مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثرات محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش زراعت

با عنوان : بررسی اثرات محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه زراعت

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد «M.Sc.»

عنوان:

بررسی اثرات محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت بر روی ارقام ذرت علوفه ای در آب و هوای دامغان

استاد راهنما:

دكتر حسین عباسپور

استادان مشاور:

دكتر جعفر مسعود سینكی

دكتر فرشید قادری فر

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

به منظور بررسی اثرات محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت بر روی ارقام ذرت علوفه­ای در دامغان تحقیقی در سال زراعی 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان اجرا گردید. آزمایش به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمار ها شامل تاریخ کاشت (15 تیر ماه، 5 مرداد ماه و 25 مرداد ماه) به عنوان عامل اصلی که تاریخ 25 مرداد ماه به علت سرما زود رس در منطقه دامغان به گل نرفته و اندازه گیری در این تاریخ صورت نگرفته است، هیبرید های ذرت علوفه­ای (Ks 704 و N 504) به عنوان عامل فرعی و محلول­پاشی اسید سالیسیلیک (با غلظت 0 و 1 میلی مولار) به عنوان عامل فرعی در فرعی بود. نتایج نشان داد که بیشترین وزن تر تک بوته مربوط به رقم 704 در تاریخ کاشت 5 مرداد ماه بدست آمد، همچنین میزان عملکرد علوفه تر در هکتار با تاریخ کاشت 5 مرداد ماه به نسبت 19/60 درصد بیشتر از تاریخ کاشت 15 تیر ماه بدست آمد. بیشترین نسبت وزن تر ساقه به کل تحت محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک با غلظت 1 میلی­مولار حاصل گردید. بیشترین نسبت وزن تر بلال به کل تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و اسید­سالیسیلیک با غلظت 1 میلی­مولار در تاریخ کاشت 5 مرداد ماه و کمترین آن در تاریخ کاشت 15 تیر ماه و تیمار بدون محلول­پاشی حاصل شد. ارتفاع بوته تحت اثرات متقابل سه عاملی تاریخ کاشت و هیبرید و محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک با محلول­پاشی 1 میلی­مولار غلظت اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت 5 مرداد ماه در رقم 504 به نسبت 76/64 درصد بیشتر از تاریخ کاشت 15 تیر ماه و بدون محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک در رقم 504 بود. بیشترین تعداد بلال در هر بوته هیبرید 504 برابر با (05/2 عدد) حاصل گردید. کمترین فاصله بلال تا سطح زمین نیز در تیمار بدون محلول­پاشی و تاریخ کاشت 15 تیر ماه و رقم 504 بدست آمد. همچنین میزان شاخص سطح برگ با تیمار بدون محلول­پاشی و تاریخ کاشت 5 مرداد به نسبت 23/59 درصد بیشتر از محلول­پاشی 1 میلی­مولار و تاریخ کاشت 15 تیر ماه بود. بیشترین وزن خشک تک بوته توسط محلول­پاشی 1 میلی­مولار اسید­سالیسیلیک و بیشترین میزان درصد خاکستر (ASH) در تاریخ کاشت 15 تیر ماه بدست آمد. همچنین میزان عملکرد علوفه خشک در هکتار تحت اثرات متقابل سه عاملی تاریخ کاشت 5 مرداد ماه و هیبرید 504 با تیمار بدون محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک به نسبت 47/45 درصد بیشتر از تاریخ کاشت 15 تیر ماه حاصل شد. میزان ماده خشک تولیدی (DMD) با تاریخ کاشت 5 مرداد ماه و محلول­پاشی 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک در رقم 704 برابر با 71/73 درصد بود، همچنین میزان قند با کربوهیدرات در اندام هوایی (WSC) در محلول­پاشی 1 میلی­مولار اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت 15 تیر ماه در رقم 704 به نسبت 16/81 درصد بیشتر از تیمار بدون محلول­پاشی در تاریخ کاشت 15 تیر ماه و رقم 504 بدست آمد. در حالی که میزان پروتئین در اندام هوایی (CP) و فیبر (ADF) با تیمار بدون محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک به ترتیب برابر با 68/15 و 33/17 درصد حاصل شد. به طور کلی بهترین تاریخ کاشت برای افزایش عملکرد تر و خشک ذرت علوفه­ای تاریخ کاشت 5 مرداد ماه مشخص شد و همچنین محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک باعث بهبود علوفه­ای می­ شود که در نتیجه باعث بازدهی بیشتر علوفه سبز برای دام می شود.

کلمات کلیدی: ذرت علوفه­ای، محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک ،تاریخ کاشت، صفات زراعی.

مقدمه:

ذرت یک گیاه 4 کربنه، بومی آمریکای مرکزی با تولید بسیار بالااست، که پایین بودن اسید آمینه لیزین آن از طریق وارد کرون پروتئین دانه های بقولات در جیره غذایی دام جبران شده است (کوچکی و خواجه حسینی، 1387). ذرت پس از گندم و برنج مهمترین محصول زراعی است و توجه خاصی به این گیاه است. زیرا كه موارد استفاده زیادی برای انسان، دام صنعت، داروسازی، صنایع غذایی و … دارد (نورمحمدی و همكاران، 1389). توجه به نیاز روز افزون كشور به تامین مواد غذایی و تولید فراورده های دامی و سهم ذرت در جیره غذایی طیور بررسی عوامل مهم افزایش تولید این محصول استراتژیک اهمیت زیادی پیدا كرده است (مقنی نصری، 1381). ذرت نیرومندترین گیاه زراعی در جذب و ذخیره سازی انرژی موجود در زمین است به همین جهت به این گیاه لقب سلطان غلات را داده اند، این گیاه قادر است نسبت به آب مصرفی خود بالاترین عملكرد را در واحد سطح تولید نماید (نورمحمدی و همكاران، 1389).

         ذرت در رده بندی گیاهی، این گیاه از شاخه گیاهان گلدار یا پیدازادان از رده نهان دانگان از زیر رده تك لپه ای ها از راسته تك لپه ای های بی جام (یعنی با پوشش گل ها فاقد گلبرگ اند و از فلس هایی احاطه شده اند) و از تیره گندمیان و از زیر تیره پانیكویئده و طایفه Maydcae است(میر هادی، 1380).

         نسبت تولید علوفه به كل محصولات زراعی در كشور 12/20 درصد است كه از سال 1374 تا 1380 سیر صعودی داشته است (جلیلی، 1382).

راندمان تولید در هكتار ذرت دانه ای كشور در سال زراعی 1384-1383 در اراضی آبی 7227 كیلوگرم و در اراضی دیم 2788 كیلوگرم بوده است و كل تولید ذرت دانه ای در كشور حدود 2 میلیون تن برآورد شده است (آمارنامه كشاورزی، 1382).

براساس آمارنامه فائو )2003) سطح كل زیر كشت ذرت در جهان 142685000 هكتار میزان تولید كل ذرت در جهان 043/648 میلیون تن بوده است (آمارنامه كشاورزی 1382). سطح زیر كشت ذرت دانه­ای كشور در سال زراعی 1384-1383 حدود 276 هزار هكتار برآورد شده كه 88/99 درصد آن اراضی آبی و بقیه دیم بوده است. استان کرمانشاه در سال زراعی 89 از لحاظ عملکرد ذرت در واحد سطح رتبه نخست و از لحاظ سطح زیر کشت پس از استان فارس و خوزستان مقام سوم را دارا بود. حدود 36 هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت ذرت رفته که از این سطح 26 هزار هکتار کشت اول و مابقی کشت دوم است و پیش بینی می شود با آغاز برداشت از نیمه دوم شهریور امسال با عملکرد 2/9 تن در هکتار بیش از 320 هزار تن ذرت در این استان تولید شود (بی نام، 1389). علوفه خشك از لحاظ وزنی حدود 25 درصد علوفه تر را شامل می شود در آمریكای شمالی، معیار انرژی متمركز در خوراك های دامی(علوفه خشك) كه در بیشتر موارد استفاده می شود. شامل كل مواد قابل هضم (TDM)، مواد خشك قابل هضم و انرژی قابل هضم است (كریمی، 1386).

ذرت علوفه­ای به عنوان گیاهی با توانایی بالا و سازگاری در اكثر مناطق كشور می تواند نقش مهمی در تامین علوفه مورد نیاز دام ها بویژه در فصل زمستان ایفا نماید (چوگان، 1375). تقریباً كلیه قسمت های ذرت اعم از ساقه و برگ، دانه و حتی كاكل و چوب بلال مصرف می شود در بیش از 500 نوع فراوده گوناگون از آن بدست می آید، مواد مصرف ذرت در تغذیه انسان، تغذیه دام و طیور و مصارف صنعتی است (آمار نامه كشاورزی، 1382).

تعیین تاریخ کاشت یکی از اولویت­های تحقیقاتی در کشت هر محصول می­باشد این عوامل اهمیت ویژه­ای در موفقیت کاشت ذرت دارد و عملکرد کمی و کیفی علوفه را تحت تأثیر قرار می­دهد. زمان کاشت بر سرعت رویشی، شاخص سطح برگ، وزن برگ و ساقه و عملکرد نهایی علوفه تأثیر می­ گذارد (محمدی ،آقاعلیخانی، 1386).

تعداد صفحه :136

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.