روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی در کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 92-1391

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه مشاوره

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مشاوره و راهنمایی

 

موضوع

رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی در کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 92-1391

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان…………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده. 1

 

فصل اول : طرح تحقیق

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مسئله. 4

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق: 9

1-4. اهداف: 12

1-4-1. هدف كلی: 12

1-4-2. اهداف جزئی: 12

1-5. سؤالات: 13

1-5-1. سؤالات كلی: 13

1-5-2. سؤالات جزئی: 13

1-6. فرضیه‌ها: 13

1-6-1. فرضیه كلی: 13

1-6-2.  فرضیات جزئی: 13

1-6-3. تعریف واژه‌ها واصطلاحات: 14

1-6-4. تعاریف عملیاتی: 14

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1. تصویر بدنی.. 16

2-1-1. علل تصویر بدنی.. 17

2-2. عزت نفس…. 19

2-2-1. علل عزت نفس…. 21

2-3. سازگاری زناشویی.. 22

2-3-1. علل سازگاری زناشویی.. 25

2-4. تحقیقات داخلی.. 29

2-5. تحقیقات خارجی.. 32

 

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1. روش‌ 36

3-2. جامعه آماری و حجم نمونه. 36

3-3. ابزارگردآوری داده‌ها: 36

3-3-1. پرسشنامه نگرانی از تصویربدنی: 36

3-3-2. پرسشنامه‌ی عزت نفس کوپراسمیت: 37

3-3-3. سازگاری زناشویی انریچ.. 37

3-4. روش اجرا 38

3-4-1. روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها 38

 

فصل چهارم: نتایج

4-1- توصیف ویژگی‌های زمینه‌ای پاسخگویان.. 40

4-1-1. وضعیت سن پاسخگویان: 40

4-1-2. وضعیت میزان تحصیلات پاسخگویان.. 42

4-2. توصیف وضعیت متغیرها 43

4-2-1. وضعیت تصویر بدنی پاسخگویان چگونه است؟. 43

4-2-2: وضعیت سازگاری زناشوئی پاسخگویان چگونه است؟. 45

4-2-3: وضعیت عزت نفس پاسخگویان چگونه است؟. 47

4-3. بررسی فرضیه اصلی.. 49

4-3-1. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها رابطه دارد. 49

4-4. بررسی فرضیه‌های فرعی.. 52

4-4-1. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها رابطه دارد. 52

4-4-2. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها رابطه دارد. 55

4-4-3. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها رابطه دارد. 57

4-4-4. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها رابطه دارد. 60

4-4-5. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها رابطه دارد. 62

4-4-6. بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان رابطه معناداری وجود دارد. 65

 

فصل پنجم: بحث در نتایج

5-1. بحث در نتایج.. 68

5-1-1. تصویر ذهنی از بدن و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها رابطه دارد. 69

5-1-2. تصویربدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آن‌ ها رابطه دارد. 69

5-1-3. تصویر بدنی وعزت نفس زنان باسازگاری در روابط جنسی آن‌ ها رابطه دارد. 69

5-1-4. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراقت آنها رابطه دارد. 70

5-1-5. تصویربدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام ودوستان آنها رابطه دارد. 71

5-2. محدودیت‌ها 71

5-3. پیشنهادات… 72

5-3-1. پیشنهادات كاربردی: 72

 

منابع

منابع فارسی: 74

منابع انگلیسی 80

چکیده انگلیسی.. 87

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  88

فهرست جداول

 

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن.. 40

جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات.. 42

جدول 4-3: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر تصویر بدنی پاسخگویان.. 44

جدول 4-4 توزیع فراوانی وآماره‌های توصیفی سازگاری زناشوئی پاسخگویان.. 46

جدول 4-5: توزیع فراوانی وضعیت عزت نفس پاسخگویان.. 47

جدول 4-6. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها 49

جدول 4-7. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها 50

جدول 4-8. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها 52

جدول 4-9. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها 53

جدول 4-10. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها 55

جدول 4-11. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها 56

جدول 4-12. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها 58

جدول 4-13. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها 59

جدول 4-14. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها 61

جدول 4-15. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها 61

جدول 4-16. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها 63

جدول 4-17. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها 64

جدول 4-18: آماره‌های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان.. 65

 

فهرست نمودارها

 

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

نمودار 4-1: درصد فراوانی سن پاسخگویان.. 41

نمودار 4-2: درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان.. 43

نمودار 4-3 درصد فراوانی وضعیت تصویر بدنی پاسخگویان.. 44

نمودار 4-4 توزیع نرمال و آماره‌های توصیفی وضعیت تصویر بدنی پاسخگویان.. 45

نمودار 4-5 درصد فراوانی وضعیت سازگاری زناشوئی پاسخگویان.. 46

نمودار 4-6: توزیع نرمال و آماره‌های توصیفی وضعیت سازگاری زناشوئی پاسخگویان.. 47

نمودار 4-7: درصد فراوانی وضعیت عزت نفس پاسخگویان.. 48

نمودار 4-8: توزیع نرمال و آماره‌های توصیفی وضعیت عزت نفس پاسخگویان.. 48

نمودار 4-9. پراكنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها 51

نمودار 4-10. پراكنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها 54

نمودار 4-11. پراكنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها 57

نمودار 4-12. پراكنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها 59

نمودار 4-13. پراكنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها 62

نمودار 4-14. پراكنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها 64

نمودار 4-15: نمودار پراکنش رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان.. 66

 

 

چکیده

این پژوهش باهدف تعیین رابطه تصویربدنی وعزت نفس باسازگاری زناشویی در کارمندان زن متاهل دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده و روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. براساس نمونه‌گیری تصادفی 380 نفر از کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتخاب و با آزمون‌های تصویر بدنی لیتیون و عزت نفس کوپراسمیت و سازگاری زناشویی انریچ مورد آزمون قرار گرفتند،تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از روش آمار توصیفی،تحلیل رگرسیون، و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج نشان داد که بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. عزت نفس قدرت تبیین بیشتری نسبت به تصویر بدنی در تفسیر سازگاری زناشویی دارد. از میان مقیاس‌های فرعی سازگاری تصویر بدنی و عزت نفس بالاترین رابطه را از نوع معکوس با سازگاری زناشویی داشته اند.

سازگاری زناشویی توسط متغیرهای تعارض،  مسائل مالی،  روابط جنسی،  اوقات فراغت،  ارتباط با اقوام و دوستان قابل پیش‌بینی است. و از بین خرده مقیاس‌های فوق بر تربیت و تواما” می‌توان سازگاری زناشویی را پیش‌بینی کرد.

کلید واژه: تصویر بدنی،  عزت نفس،  سازگاری زناشویی.

 

 

1-1. مقدمه

دامنه تصویر بدنی به گونه‌ای است که افراد ساعتها در مورد تصویر بدنی خود فکر می‌کنند و با تغییر و آرایش و پوشیدن لباس‌های متنوع و قرار گرفتن در وضعیت‌های خاص سعی در پوشاندن نقائص ظاهری خود دارند که بیشتر زاینده تصویر ذهنی آنان از بدنشان است اسکلافانی[1] (2003،14-1101). نارضایتی از این تصویر بدنی پیامدهای چون اظطراب، افسردگی، انزوای اجتماعی، اختلالات روانی، تضعیف خودپنداری و عزت نفس را در پی خواهد داشت (برونل[2]1991،12-1). از نظر سندز[3] (2001،407-397). تصویر بدنی بر اساس یک ساختار چند وجهی مفهوم‌سازی می‌شود. در واقع تصویر بدنی مفهوم پیچیده‌ای است که دربرگیرنده عوامل بیولوژیکی، روانشناسی درونی و عوامل اجتماعی خارجی است.

ترکیب ارزیابی‌های ادراکی و نگرشی ورفتاری و تصویربدنی، عوامل پیش‌بینی کننده بهتری برای اختلالات مربوط وتصویربدنی تلاش برای لاغرشدن واختلالات تغزیه‌ای نسبت به هرکدام از ارزیابی‌ها به تنهایی خواهد بود.

نتایج پژوهش‌ها در چند دهه گذشته نشان می‌دهد که عده زیادی از افراد جامعه به خصوص جمعیت مونث در پی تغییرتصویربدنی خود هستند( مکابی و ریکاردلی[4]  2001،347-335).

در بحث روابط بین فردی،  نگرش فرد نسبت به خودارزیابی که از خود دارد نقش کلیدی را ایفا می‌کند. مثلا در روابط بین فردی،  فردی که خود را بسیار نالایق،  زشت و کسل کننده می‌بیند ممکن است از ارتباط با دیگران اجتناب کند و فردی درون گرا شود اما فردی که خود را جذاب و دوست داشتنی و ارزشمند می‌داند از ارتباط با دیگران استقبال می‌کند با آنها ارتباط صمیمی برقرار می‌کند. تفاوت این دو رفتار یعنی اجتناب یا استقبال از ارتباط با مفهوم عزت نفس اجتماعی به خوبی توضیح داده می‌شود. عزت نفس اجتماعی یکی از مؤلفه‌های مهم ارتباط اجتماعی است ( میلر و دیگران[5] 1995،1:63).

عزت نفس و عزت نفس اجتماعی یعنی درجه ارزیابی مثبت – منفی یک فرد درباره عضویت خود در گروه های اجتماعی دارد که این ارزیابی مبتنی بر ارزش‌های خود و درون داده‌های خودش از دیگران و موقعیتهای خاص است ( دانشگاه ایالت آرلیزونا، 2005). عزت نفس به طور کلی و عزت نفس اجتماعی به طور خاص متاثر از کیفیت ارتباط نزدیک با دیگران است (لیری، 1999، لیری و داونس[6] 1995، 35-32: 8).

ازدواج یک مؤلفه بسیار مهم و با ارزش در حیات انسان تلقی می‌گردد. ازدواج یک نهاد اجتماعی است که پایه و اساس ارتباط انسانی را تشکیل می‌دهد. به واسطه ازدواج مرد و زن یک نیروی ناشی از غرایز،  آیین محبت و عشق به هم جذب می‌شوند،  به طور آزادانه و کامل متعهد یکدیگر شده تا واحد پویایی را به عنوان خانواده ایجاد نمایند. ( احمدی و همکاران،  1384). به این دلیل تنها نظام اجتماعی است که رسما در همه جوام پذیرفته شده است. آنچه در ازدواج مهم می‌باشد،  سازگاری و رضایت زناشویی و رضایت ازدواج است سازگاری زناشویی برون سازی زن و شوهر با یکدیگر در هر مقطعی از زمان است (ثنایی، 1379) و فرایندی است که در طول زندگی زن و شوهر به وجود می‌آید،  زیرا لازمه آن انطباق سلیقه ها،  شناخت صفات شخصیتی،  ایجاد الگوهای مراوده‌ای است ( احمدی و همکاران،  1384). سازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان تأثیر می‌گذارد.

[1]. Sclafane

[2]. Bronell

[3]. Sands

[4]. Mccabe & Ricciardelli

[5]. Miller & Rothblum &Brand felicio

[6]. Leary & Downs

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 105

قیمت 70 هزار تومان

 

 

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.