رشته مدیریت

دانلود پایان نامه بررسی اهداف استراتژیک بانک توسعه تعاون

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با عنوان : بررسی اهداف استراتژیك  بانک توسعه تعاون

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

عنوان :

بررسی اهداف استراتژیك  بانک توسعه تعاون

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بیان مسأله:

مسئولان و دست اندرکاران آموزش در سازمان های مختلف مثل همه افراد دیگر سازمان در بخش ها و واحدهای مختلف مشتاق اند برنامه ها، فرایندها، اقدامات و فعالیت های آموزشی آنها مورد پذیرش قرار گیرد و به آنها اعتماد شود. این پذیرش و اعتماد از طریق اثبات مؤثر بودن تلاش ها، اقدامات و فعالیت های سازمانی حاصل می شود که در نظام های آموزشی این امر به وسیله سنجش و ارزیابی برنامه ها و دوره های آموزشی محقق می شود. ارزشیابی آموزشی جزء جدایی ناپذیر فرایند آموزش کارکنان در راستای تعیین اثربخشی برنامه های اجرا شده در ایجاد دانش، نگرش و مهارت های کارکنان می باشد.

بانک توسعه تعاون در راستای تحقق اهداف استراتژیک خود مبنی بر سرآمدی در توسعه منابع انسانی، همه ساله سرمایه گذاری كلانی در زمینه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عمل می آورد. به طوری كه بنا به آمارهای ارائه شده از سوی اداره آموزش بیش از یک میلیارد تومان در این زمینه سرمایه گذاری شده است. این مسأله و در كنار آن وقت و انرژی كه پرسنل صرف آموزش می كنند، ضرورت توجه به امر آموزش را بیش از پیش نمایان می سازد. گرچه عوامل مختلفی در این میان دخیل هستند اما با توجه به دخالت مستقیم عامل انسانی یعنی برنامه ریزان، مجریان، مدرسان و فراگیران در كلیه فرایندهای كاری سازمان، توجه به اثربخشی برنامه های آموزشی حائز اهمیت فراوان می باشد. حال با توجه به مطالب فوق برای ارزیابی برنامه های آموزشی در سازمان این سؤال مطرح است که آیا برنامه های آموزشی سازمان موجب رضایت فراگیران شده است؟ واکنش فراگیران نسبت به برنامه های آموزشی چگونه است؟این تحقیق به دنبال شفاف سازی سؤالات فوق است به عبارت بهتر در این تحقیق به طور صریح میزان رضایت فراگیران و مدرسان از آموزش مجازی مورد سنجش قرار خواهد گرفت و مسئله محوری تحقیق هم همین موضوع می باشد.

1-2- هدفهای تحقیق:

این تحقیق درصدد است تا با تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی فعالیت های آموزش سازمان اقدام به تعیین ابعاد مختلف اثربخشی این سری از آموزش ها نموده و با ارائه نقاط قوت و ضعف آن، جایگاه آموزش را در سازمان احیاء نماید و به برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی بانک مساعدت نماید. به طور شفاف و دقیق هدف کلی این پژوهش مشخص نمودن میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون درسطح واکنش است. بنابراین با این هدف کلی سعی خواهد شد اهداف جزئی زیر جامه عمل بپوشد.

هدف کلی

مشخص نمودن میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون در سطح واکنش

اهداف جزئی

  • مشخص نمودن میزان رضایت فراگیران از آموزش الکترونیکی
  • مشخص نمودن میزان رضایت مدرسان از آموزش الکترونیکی

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن :

از این رو توجه به بهسازی منابع انسانی و ابزارهای نوین آموزشی برای توسعه سازمانها در ابعاد مختلف مالی و اقتصادی، فرهنگ سازمانی، فنی و تکنولوژیکی امری ضروری و حیاتی است. چرا که اگر منشور توسعه سازمانها را به صورت یک هرم چهار وجهی درنظر بگیریم، توسعه آموزش بعنوان قاعده و پایه توسعه سایر جوانب توسعه سازمانی محسوب می شود. همانطور که در شکل نیز، مشهود است : قاعده هرم، توسعه آموزش است که رکن اساسی توسعه نامیده می شود. همانطور که انتظار می رود هر یک از ابعاد توسعه با یکدیگر دارای ارتباط تعاملی چند جامعه هستند و توسعه کلی در مرکز هرم قرار دارد و هر یک از ابعاد توسعه سازمانی وابستگی بنیادی به توسعه آموزشی دارند.

توسعه مالی و اقتصادی
توسعه فنی وتکنولوژیکی
توسعه فرهنگی سازمان

 توسعه آموزشی

 بر همین اساس در بانک توسعه تعاون توجه به اثربخشی آموزش با توجه به دلایلی چون نوپا بودن بانک و نظام آموزشی مستقر در آن، فقدان داده ها و اطلاعات غنی برای تصمیم سازی های آموزشی، نظام مند نمودن آموزش کارکنان بانک، هدایت روند سرمایه گذاری های آموزشی از اهمیت حیاتی برخوردار است. در این مطالعه سعی خواهیم داشت میزان رضایت و به عبارتی واکنش فراگیران را به عنوان عامل مهم در نظام آموزشی بانک مورد سنجش قرار گیرد. چرا که تا عامل انسانی یا فراگیران نخواهند یاد بگیرند و نگاه مثبت به آموزش نداشته باشند سایر عوامل تأثیرگذاری کمتری خواهد داشت.از این رو به نظر می رسد كه ارزیابی برنامه های آموزشی از چند بعد زیر دارای اهمیت باشد:

  • با ارزیابی برنامه های آموزشی، نقاط قوت و ضعف اجرای این سری از برنامه ها مشخص شده و در نتیجه بستر لازم جهت بهبود كیفیت برنامه های آموزشی فراهم می آید.
  • تداوم یا عدم تداوم یک برنامه آموزشی در سازمان وابسته به ارزیابی این سری از برنامه هاست
  • ارزیابی برنامه های آموزشی باعث می شود كه برخی قضاوت های ذهنی در مورد آموزش به صورت عینی مطرح شود.
  • ارزیابی برنامه های آموزشی باعث تثبیت جایگاه آموزش در سازمان می شود . بعنوان مثال زمانی كه سازمان بخواهد سیاست کوچک سازی را انجام دهد، فشار اندكی بر روی اداره آموزش از نظر بودجه،تعدیل نیرو و…. وارد می شود.
  • در این تحقیق با سنجش سطح اول میزان رضایت فراگیران و مدرسان به آموزشهای ارائه شده مورد سنجش قرار خواهد گرفت که این سنجش، اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری آموزش بانک را در حد اهداف خود فراهم خواهد ساخت.

1-4- سؤالات و فرضیه های تحقیق:

       1-4-1 سؤالات تحقیق:

این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سوال اصلی زیر می باشد:

  • تا چه اندازه فراگیران از آموزش الکترونیکی رضایت دارند؟
  • تا چه اندازه مدرسان از آموزش الکترونیکی رضایت دارند؟

     1-4-2- فرضیه های تحقیق

با توجه به این نکته که تحقیق ، توصیف وضع موجود است فرضیه ای ارائه نگردیده است .

1-5- مدل تحقیق:

این تحقیق به دنبال ارزیابی برنامه های آموزشی بانک توسعه تعاون می باشد. برای سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی روش ها و مدل های مختلفی وجود دارد. هر كدام از روش ها و مدل های فوق از ابعاد مختلفی اقدام به ارزیابی برنامه های آموزشی می نمایند. برای ارزشیابی آموزش سازمانی استفاده از مدل كرك پاتریک به اعتقاد برخی از صاحبنظران بهترین و پرکاربردترین روش می باشد(ساعتچی،1369). بنابراین مدل كرك پاتریک به عنوان چارچوب نظری تحقیق حاضر انتخاب شده است. مدل دارای چهار سطح است. در سطح اول این مدل، ارزیابی میزان رضایت فراگیران از برنامه های آموزشی مدنظر می باشد و در سطح دوم (یادگیری)، بایستی تأثیر آموزش در دانش، مهارت و نگرش افراد مورد ارزیابی قرار می گیرد و در سطح سوم تأثیر برنامه های آموزشی در تغییرات رفتاری فراگیران مورد بررسی قرار می گیرد و یا به عبارتی میزان انتقال آموخته های افراد به محیط عملی كار مورد بررسی قرار می گیرد.در سطح چهارم مدل نتایج یعنی اثرات آموزش در کل سازمان مورد بررسی قرار می گیرد.اخیراً متخصصان سطح پنجمی را به مدل فوق افزودند که نرخ بازگشت سرمایه را مورد سنجش قرار می دهند(عیدی و همکاران،1387).

تعداد صفحه :170

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.