مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه سنتز نانو ذرات سلولز کونژوگه با طلا و بررسی قابلیت جذب سم دیازینون توسط آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: علوم و صنایع غذایی

عنوان : سنتز نانو ذرات سلولز کونژوگه با طلا و بررسی قابلیت جذب سم دیازینون توسط آن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی

گرایش : علوم و صنایع غذایی

عنوان:

سنتز نانو ذرات سلولز کونژوگه با طلا و بررسی قابلیت جذب سم دیازینون توسط آن

استاد راهنما:

دکتر سید علی یاسینی اردکانی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- آفت کش ها……………………………………………………………………………………………………. 4

1-3- تاریخچه استفاده از سموم…………………………………………………………………………………… 5

1-4- اهمیت آفت کش ها………………………………………………………………………………………….. 6

1-5- تقسیم بندی آفت کش‌ها…………………………………………………………………………………….. 8

1-5-1- طبقه بندی آفت کش‌ها از از لحاظ نوع موجودات زنده تحت اثر………………………. 9

1-5-2- طبقه بندی بر اساس سمیت دهانی…………………………………………………………………. 10

1-5-3- تقسیم بندی آفت کش‌ها بر اساس ساختمان شیمیایی آنها…………………………………… 11

1-5-4- تقسیم بندی سموم بر اساس نحوه ورود به داخل بدن……………………………………….. 11

1-5-5- تقسیم بندی آفت کش‌ها بر اساس طرز تأثیر……………………………………………………. 12

1-5-6- رده بندی سموم بر اساس نوع مسمومیت………………………………………………………… 14

1-5-7- طبقه بندی سموم بر اساس نحوه حرکت در گیاه………………………………………………. 15

1-5-8- طبقه بندی سموم بر اساس میزان دوام و پایداری……………………………………………… 16

1-5-9- طبقه بندی بر اساس ساختمان شیمیایی……………………………………………………………. 17

1-6- آفت کش‌های ارگانوفسفره(آلی فسفره)……………………………………………………………….. 17

1-7- چگونگی ایجاد مسمومیت به وسیله سموم فسفره…………………………………………………… 20

1-8- راه‌های ورود ارگانوفسفره‌ها به بدن…………………………………………………………………….. 21

1-9- تقسیم بندی ارگانوفسفره‌ها………………………………………………………………………………… 21

1-10- مکانیزم مسمومیت و پدیده ی پیر شدن………………………………………………………………. 22

1-11- ترشح استیل کولین به وسیله پایانه‌های عصبی……………………………………………………… 23

1-12- عملکرد استیل کولین……………………………………………………………………………………… 24

1-13- آنزیم استیل کولین استراز……………………………………………………………………………….. 24

1-14- آنزیم پسودوکولین استراز سرم…………………………………………………………………………. 24

1-15- دیازینون………………………………………………………………………………………………………. 25

1-16- متابولسیم دیازینون در بدن………………………………………………………………………………. 26

1-17- مکانیزم عمل…………………………………………………………………………………………………. 27

1-18– مخاطرات مواجهه با دیازینون…………………………………………………………………………… 27

1-19- مقدمه‌ای بر فناوری نانو…………………………………………………………………………………… 29

1-20- تعاریفی از فناوری نانو……………………………………………………………………………………. 29

1-21- ویژگی‌های نانو……………………………………………………………………………………………… 30

1-22- دسته بندی نانو مواد……………………………………………………………………………………….. 31

1-23- ضرورت به کار گیری فناوری نانو در علوم کشاورزی وصنایع غذایی …………………….. 31

1-24- نانوسلولز……………………………………………………………………………………………………… 31

1-25- ابعاد سلولز…………………………………………………………………………………………………… 32

1-26- تجزیه سلولز…………………………………………………………………………………………………. 32

1-27- فرمهای سلولز و شناسایی آنها………………………………………………………………………….. 33

1-28- کاربرد سلولز………………………………………………………………………………………………… 35

1-29- اهمیت نانو سلولز…………………………………………………………………………………………… 37

1-30- ساختار و خواص نانو سلولز…………………………………………………………………………….. 39

1-31– تولید نانوذرات سلولزی………………………………………………………………………………….. 39

1-32- خواص نانوسلولز و سوسپانسیون آن………………………………………………………………….. 42

1-33- اصلاح سطحی(شیمیایی) نانوسلولز……………………………………………………………………. 43

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- مواد، تجهیزات و نرم افزار های مورد استفاده……………………………………………………….. 48

3-1-1- مواد شیمیایی مورد استفاده………………………………………………………………………….. 48

3-1-2- دستگاه­های مورد استفاده…………………………………………………………………………….. 48

3-1-3- نرم افزار………………………………………………………………………………………………….. 49

3-2- سنتز نانوسلولز و کونژوگاسیون آن با طلا……………………………………………………………… 49

عنوان                                                                                                          صفحه

3-3- مشخصه یابی نانو ذرات کونژوگه شده ……………………………………………………………….. 49

3-4- بررسی جذب دیازینون توسط نانوذرات کونژوگه شده با طلا در شرایط آزمایشگاهی…… 50

3-5– بررسی جذب دیازینون توسط نانوذرات کونژوگه شده با طلا در شرایط واقعی……………. 50

3-6- بررسی جذب دیازینون توسط نانوذرات کونژوگه با نرم افزار شبیه ساز……………………… 51

3-7- روش های آماری……………………………………………………………………………………………….. 51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1- نتایج مشخصه یابی نانوذرات کونژوگه شده با طلا…………………………………………………. 53

4-2- نتیجه جذب دیازینون توسط نانوذرات کونژوگه شده با طلا در شرایط آزمایشگاهی……… 57

4-3- نتایج شبیه سازی با نرم افزار………………………………………………………………………………. 64

فصل پنجم: بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی

5-1- بحث…………………………………………………………………………………………………………….. 68

5-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 70

5-3- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….. 72

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………… 73

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………. 74

 

فهرست جدول ها

جدول 3-1- مواد شیمیایی مورد استفاده………………………………………………………………………. 48

جدول 3-2- دستگاه­های مورد استفاده…………………………………………………………………………. 48

جدول 4-1 میزان جذب دیازینون توسط نانو ذرات کونژوگه شده در غلظت ها و زمان های مختلف.     61

جدول 4-2 میزان جذب دیازینون توسط نانو ذرات کونژوگه شده در غلظت ها و دما های مختلف.                62

جدول 4-3 میزان جذب دیازینون توسط نانو ذرات کونژوگه شده در غلظت ها و pH های مختلف.     63

جدول 4-4 مقدار سم دیازینون قبل و بعد از مواجهه با نانوذرات و درصد جذب هر لوله……… 64

 

فهرست شکل ها

شکل 1-4 انواع نانوسلولز………………………………………………………………………………………….. 38

شکل 4-1. تصویر نانوذرات کونژوگه شده که توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گرفته شده است. 54

شکل 4-2. تصویر نانوذرات کونژوگه شده، تهیه شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی. …….. 55

شکل 4-3 ساختار اولیه دیازینون…………………………………………………………………………………. 65

شکل 4-4 ساختار اولیه نانوسلولز……………………………………………………………………………….. 65

شکل 4-5- ساختار اولیه نانوذره سلولز کونژوگه شده با طلا……………………………………………. 66

شکل 4-6 جذب دیازینون نانوذره سلولز کونژوگه شده با طلادر انتهای شبیه سازی………………. 66

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 پیک های جذبی بدست آمده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه……………….. 56

نمودار 4-2 میزان جذب دیازینون توسط نانو ذرات کونژوگه شده با طلا در غلظت ها و زمان های مختلف.      58

نمودار 4-3 میزان جذب دیازینون توسط نانو ذرات کونژوگه شده در غلظت ها و دما های مختلف.

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

نمودار 4-4 میزان جذب دیازینون توسط نانو ذرات کونژوگه شده در غلظت ها و pH های مختلف.     60

 

چکیده

دیازینون یک حشره کش ارگانوفسفره بوده و به مقدار زیاد توسط کشاورزان استفاده می‌گردد. این سم می‌تواند به راحتی به موادغذایی نیز راه پیدا کند و اثرات سمی خود را روی انسان اعمال نماید. سم دیازینون همانند سایر سموم ارگانوفسفره موجب مهار شدن بعضی از آنزیم‌ها به ویژه استیل کولین استراز می‌گردد.به دلیل مخاطرات انسانی وزیست محیطی بالا، این آفت کش یکی از ریسک‌های شغلی بسیار مهم در بین کشاورزان در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. هدف از این مطالعه سنتز نانو سلولز کونژوگه شده با طلا و بررسی امکان جذب سطحی سم دیازینون توسط آن بود. بعد از سنتز نانو ذرات سلولز با روش هیدرولیز اسیدی و کونژوگاسیون آن با کمک کراس لینکر، غلظت‌های مختلف آن در معرض سم دیازینون قرار داده شد و در زمان‌ها و pH‌ های مختلف میزان جذب سم مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین توانایی نانوذرات کونژوگه برای حذف دیازینون در میوه‌ی خیارسبز که قبلاً با غلظت‌های مختلف دیازینون آلوده شده بود نیز مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق نشان داد که نانوسلولز کونژوگه با طلا جاذب خوبی برای سم دیازینون در مواد غذایی است. بررسی میزان جذب در میوه‌ی خیارسبز نشان داد که این نانوذره تا%75 می‌تواند دیازینون درون میوه‌را جذب کند.زمان‌های انکوباسیون بیش از یک ساعت بر روی فرایند جذب چندان تأثیرگذار نیست. نانوذرات سلولز کونژوگه در شرایط بازی بهترین کارآیی جذب دیازینون را دارند.

1-1- مقدمه

امروزه افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش مصرف مواد غذایی به ویژه محصولات کشاورزی، کشاورزان را بر آن داشته است که میزان محصولات خود را افزایش دهند. آفت کش‌ها مواد یا مخلوطی از مواد هستند که به منظور پیشگیری، نابودی، دفع و یا کاهش آفات به کار می روند. اما این نکته را می‌بایست مد نظر داشت که مواجهه با آفت کش‌ها یکی از ریسک‌های شغلی بسیار مهم در بین کشاورزان کشور‌های در حال توسعه می‌باشد. دیازینون یک حشره کش طیف وسیع بوده و علیه حشرات خانگی،آفات باغ، گیاهان زینتی،حیوانات دست آموز وحتی پشه مورد استفاده قرار می‌گیرد. دیازینون به سرعت قابلیت تجزیه پذیری دارد اما در شرایط محیطی با دمای پایین، رطوبت کم و نبود فعالیت‌های تجزیه‌ی میکروبی مناسب، قادر است بیش از 6 ماه در خاک به صورت فعال باقی بماند. به دلیل توزیع سریع این سم در صورت ورود به منابع آبی و همچنین تأثیر عمومی آن به موجودات غیر هدفی نظیر بی‌مهرگان، پستانداران، پرندگان و ماهیان (و به خصوص گونه‌های آبزی)، از دسته سمومی است که خطرات زیست محیطی فوق العاده زیادی را به دنبال دارد. این سم از طریق گوارش، پوست و نیز استنشاق جذب می‌شود و از راه روده به آسانی و در طی چند ساعت جذب و به سرعت و در زمان کوتاهی در کبد به دیازوکسون متابولیزه می‌شود. دیازینون توسط آنزیم‌های میکروزومی به متابولیت‌های خود مانند دیازوکسون،هیدروکسی دیازوکسون و هیدروکسی دیازینون اکسید می‌شود که همگی مهار کنندگی آنزیم کولین استراز می‌باشند. مهار این آنزیم بر روی اعصاب مرکزی و یا محیطی، اثر تخریبی داشته و حتی این سم بر روی آستانه‌ی تحریک الکتریکی تأثیر و در بعضی موارد صرع، تشنج و تحریک سیستم عصبی مرکزی را منجر می‌شود. علاوه بر آن دیازینون ممکن است سبب جهش درژن‌ها، تخریب کرموزوم، اثر منفی بر تمایز سلولی والقای مرگ سلولی،توقف تقسیم میتوزی در جنین و کاهش سنتزDNA شود. برای حذف سم دیازینون موارد متعددی پیشنهاد شده که از آن جمله می‌توان به نانوکاتالیست‌های اکسید تیتانیوم-اکسید سیلیسیوم، آلومینا و نانوذرات اکسید روی اشاره نمود. البته باید توجه داشت که این مواد که به عنوان جاذب معرفی گردیده اند، هیچ یک جاذب تخصصی نبوده و احتمالاً بتوانند به سایر مواد نیز جذب شود. همچنین این جاذب‌ها خود برای سلول‌های بدن انسان و حیوانات سمی بوده و عوارض گوارشی و عصبی ایجاد می‌کنند. ما فکر می کنیم که ضرورت ارائه یک جاذب تخصصی که علاوه بر قدرت جذب، حداقل سمیت را برای انسان و حیوان داشته باشند احساس می‌گردد تا بتوان در آینده از آن داخل یا روی مواد غذایی که آلوده به سم دیازینون هستند، استفاده نمود. بر اساس مطالعات تئوریک به عمل آمده حدس ما این است که نانو ذرات سلولز کونژوگه شده با طلا بتواند جاذب مناسبی برای دیازینون باشد. این فرضیه نخست در نرم افزار شبیه ساز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و سپس تحت شرایط مختلف دمایی،pH و زمان، میزان جذب مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد. هم چنین نهایتاً میزان جذب در شرایط واقعی یعنی در حضور مواد غذایی (نظیر گندم و خیار) که حاوی دیازینون نیز باشند، مورد بررسی قرار می گیرند

تعداد صفحه : 95

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.