مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اپیدمیولوژی بیماری مومیایی درختان میوه هسته دار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش بیماری شناسی گیاهی

با عنوان : بررسی اپیدمیولوژی بیماری مومیایی درختان میوه هسته دار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه برای دریافت کازشناسی ارشد در رشته تخصصی بیماری شناسی گیاهی

عنوان:

بررسی اپیدمیولوژی بیماری مومیایی درختان میوه هسته دار در استان گلستان

نگارش:

مهدیس قنادان

استاد راهنما:

دکتر محمد علی آقاجانی

استاد مشاور:

دکتر مهدی نعیمی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان      صفحه

چکیده 1

فصل اول: مقدمه

پراکنش جغرافیایی.. 4

اهمیت بیماری.. 6

علائم بیماری.. 8

عامل بیماری.. 21

زیست شناسی بیمارگر – تولیدمثل جنسی.. 24

زیست شناسی بیمارگر – تولیدمثل غیرجنسی.. 24

زیست شناسی بیمارگر – گونه ها 25

زادمایه. 27

چرخه بیماری.. 31

اپیدمی شناسی.. 35

مدیریت بیماری – مقدمه. 41

مدیریت بیماری – اقدامات بهداستی.. 41

مدیریت بیماری – قارچ کش… 42

مدیریت بیماری – کنترل پس از برداشت… 44

مدیریت بیماری – آنالیز بیماری و سیستم های حمایت از تصمیم گیری.. 45

سوابق موضوع تحقیق.. 45

اهداف تحقیق.. 51

فصل دوم: مواد و روش‏ها

موقعیت جغرافیایی.. 52

روش یادداشت برداریآماده سازی داده ها جهت تحلیل.. 54

تجزیه و تحلیل داداه ها 57

فصل سوم: نتایج

وضعیت کلی بیماری های درختان هسته دار. 61

احتمال وقوع بیماری.. 75

فصل چهارم: بحث

بحث… 79

فهرست منابع. 84

چکیده انگلیسی.. 89

فهرست جداول

عنوان………………………………………….. صفحه

جدول 1-2 موقعیت جغرافیایی مناطق مورد بررسی.. 52

جدول 2-2. تقویم فنولوژی درختان هسته دار استان گلستان. 58

جدول 3-2. فهرست متغیرهای آب و هوایی مورد استفاده در مدل‌سازی اپیدمی بیماری مومیایی درختان هسته دار 58

جدول 4-2 فهرست متغیرهای زراعی مورد استفاده در مدل‌سازی اپیدمی بیماری مومیایی درختان هسته دار 59

جدول 5-2 فهرست متغیرهای وابسته (Y) مورد استفاده در مدل‌سازی اپیدمی بیماری مومیایی درختان هسته دار 60

جدول 1-3 در صد آلودگی باغات استان گلستان به بیماری های مختلف به تفکیک هر منطقه 63

جدول2-3. نتیجه گیری از سه روش مختلف درباره‌ مناسب بودن متغیرها جهت مدل سازی و دو متغیر وابسته (Y) 63

جدول3-3 وضعیت معنی‌داری متغیرهای مختلف در دوره‌ی زمانی 1 (کل زمستان)اپیدمی بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس تحلیل تشخیصی (Epi) و(Mon) و رگرسیون لجستیک (Epi 64

جدول4-3 وضعیت معنی‌داری متغیرهای مختلف در دوره‌ی زمانی 2 (بهمن ماه)اپیدمی پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس تحلیل تشخیصی (Epi) و(Mon) و رگرسیون لجستیک (Epi بیماری) 65

جدول5-3 وضعیت معنی‌داری متغیرهای مختلف در دوره‌ی زمانی 3 (اسفند ماه)اپیدمی بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس تحلیل تشخیصی (Epi) و(Mon) و رگرسیون لجستیک (Epi) 66

جدول6-3 وضعیت معنی‌داری متغیرهای مختلف در دوره‌ی زمانی 4 (نیمه اول اسفند)اپیدمی بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس تحلیل تشخیصی (Epi) و(Mon) و رگرسیون لجستیک (Epi) 68

جدول7-3 وضعیت معنی‌داری متغیرهای مختلف در دوره‌ی زمانی 5 (نیمه دوم اسفند)اپیدمی بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس تحلیل تشخیصی (Epi) و(Mon) و رگرسیون لجستیک (Epi) 69

جدول8-3 وضعیت معنی‌داری متغیرهای مختلف در دوره‌ی زمانی 6 (نیمه اول فروردین)اپیدمی بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس تحلیل تشخیصی (Epi) و(Mon) و رگرسیون لجستیک (Epi) 70

جدول9-3وضعیت معنی‌داری متغیرهای مختلف در دوره‌ی زمانی 7 (فروردین ماه)اپیدمی بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس تحلیل تشخیصی (Epi) و(Mon) و رگرسیون لجستیک (Epi) 71

چدول10-3 نتایج مدل‌سازی اپیدمی‌های بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس متغیرهای زراعی با بهره گرفتن از روش آماری رگرسیون ساده 73

چدول11-3- نتایج مدل‌سازی اپیدمی‌های بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس متغیرهای زراعی با بهره گرفتن از روش آماری آنالیز تشخیصی.. 73

جدول12-3 نتایج مدل‌سازی اپیدمی‌های بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس متغیرهای زراعی با بهره گرفتن از روش آماری رگرسیون لجستیک… 74

جدول13-3- معادله‌ به‌ترین مدل‌های پیش بینی احتمال وقوع اپیدمی‌های بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس متغیرهای زراعی با بهره گرفتن از روش آماری رگرسیون لجستیک و آنالیز تشخیصی..

فهرست شکل ها

عنوان……………………………………….. صفحه

شكل 1-1. پراکنش Monilina fructigena با میزبان سیب و آلودر سال 2000. 5

شکل 2-1. پراکنش Monilina laxa با میزبان سیب و آلو در سال 1991. 5

شكل3-1 پراکنش Monilina fructicola با میزبانی آلو در سال 1999. 6

شكل 4-1 – رشد میسلیوم Monilina fructicolaدر محیط کشت همراه با قارچکش،حساس (S) و مقاوم (R) 7

شكل 5-1 علایم ناشی از قارچ Monilinia fructicola در مراحل مختلف رشدی درخت آلو، عامل پوسیدگی قهوه ای A)سوختگی شکوفه در بهار، B)ریزش شکوفه های خشکیده،C)برگ و سیخک های خشکیده،D)شانکر شاخه،E)پوسیدگی میوه نارس، F)پوسیدگی میوه رسیده وG)مومیایی روی درخت… 13

شكل6-1. علایم آلودگیMonilina fructicolaروی برگدرخت آلو. 14

شكل7- پوسیدگی قهوهایمیوه‌ی سبز آلو توسط قارچ Monilina fructicola. 14

شكل8-1 خوشه‌های مومیایی آلو بر اثر Monilina fructicola. 15

شكل9-1. علایم سوختگی شاخه‌ها و شکوفه‌ها براثر قارچ Monilina fructicola. 16

شكل10-1 علایم پوسیدگی و اسپورقارچMonilina fructicolaدر روی میوه‌ی هلو. 16

شكل11-1 علایم پوسیدگی و مومیایی میوه‌ی آلبالوبراثرقارچ Monilina fructicola. 17

شکل12-1 – اسپور قارچ پوسیدگی قهوه‌ای با عامل قارچ Monilina fructicolaروی آلو استانلی.. 17

شکل 13-1 علایم پژمردگی مادگی(فلش) و بساک شکوفه در اثر قارچ پوسیدگی قهوهای.. 18

شکل14-1 علایم سوختگی شکوفه، شانکر شاخه و مومیاییدر اثر قارچ پوسیدگی قهوهای درختان میوهی هسته دار 19

شکل 15-1 علایم پوسیدگی قهوه‌ایروی میوهی هلو، B)علایم پوسیدگی قهوهای میوهی رسیدهی هلوهمراه اسپور قارچMonilinia fructicola،C)میوهی مومیایی هلو روی درخت… 20

شکل 16-1 آلودگی شاخه و ترکه‌هابراثر قارچ پوسیدگی قهوه‌ای.. 21

شکل 17-1 پرگنهی کشتMonilinia fructicola (چپ) وMonilinia laxa (راست) روی محیط.. 23

شکل 18-1 برشی از آسکوآسکوسپور آپوتسیوم وشکل آپوتسیومهای تولید شده از مومیایی هلو روی سطح خاک   24

شکل 19-1 – میسلیوم گسترده در حال رشد Monilinia fructicola در محیطPDA بعد از 18-24 ساعت… 25

شکل20-1 پرگنهی قارچهایMonilinia laxa (چپ)، Monilinia fructigena(راست) و Monilinia fructicola(زیر) خالص شده از هسته میوه فاسد. 26

شکل 21-1 آپوتسیوم‌های تولید شده از مومیایی‌های کف باغ، تیره رنگ (قدیمی) و روشن (جدید) و جلبک های سبز نشانه رطوبت در خاک که شرایط مساعد برای تولید قارچ پوسیدگی قهوهای را فراهم می کند. 30

شکل 22-1 کنیدی‌هایMonilinia fructicola روی شاخه،(Bکنیدی‌هایMonilinia fructicola در میوه پوسیده آلو  31

شکل 23-1 نمودار از تراکم اسپور Monilinia fructicolaو Monilinia laxaاز 2 منطقه آلوده در کالیفرنیا 31

شکل 24-1 چرخهی بیماری پوسیدگی قهوهای درختان میوهی هسته دار ناشی از گونه های قارچ Monilinia spp. 33

شکل25-1 مرا حل فنولوژیکی از پیشرفت پوسیدگی قهوهای در شکوفهی آلو. 34

شکل 26-1 – درصد آلودگی بیماری پوسیدگی قهوهای در مراحل رشدی مختلف درخت آلو : A ) درصد آلودگی شکوفه ها، B ) درصد آلودگی نهان میوه 35

شکل27-1 شکوفه های بهاری اولین بافتهای حساس به قارچ پوسیدگی قهوهای.. 37

شکل28-1 منبعی از کنیدی قارچ پوسیدگی قهوهای در مو میایی روی درخت… 37

شکل29-1 آسکوسپورهای خارج شده از آپوتسیوم قارچ عامل بیماری پوسیدگی قهوهای درختان میوهی هستهدار 38

شکل30-1 زردی و نازک شدن برگ‌ها و ترکه‌هابه وسیله شانکر پوسیدگی قهوه‌ای.. 39

شکل31-1 شانکر همراه تولید صمغ و اسپور بعد ازگذشت 5-6 هفته با شرایط محیطی مساعداز شیوع قارچ پوسیدگی قهوهای  40

شکل32-1 اسپورقارچ پوسیدگی قهوهای روی میوه نارس هلو. 40

شکل33-1 میوه سم‌پاشی شده علیه قارچ پوسیدگی قهوهای(راست) و سم‌پاشی نشده (چپ) 44

شکل34-1 شکل سایت… 46

شکل1-2 موقعیت جغرافیایی مناطق مورد بررسی.. 52

شکل2-2 فرم یادداشت برداری.. 56

شکل1-3 بررسی شدت بیماری های مختلف در مناطق مورد بررسی.. 62

شکل2-3 نمودارهای جعبه‌ای متغیرهای مختلف زراعی (محور y) مورد استفاده در مدل‌سازی اپیدمی‌های بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار (EPI)در مناطقی از استان گلستان (محور x که با اعداد صفر و یک به ترتیب برای عوامل زراعی MT(تعداد مومیایی)، PD(بیماری در سال قبل) و Pr-s (سم‌پاشی بعد از هرس) 76

شکل3-3 نمودار توزیع دوبعدی به‌ترین متغیرهای مورد استفاده در مدل‌سازی اپیدمی‌های بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار وقوع یا عدم بیماری(Epi)، شدت بیماری (Mon) در مناطقی از استان گلستان. 77

شکل1-4 نمودارهای مقایسهای، سه متغیر آب و هوایی از دو ایستگاه هواشناسی استان گلستان، (گرگان و علی آباد) 8

چکیده

بیماری پوسیدگی قهوه­ای میوه یا مومیایی درختان میوه­ی هسته­دار و دانه­دار، که به وسیله­ گونه­ های قارچ Monilinia spp. ایجاد می­ شود، یکی از مهم­ترین بیماری­های این درختان در دنیا محسوب می­گردد که از گسترش جهانی برخوردار است. با توجه به شرایط آب و هوایی و زراعی مساعد بیماری، تقریباً هر سال شاهد شیوع بالای بیماری در باغات استان و سمپاشی­های گسترده برای کنترل آن هستیم. برای پیش بینی احتمال وقوع اپیدمی بیماری، 23 متغیر آب و هوایی و زراعی در هفت دوره­ زمانی (کل زمستان، بهمن، اسفند، نیمه اول اسفند، نیمه دوم اسفند، نیمه اول فروردین و فروردین) در پنج منطقه از استان(بندرگز، ورسن، گرگان، سرخنکلاته و خان ببین) استفاده شد و توسط 3 روش آماری رگرسیون ساده، رگرسیون لجستیک و تجزیه و تحلیل تشخیصی مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از مقایسه­ مدل­های آماری ساخته شده، مشخص شد که استفاده از داده ­های زراعی نسبت به سایر داده ­ها برای مدل سازی مناسب تر است و 6 مدل دو متغیره با بهره گرفتن از سه متغیر وجود یا عدم وجود بیماری در سال قبل(PD)، تعداد تقریبی مومیایی روی درخت(MT) و انجام یا عدم انجام سمپاشی بعد از هرس(Pr-s) ساخته شد. این مدل­ها
می­توانند نخستین گام­ها برای دست­یابی به مدل پیش آگاهی این بیماری در کشور محسوب گردند.

واژه­ های کلیدی:درختان میوه هسته دار، بیماری پوسیدگی قهوه­ای (مومیایی)، پیش آگاهی، تجزیه و تحلیل تشخیصی، رگرسیون لجستیک، متغیرهای آب و هوایی، متغیرهای زراعی

بخشی مهمی از تولیدات کشاورزی ایران واکثر کشورها را میوه‌های هسته دار تشکیل می‌دهند به عنوان مثال تولید این فراورده در امریکابالغ بر 100 میلیون دلار است لذا جنبه اقتصادی قابل توجهی دارند. معمولاً فصل شکوفه دهی این میوه‌ها از اواسط اسفند تا بهار و فصل برداشت آن‌ ها با توجه به شرایط آب و هوا از اواخر مرداد تا اوائل شهریور آغاز می‌شود در ایران نیز طی آمار بدست آمده در سال 1389، 682 میلیون دلار و نیمه اول امسال (1390)، 347 میلیون دلار از این محصول صادر شده است که رقم قابل توجهی می‌باشد اما این محصول نیز همانند سایر محصولات کشاورزی در معرض خطراتی می‌باشد. غیر از عواملی نظیر برداشت بیش از حد محصول، شکسته شدن شاخه درختان افراط در خشک کردن محصولات و کمبود شدید پتاسیم،فساد کپکی این محصولات نیز منجر به کاهش میزان محصول شده است به طوریکهمیوه‌های آسیب دیده و بیمار برروی درخت، پژمرده و خشک می‌شوند که اصطلاحاً به آن‌ ها مومیایی شده گفته می‌شود.

فساد یا پوسیدگی قهوه‌ای از جمله بیماری‌هایی هستند که بررسی آن‌ ها از لحاظ اکولوژیکی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است که مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده آن دو قارچ به نامMoniliniafructicolaوMoniliniaLaxa می‌باشند.

این عوامل بیماری‌زا منجر به کپک زدن و پژمردگی شکوفه‌ها در فصل بهار، پوسیدن میوه‌های نارس در اواسط فصل و فساد میوه‌های رسیده در اواخر فصل می‌شوند. کپکMonilinialaxaعمدتاً منجر به آلودگی شکوفه‌هامی‌گردد در حالیکهMoniliniafructicola عامل پوسیدگی میوه‌های رسیده می‌باشد.

آلودگی با این کپک‌ها از نواحی آبکی و نرم پوست میوه آغاز می‌شود به طوریکه سطح میوه کاملاً از قارچMonilinia پوشیده می‌شود و از طریق منفذها و ترک‌های موجود بر روی پوست میوه به بافت‌های داخلی میوه رسوخ می‌کند. عواملی نظیر:زبری پوست میوه، تغییرات جوی همانند تگرگ و طوفان و وجود پرندگان وحشرات، ریسک ابتلا به این دسته از بیماری‌ها را در محصولات مختلف، متفاوت کرده است.

گاهی عوامل کپکی در میوه‌هایی که کنار هم قرار دارند از میوه‌ای به میوه دیگر حرکت می‌کند تا جاییکه همه میوه‌ها بر اثر کپک‌زدگی به یکدیگر می‌چسبند. در مواقع دیگر هنگامی که میوه‌ها به صورت انفرادی بر درخت آویزانند در همان جایگاه خود، می‌پوسند که اصطلاحاً به آن تک مومیایی گفته می‌شود.

تعداد صفحه :110

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.