مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه رشته کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی – گرایش علوم و صنایع غذایی

با عنوان : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی(M.Sc)

عنوان
مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی با روش های مورد استفاده ی حال حاضر در تاسیسات ذخیره سازی غلات و سیلوها

استاد راهنما
دکتر اورنگ عیوض زاده

استاد مشاور
دکتر محمدکاظم کوهی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده —————- 1
فصل اول: مطالعات مقدماتی 2
1-1 مقدمه ————- 3
1-2 بیان مسئله———– 4
1-3 اهمیت، ضرورت واهدافبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 4
1-4 پیشینه تحقیق——— 5
1-5 تعاریف واژه های تخصصیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 6
فصل دوم: شرح اجمالی تحقیق 8
2-1 غلات و اهمیت آن—– 9
2-2 نگهداری غلات ——- 10
2-3 آماده سازی غلات پیش از ذخیره سازیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 10
2-4 ذخیره سازی و شرایط کلی نگهداری غلات در سیلوها ———– 11
2-4-1 برنامه‌های HACCP در خصوص سـیلوهای گندم ———– 12
2-5 تجهیزات ذخیره سازی غلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 13
2-5-1 انواع سیستم های انباری و سیلوها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 15
2-5-1-1 انبارهای ساده—– 15
2-5-1-2 انبارهای مكانیزه— 15
2-5-1-3 انبارهای بتنی كروی مكانیزهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 15
2-5-1-4 نگهداری و ذخیره سازی غلات در كیسه های پلی اتیلن——- 16
2-5-1-5 نگهداری غلات در فضای بازبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 16
2-5-1-6 سیلوهای بتنی غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 16
2-5-1-7 سیلوهای فلزی—- 17
2-6 مدیریت و بهداشت انبارهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 18
2-6-1 شرایط ساختمان انبار– 19
2-6-2 بهداشت انبار——- 20
2-6-3 پذیرش محصول در انباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 20
2-6-4 بازرسی و کنترل انبار- 20
2-6-4-1 نمونه برداری—– 21
2-6-4-2 غربال کردن—— 22
2-6-4-3 تهویه دانه ها—– 22
2-6-4-4 بررسی منظم و تخصصی انباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 22
2-6-5 تخلیه انبار——— 23
2-7 انواع آفات انباری غلات و چگونکی شناخت آن ها————– 23
2-7-1 حشرات انباری—— 24
2-7-1-1 شپشه سرخرطومی گندمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 24
2-7-1-1 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 25
2-7-1-1 -2 بیولوژی حشره- 25
2-7-1-1 -3 نحوه خسارت– 26
2-7-1-1 -4 روش كنترل — 26
2-7-1-2 شپشه (سرخرطومی) برنج بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 26
2-7-1-2 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 26
2-7-1-2 -2 بیولوژی حشره- 27
2-7-1-2 -3 نحوه خسارت– 27
2-7-1-2 -4 روش كنترل — 27
2-7-1-3 شپشه دندانه دار غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 27
2-7-1-3 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 27
2-7-1-3 -2 بیولوژی حشره- 28
2-7-1-3 -3 نحوه خسارت– 28
2-7-1-3 -4 روش كنترل — 29
2-7-1-4 شپشه ذرت —— 29
2-7-1-4 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 29
2-7-1-4 -2 بیولوژی حشره- 29
2-7-1-4 -3 نحوه خسارت– 29
2-7-1-4 -4 روش كنترل — 29
2-7-1-5 شپشه کوچک غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 30
2-7-1-5 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 30
2-7-1-5 -2 بیولوژی حشره- 30
2-7-1-5 -3 نحوه خسارت– 30
2-7-1-6 شپشه آرد —— 31
2-7-1-6 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 31
2-7-1-6 -2 بیولوژی حشره- 32
2-7-1-6 -3 نحوه خسارت– 33
2-7-1-6 -4 روش كنترل — 33
2-7-1-7 لمبه گندم ——- 34
2-7-1-7 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 34
2-7-1-7 -2 بیولوژی حشره- 34
2-7-1-7 -3 نحوه خسارت– 35
2-7-1-8 بید غلات ——- 36
2-7-1-8 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 36
2-7-1-8 -2 بیولوژی حشره- 36
2-7-1-8 -3 نحوه خسارت– 36
2-7-1-9 شب پره هندی — 36
2-7-1-9 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 37
2-7-1-9 -2 بیولوژی حشره- 37
2-7-1-9 -3 نحوه خسارت– 37
2-7-1-10 سوسك عنكبوتی زرد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 37
2-7-1-10 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 37
2-7-1-10 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 38
2-7-1-11 سوسك آرد —- 38
2-7-1-11 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 38
2-7-1-11 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 38
2-7-1-11 -3 نحوه خسارت- 38
2-7-1-12 سوسك نان —– 38
2-7-1-12 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 38
2-7-1-12-2 بیولوژی حشره- 38
2-7-1-12-3 نحوه خسارت- 39
2-7-2 کنه ها ———– 39
2-7-1-1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 39
2-7-1-2 بیولوژی کنه—— 39
2-7-1-3 نحوه خسارت—- 40
2-7-1-4 روش كنترل —– 40
2-7-2-1 کنه آرد——— 41
2-7-2-1 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 41
2-7-2-1 -2 بیولوژی کنه— 41
2-7-2-1 -3 نحوه خسارت– 41
2-7-3 موش های انباری—- 42
2-7-3-1 موش سیاه——- 42
2-7-3-1 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 42
2-7-3-1 -2 بیولوژی جانور- 42
2-7-3-2 موش نروژی—– 43
2-7-3-2 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 43
2-7-3-2 -2 بیولوژی جانور- 43
2-7-3-3 موش خانگی—– 43
2-7-3-3 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 43
2-7-3-3 -2 بیولوژی جانور- 43
2-7-3-4 کنترل و مبارزه با موش هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 44
2-7-4 نحوه خسارت و زیان های آفات انباریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 44
2-7-4-1 زیان های کمی—- 44
2-7-4-2 زیان های کیفی—- 45
2-7-4-3 زیان های بهداشتی- 45
فصل سوم: روش آماری مورد استفاده 47
3-1روش AHP———- 48
3-1-1 ساخت درخت سلسله مراتبی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 48
3-1-2 محاسبه وزن در فرایندتحلیل سلسله مراتبی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 48
3-1-2-1 روش های محاسبه وزن نسبی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 49
3-1-2-2 محاسبه وزن نهایی – 49
3-1-3 محاسبه نرخ ناسازگاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 49
3-1-3-1 ماتریس سازگار و خصوصیات آن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 49
3-1-3-2 ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 50
3-1-4 AHP گروهی —– 52
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل روش ها 53
4-1 روش های پاکسازی و مبارزه با آفات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 54
4-1-1 به کارگیری مواد شیمیایی در پاکسازی و مبارزه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 54
4-1-1-1 سموم گردی —– 55
4-1-1-2 سموم مایع —— 55
4-1-1-2-1 سموم مایع به فرم مایع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 56
4-1-1-2-2 سموم با پایه جامد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 56
4-1-1-2-2-1 سولفور دوکربن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 56
4-1-1-2-2-2 آکریلونیتریل– 57
4-1-1-2-2-3 دی کلرواتان– 57
4-1-1-2-2-4 کلروپیکرین – 58
4-1-1-2-2-5 اکسید اتیلن– 58
4-1-1-3 سموم گازی —– 60
4-1-1-3-1 ارزش های اصلی سموم گازی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 60
4-1-1-3-1-1 سرعت انتشار گازبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 60
4-1-1-3-1-2 جذب سطحی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 60
4-1-1-3-1-3 جذب و ترکیب با مواد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 60
4-1-1-3-1-4 تهویه —— 61
4-1-1-3-1-5 واکنش شیمیایی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 61
4-1-1-3-1 متیل بروماید — 61
4-1-1-3-2 فسفین(هیدروژن فسفره) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 63
4-1-1-3-3 دی برمواتان—- 64
4-1-1-4 فشنگ و بمب گاز – 66
4-1-1-5 سایر سموم(گرانولی، دودزا و نوارهای سمی) ————– 66
4-1-1-6 به کارگیری مواد شیمیایی در مبارزه با موش ها————– 66
4-1-1-6-1 بررسی آلودگی و تخمین جمعیت موش ها————– 66
4-1-1-6-2 موش کش های تدخینی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 66
4-1-1-6-3 موش کش های معدنیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 67
4-1-1-6-3-1 فسفودوزنگ – 67
4-1-1-6-4 موش کش های گیاهیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 67
4-1-1-6-5 جونده کش آنتی کواگولانتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 68
4-1-2 روش های غیر شیمیایی پاکسازی آفات انباریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 68
4-1-2-1 روش های نوین— 68
4-1-2-1-1روش های مکانیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 68
4-1-2-1-2 تغییر در دما و رطوبت محیطبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 69
4-1-2-1-3 استفاده از گردهای غیر سمی(خاک دیاتومه)————- 71
4-1-2-1-4 روش های پرتودهیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 73
4-1-2-1-5 اثر اسانس های گیاهیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 75
4-1-2-1-6 به کارگیری غلظت کم فسفین، دی اکسید کربن و گرما——- 76
4-1-2-1-6-1 گاز فسفین با غلظت ppm100-65 بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 76
4-1-2-1-6-2 گاز دی اکسید کربن با غلظت 5-3 درصد ———— 76
4-1-2-1-6-3 دمای 37-32 درجه سانتیگرادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 76
4-1-2-1-6-4 زمان ضدعفونی سازی به مدت 36-24 ساعت———- 76
4-1-2-1-7 استفاده از دی اکسید کربن در فشار بالابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 77
4-1-2-1-8 استفاده از گاز ازنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 77
4-1-2-1-8-1 شماتیک دستگاه تولید ازن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 81
4-1-2-2 کنترل بیولوژیکی— 85
4-1-2-3 کنترل بیولوژیکی-فیزیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 86
4-1-2-3-1 استفاده از امواج فراصوتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 86
4-2 مدیریت تلفیقی آفات— 87
4-2-1 سطوح اکولوژیکی—- 87
4-2-2 سطوح اقتصادی—– 88
4-2-2-1 آستانه سودآوری — 88
4-2-2-2 مرز خسارت —– 88
4-2-2-3 سطح زیان اقتصادی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 88
4-2-2-4 آستانه اقتصادی — 88
4-2-3 تلفیق روش ها—— 88
4-2-4 اجرا، ارزیابی، ترویج و توسعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 89
4-3 بررسی و تجزیه و تحلیل روش های پاکسازی به کمک AHP——- 89
4-3-1 مدل شاخص های ارزیابی آلترناتیو هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 89
4-3-2 انتخاب بهترین روش پاکسازی از بین روش شمیایی و غیرشیمیایی– 90
4-3-2-1 ترسیم نمودار سلسله مراتبیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 90
4-3-2-2 تعیین گزینه مناسب به کمک روش AHPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 90
4-3-3 انتخاب بهترین روش از روش های غیر شیمیایی————– 95
4-3-3-1 ترسیم نمودار سلسله مراتبیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 93
4-3-3-2 تعیین گزینه مناسب به کمک روش AHPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 93
4-3-4 انتخاب بهترین روش از روش های نوینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 97
4-3-4-1 ترسیم نمودار سلسله مراتبیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 97
4-3-4-2 تعیین گزینه مناسب با کمک روش AHPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 97
فصل پنجم: تفسیر ، نتیجه گیری و جمع بندی 108
5-1 مقدمه————– 109
5-2 تفسیر کلی———– 109
2-6 پیشنهادات حاصل از پژوهش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 110
منابع و مآخذ————- 111
چکیده لاتین ———— 113
فهرست جداول
عنوان صفحه  
2-1 ویژگی های گرمایی گندم و دیوارهای سیلو ————— 14
2-2 مهمترین گونه های کنه های انباریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 41
3-1 مقیاس های انجام مقایسات زوجیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 51
4-1 مقدار مصرف سم کارتکسبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 59
4-2 خواص فیزیکی فستوکسینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 64
4-3 مدت فومیگاسیون فستوکسین در درجه حرارت مختلف——– 64
4-4 اثر ارتفاع بر درجه حرارت برخی از محصولات انباری——— 69
4-5 برخی از میکروارگانیسم های نابود شده تحت تاثیر ازن——– 80
4-6 مشخصات دستگاه ازنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 82
4-7 شرایط محیطی مناسب برای کار دستگاه مولد گاز ازن——— 85
4-8 جداول ارزیابی گزینه ها(مرحله اول)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 91
4-9 جداول ارزیابی گزینه ها(مرحله دوم)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 94
4-10 جداول ارزیابی گزینه ها(مرحله سوم)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 98

 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه  
4-1 مدل شاخص های اثر گذار بر روی تعیین بهترین روش پاکسازی——- 89
4-2 نمودار سلسله مراتبی انتخاب بهترین روش پاکسازی————— 90
4-3 نمودار سلسله مراتبی انتخاب بهترین روش غیر شیمیایی————- 93
4-4 نمودار سلسله مراتبی انتخاب بهترین روش نوینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 97
   
   

 فهرست اشکال

 
عنوان صفحه  
2-1 ساختار دانه گندم ——– 9
2-2 شپشه خرطومی گندم—– 24
2-3 شپشه دندانه دار غلات—- 28
2-4 شپشه ذرت———— 29
2-5 شپشه کوچک غلات—— 30
2-6 شپشه آرد————- 31
2-7 لمبه گندم————- 34
2-8 بید غلات————- 36
2-9 شب پره هندی———- 36
2-10 سوسک عنکبوتی زرد—- 37
2-11 چرخه زندگی کنه ها—– 40
4-1 شماتیک دستگاه ازن——

4-2 طرح شماتیک قرارگیری ازن ژنراتور در سیستم ضدعفونی سیلوی ذخیره سازی غلات-

83

84

چکیده

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهانی و اهمیت غلات در جیره ی غذایی انسان، نیاز به تولید هرچه بیشتر محصولات کشاورزی و کاهش عوامل موثر بر خسارات آن بیشتر احساس می گردد. آفات انباری از جمله عوامل موثر بر افزایش خسارات وارده بر محصولات کشاورزی می باشد که مبارزه اصولی با این عوامل منجر به افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی می شود در این پژوهش سعی شده است که با مطالعات کتابخانه ای و میدانی بهترین روش پاکسازی و مبارزه با آفات انباری در سیستم های ذخیره سازی غلات و سیلوها تعیین گردد. برای این منظور ابتدا طی مطالعات به عمل آمده در پژوهشکده ها و   آزمایشگاه های مختلف غلات انواع روش های مبارزه با آفات انباری شناسایی و برمبنای شاخص های تعریف شده مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفتند، که درنهایت روش استفاده از گاز ازن به عنوان روشی سالم، اقتصادی و سازگار با محیط زیست توصیه گردید. به منظور تحکیم نتایج حاصله، به روش AHP نظرات متخصصین مربوطه مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت مشخص گردید، نتایج بدست آمده کاملا یکسان است.

فصل اول :

مطالعات مقدماتی

1-1 مقدمه

غلات بخش مهمی از هرم غدایی انسان را شامل می شود. پس از نظارت دقیق بر تمام پدیده های موثر در کنترل و کیفیت، غلات در انبارهای مناسب نگهداری می شود. سـیستم انبار کردن غلات، در طی قرن ها، از نگهداری مقادیر اندکی از دانه های درو شده در انبارهای زیر زمینی تا صدها هزار بوشل در سـیلوهای بتنی محکم امروزی پیشرفت کرده است. نگهداری گندم از فصل برداشت برای فصل های دیگر از دوران نئولیتیک با گندم های اهدایی مردم به معابد آغاز گشت. این کار اولین بار در بین النهرین با روش های ساده و ابتدایی متداول شد و به مرور زمان تکامل یافت. هدف اصلی مرحله ذخیره سازی غلات، حفاظت و نگهداری از کیفیت دانه ها پس از برداشت می باشد[14]. متوسط جهانی میزان خسارت در زمان نگهداری حدود 10 درصد در هر سال و در ایران حدود 10 تا 30 درصد غلات اعلام شده است که این امر بیان گر اهمیت شرایط مختلف نگهداری غلات است[5]. از آنجا که بخش عمده غلات پس از ذخیره سازی به مصرف غذای انسان و دام می رسد، ایمنی و کیفیت دانه ها، از پارامترهای مؤثر در مدت زمان ذخیره سازی                می باشند. عوامل مختلفی بر کمیت و کیفیت دانه های غلات اثرگذارند که از این جمله می توان به آفات انباری اشاره نمود. حشرات گروه مهمی از آفات انباری غلات می باشند كه طی مرحله نگهداری و ذخیره سازی به غلات صدمه می‌زنند[3].

کنه ها نیز در آلودگی و اتلاف محصولات غلات نقش دارند و باعث وارد آمدن خسارت به غلات می‌شوند كه از مهمترین آن ها می توان به كنه آرد اشاره کرد. علت وجود کنه ها در غلات ذخیره ای رطوبت بالا است که با رسیدن غلات به رطوبت نرمال معمولا خسارات ناشی از کنه ها به حداقل می رسد[3]

موش های انباری و خانگی از جمله ی دیگر آفات انباری غلات می باشند که در دسته ی جوندگان جای می گیرند.

حیوانات موذی با حمله به انبارهای غیر فنی سبب آسیب به غلات ذخیره ای از طریق مصرف برخی از آن ها و آلوده کردن مابقی آنها به فضولات خود می شوند. موش ها اغلب حامل میکروب های بیماری های واگیردار هستند و چنانچه به بیماری های عفونی سالمونلوز[1] مبتلا باشند، مواد انباری آلوده به فضولات و ادرار این موش ها باعث تب، اسهال و درد شدید شکم در اشخاص مصرف کننده از این مواد می گردد. بهترین راه پیشـگیرانه برای مبارزه با این جانوران، ساخت انبارها و ساختمان های كاملاً ایزوله با رعایت موازین بهداشتی است. لیکن علاوه بر پیشگیری، به کارگیری روشی مناسب جهت مبارزه با آفات انباری و پاکسازی انبار های دخیره ای امری اجتناب ناپذیر است[15].

-2 بیان مسئله

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهانی و اهمیت غلات در جیره ی غذایی انسان، نیاز به تولید هرچه بیشتر محصولات کشاورزی و کاهش عوامل موثر بر خسارات آن بیشتر احساس می گردد.

لذا با بهره گرفتن از روش های مختلف شیمیایی و غیرشیمیایی می توان به کاهش خسارات کمک نمود.

استفاده از روش های شیمیایی به ویژه سموم شیمیایی در سالیان اخیر به عنوان یک روش رایج برای از بین بردن آفات انباری مطرح گردیده است.

متاسفانه سموم شیمیایی اثرات تخریبی بسیاری بر منابع انسانی و زیست محیطی دارند. سموم شیمیایی نه تنها بروی سطح باقیمانده، بلکه با نفوذ به داخل غله دیگر نمی توان آن را حذف کرد که این عامل باعث بروز بیماری ها و مشکلات مختلف می گردد

امروزه مصرف کنندگان برای مسائلی همچون کیفیت، بهداشت و ایمنی مواد غذایی اهمیت بیشتری قائل  می شوند. تضمین کیفیت و سلامت محصولات غذایی به عنوان مسئله ی کلیدی برای رقابت در عرصه ی صنایع غذایی حائز اهمیت است. به این ترتیب، اهمیت رعایت استانداردهای بین الملللی(شاخصه ها ومعیارهای بین المللی مورد تایید سازمان جهانی استاندارد) با در نظر گرفتن پدیده ی جهانی شدن، حذف مرزهای تجاری و همچنین پیشرفت چشمگیر روش های نوین تولید و نگهداری محصولات غذایی، بیش از پیش مشخص می شود. ضمن آنکه عدم توجه به این مهم، بقایای صنعت غذا را با مخاطرات جدی مواجه می سازد.

1-3 اهمیت، ضرورت و اهداف

با وجود شناخت تاثیرات تخریبی سموم شیمیایی متاسفانه این روش ها همچنان متداول می باشند.

امروزه تلاش بر این است که با پیاده کردن روش های پاکسازی شیمیایی مناسب تر و همچنین روش های پاکسازی غیر شیمیایی و یا تلفیقی از این دو، استفاده سموم شیمیایی و خطرات ناشی از آن را به حداقل ممکن رساند. دست یافتن به این مهم مستلزم پیاده کردن سیستم مدیریت جامعه ی آفات خواهد بود. کنترل مؤثر آفات با بهره گرفتن از حداقل آفت کش در غلات ذخیره شده، نیازمند استفاده همزمان از یک برنامه صحیح همراه با بهداشت و سالم سازی محیط نگهداری است که بدین ترتیب می توان بهترین و مناسبترین روش را انتخاب نمود.

محققین همچنین در تلاشند در آینده ی نزدیک با برقراری سیستم های GSP[2] و GMP[3] به عنوان الزامات رعایت استانداردهای ISO[4] در خصوص استفاده از سموم با پایه طبیعی و یا استفاده از گازهای بی خطر گامی بزرگ در زمینه ی روش های پاکسازی و نگهداری غلات بگذارند.

اطلاعات ودستاوردهای پژوهشی موجود در زمینه روش های پاکسازی به صورت جامع و سیستماتیک نبوده و معمولا در سطح کتابخانه ای باقیمانده است.

در این پژوهش سعی بر این است با یک روش کاربردی، شناسایی کامل آفات انباری(حشرات،کنه ها،جوندگان) که سبب خسارات بسیار به غلات دخیره ای می شوند، صورت پذیرد. در واقع با بررسی منابع مورد تایید و همچنین بررسی آنالیزهای موجود در مطالعات انجام شده پژوهشکده های غلات و آزمایشگاه های کنترل و کیفیت و پایلوت تحقیقات مراکز آموزش غلات و مینو، روش های مرسوم مورد استفاده در پاکسازی غلات ذخیره ای شناسایی و برمبنای شاخص های تعیین شده مورد مقایسه قرار گرفته و نهایتا یک روش به عنوان بهترین روش تعیین خواهد شد به منظور افزایش اطمینان نتایج حاصل شده، این مطالعات به روش AHP نیز مورد بررسی قرار گرفته و نرخ ناسازگاری محاسبه شده است. بنابراین در مرحله اول مناسبترین روش برای پاکسازی سیستم های ذخیره سازی غلات تعیین شده، سپس در مرحله بعد صحت و سقم مطالعات انجام شده به روش AHP صحه گذاری خواهد شد.

تعداد صفحه :128

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.