رشته حسابداری

دانلود پایا نامه ارشد: رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان : رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: حسابداری

عنوان :

رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما : دكتر زهرا لشگری

استاد مشاور : دكتر

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چكیده…………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول: كلیات پژوهش………………………………………………………………………………… 9

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 10

1-2- تشریح و بیان مساله……………………………………………………………………………….. 10

1-3- ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………….. 13

1-4- پرسش پژوهش ……………………………………………………………………………………. 13

1-5- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………….. 13

1-5-1-اهداف علمی پژوهش …………………………………………………………………………. 13

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش …………………………………………………………………….. 14

1-6- تبیین فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………….. 14

1-7- قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………… 14

1-7-1-قلمرو موضوعی پژوهش ……………………………………………………………………… 14

1-7-2-قلمرو زمانی پژوهش ………………………………………………………………………….. 14

1-7-3-قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………….. 14

1-8- متغیرهای پ‍ژوهش………………………………………………………………………………….. 15

1-9- ساختار کلی پژوهش ……………………………………………………………………………… 15

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش……………………………………………………… 8

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2- مفاهیم و تعاریف ریسك………………………………………………………………………… 9

2-3- عوامل ریسک ………………………………………………………………………………………. 10

2-4- دسته بندی ریسک………………………………………………………………………………….. 10

2-5-انواع ریسك…………………………………………………………………………………………… 10

2-5-1- ریسک غیر سیستماتیک……………………………………………………………………….. 10

2-5-2- ریسک سیستماتیک…………………………………………………………………………….. 10

2-5-2-1- ریسک بنیادین در برابر ریسک سیستماتیک………………………………………….. 10

2-5-2-2- ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک……………………………………….. 10

2-6- تخمین بتای تاریخی……………………………………………………………………………….. 10

2-6-1- صحت بتای تاریخی…………………………………………………………………………… 10

2-7- بتای اساسی………………………………………………………………………………………….. 10

2-8- ثبات ضریب بتا بعنوان شاخص ریسك سیستماتیك………………………………………… 10

2-9- ریسکهای ناشی از شرکت………………………………………………………………………… 10

2-9-1- ریسك تجاری…………………………………………………………………………………… 10

2-9-1-1- عوامل موثر در ریسك تجاری…………………………………………………………… 10

2-9-2- ریسک مالی……………………………………………………………………………………… 10

2-9-3- ریسک ورشکستگی……………………………………………………………………………. 10

2-9-4- ریسک کاهش قیمت سهام……………………………………………………………………. 10

2-10- ریسک اعتباری……………………………………………………………………………………. 10

2-11- اندازه‌گیری ریسک اعتباری…………………………………………………………………….. 10

2-12- رتبه‌بندی اعتباری…………………………………………………………………………………. 10

2-13- ارزیابی ریسک اعتباری………………………………………………………………………… 10

2-14- کنترل وپاسخ ریسک…………………………………………………………………………….. 10

2-15- راه های متفاوت ارزیابی ریسک اعتباری……………………………………………………. 10

2-16- برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری…………………………………………………. 10

2-17- فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری…………………………………………… 10

2-18- اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری…………………………………………………………. 10

2-19- اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری………………………………. 10

2-20- متدولوژی اجرایی………………………………………………………………………………… 10

2-20-1- اعتبارسنجی……………………………………………………………………………………. 10

2-20-2- مدیریت سبد وام……………………………………………………………………………… 10

2-21- زیر‌ساخت‌های لازم برای اجرای طرح در بانك……………………………………………. 10

2-22- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………. 10

2-22-1- پیشینه خارجی پژوهش……………………………………………………………………… 10

2-22-2- پیشینه داخلی پژوهش………………………………………………………………………. 10

2-23- نگاره ای از پژوهش ها انجام شده……………………………………………………………. 10

2-24- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. 10

فصل سوم: روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………… 51

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 52

3-2- تعریف پژوهش…………………………………………………………………………………….. 52

3-3- روش پژوهش………………………………………………………………………………………. 52

3-4- فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………… 52

3-5- جامعه و نمونه آماری پژوهش ………………………………………………………………….. 53

3-5-1- روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………….. 53

3-6- تعداد نمونه گیری…………………………………………………………………………………… 53

3-7- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق………………………………………………….. 53

3-8- قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………… 55

3-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………………….. 55

3-8-2- قلمرو زمانی انجام پژوهش …………………………………………………………………. 55

3-8-3- قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………… 55

3-9- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………. 55

3-10- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها………………………………………………….. 55

3-10-1- متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………. 57

3-10-2- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………… 56

3-10-3- متغیر كنترلی…………………………………………………………………………………… 56

3-11- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها…………………………………………… 57

3-11-1- رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………… 57

3-11-2- آزمون فروض کلاسیک……………………………………………………………………… 57

3-11-2-1- نبود خود همبستگی……………………………………………………………………… 57

3-11-2-2- واریانس ناهمسانی جملات باقیمانده و اصلاح آن……………………………….. 57

3-11-2-3- هم خطی اصلاح آن……………………………………………………………………… 57

3-11-3- روش های آزمون فرضیات……………………………………………………………………. 57

3-11-4- ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده……………………………………………. 57

3-11-5- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون…………………………………………………. 57

3-11-5-1- آزمون معنادار بودن در معادله رگرسیون…………………………………………….. 57

3-11-5-2- آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………. 57

3-11-6- روش استفاده از داده‌ها……………………………………………………………………… 57

3-11-6-1- آزمون ها……………………………………………………………………………………. 57

3-11-6-1-1- آزمون F لیمر…………………………………………………………………………. 57

3-11-6-1-2- آزمون هاسمن…………………………………………………………………………. 57

3-11-6-2- مزایای استفاده از داده های تلفیقی……………………………………………………. 57

3-12- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. 57

فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها………………………………………………………………………………. 63

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 64

4-2- آمارتوصیفی داده ها………………………………………………………………………………… 65

4-3- آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………. 66

4-4- همبستگی بین متغیرها……………………………………………………………………………… 66

4-5- نتایج آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………… 69

4-6- نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………. 69

4-6-1-آزمون وایت………………………………………………………………………………………. 69

4-6-2-آزمون براش گادفری……………………………………………………………………………. 69

4-6-3-نتایج آزمون رگرسیون…………………………………………………………………………… 69

4-7- نتایج آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………… 69

4-7-1-آزمون وایت………………………………………………………………………………………. 69

4-7-2-آزمون براش گادفری……………………………………………………………………………. 69

4-7-3-نتایج آزمون رگرسیون…………………………………………………………………………… 69

4-8- خلاصه نتایج تحقیق……………………………………………………………………………….. 69

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات…………………………………………………………. 74

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 75

5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………. 75

5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج  فرضیه اول…………………………………………………………… 76

5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج  فرضیه دوم………………………………………………………….. 76

5-3- بحث و نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………….. 77

5-4- نتایج جانبی حاصل از پژوهش …………………………………………………………………. 77

5-5- پیشنهادات پژوهش ……………………………………………………………………………….. 77

5-6- پیشنهادات برای پژوهش آینده…………………………………………………………………… 78

5-7- محدودیت ها و موانع پژوهش …………………………………………………………………. 78

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………. 80

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………… 83

چكیده انگلیسی

چكیده

امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی سازمان ها، نیاز به افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است لذا هدف از انجام این تحقیق بررسیرابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر(بلوغ، رشد و افول) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد 152 شرکت پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک در دوره زمانی 1392-1387بررسیشده است.جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی پولد (تلفیقی) در نرم افزارEviews استفاده شده است. یافته های پژوهش نشانمی دهد، که در حالت کلی بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی رابطه مثبت وجود دارد همچنین این رابطه در دوران چرخه عمر بلوغ، رشد و افول نیز به همین صورت است.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

سرفصل مطالب

 

 

بیان مسئله

ضرورت انجام پژوهش

پرسش پژوهش

اهداف پژوهش

تبیین فرضیه های پژوهش

قلمرو پژوهش

تعریف مفاهیم و متغیرها

ساختارکلی پژوهش

خلاصه فصل

 

 

1-1- مقدمه

مشکل نمایندگی ناشی از انگیزه مدیران جهت رسیدن به منافع شخصی است، یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت «کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرنداز طرفی دیگر امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی موثر بر سازمان ها نیاز به افزایش انعطاف پذیری سازمان ها در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است. در جهان رقابتی حاضر، انعطاف پذیری مالی از عوامل کلیدی بقای سازمان و ابزاری برای برتری بر رقبا می باشد.علاوه بر این انعطاف پذیری مالی معمولا یک موضوع ذهنی و غیر رسمی است. و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود.

انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی با اتفاقات آینده است انعطاف پذیری مالی به عنوان درجه ای از ظرفیت یک شرکت است که می تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیت های واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برساند(سوکبایون[1]،2007). از طرفی با توجه به اینكه در تئوری نگهداری پول نقد، مفهوم انعطاف پذیری در حضور تامین مالی شرکت ها ناشی از انگیزه احتیاطی برای ذخیره پول نقد، منعکس شده است وبا توجه به اینکه انعطاف پذیری مالی از نظر بیشتر استفاده كنندگان با اهمیت محسوب می شود، بنابراین پژوهش حاضر به در ادامه به بررسی تشریح بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، سوال، فرضیات تحقیق و…. می پردازد.

 

تعداد صفحه : 101

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.