی ، جنسی ، روانی ، اجتماعی ، شناختی ، اجتماعی و شغلی به 305 نوع مهارت زندگی در قالب چهار طبقه و متناسب با سنین مختلف ( کودکی ، نوجوانی و بزرگسالی ) دست یافت که کاربردهای بسیار مؤثری در امر مشاوره دارد .

‌بنابرین‏ بر اساس مدل طبقه بندی بروکز ابعاد مهارت های زندگی شامل موارد زیر می‌باشد :

 • مهارت های مربوط به ارتباط بین فردی / روابط انسانی
 • مهارت های مربوط به حل مسئله / تصمیم گیری
 • مهارت های مربوط به سلامت جسمانی / حفظ سلامتی
 • مهارت های مربوط به رشد هویت / هدف در زندگی

طبق نظر بروکز این طبقات کلی با هم ارتباط دارند . در ضمن دارای ماهیتی پویا هستند به طوری که تغییر در یکی از زمینه ها و ابعاد می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی روی زمینه‌های دیگر داشته باشد (گینتر ، 1999) .

2-3 ابعاد مهارت‌های زندگی

اکنون هر یک از این ابعاد به طور مفصل توضیح داده می شود .

2-3-1 مهارت های ارتباط بین فردی / روابط انسانی

این نوع مهارت های زندگی ، مهارت های لازم برای ارتباط مؤثر هستند که منجر به برقراری روابط صمیمانه و تسهیل در ایجاد روابط بین ‌گروه‌های کوچک و بزرگ ، عضویت و شرکت در جامعه و صمیمت بین فردی می شود ( کادیش ، گلاسر ، کالهون ، و گینتر[1] ، 2001 ،به نقل ازمحمد خانی ،1380).

این نوع مهارت های زندگی شامل ارتباط کلامی و غیر کلامی برای برقراری ارتباط ، شرکت در فعالیت های اجتماعی ، درگیر شدن در روابط صمیمانه و نزدیک بین فردی و بیان افکار می‌باشد .  این مهارت ها اغلب در اوائل زندگی از والدین و دیگر اعضای خانواده آموخته می شود . تنها این امر مهم نیست که کودک و نوجوان چگونگی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران را یاد بگیرد بلکه نکته مهم آن است که روابط ایجاد شده و برقراری روابط مؤثر منجر به افزایش عزت نفس و خود پنداره مثبت در کودک و نوجوان می شود ( پیکلسیمر و هوپر2 ، 1998به نقل از علیمردانی،1384).

یک نکته مهم ‌در مورد مهارت های بین فردی که چندین تحقیق نیز به آن اشاره داشتند ، ارتباط شایستگی اجتماعی با بعد عاطفی و هیجانی می‌باشد به طور مثال شورت و سیمونسون3 ( 1986) ، دریافتند که بزهکاران دارای پرخاشگری بالا کمتر قادر به درک دید گاه های دیگران هستند تا آنهایی که دارای پرخاشگری پایین تری بودند . همچنین بعد شناختی نیز در این نوع مهارت های زندگی در نظر گرفته شده است.

مثلا آدامز4 (1979) ، ‌در مورد رشد احساس همدلی و شایستگی های ادارکی و شناختی در نوجوانان مطالعه ای انجام داد . نتایج نشان داد که رشد همدلی با شایستگی ادارکی و شناختی در ارتباط است . همچنین کلبرگ و گیلیگان5 (1979) ، پیشنهاد می‌کنند ، که در نظر گرفتن دیدگاه دیگران (احساس همدلی ) در مراحلی از رشد انسان رخ می‌دهد که این بعد از مهارت های زندگی تکامل یابد . در مرحله اول ، یک شخص می‌تواند دیدگاه دیگران را درک کند . ولیکن معمولا آنچه که از مرجع قدرت باشد . در مرحله دوم فرد از دیدگاه های متفاوت آگاه است اما دیدگاه های دیگران را تنها در رابطه با خودش درک می‌کند . در مرحله سوم شخص می‌تواند دیدگاه ها و نقطه نظرات گروه مانند درک انتظارات گروه همسالان را در نظر بگیرد . در مرحله چهارم که در طول نوجوانی است ، فرد قادر است جهت دست یافتن به یک دیدگاه اجتماعی با دیدگاه های گروهی تطابق یابد( به نقل از داردن و گازدا ، 1996) .

2-3-2 مهارت های حل مسئله / تصمیم گیری

این نوع از مهارت های زندگی شامل مهارت‌های لازم برای شناسایی مشکل، جستجوی اطلاعات،  ارائه راه حل هایی ‌در مورد مشکل ، ارزیابی و تحلیل از آن ها ، اجرای راه حل نهایی ، تعیین هدف ، مدیریت زمان ، تفکر انتقادی و حل تعارض می‌باشد  (کادیش و همکاران ، 2001 ،به نقل از محمد خانی،1380).

حل مسئله سطح عمده ای از مهارت شناختی است و تفکری است که از مجموعه نگرش ها ، رفتارها و مهارت هایی که می‌تواند آموخته شود ، تشکیل می شود این بعد از مهارت های زندگی شامل دو فرایند حل مسئله می‌باشد .فرایند خودکار یا اتوماتیک و فرایند ارزیابی کننده. فرایند خودکار مربوط به روش می شود که افراد مسائل خودشان را از طریق راهبردهای تجربه شده در گذشته حل می‌کنند . فرایند ارزیابی کننده ، رسمی تر و شکل یافته تر است و شامل شناسایی مشکل ، ارائه راه حل ها ، ارزیابی راه حل ها ، انتخاب ها و تعیین پیامدهای آن ها و در نهایت انتخاب یک روش مناسب به وسیله فرمول بندی یک طرح یا برنامه جهت حل مشکل می‌باشد. ( پیکلسیمر و هوپر ، 1998به نقل از علیمردانی،1384).

انتخاب های تحصیلی و شغلی دو نمونه از تصمیماتی هستند که به توانایی در این بعد از مهارت های زندگی مربوط می‌شوند . گازدا مطرح نمود که این بعد از مهارت های زندگی مراحلی دارد که این مراحل عبارتند از جهت گیری کلی ، تعریف مسئله یا مشکل، ارائه راه حل، ارزیابی راه حل ها ، و تصمیم گیری. به نظر وی اگر چه اصطلاح حل مسئله و تصمیم گیری همراه با هم یک بعد از مهارت های زندگی را تشکیل می‌دهد اما بین آن ها تمایز وجود دارد . اصطلاح حل مسئله ‌در مورد اموری که دارای یک راه حل مناسب و مشخص هستند به کار می رود . اما اصطلاح تصمیم گیری بیشتر ‌در مورد موقعیت هایی به کار می رود که با موضوعات و مسائلی که راه حل مشخص و مناسب ندارند ، سرو کار دارند ( داردن و گازدا ، 1996) .

2-3-3 مهارت های مربوط به سلامت جسمانی / حفظ سلامتی

این نوع از مهارت های زندگی شامل مهارت هایی هستند که مربوط به رشد حرکتی و تعادل ، حفظ تغذیه مناسب ، کنترل وزن ، سلامت جسمانی ، ورزش جنبه‌های فیزیولوژیکی جنسی ، کنترل استرس و انتخاب فعالیت های تفریحی می شود( کادیش و همکاران ، 2001به نقل از محمد خانی،1380).

سلامت جسمانی بسیار نزدیک و وابسته به سلامت روانی است . عوامل چند گانه ای هم روی جنبه‌های جسمانی و هم در جنبه ی روانی تاثیر می‌گذارد از جمله جذابیت جسمانی ، تناسب کلی بدن ، وزن بدن خود پنداره یا تصور از خود ، عزت نفس ،منزلت اجتماعی و تعامل با دیگران.  تاکروپیج (1994) ، طی مطالعه ای آشکار کردند که افرادی که عزت نفس بالاتری دارند،اغلب نیازهای اجتماعی آنان تحقق یافته است و کمتر احساس استرس می‌کنند . همه این جنبه هایی که تجربه می‌کنند یک راه مؤثری برای حفظ تندرستی هستند ( پیکلسیمر و هوپر ، 1998به نقل از علیمردانی،1380).

اصول متنوعی برای رشد سبک زندگی توسط گازدا ( 1987) ،فرض شده است . از جمله این اصل که یک سبک سالم زندگی به جای اینکه به عنوان سبک هدف مورد نظر قرار گیرد باید به عنوان یک فرایند در نظر گرفته شود . به علاوه آن ها پنج هدف را برای این بعد از مهارت های زندگی (سلامت جسمانی / حفظ سلامتی ) مشخص کرده‌اند.

 • احساس خوب داشتن و شور وشوق و علاقه برای زندگی
 • سلامت جسمانی داشتن
 • مصون ماندن از بیماری‌های واگیردار و مسری
 • مصون ماندن از خشونت و تصادفات
 • به حداقل رساندن وقوع و شدت بیماری‌های جسمانی و مزمن

2-3-4 مهارت های رشد هویت / هدف در زندگی

این نوع از مهارت های زندگی شامل مهارت های لازم جهت افزایش رشد هویت فردی و شناخت عاطفی هیجانی از جمله خودکنترلی ، حفظ دیدگاه مثبت نسبت به خود ، سازگاری با محیط ، تعیین ارزش‌ها ، رشد نقش جنسیتی و اتخاذ تصمیمات اخلاقی می‌باشد (کادیش ، گلاسر ، کالهون و گینتر ، 2001به نقل از محمد خانی،1380).

نوجوانان در این سن با هویت اجتماعی ، جنسیتی ، تحصیلی و شغلی خویش مواجه می‌شوند . میوز [2](1993) ، دریافت که رشد و حمایت اجتماعی توسط دوستان در موقعیت تحصیلی ، رشد هویت شغلی را بر می انگیزد . وی همچنین دریافت که والدین بیشتر ‌در مورد موضوعات مرتبط با تحصیل و شغل و حرفه تاثیر گذارند ، در حالی که همسالان بیشتر در موضوعات مربوط به اوقات فراغت تاثیر گذارند . دانش آموزانی که در مدرسه عملکرد خوبی دارند ، احساس قویتری از هویت شغلی خویش دارند که منجر به احساس امنیت و اطمینان بیشتری می شود . از آنجایی که انتخاب ها و تصمیمات شغلی و تحصیلی از مهم ترین نیازهای رشدی نوجوانان است به همین جهت مهارت های زندگی در تمامی ابعاد باید به حد مطلوب خود برسد . تمام تحقیقات در این زمینه نشان دهنده تاثیر متقابل این ابعاد بر یکدیگر است . به طوری که رشد یکی از جنبه‌های مهارت های زندگی بر تمامی جنبه‌های دیگر مؤثر است  ( پیکلسیمر و هوپر ، 1998به نقل از علیمردانی،1384).

آموزش مهارت های زندگی که توسط « بوتوین و تورتو » بر روی جمعیت عادی اعتباریابی شده است ، مبتنی بر رویکرد تاثیرات اجتماعی ( نفوذ و فشار اجتماعی ) و تئوری یادگیری اجتماعی است و مدلی در زمینه پیشگیری می‌باشد .

« بوتوین » و همکارانش چندین مطالعه در رابطه با نتایج برنامه آموزش مهارت های زندگی انجام داده اندو به نتایج مثبتی در این زمینه دست یافته اند (کرس و الیاس ، 1993) .

به اعتقاد شینکه ( 1984) ، نوجوانی زمان کسب مهارت های بزرگسالی و رفتارهای خطر – جویانه است و به جای اینکه نوجوانان این مهارت ها را به صورت تصادفی و آزمایش و خطا بیاموزند بهتر است ، آن ها را به صورت رسمی و منظم به آنان آموخت . در این روش سعی بر این است تا نوجوانان مهارت های کفایت شخصی و اجتماعی را بیاموزد تا بتوانند با مشکلات روبرو شوند ، آن ها را پیش‌بینی و کنترل کنند و سلامتی روانی ، جسمانی و اجتماعی خود را افزایش دهند .           ( آقاجانی ، 1381) .

طبق نظر بوتوین و کانتور ( 2000) اجزاء مهارت های زندگی شامل مهارت های خود مدیریتی و مهارت های اجتماعی می‌باشد . مهارت های خود مدیریتی فردی شامل توانایی تصمیم گیری و حل مسئله ، آگاهی از تاثیرات اجتماعی و مقاومت در برابر آن ، مقابله با اضطراب ، خشم و ناکامی، تعیین هدف ، خود رهبری و خود تقویت دهی می‌باشد . مهارت های اجتماعی نیز بخشی از مهارت های زندگی است که شامل برقراری ارتباط اجتماعی ، مهارت های جرات مندی کلامی و غیر کلامی ، احترام گذاشتن و افزایش شایستگی اجتماعی با دانش آموزان می‌باشد (طارمیان ، 1378) .

مهارت های زندگی باید در تمامی ابعاد به حد مطلوب خود برسد . تمام تحقیقات در این زمینه نشان می‌دهند تاثیر متقابل این ا بعاد بر یکدیگر است به طوری که رشد یکی از جنبه‌های مهارت های زندگی بر تمامی جنبه‌های دیگر مؤثر است ( پیکلسیمر و هوپر ، 1998) .

نلسون – جونز ( 1992) در کتاب درمان ، مشاوره و مسئولیت پذیری فردی ، مهارت های زندگی را در چهار بعد سلامت روانی طبقه بندی ‌کرده‌است که عبارتند از :

1-مسئولیت پذیری ، 2- واقع گرایی ، 3- وابستگی و ارتباط مناسب ، 4- فعالیت ارزشمند مفید و رضایت بخش .

در طبقه بندی دیگری ، توسط نلسون – جونز (1992) ، مهارت های تفکر ، مهارت های عملی و مهارت های مربوط به احساسات متمایز شده اند .

الف- مهارت های تفکر شامل موارد ذیل می‌باشند :

 • برخورداری از یک ادراک منطقی و واقع بینانه
 • مسئولیت پذیری تصمیمات فردی
 • مقایسه با مکالمه منفی با خویش
 • انتخاب قوانین فردی واقعی و منطقی
 • ادراک صحیح و درست از مسائل
 • اسنادهای صحیح و مناسب
 • پیش‌بینی احتمالات و نتایج به طور منطقی
 • تعیین اهداف فردی
 • تمرین مهارت های تصمیم گیری

10- مهارت کنترل مشکلات

ب- مهارت های عملی شامل موارد ذیل می‌باشند :

1- مهارت های ارتباطی : شامل برقراری ارتباط ا ولیه ( آغاز گر ارتباط بودن ) ، مکالمه ، گوش دادن فعال ، توجه نشان دادن ، بیان احساسات خود ، کنترل خشم و تعارض .

2- مهارت های فرزند پروری : شامل تربیت اخلاقی و اجتماعی فرزندان

3 – مهارت های مطالعه و تحصیل : شامل مدیریت زمان به طور مؤثر ، شیوه صحیح نوشتن مقالات ، کنترل اضطراب امتحان ، شرکت در بحث های گروهی و صحبت کردن در جمع .

4- مهارت های کاری : شامل جستجوی کار ، مدیریت و نظارت ، کار به صورت گروهی ، مذاکره کردن ، کنترل موقعیت ها ، به دست آوردن اکثر موقعیت های کاری و ارائه و دریافت پسخوراند .

5- مهارت های تفریحی : شامل جستجوی تفریحات ارضاء کننده و رضایت بخش ، تمایل به کسب مهارت در زمینه فعالیت های ویژه ، داشتن توانایی برای آرامش منفعلانه و دست یافتن به سر گرمی های شادی بخش و مناسب .

6- مهارت های بهداشتی : شامل رعایت اعتدال در تغذیه ، اجتناب از سیگار کشیدن ، نوشیدن الکل و سایر مواد اعتیاد آور ، حفظ تناسب جسمانی ، کنترل استرس و رعایت تعادل مناسب بین کار ، روابط خانوادگی و اجتماعی و فعالیت های تفریحی .

7- مهارت های مشترک اجتماعی : شامل همسایه خوب بودن ، شرکت در فعالیت های اجتماعی و فعالیت جهت تغییرات اجتماعی دلخواه و مناسب .

ج- مهارت های مربوط به احساسات :شامل : آگاهی از اهمیت احساسات ، توجه به خواسته ها و آرزوها ، احساس همدلی درونی ، اگاهی از احساسات بدنی ، توانایی تجربه ، احساس لذت ، عشق و محبت ، آگاهی کامل داشتن از محدودیت ها (مانند مرگ  ) ، آرامش سازی و کنترل اضطراب و استرس ، احساس پذیرش خود و خود اثر بخشی ( به نقل از آقاجانی ، 1381) .

 

فصل دوم پایان نامه

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان
پایان نامه ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان
پایان نامه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر رشد اجتماعی دانش آموزان
پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در تغییر نگرش نوجوانان وجوانان به سوء مصرف مواد
پایان نامه بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصیلی 
پایان نامه شناسایی آسیب های موجود در برنامه آموزش مهارت های زندگی
پایان نامه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر استرس و راهبردهای مقابله ای 
پایان نامه اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی
پایان نامه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی مادران
پایان نامه تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان
پایان نامه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران 
پایان نامه اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش هوش فرهنگی دانش‌آموزان
دانلود پایان نامه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.