مهندسی مواد

پایان نامه رشته مهندسی مواد : فرایند ریخته گری با مدل تبخیری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مهندسی مواد با عنوان : فرایند ریخته گری با مدل تبخیریدر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی مواد – شناسایی، انتخاب و ساخت مواد مهندسی
عنوان :
فرایند ریخته گری با مدل تبخیری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده
برای كاهش هزینه های ریخته گری ، كاهش آلودگی هوا ، محیط و دقت در ریخته گری قطعات پیچیده
، امروزه فرایند ریخته گری با مدل تبخیری با ماسه بدون چسب بسیار مورد توجه قرار گرفتـه اسـت .در
فرایند ریخته گری با مدل تبخیری و ماسه خشك بدون چسب ، ابتدا مدل و سیستم راهگاهی از جنس
فوم كه معمولا پلی استیرنی می باشد ( اخیرا PMMAو PAC مورد توجه قرار گرفتـه اسـت ) سـاخته
شده و با چسب مخصوص به هم متصل شده و به كمك یک پوشش نسوز مناسب ، پوشش داده میشـود .
این مجموعه درون یک درجه یک تكه ك ه كف آن مقداری ماسه خشك ریخته شده باشـد قـرار گرفتـه و
عمل قالبگیری با اضافه نمودن ماسه و فشرده ساختن آن به كمك ارتعاش انجام می گیرد و قالـب آمـاده
ذوب ریزی می گردد . با ذوب ریزی و جایگزینی مدل توسط مذاب ، فرایند ریخته گری كامل می گـردد .
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد كه دانسـیته فـوم و ضـخامت پوشـش تـاثیر قابـل ملاحظـه ای در
ساختار میكروسكپی قطعات ریختگی در یک دمای ثابت ریخته گری ندارد ، اما با افزایش درجـه حـرارت
ریخته گری ، علاوه براین كه فواصل بین دندریتی افزایش می یابد ، میزان مك و حفره های گازی موجود
در قطعات ریختگی نیز افزوده می شود . علاوه بر این آزمایش های متعـدد روی ماسـه تـر و در شـرایط
مساوی و شبیه سازی كامپیوتری مدل حركت سیال انجام شده است.

مقدمه
 استفاده از مدلهای فومی از بین رونده
 برای ساخت قطعات ریخته گری برای اولـین بـار توسـط شـ رویر
در سال 1958 ابداع گردید. مدلها در ابتدا با برشكاری بلوكهـای پلـی اسـتیرن منبسـط
شـــونده تهیـــه شـــده و قالـــب گیـــری بـــا ماســـه چســـب دار انجـــام مـــیشـــد . ایـــن اختـــراع
توسط كمپانی گرونزوی و هارتمان( Grunzweiy & Hartmann ) خریداری و پس از توسـعه
برای تولید صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن ایده استفاده از ماسه بدون چسـب توسـط .T
R. Smith در سال 1964 مطرح گردید[1] .
در ساده ترین صورت این فرایند، مدلهای فومی پس از تهیه با یک دیرگداز پوشش داده می شـوند . سـپس
مدل در داخل یک درجه قرار داده شده و درجه از ماسه بدون چسب پ ر شده و با ایجاد لرزش ، ماسـه در
اطراف مدل متراكم می شود. پس از آن فلز مـذاب بـداخل قالـب ریختـه شـده و جـایگزین مـدل فـومی
 میگردد. این روش ریخته گری و فرایندهای نزدیک آن بـا نـام هـای مختلفـی شـناخته مـی شـوند نظیـر
 ریختهگری با مدل انبساطی
 ، ریخته گری با مدلهای تبخیرش ونده
، فرایند فوم حـذف شـونده
، فرآینـد
 قالب پر
 ، فرایند كستیرال
 و فرایند پلی كست ، فرایند رپلیكست
 برای رفع ابهام بدلیل وجـود نامهـای
 مختلف فرایند، انجمن ریخته گری آمریكا
 نام ریخته گری با مدل انبسـاطی (EPC) را بعنـوان نـام ایـن
فرایند برگزید[2] .

در فرایند EPC از مدلهای پلیاستیرن منبسط شونده EPS و یا پلیمتیل متاآكریلات منبسط شده و یـا
پلی آلكیلن كربنات استفاده می شود كه همگی آنها در طی بارریزی مذاب، بر اثر تماس بـا مـذاب تبخیـر
 میشوند. البته گاهی مدل پیش از ریخته گری از داخل قالبهای با ماسه چسب دار خارج مـی شـو . ند هنـوز
بسیاری از قطعات بزرگ نظیر قالبهای پرس با این روش ساخته می شوند. ماسه چسب دار در اطراف مدل
تبخیر شونده ریخته شده و پس از خودگیری قالب، مدل از داخل قالب خارج شده و پس از جفت كـردن
دو نیمه قالب، ریختـه گـری انجـام مـی شـود [ 4و1 ]. اشـكال 2 1 ، و 3 فرآینـد بـالا را بخـوبی تشـریح
می كنند

 تعداد صفحه :110

قیمت 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید