مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه رشته کشاورزی :ارزیابی مقاومت نسبی لاین ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

با عنوان : ارزیابی مقاومت نسبی لاین ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشکده کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد

ارزیابی مقاومت نسبی لاین ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ   (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorumعامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه

استاد راهنما :

سید علیرضا دلیلی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بیماری پوسیدگی اسكلروتینیایی ساقه كلزا (Sclerotinia stem rot) با عامل    (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorumیكی از بیماری های مهم این گیاه محسوب كه سبب كاهش كیفیت و كمیت محصول می گردد. این بیماری طی سال های اخیر یكی از مهم ترین بیماری های كلزا در مازندران بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور كاهش خسارت ناشی از بیماری، روش های متفاوتی ارائه شده است. استفاده از ارقام متحمل روشی مناسب جهت كاهش خسارت ناشی از بیماری محسوب می گردد. در این بررسی عكس العمل 11 لاین و رقم كلزا نسبت به بیماری پوسیدگی اسكلروتینیایی ساقه در شرایط گلخانه در قالب طرح كاملاً تصادفی با سه تكرار و در شرایط مزرعه در قالب طرح بلوك كامل تصادفی با چهار تكرار در ایستگاه تحقیقات قراخیل مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایشات گلخانه ای نشان داد كه ژنوتیپ های RGS003، HYOLA401، SARIGOL ، RASOPT و ZAR401 به ترتیب با شاخص بیماری (Disease Index) 77/52، 86/54، 55/55، 11/56 و 11/56 از تحمل بیشتر و ارقام و لاین های 19SAR3، RASRG3، RG3401 و RW19با شاخص بیماری 44/69، 66/66، 97/65 و 88/63 از تحمل كمتری نسبت به بیماری پوسیدگی اسكلروتینیایی ساقه برخوردار بودند در صورتی كه در آزمایشات مزرعه ای ژنوتیپ های RASOPT ، HYOLA401، RGS003، SARIGOL و ZAR401 به ترتیب با مقادیر5، 8، 11، 5/11 و 5/11 درصد آلودگی در زمره ژنوتیپ های متحمل نسبت به بیماری قرار گرفتند و ارقام و لاین های RASRG3، RW19، RG3401 و 19SAR3به ترتیب با 25، 20، 19 و 5/17 از حساسیت بیشتری نسبت به بیماری پوسیدگی اسكلروتینیایی ساقه برخوردار بودند

 

       فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی د
فصل اول 1
مقدمه 2
فرضیه 6
اهداف 6
ضرورت 7
فصل دوم 8
2-1- تاریخچه و پراکنش بیماری 9
2-2- عامل بیماری 11
2-3- طیف میزبانی 16
2-4- مکانیزم ایجاد بیماری 17
2-5- چرخه زندگی 18
2-6- نحوه انتقال آلودگی 20
2-6-1- باد 20
2-6-2- اسکلروت ها 20
2-6-3- تماس گیاه آلوده با گیاه سالم 20
2-6-4- گرده کلزا و زنبور عسل 20
2-6-5- بذر 20
2-7- روش های کنترل پوسیدگی ساقه کلزا 20
2-7-1- کنترل زراعی 20
2-7-1-1- انتخاب تاریخ کاشت 20
2-7-1-2- استفاده از بذر عاری از اسکلروت 21
2-7-1-3- غرقاب کردن خاک قبل از کاشت 21
2-7-1-4- شخم عمیق 21
2-7-1-5- جمع آوری و سوزاندن بقایای گیاهی بعد از برداشت 21
2-7-1-6- تناوب با گیاهان غیر میزبان 21
2-7-1-7- فاصله بیشتر ردیف ها وکاهش میزان 22
2-7-1-8- کوددهی متعادل 22
2-7-2- کنترل شیمیایی 22
 فهرست مطالب
 
عنوان صفحه
2-7-3- کنترل بیولوژیک 23
2-7-4- به کارگیری ارقام مقاوم 24
2-8- انواع مقاومت 24
2-8-1- مقاومت حقیقی 24
2-8-2- مقاومت ظاهری 25
2-8-3- مقاومت غیر میزبانی 25
2-9- واکنش ارقام مختلف کلزا نسبت به بیماری 26
فصل سوم 31
3-1- محیط کشت ها 32
3-1-2- محیط کشت سیب زمینی، دگستروز آگار (Potato-Dexterose Agar) 32
3-2- جداسازی وخالص سازی قارچ S. sclerotiorum 32
3-2-1- جداسازی وخالص سازی قارچ S. sclerotiorumاز بافت آلوده 32
3-2-2- جداسازی قارچ S. sclerotiorum از اسکلروت 32
3 -3- تهیه مایه تلقیح (دانه گندم پوشیده با قارچ عامل بیماری ) 33
3-4-          ارقام مورد آزمایش 34
3-5- بررسی عکس العمل ارقام و لاین های کلزا نسبت به قارچ S. sclerotiorum در شرایط گلخانه 34
3-6-          آزمایش مزرعه ای 36
3-6-1- موقعیت جغرافیایی و زمان اجرای طرح 36
3-6-2- ویژگی های آب و هوایی منطقه 36
3-7- بررسی عکس العمل ارقام ولاین های کلزا نسبت به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه 36
2-8- ثاتیر بیماری روی اجزای عملکرد 37
2-9- تجزیه و تحلیل داده ها 38
فصل چهارم 39
4-1- علائم بیماری 40
4-2- ویژگی های قارچ جداسازی شده 42
4-3- ارزیابی ارقام و لاین ها در شرایط گلخانه 45
4-4- ارزیابی ارقام و لاین ها در شرایط مزرعه 46
4-5- بررسی تاثیر بیماری بر اجزای عملکرد در شرایط مزرعه 48
4-5-1- تاثیر بیماری بر درصد کاهش تعداد دانه در غلاف 48
ث
       فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-5-2- تاثیر بیماری بر درصد کاهش طول غلاف 49
4-5-3- تاثیر بیماری بر درصد کاهش تعداد غلاف در ساقه اصلی 50
4-5-4- تاثیر بیماری بر درصد کاهش تعداد غلاف در بوته 52
4-5-5- تاثیر بیماری بر درصد کاهش ارتفاع بوته 53
4-5-6- تاثیر بیماری بر درصد کاهش وزن هزار دانه 54
4-5-7- عملکرد 56
4-6- مطالعه تحمل ارقام مختلف کلزا براساس درجه آلودگی 57
4-6-1- بررسی تحمل از نظر تعداد دانه در غلاف 57
4-6-2- بررسی تحمل از نظر طول غلاف 57
4-6-3- بررسی تحمل از نظر تعداد غلاف در ساقه اصلی 58
4-6-4- بررسی تحمل از نظر تعداد غلاف در بوته 59
4-6-5- بررسی تحمل از نظر ارتفاع بوته 60
4-6-6- بررسی تحمل از نظر وزن هزاردانه 60
4-6-7- بررسی تحمل از نظر عملکرد 61
4-7- بحث 62
منابع 64
چکیده انگیسی 78

کلزا گیاهی یک ساله متعلق به خانواده چلیپائیان است که پنچ گونه ی Brassica napus (کلزای آرژانتینی) B. juncea (خردل هندی ) B. rapa (کلزای لهستانی یا شلغم روغنی) و B. carinata (خردل حبشی) و B. hirta (خردل سفید یا خردل زرد ) در سطح جهانی به عنوان دانه روغنی کشت می شود. از گونه های جنس براسیکا مهمترین دانه روغنی، کلزا با نام علمی B. napus است که ارقام پاییزه آن در شرایط آب وهوایی معتدل، خنک و مرطوب حداکثر عملکرد دانه را تولید می کند. در ایران 100 درصد کشت کلزا به صورت پاییزه است (آلیاری و شکاری، 1379).

کلزا در زبان انگلیسی تحت عنوان، Rapeseed به آلمانی Raps در فرانسه Colza و درفارسی نیز به همین عنوان فرانسوی نامیده می شود. کانولا در سال 1978 توسط انجمن روغن گیری غرب کانادا به ثبت رسیده و امروزه نیز برای توصیف کلزایی که مقدار اسید اروسیک آن کمتر از2 درصد و گلوکوزینولات آن کمتر از3 میکرو مول است، استفاده می شود ((Yilan, 2004.

جایگاه کلزا

جایگاه کلزا در جهان

           بر اساس اطالاعات سازمان خوار و بار جهانی در سال 1385 چین، کانادا، هند، آلمان ،فرانسه ، انگلستان، لهستان، جمهوری چک و ایالات متحده امریکا جزو 9 کشور اول دنیا از نظر سطح زیر کشت کلزا بوده اند. این 9 کشور در مجموع بیش از 70 درصد تولید این دانه روغنی را با حدود 44 میلیون تن در اختیار دارند. در این بین کشور چین با تولید 12649010 تن کلزا مقام اول را داراست(28)

جایگاه کلزادر ایران

         طرح جدید وزارت کشاورزی در تامین 50% از نیازهای واقعی روغن خوراکی از محل دانه های تولیدی داخل عمدتاً با توجه به خصوصیات منحصر به فرد کلزا همانند، درصد روغن و پروتئین بالا در کنجاله به ترتیب حدود 40 و20 درصد، کشت و کار آسان و تطابق دوره رشدی آن با بسیاری از مناطق کشور بر تولید کلزا استوار است که در مناطق مختلف ایران همچون استان های گلستان، مازندران، فارس، خوزستان، کرمان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، همدان و … کشت می گردد. سطح زیر کشت، تولید و میزان عملکرد کلزا در کشور از سال 1380 تا 1385 در جدول زیر بیان شده است.

 

سال سطح زیر کشت

(هکتار)

تولید

(تن)

عملکرد

(کیلوگرم در هکتار)

1385 230000 357000 1552
1386 380000 630000 1658
1387 570000 1050000 1842
1388 755000 1581000 2094

موقعیت استان مازندران در تولید کلزا

کشت کلزا در استان مازندارن برای اولین بار سال (1372) در سطحی به مساحت 1 هکتار و با عملکرد 1500 کیلوگرم در هکتار شروع گردید.

مزیت های زراعی کلزا:

           کلزا به علت دارا بودن صفات مثبت زراعی نظیر مقاومت به سرما و کم آبی، تحمل شوری، ارزش تناوبی بالا، بی تفاوتی نسبی به بافت خاك، دارا بودن ژنوتیپ های بهاره و پائیزه، استفاده بهینه از رطوبت و بارندگی، سهولت عملیات کاشت، داشت و برداشت، هزینه کمتر تولید وسرانجام عملکرد بالای روغن آن در واحد سطح نسبت به دیگر دانه های روغنی مورد کشت در کشور برتری داشته و می تواند جهت کاشت برای اکثر استان های کشور پیشنهاد گردد. این گیاه با آستانه حرارتی پایین در تناوب گندم نقش حمایتی وسیع دارد ، آب کمتری نیاز داشته و باعث کاهش جمعیت علف های هرز می شود همچنین امکان تولید کاملا مکانیزه آن با هزینه پایین وجود دارد (احمدی و جاویدفر، 1377).

موارد مصرف کلزا:

           کلزا طی قرن سیزدهم یا پانزدهم در اروپا کشت می شد، اما احتمالاً کشت آن در آسیا به هزاران سال قبل بر می گردد. در انگلستان کشت کلزا در مقیاس زراعی مربوط به قرن سیزدهم بوده ودر قرن نوزدهم کشت کلزا در بیشتر مناطق اروپا گسترش یافت.در حال حاضر در 53 کشور جهان کلزا کشت   می شود که مهمترین تولیدکنندگان آن به ترتیب کشورهای چین، کانادا، هندوستان، آلمان، فرانسه و انگلستان هستند. تهیه و استفاده روغن کلزا برای مصرف بشر اولین بار در سال 1956 در کانادا آغاز گردید. در انگلستان کشت کلزا در مقیاس زراعی مربوط به قرن 13 بوده و اگر چه قبل از این، روغن از بذور وحشی جمع آوری شده این گیاه برای ساخت صابون و صنعت روشنایی استفاده می گردید.

در سال 1971 رقم Span اولین واریته با اسید اروسیک کم و سه سال بعد رقم Tower با مقدار اندك اسید اروسیک و گلوکوزینولات به عنوان اولین واریته های کانولا معرفی شدند (رودی و همکاران، 1382).

اولین هیبریدهای با عملکرد بالا و مقاوم به بیماری ساق سیاه کلزا تحت عنوان هیولا 30و هیولا 42 به ترتیب در سالهای 1988 و 1991 مورد استفاده قرار گرفت(Colton and Potter, 1999) .

ارزش تغذیه ای کلزا:

           دانه کلزا دارای 39 تا 42 درصد روغن و 38 تا 45 درصد پروتئین در کنجاله است ارزش تغذیه ای روغن کلزا به خاطر مقدار کم اسیدهای چرب اشباع شده )کمتر از 4 درصد) اسید پالمتیک و مقدار نسبتاً زیاد اسید های چرب غیر اشباع نظیر اسید اولئیک (60 درصد(  و اسید آلفالینولنیک (10درصد) است. بعد از روغن زیتون از نظر میزان اسید اولئیک در مقام دوم قرار دارد. به جز روغن سویا، کلزا تنها روغن خوراکی است که مقدار قابل توجهی اسید لینولئیک دارد. به علاوه تعادل خوبی بین مقدار اسید لینولئیک و اولئیک به نسبت) 1به2) وجود دارد.

روغن کلزا نظیر روغن ذرت، سویا، گلرنگ و آفتابگردان در کاهش کلسترول کل و لیپوپروتئین های دارای چگالی کم یا کلسترول بد خون موثر است. همچنین روغن کانولا در ترکیب فسفولیپیدهای موجود در پلاکت های خون تاثیر داشته و در فعالیت پلاکت و جلوگیری ازلخته شدن خون در عروق موثر است. در حال حاضر کلزا برای مصرف روغن خوراکی انسان و همچنین به عنوان یک منبع پروتئینی مناسب برای حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد(شهبازی، 1385).

تعداد صفحه :70

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.