رشته حسابداری

دانلود کامل پایان نامه بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و تعدادی از نسبتهای مالی، بر اساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

عنوان : بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و تعدادی از نسبتهای مالی، بر اساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

علوم تحقیقات فارس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

موضوع:

بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و تعدادی از نسبتهای مالی، بر اساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

استاد مشاور:

پائیز 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه .3
بیان مساله 5
اهداف پژوهش 8
فرضیه های پژوهش 9
قلمرو پژوهش 10
متغییر های پژوهش 10
روش جمع آوری اطلاعات 11
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییر های پژوهش 11
ساختار کلی پژوهش .13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینة پژوهش
مقدمه 15گفتار اول: سرمایه فکری 16
پیدایش سرمایه فکری 16
اقتصاد دانش محور 18
تفاوت اقتصاد سنتی و دانش محور 20
نگرش حسابداری سنتی به عوامل نامشهود 22
مفهوم سرمایه فکری 25
انواع طبقه بندی اجزاء سرمایه فکری 29
شباهت در انواع طبقه بندی سرمایه فکری 37
سرمایه انسانی 37
سرمایه ساختاری 39
سرمایه ارتباطی………………………. 40
مزایای اندازه گیری سرمایه فکری…………. 44
روش های سنجش و ارزیابی سرمایه فکری……… 46
مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ………. 47
مدل کیوی توبین ………………………. 50
مدل HRC&A…………………………… 52
مدل جهت یابی اسکاندیا…………………. 55
مدل کارت ارزیابی متوازن……………….. 60
مدل ارزش افزوده اقتصادی……………….. 65
گزارش دهی سرمایه فکری………………….. 67
گفتار دوم: 72
انواع نسبت های مالی 72
نسبت های نقدینگی 72
نسبت های فعالیت 73
نسبت های اهرمی 76
نسبت های سود آوری 77
نسبت حاشیه سود خالص 77
نسبت ROE 78
نسبتROA 79
نسبت های بازار 80
محدودیت های تحلیل نسبت های مالی 84
گفتار سوم:پیشینه پژوهش 85
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه 91
روش پژوهش 93
جامعه و نمونة آماری 93
متغیرهای پژوهش 98
روش های آماری و انواع آزمون فرضیه ها 99
آزمون اسپیرمن ………………………… 99
آزمون کولموگروف-اسمیرنف …………………. 101
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 101
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه 102
آمار توصیفی………………………….. 103
آمار استنباطی……………………….. 123
آزمون فرضیة اصلی اول 123
آزمون فرضیة اصلی دوم 127
آزمون فرضیة اصلی سوم 131
آزمون فرضیة اصلی چهارم 136
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات فرعی
مقدمه 141
بیان نتایج 142
نتیجه فرضیة فرعی اول 142
نتیجه فرضیه فرعی دوم 144
نتیجه فرضیة فرعی سوم 146
نتیجه فرضیة فرعی چهارم 149
نتیجه گیری کلی 152
پیشنهادات 154
محدودیت های پژوهش……………………… 159
پیوستها
منابع و مأخذ مورد استفاده در پژوهش

چکیده
در تحقیق حاضر بررسی ارتباط میان سرمایه ی فکری و برخی نسبت های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است و در واقع این تحقیق پاسخی به این پرسش است که آیامیان سرمایه ی فکری شرکت ها و چند نسبت مالی(نرخ بازده دارایی ها(ROA) ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) ،نسبت حاشیه سود خالص به فروش و نسبت قیمت به درآمد هر سهم(P/E))شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد ؟” و “اگر جواب مثبت بود کدام نسبت دارای رابطه ی معنادار تری با سرمایه فکری است؟”
منظور از سرمایه ی فکری،آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت,دارنده و مالک آن به شمار می آید.در یک تقسیم بندی کلی سرما یه ی فکری شامل سه بخش است,که سرمایه ی انسانی,سرمایه ی ساختاری(سازمانی)و سرمایه ی مشتری(ارتباطی) نام دارند.
در این تحقیق از روش قیاسی – استقرایی استفاده شده است و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مباحث تئوری واطلاعات مالی مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شدةشرکتهای تحت بررسی، از روش کتابخانه ای (آرشیو بورس) استفاده شده است. در راستای انجام این تحقیق نسبتهای یاد شده در بالا در بین سالهای تحقیق با سرمایه ی فکری مورد مقایسه قرار گرفته است.
نتایج پژوهش با تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در یک دوره 5 ساله (83 الی 87 ) نشان می دهد که سرمایه ی فکری برخی نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر قابل ملاحظه ای داشته است.
فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه
در سال های اخیر , سطح تبادلات جهانی و حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصادی شده است.و دورانی که نقش مدیریت فقط یافتن راهی برای ترکیب بهینه ی محصولات و بازار های هدف و رفع موانع ورود کالا به این بازار ها بوده تمام شده و می توان شاهد اقتصاد مبتنی بر دانش و اطلاعات بود که اساس و بنیان آن بر محور دارایی های نامشهود و سرمایه ی فکری استوار است.در چنین فضایی سرمایه های فکری و دانش سازمانی بیش از گذشته به عنوان مزیت های رقابتی مورد توجه قرار گرفته اند.
در این دوران نگاه مدیریت واحد های انتفاعی به جای محیط و صنعت به طور جدی به منابع درون سازمانی معطوف شده است که از آن باعناوینی چون دارایی نامشهود،دانش،دارایی راهبردی و … یاد می شود.که این منابع درون سازمانی واجد شرایط ایجاد و افزایش مزیت ها ی رقابتی پایدار می باشند.
در طول نیمه دوم قرن بیستم مفهوم،نقش و اهمیت دانش در اقتصاد و تجارت تغییرات زیادی یافته است.و از دهه ی 90 الگوی رشد اقتصادی دچار تغییرات اساسی شد و در نتیجه،عامل دانش به عنوان مهمترین سرمایه،جایگزین سرمایه ی مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی شد.به عبارت دیگر اقتصاد دانش محور جای اقتصاد صنعتی را گرفت و در این اقتصاد دانش به عنوان کلیدی ترین عامل ایجاد ارزش و ثروت جای خود را با عوامل اصلی تولید ثروت در اقتصاد صنعتی یعنی زمین،نیروی کار،پول و ماشین آلات و … عوض کرد.
در اقتصاد دانش محور،به دانش و سرمایه ی فکری به عنوان عوامل اصلی تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود و فیزیکی جایگاه مهمتری اختصاص می یابد.
در بازار های رقابتی فعلی که هدف سازمان ها کسب سهم بیشتر بازار از طریق ایجاد مزیت های رقابتی است،موفقیت یک سازمان در گرو به کارگیری و مدیریت عنصر دانش و سرمایه ی فکری در تمام ابعاد سازمانی است.
1-1 بیان مساله
اقتصاد نوین،که از پدیده ی اطلاعات و دانش نشات گرفته است،نقش بسزایی درافزایش چشمگیر اهمیت سرمایه فکری در امر تحقیقات و تجارت داشته است.
در دوران حاضر توجه مدیران سازمان ها به مقوله هایی همچون دانش و خلاقیت جلب شده و در پی آن سازمان های دانش گرا نسبت به سازمان های عمل گرا اهمییت بیشتری یافته اند.صاحب نظران معتقدند دهه ی 80،دهه ی جنبش کیفیت،دهه ی 90 دهه ی مهندسی مجدد (بهبود فرایند کسب و کار و کاهش هزینه ها)و دهه ی کنونی،دهه ی مدیریت دانش است.
در اقتصاد دانش محور، محصولات و سازمانها بر اساس دانش زندگی می کنند و می میرندو موفق ترین سازمانها آنهایی هستند
که از این دارایی های ناملموس به نحو بهتر و سریع تر استفاده می کنند. در حقیقت اهمیت روزافزون دانش صرفاً یک متغیر دیگری به فرایند تولید اضافه نمی کند؛ بلکه دانش قواعد بازی را به طور گسترده و بنیادی تغییر می دهد. امروزه توان تولید ثروت سازمانها مبتنی بر دانش است. مطالعات اخیر نشان می دهد که بر خلاف کاهش بازدهی منابع سنتی، دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است. حال سوالی که در اینجا پیش می آید این است که دانش با چه ابزاری موجب ارزش-آفرینی سازمانی می شود؟
برای پاسخ به این سوال نیازمند تعریف و تبیین مفهوم سرمایه فکری می باشیم. سرمایه فکری زاده ی علم و دانش است. در واقع سرمایه فکری دانش تغییر شکل یافته ای است که موجب خلق ارزش سازمانی می شود. بنابراین در اقتصاد دانش محور، سازمانها به دنبال ایجاد، مدیریت، گسترش و بهره برداری بهینه از سرمایه های فکری در راستای ارزش آفرینی سازمانی و بهبود فرایند کسب و کار می باشند.
مدیران واحدهای انتفاعی نیز همچون مدیران سایر سازمانها به اهمیت مقوله ی سرمایه فکری در اقتصاد دانش محور امروز پی برده و آن را به عنوان یک عنصر تاثیرگذار در ایجاد مزیتهای رقابتی، كسب سودآوری پایدار و افزایش ثروت مالكان، مورد توجه قرار می دهند. در واقع واحدهای انتفاعی به سرمایه های فکری در راستای بهبود عملکرد خود، جایگاه ویژه ای اختصاص می دهند. بنابراین از زمان ارائه ی مفهوم سرمایه فکری تاکنون پژوهشهای زیادی در كشورهای توسعه یافته پیرامون ابعاد مختلف سرمایه فکری صورت گرفته است.
پژوهش حاضر نیز با مد نظر قرار دان اهمیت سرمایه فکری در دنیای کسب و کار امروز، به بررسی ارتباط میان سرمایه فکری با برخی نسبت های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.
نسبت های مالی به طور کلی در پنج دسته ی نسبت های نقدینگی،نسبت های سود آوری،نسبت های اهرمی یا سرمایه گذاری،نسبت های فعالیت و نسبت ها ی بازار موجود است.
که از بین نسبت ها ی فوق ما چهار نسبت از گروه نسبت های سودآوری و بازار را مورد بررسی قرار دادیم که عبارتند از:نرخ بازده دارایی ها(ROA)،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)،نسبت حاشیه سود خالص به فروش و نسبت قیمت به درآمد هر سهم(P/E).
پرسش اصلی پژوهش این است که آیا ارتباط معناداری میا ن سرمایه ی فکری و چهار نسبت مالی واحدهای انتفاعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟
و در صورت پاسخ مثبت،نوع و میزان این همبستگی چگونه است؟

تعداد صفحه : 169

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.