جغرافیا

دنلود پایان ماه ارشد:تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :جغرافیای سیاسی

عنوان :تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت 

دانشگاه آزاداسلامی واحدرشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه برای دریافت درجة کارشناسی ارشد

دررشته جغرافیای سیاسی

 

تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

 

استاد راهنما: دکتر یوسف زین العابدین

 

شهریور 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه                                                                                                       

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: كلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………4

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………5

1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………6

1-5- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6

1-6- فرضیه ‏های تحقیق………………………………………………………………………………………………………7

1-7- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..7

1-8- نحوه گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….7

1-9- شیوه تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..8

1-10- تعریف واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………………8

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

2-1- مفهوم ژئوپلیتیک………………………………………………………………………………………………………12

2-1-1- مفاهیم اعتباری و مفهومی ژئوپلیتیک……………………………………………………………………….14

2-1-2- تاریخچه و اهمیت ژئوپلیتیك………………..……………………………………………………………….15

2-1-3 تعاریف ژئوپلیتیک از دیدگاه های گوناگون………………………………………………………………..16

2-1-4- ویژگی‌ها و تحول نظری ژئوپلیتیك………………………………………………………………………….17

2-1-5- عوامل متغیر ژئوپلیتیک……………………………..…………………………………………………………..18

2-1-6- رویكردهای ژئوپلیتیك………………………………………………………………………………………….22

2-2- ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ…………………………………………………………………………………………………………..31

2-3-معیارهای اقتصادی جایگزین معیارهای نظامی در ژئوپلیتیک……………………………………………..34

2-4- معیارهای فرهنگی جایگزین معیارهای نظامی………………………………………………………………..37

2-4-1- نقش ژئوکالچر در توسعه کشورها…………………………………………………………………………..38

2-4-2- ژئوكالچر زیر بنای ژئوپلیتیك…………………………………………………………………………………38

2-5 – ژئوکالچر و توسعه ملی……………………………………………………………………………………………40

2-6-ژئوکالچر و تاریخ و تمدن………………………………………………………………………………………….41

2-7- چشم انداز ژئوکالچر در عصر جهانی شدن…………………………………………………………………..42

فصل سوم: ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

3-1-جغرافیای طبیعی شهرستان رشت………………………………………………………………………………….45

3-2- ویژگی های اقتصادی- اجتماعی- ارتباطی- سیاسی شهرستان رشت…………………………………45

3-3- ویژگی های انسانی شهرستان رشت…………………………………………………………………………….47

3-4- مناطق شهر رشت…………………………………………………………………………………………………….48

 

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1 – مقدمه…………………….……………………………………………………………………………………………..51

4-2- بررسی توصیفی داده ها…..………………………………………………………………………………………..52

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….73

5-2- ارزیابی فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………73

5-3- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..76

5-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………77

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….78

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………….80

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                       صفحه                                                                                                       

جدول 4-1- چارت سازمانی آموزش و پرورش ناحیه 1و 2……………………………………………………51

جدول4-2- تعداد وتوزیع معلمان ابتدایی به تفکیک جنسیت وموقعیت(شهری روستایی)…………..52

جدول4 -3- تعداد وتوزیع دبیران متوسطه دوره ی اول به تفکیک جنسیت وموقعیت……………………53

جدول4-4- آمار دانش آموزان مدارس ناحیه 2رشت به تفکیک مدارس دولتی وغیردولتی…………….54

جدول4-5- تعداد و توزیع مدارس به تفکیک مقطع و جنسیت وموقعیت مکانی ودولتی وغیردولتی..55

جدول4-6-تعداد وتوزیع دبیران متوسطه دوره ی دوم نظری وفنی به تفکیک جنسیت وموقعیت……..56

جدول 4-7- توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت………………………………………………………..57

جدول 4- 8- توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تاهل……………………………………………………………58

جدول 4-9-توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات………………………………………………………59

جدول 4-10-توزیع گروه نمونه تحقیق بر سن……………………………………………………………………….60

جدول 4-11- تاثیر نیروهای متخصص در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان………………………61

جدول 4-12- تاثیر مدیران و کارکنان مدارس در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان…………….61

جدول 4-13- تاثیر مسئولین و نهادهای سیاسی امنیتی در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان.62

جدول 4-14-تاثیر سپاه و بسیج در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان………………………………..62

جدول 4-15- تاثیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان……………….63

جدول 4-16 -تاثیر اولیاء و مربیان در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان……………………………63

جدول 4-17- تاثیر امامان جماعت در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان……………………………64

جدول 4-18- تاثیر نیروی انتظامی در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان……………………………65

جدول 4-19 : تاثیر سازمان تبلیغات اسلامی در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان……………….65

جدول 4-20 : تاثیرحوزه های علمیه در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان………………………….66

جدول 4-21 : تاثیرستاد اقامه نماز در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان…………………………….66

جدول4-22- شاخص های توصیفی تاثیر نیروی انسانی متخصص در آموزش و پرورش در توسعه ژئوکالچراسلامی دانش آموزان…………………………………………………………………………………………….67

جدول 4-23- نتایج آزمون t با میانگین فرضی برای بررسی تاثیر نیروی انسانی متخصص در آموزش و پرورش در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان……………………………………………………………….68

جدول 4-24-  شاخص های توصیفی تاثیر همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان………………………………………………..68

جدول 4-25- نتایج آزمون t با میانگین فرضی برای بررسی تاثیر همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان………….69

جدول4 -26 : رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان………………………….69

جدول 4-27- نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل موثر بر در توسعه ژئوکالچر اسلامی              دانش آموزان……………………………………………………………………………………………………………………70

جدول4-28- شاخص های توصیفی تاثیر نیروی انسانی متخصص در آموزش و پرورش در توسعه ژئوکالچراسلامی دانش آموزان…………………………………………………………………………………………….70

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                       صفحه                                                                                                            

نمودار 4-1 تعداد وتوزیع معلمان ابتدایی به تفکیک جنسیت……………………………………………………53

نمودار 4-2 تعداد وتوزیع دبیران متوسطه دوره ی اول به تفکیک جنسیت وموقعیت……………………..54

نمودار 4-3- آمار دانش آموزان مدارس ناحیه 2رشت به تفکیک مدارس دولتی وغیردولتی…………..55

نمودار 4-4- تعداد و توزیع مدارس به تفکیک موقعیت مکانی…………………………………………………56

نمودار4-5- تعداد وتوزیع دبیران متوسطه دوره ی دوم نظری وفنی به تفکیک جنسیت…………………57

نمودار 4-6: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت…………………………………………………………58

نمودار 4-7 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تاهل…………………………………………………………….59

نمودار 4-8 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات…………………………………………………….60

 

 

 

 

چکیده

ژئوکالچر هرچه باشد دیدگاهی از مبحث گسترده ژئوپلتیک است بنابراین از حیث ماهیت،مفهوم رقابت را در ذهن متبادر می کند و می توان اثر برخوردهای فرهنگی بر شکل گیری های سیاسی را ژئوکالچر نامید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت انجام شد . روش پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ناحیه 2 رشت می باشد که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده به حجم97 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ژئوکالچر استفاده گردید. به منظور تجریه و تحلیل داده ها از آزمون t با میانگین فرضی و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد نیروی انسانی متخصص در آموزش و پرورش می تواند در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد.  همچنین همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش می تواند در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد .براساس نتایج پژوهش،  مولفه های تأثیرگذار بر توسعه ژئوکالچر  هریک می تواند  در   در آموزش و پرورش نقش مهمی را ایفا نمایند که باید در طراحی الگوهای فرهنگی آموزش و پرورش همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.

 

کلید واژه:  ژئوکالچر، توسعه ژئوکالچر و آموزش و پرورش

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

توسعه فرهنگی منجربه خود باوری جامعه شده است و این مسئله خود در شکل گیری و هویت فرهنگی جامعه نقش مهمی را ایفاء می نماید. توسعه فرهنگی در قالب اهمیت دادن به ارزش های محلی و ملی، باید بتواند از طریق برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی به نیازهای معنوی و مادی افراد جامعه خود پاسخ دهد. از بُعد دیگردر حوزه مطالعاتی توسعه فرهنگی باید به جغرافیای فرهنگی توجه نمود. سیاست ژئوکالچر از جمله مفاهیم مرتبط با توسعه فرهنگی است که اخیراً به آن توجه شده است؛ هدف این پدیده پیشرفت و پویایی نوین و نظام مند فرهنگ جامعه با توجه به ابعاد جغرافیایی است. توسعه فرهنگی از طریق سه منبع اصلی سرمایه ،فرهنگ، عینیت یافتگی، نهادینه شده و نقش موثری را ایفاء می کند. جهانی شدن زندگی افراد جوامع را به سمت غربی گرایی یا به عبارتی آمریکایی شدن اشاعه می دهد.توسعه فرهنگی از طریق تقویت فرهنگ های بومی و ملی باعث این گردیده است که در بحث جهانی شدن نوعی ناهمگونی و تنوع را در دنیا ارتقاء دهد.در سنجش توسعه یافتگی استان  باید به شرایط طبیعی،اجتماعی و فرهنگی توجه کرد و نوعی نظام برنامه ریزی فضایی و منطقه ای را مد نظر داشت. برای بهبود شاخص های توسعه فرهنگی استان ها،کاهش پراکندگی ، باتغییردادن اولویتهای تخصیص منابع فرهنگی و امکانات و زیرساختها به نفع استان های محروم تر، افزایش نرخ باسوادی،گسترش آموزش عالی و تمرکززدایی از شهر و… می توان توسعه یافتگی فرهنگی را در ایران بسط داد. از طرفی برنامه های فرهنگی در هر زمان توجه و نگاه ویژه ای به قشر جوان و نوجوان آن جامعه داشته است.لذا با توجه به نقش پررنگ این قشر در توسعه فرهنگی جامعه این تحقیق در نظر داردعوامل تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی را در دانش آموزان  بررسی نماید.

تعداد صفحه : 102

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.