مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه رشته کشاورزی :ارزیابی مقاومت نسبی لاین ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

با عنوان : ارزیابی مقاومت نسبی لاین ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشکده کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد

ارزیابی مقاومت نسبی لاین ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ   (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorumعامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه

استاد راهنما :

سید علیرضا دلیلی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بیماری پوسیدگی اسكلروتینیایی ساقه كلزا (Sclerotinia stem rot) با عامل    (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorumیكی از بیماری های مهم این گیاه محسوب كه سبب كاهش كیفیت و كمیت محصول می گردد. این بیماری طی سال های اخیر یكی از مهم ترین بیماری های كلزا در مازندران بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور كاهش خسارت ناشی از بیماری، روش های متفاوتی ارائه شده است. استفاده از ارقام متحمل روشی مناسب جهت كاهش خسارت ناشی از بیماری محسوب می گردد. در این بررسی عكس العمل 11 لاین و رقم كلزا نسبت به بیماری پوسیدگی اسكلروتینیایی ساقه در شرایط گلخانه در قالب طرح كاملاً تصادفی با سه تكرار و در شرایط مزرعه در قالب طرح بلوك كامل تصادفی با چهار تكرار در ایستگاه تحقیقات قراخیل مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایشات گلخانه ای نشان داد كه ژنوتیپ های RGS003، HYOLA401، SARIGOL ، RASOPT و ZAR401 به ترتیب با شاخص بیماری (Disease Index) 77/52، 86/54، 55/55، 11/56 و 11/56 از تحمل بیشتر و ارقام و لاین های 19SAR3، RASRG3، RG3401 و RW19با شاخص بیماری 44/69، 66/66، 97/65 و 88/63 از تحمل كمتری نسبت به بیماری پوسیدگی اسكلروتینیایی ساقه برخوردار بودند در صورتی كه در آزمایشات مزرعه ای ژنوتیپ های RASOPT ، HYOLA401، RGS003، SARIGOL و ZAR401 به ترتیب با مقادیر5، 8، 11، 5/11 و 5/11 درصد آلودگی در زمره ژنوتیپ های متحمل نسبت به بیماری قرار گرفتند و ارقام و لاین های RASRG3، RW19، RG3401 و 19SAR3به ترتیب با 25، 20، 19 و 5/17 از حساسیت بیشتری نسبت به بیماری پوسیدگی اسكلروتینیایی ساقه برخوردار بودند

 

       فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده فارسید
فصل اول1
مقدمه2
فرضیه6
اهداف6
ضرورت7
فصل دوم8
2-1- تاریخچه و پراکنش بیماری9
2-2- عامل بیماری11
2-3- طیف میزبانی16
2-4- مکانیزم ایجاد بیماری17
2-5- چرخه زندگی18
2-6- نحوه انتقال آلودگی20
2-6-1- باد20
2-6-2- اسکلروت ها20
2-6-3- تماس گیاه آلوده با گیاه سالم20
2-6-4- گرده کلزا و زنبور عسل20
2-6-5- بذر20
2-7- روش های کنترل پوسیدگی ساقه کلزا20
2-7-1- کنترل زراعی20
2-7-1-1- انتخاب تاریخ کاشت20
2-7-1-2- استفاده از بذر عاری از اسکلروت21
2-7-1-3- غرقاب کردن خاک قبل از کاشت21
2-7-1-4- شخم عمیق21
2-7-1-5- جمع آوری و سوزاندن بقایای گیاهی بعد از برداشت21
2-7-1-6- تناوب با گیاهان غیر میزبان21
2-7-1-7- فاصله بیشتر ردیف ها وکاهش میزان22
2-7-1-8- کوددهی متعادل22
2-7-2- کنترل شیمیایی22
 فهرست مطالب
 
عنوانصفحه
2-7-3- کنترل بیولوژیک23
2-7-4- به کارگیری ارقام مقاوم24
2-8- انواع مقاومت24
2-8-1- مقاومت حقیقی24
2-8-2- مقاومت ظاهری25
2-8-3- مقاومت غیر میزبانی25
2-9- واکنش ارقام مختلف کلزا نسبت به بیماری26
فصل سوم31
3-1- محیط کشت ها32
3-1-2- محیط کشت سیب زمینی، دگستروز آگار (Potato-Dexterose Agar)32
3-2- جداسازی وخالص سازی قارچ S. sclerotiorum32
3-2-1- جداسازی وخالص سازی قارچ S. sclerotiorumاز بافت آلوده32
3-2-2- جداسازی قارچ S. sclerotiorum از اسکلروت32
3 -3- تهیه مایه تلقیح (دانه گندم پوشیده با قارچ عامل بیماری )33
3-4-          ارقام مورد آزمایش34
3-5- بررسی عکس العمل ارقام و لاین های کلزا نسبت به قارچ S. sclerotiorum در شرایط گلخانه34
3-6-          آزمایش مزرعه ای36
3-6-1- موقعیت جغرافیایی و زمان اجرای طرح36
3-6-2- ویژگی های آب و هوایی منطقه36
3-7- بررسی عکس العمل ارقام ولاین های کلزا نسبت به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه36
2-8- ثاتیر بیماری روی اجزای عملکرد37
2-9- تجزیه و تحلیل داده ها38
فصل چهارم39
4-1- علائم بیماری40
4-2- ویژگی های قارچ جداسازی شده42
4-3- ارزیابی ارقام و لاین ها در شرایط گلخانه45
4-4- ارزیابی ارقام و لاین ها در شرایط مزرعه46
4-5- بررسی تاثیر بیماری بر اجزای عملکرد در شرایط مزرعه48
4-5-1- تاثیر بیماری بر درصد کاهش تعداد دانه در غلاف48
ث
       فهرست مطالب
عنوانصفحه
4-5-2- تاثیر بیماری بر درصد کاهش طول غلاف49
4-5-3- تاثیر بیماری بر درصد کاهش تعداد غلاف در ساقه اصلی50
4-5-4- تاثیر بیماری بر درصد کاهش تعداد غلاف در بوته52
4-5-5- تاثیر بیماری بر درصد کاهش ارتفاع بوته53
4-5-6- تاثیر بیماری بر درصد کاهش وزن هزار دانه54
4-5-7- عملکرد56
4-6- مطالعه تحمل ارقام مختلف کلزا براساس درجه آلودگی57
4-6-1- بررسی تحمل از نظر تعداد دانه در غلاف57
4-6-2- بررسی تحمل از نظر طول غلاف57
4-6-3- بررسی تحمل از نظر تعداد غلاف در ساقه اصلی58
4-6-4- بررسی تحمل از نظر تعداد غلاف در بوته59
4-6-5- بررسی تحمل از نظر ارتفاع بوته60
4-6-6- بررسی تحمل از نظر وزن هزاردانه60
4-6-7- بررسی تحمل از نظر عملکرد61
4-7- بحث62
منابع64
چکیده انگیسی78

کلزا گیاهی یک ساله متعلق به خانواده چلیپائیان است که پنچ گونه ی Brassica napus (کلزای آرژانتینی) B. juncea (خردل هندی ) B. rapa (کلزای لهستانی یا شلغم روغنی) و B. carinata (خردل حبشی) و B. hirta (خردل سفید یا خردل زرد ) در سطح جهانی به عنوان دانه روغنی کشت می شود. از گونه های جنس براسیکا مهمترین دانه روغنی، کلزا با نام علمی B. napus است که ارقام پاییزه آن در شرایط آب وهوایی معتدل، خنک و مرطوب حداکثر عملکرد دانه را تولید می کند. در ایران 100 درصد کشت کلزا بصورت پاییزه است (آلیاری و شکاری، 1379).

کلزا در زبان انگلیسی تحت عنوان، Rapeseed به آلمانی Raps در فرانسه Colza و درفارسی نیز به همین عنوان فرانسوی نامیده می شود. کانولا در سال 1978 توسط انجمن روغن گیری غرب کانادا به ثبت رسیده و امروزه نیز برای توصیف کلزایی که مقدار اسید اروسیک آن کمتر از2 درصد و گلوکوزینولات آن کمتر از3 میکرو مول است، استفاده می شود ((Yilan, 2004.

جایگاه کلزا

جایگاه کلزا در جهان

           بر اساس اطالاعات سازمان خوار و بار جهانی در سال 1385 چین، کانادا، هند، آلمان ،فرانسه ، انگلستان، لهستان، جمهوری چک و ایالات متحده امریکا جزو 9 کشور اول دنیا از نظر سطح زیر کشت کلزا بوده اند. این 9 کشور در مجموع بیش از 70 درصد تولید این دانه روغنی را با حدود 44 میلیون تن در اختیار دارند. در این بین کشور چین با تولید 12649010 تن کلزا مقام اول را داراست(28)

جایگاه کلزادر ایران

         طرح جدید وزارت کشاورزی در تامین 50% از نیازهای واقعی روغن خوراکی از محل دانه های تولیدی داخل عمدتاً با توجه به خصوصیات منحصر به فرد کلزا همانند، درصد روغن و پروتئین بالا در کنجاله به ترتیب حدود 40 و20 درصد، کشت و کار آسان و تطابق دوره رشدی آن با بسیاری از مناطق کشور بر تولید کلزا استوار است که در مناطق مختلف ایران همچون استان های گلستان، مازندران، فارس، خوزستان، کرمان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، همدان و … کشت می گردد. سطح زیر کشت، تولید و میزان عملکرد کلزا در کشور از سال 1380 تا 1385 در جدول زیر بیان شده است.

 

سالسطح زیر کشت

(هکتار)

تولید

(تن)

عملکرد

(کیلوگرم در هکتار)

13852300003570001552
13863800006300001658
138757000010500001842
138875500015810002094

موقعیت استان مازندران در تولید کلزا

کشت کلزا در استان مازندارن برای اولین بار سال (1372) در سطحی به مساحت 1 هکتار و با عملکرد 1500 کیلوگرم در هکتار شروع گردید.

مزیت های زراعی کلزا:

           کلزا به علت دارا بودن صفات مثبت زراعی نظیر مقاومت به سرما و کم آبی، تحمل شوری، ارزش تناوبی بالا، بی تفاوتی نسبی به بافت خاك، دارا بودن ژنوتیپ های بهاره و پائیزه، استفاده بهینه از رطوبت و بارندگی، سهولت عملیات کاشت، داشت و برداشت، هزینه کمتر تولید وسرانجام عملکرد بالای روغن آن در واحد سطح نسبت به دیگر دانه های روغنی مورد کشت در کشور برتری داشته و می تواند جهت کاشت برای اکثر استان های کشور پیشنهاد گردد. این گیاه با آستانه حرارتی پایین در تناوب گندم نقش حمایتی وسیع دارد ، آب کمتری نیاز داشته و باعث کاهش جمعیت علف های هرز می شود همچنین امکان تولید کاملا مکانیزه آن با هزینه پایین وجود دارد (احمدی و جاویدفر، 1377).

موارد مصرف کلزا:

           کلزا طی قرن سیزدهم یا پانزدهم در اروپا کشت می شد، اما احتمالاً کشت آن در آسیا به هزاران سال قبل بر می گردد. در انگلستان کشت کلزا در مقیاس زراعی مربوط به قرن سیزدهم بوده ودر قرن نوزدهم کشت کلزا در بیشتر مناطق اروپا گسترش یافت.در حال حاضر در 53 کشور جهان کلزا کشت   می شود که مهمترین تولیدکنندگان آن به ترتیب کشورهای چین، کانادا، هندوستان، آلمان، فرانسه و انگلستان هستند. تهیه و استفاده روغن کلزا برای مصرف بشر اولین بار در سال 1956 در کانادا آغاز گردید. در انگلستان کشت کلزا در مقیاس زراعی مربوط به قرن 13 بوده و اگر چه قبل از این، روغن از بذور وحشی جمع آوری شده این گیاه برای ساخت صابون و صنعت روشنایی استفاده می گردید.

در سال 1971 رقم Span اولین واریته با اسید اروسیک کم و سه سال بعد رقم Tower با مقدار اندك اسید اروسیک و گلوکوزینولات به عنوان اولین واریته های کانولا معرفی شدند (رودی و همکاران، 1382).

اولین هیبریدهای با عملکرد بالا و مقاوم به بیماری ساق سیاه کلزا تحت عنوان هیولا 30و هیولا 42 به ترتیب در سالهای 1988 و 1991 مورد استفاده قرار گرفت(Colton and Potter, 1999) .

ارزش تغذیه ای کلزا:

           دانه کلزا دارای 39 تا 42 درصد روغن و 38 تا 45 درصد پروتئین در کنجاله است ارزش تغذیه ای روغن کلزا به خاطر مقدار کم اسیدهای چرب اشباع شده )کمتر از 4 درصد) اسید پالمتیک و مقدار نسبتاً زیاد اسید های چرب غیر اشباع نظیر اسید اولئیک (60 درصد(  و اسید آلفالینولنیک (10درصد) است. بعد از روغن زیتون از نظر میزان اسید اولئیک در مقام دوم قرار دارد. به جز روغن سویا، کلزا تنها روغن خوراکی است که مقدار قابل توجهی اسید لینولئیک دارد. به علاوه تعادل خوبی بین مقدار اسید لینولئیک و اولئیک به نسبت) 1به2) وجود دارد.

روغن کلزا نظیر روغن ذرت، سویا، گلرنگ و آفتابگردان در کاهش کلسترول کل و لیپوپروتئین های دارای چگالی کم یا کلسترول بد خون موثر است. همچنین روغن کانولا در ترکیب فسفولیپیدهای موجود در پلاکت های خون تاثیر داشته و در فعالیت پلاکت و جلوگیری ازلخته شدن خون در عروق موثر است. در حال حاضر کلزا برای مصرف روغن خوراکی انسان و همچنین به عنوان یک منبع پروتئینی مناسب برای حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد(شهبازی، 1385).

تعداد صفحه :70

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد.هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است.برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.