مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه رشته کشاورزی :اثرات تاریخ كاشت و محلول پاشی پتاسیم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش زراعت

با عنوان : اثرات تاریخ كاشت و محلول پاشی پتاسیم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته زراعت(M.Sc )

موضوع :

اثرات تاریخ كاشت و محلول پاشی پتاسیم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای در منطقه سمنان

 استاد راهنما :

دکتر حسین عباسپور

استاد مشاور :

دکترجعفر مسعود سینکی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سورگوم بدلیل مقاومت نسبتا” خوب در برابر شرایط نا مساعد محیطی مانند خشکی و حاصلخیزی پایین خاک می تواند در سطح گسترده ای از زمین های کشاورزی کشت گردد.به منظور بررسی تاثیر3 تاریخ کاشت و محلولپاشی کود پتاس بر روی خصوصیات کمی و کیفی دو رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی در منطقه سمنان اجرا شد. این آزمایش درسال 1389 و به صورت کرتهای دو بار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. عامل اصلی شامل دو رقم سورگوم پگاه و اسپیدفید، عامل فرعی شامل 3سطح محلولپاشی کود پتاس (k1=بدون مصرف پتاس، k2=10کیلو گرم پتاس خالص در هکتار، k3=15کیلوگرم پتاس خالص در هکتار) و عامل فرعی فرعی شامل3 تاریخ کاشت (15/4/89،25/4/89 و5/5/89)بود. صفات مورد بررسی شامل وزن تر و خشك كل، وزن تر و خشك ساقه، وزن تر وخشك برگ، وزن تر وخشک گل آذین، فلاونوئید، درصد پروتئین، کلروفیل a,b، کلروفیل کل و کاروتنوئید بود. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت و رقم بر روی صفات کمی و کیفی مورد مطالعه تاثیر معنی داری نداشت. در بررسی اثر کود بر روی صفات کیفی مشاهده شد که کود تاثیر معنی داری بر روی این صفات نداشت ولی بر روی وزن تر و خشک برگ اثر معنی داری نشان داد، بطوریکه بیشترین میزان وزن تر و وزن خشک برگ با مصرف 15کیلو گرم پتاس در هکتار بدست آمد. در بررسی اثرات متقابل و دوگا نه رقم و کود بر روی صفات کمی کمترین میزان وزن تر کل، وزن تر گل آذین و وزن خشک گل آذین در تیمار شاهد و رقم پگاه و بیشترین میزان وزن تر کل در تیمار پگاه با مصرف 15کیلوگرم پتاس در هکتار،وزن تر و وزن خشک گل آذین در تیمار پگاه با مصرف 10کیلوگرم پتاس در هکتار مشاهده شد.اثر متقابل رقم و کود فقط در مورد صفت کیفی فلاونوئید در سطح 5% معنی دار شد بطوریکه بیشترین میزان فلاونوئید در تیمار رقم پگاه با مصرف 15کیلوگرم در هکتار و کمترین آن در تیمار رقم اسپید فید با مصرف 15کیلو گرم در هکتار بدست آمد. در بررسی اثرات متقا بل رقم و تاریخ کاشت، همچنین کود و تاریخ کاشت بر روی صفات کمی و کیفی اثر معنی داری مشاهده نشد. اثرات سه گانه رقم، تاریخ کاشت و کود بر روی صفات کیفی اثر معنی داری نشان نداد ولی بر روی وزن تر کل در سطح احتمال 5% و بر روی وزن خشک کل، وزن خشک برگ، وزن تر برگ، وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه، وزن تر و خشک گل آذین در سطح احتمال 1% معنی دار بود. به این ترتیب بنظر میرسد تیمارهای مورد بررسی به تنهایی کارایی مناسبی نداشته و برای بدست آوردن عملکرد مناسب باید تلفیقی از تیمارها را بکار برد . همچنین رقم پگاه با تاریخ کاشت 25تیرماه و مصرف 15کیلوگرم کود پتاس خالص در هکتار بهترین نتیجه را در تمامی صفات اندازه گیری شده داشت . در نتیجه پیشنهاد می شود برای کشت سورگوم علوفه ای در مناطق مشابه محل اجرای آزمایش از رقم پگاه در محدوده تاریخ کاشت 25تیرماه با مصرف 15کیلوگرم پتاس خالص در هکتار به صورت محلولپاشی استفاده شود.

کلمات کلیدی : سورگوم- پتاس- کاروتنوئید- پروتئین- فلاونوئید- تاریخ کاشت- محلولپاشی

مقدمه

با توجه به فقر و گرسنگی همراه با ازدیاد روز افزون جمعیت و محدودیت اراضی قابل کشت، ادامه روند کاهش منابع انرژی، تخریب و بهم خوردن تعادل اکولوژیکی، اگر چاره ای برای افزایش تولیدات کشاورزی نشود بروز قحطی دور از واقعیت نیست. رشد جمعیت هسته اصلی مسئله تغذیه در جهان را تشکیل می دهد، در راه رسیدن به افزایش تولید محصولات کشاورزی باید تولید محصول در واحد سطح افزایش یافته، و از زمان (طول فصل رشد)بهتر استفاده شود و حتی الامکان از گیاهان پر سود تر با دوره رویشی کوتاه استفاده نمود (ملکوتی و همکاران ،1384). گیاه موجودی بسیار ظریف و حساس است که در انتخاب مواد مورد نیاز خود با پیچیدگی و حساسیت شگفت انگیزی عمل می کند و از بستر رشد خود اثرات قابل توجهی می پذیرد هر گیاهی نیز در مراحل مختلف رشد و نمو خود نیاز خاصی را دارد. شدت نیاز و حساسیت گیاهان مختلف نسبت به عناصر مختلف غذایی اعم از نیازهای پر مصرف، میان مصرف و ریز مغذی با یکدیگر تفاوت اساسی دارند (سیادت،1386). بدلیل انکه نیاز غذایی گیاهان مختلف در موقعیتهای مختلف رشد ،گوناگون بوده و مدیریت مزرعه نیز با وظیفه بسیار پیچیده و مشکل رو برو است .رعایت حدود بحرانی نکات مربوط به دستیابی به حد اکثر محصول، کیفیت مطلوب محصول، حفظ محیط زیست، افزایش مقاومت گیاه، کاهش واردات کودهای شیمیایی غیر ضروری و ….لزوم مصرف بهینه کود را مطرح می سازند ( بلند نظر و همکاران ،1379). مصرف بهینه کود یکی از مهمترین عوامل در افزایش عملکرد ، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و ارتقای سطح سلامت جامعه می باشد با توجه به اینکه بارندگی در ایران یک سوم بارندگی در جهان یعنی 250میلی متر می باشد سورگوم گیاهی بسیار مناسب برای کشت و تامین علوفه مورد نیاز کشور است. این گیاه با بر خورداری از صفاتی مانند روزنه های کوچک قابلیت خود پیچی برگها، کنترل روزنه ها و….سازگاری بالایی به طیف وسیعی از شرایط اکولوژیکی در مقایسه با سایر گیاهان زراعی دارد ( رمضانپور ،ملکوتی،1383). با وجود خشک بودن قسمتهای وسیعی از ایران و سازگار بودن این گیاه به شرایط خشکی تحقیقات نسبتا اندکی در خصوص جنبه های به زراعی آن در کشور انجام گرفته است و با توجه به نیاز روز افزون جامعه جهت تامین پروتئین مورد نیاز دام و طیور در این زمینه خلا تحقیقاتی احساس می شود .

1-1- مبدا و تاریخچه :

کشت سورگوم از زمان های خیلی دور در افریقا و هندوستان متداول بوده و از مناطق خیلی گرم به مناطق معتدل برده شده است، بطور مسلم سرزمین اصلی آن هند و آفریقای جنوبی است و سابقه کشت آن در آسیا نیز بیش از افریقا است، قدمت این گیاه را به 700 سال قبل از میلاد مسیح نسبت می دهند(مظاهری لقب،1387). از اواخر قرن 15کشت این گیاه در اروپا بسرعت رونق پیدا کرده و در کشور هایی مانند استرالیا، اسپانیا و فرانسه کشت آن شروع گردید. کشت سورگوم از سال 1874تا1876در برخی از کشورهای اروپایی بخصوص فرانسه رواج پیدا کرد و از آن تاریخ این گیاه در مناطق مختلف پاره ای از کشورهای اروپایی کشت گردید(شریفی جهان تیغ،1387). المدرس و همکاران (2007 ) اعلام کردند بدلیل آینکه سورگوم خودش را با آب و هوای خشک و نیمه خشک وفق می دهد، به آن لقب شتر گیاهان داده اند. نور محمدی و همکاران (1384) سطح زیر کشت انرا بیش از 47میلیون هکتار و تولید انرا بیش از 4.5درصد تولید غله دنیا گزارش کرده اند. موفقیتهای زیاد در اصلاح و به نژادی سورگوم در 50سال گذشته باعث شده کشت و کار این گیاه زراعی در مناطق معتدله نیز توسعه یابد (شریفی جهان تیغ،1387). امروزه هیبرید حاصل از بین سورگوم و سودان گراس (سورگوم بعنوان گیاه مادر و سودان گراس بعنوان گیاه پدر)در دنیای غرب بخصوص امریکا جانشین ارقام سودان گراس یا ارقام سورگوم شده است. بیشترین تنوع جنس sorghum متعلق به شمال شرقی افریقا در منطقه اتیوپی و سودان می باشد. جنس سورگوم از افریقا به استرالیا و قسمتهای دیگر منتقل شده و جدایی جغرافیایی ایجاد پلی پلو ئیدی و عوامل دیگر باعث شد گو نه های جدیدی از آن بوجود آیند.

تعداد صفحه :76

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.