تربیت بدنی

پایان نامه رشته تربیت بدنی : بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی  – گرایش فیزیولوژی ورزشی

با عنوان : بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان
بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر تركیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان
دختر غیر ورزشكار 17-13 ساله

استاد راهنما:
دكتر نعمت‌اله نعمتی

استاد مشاور:
دکتر علی یونسیان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                         صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق 1

1-1. مقدمه 2

1-2. بیان مسئله 2

1-3. ضرورت و اهمیت 3

1-4. اهداف تحقیق 5

1-4-1. هدف كلی 5

1-4-2.  اهداف اختصاصی 5

1-5. فرضیه‌های تحقیق 5

1-6. قلمرو محدودیت‌های تحقیق 6

1-6-1. قلمرو تحقیق 6

1-6-2. محدودیت‌های قابل كنترل 6

1-6-3. محدودیت‌های غیر قابل كنترل 6

1-7. تعریف واژه‌ها 7

1-7-1. تمرینات هوازی 7

1-7-1-1. تمرینات هوازی تداومی 7

1-7-1-2. تمرینات هوازی تناوبی 7

1-7-2. تركیب بدن 7

1-7-3. توان هوازی 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌پژوهش 9

2-1. مقدمه 10

2-2. آمادگی جسمانی و اثرات آن بر زندگی 10

2-2-1. اجزای آمادگی جسمانی 11

2-3. آمادگی قلبی ـ تنفسی 12

2-3-1. سازگاری‌های قلبی ـ تنفسی با ورزش 13

2-3-1-1. سازگاری‌های قلبی ـ عروقی با تمرین 14

2-3-1-2. سازگاری‌های تنفسی با تمرین 14

2-3-1-3. سازگاری‌های متابولیک 16

2-3-2. عوامل مؤثر بر توان هوازی بیشینه 16

2-3-2-1. شیوه‌ی تمرین 17

2-3-2-2. وراثت 18

2-3-2-3. وضعیت تمرین 19

2-3-2-4. جنسیت 19

2-3-2-5. اندازه و تركیب بدن 20

2-3-2-6. بلوغ 21

2-3-2-7. سن 21

2-3-3. تعیین فیزیولوژیک VO2 max و عوامل مؤثر آن 21

2-3-4. اندازه‌گیری VO2 max 22

2-4. تركیب بدنی 23

2-4-1. اهمیت ارزیابی تركیب بدن 28

2-4-2. روش‌های ارزیابی تركیب بدن 29

2-4-2-1. روش‌های آزمایشگاهی 29

2-4-2-2. روش‌های میدانی 32

2-5. تمرین هوازی 33

2-5-1. تمرین تداومی هوازی 34

2-5-2. تمرین تناوبی (اینتروال) 35

2-6. مروری بر تحقیقات پیشین 38

2-6-1. تحقیقات انجام شده در داخل كشور 38

2-6-2. تحقیقات انجام شده در خارج از كشور 44

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش 52

3-1. مقدمه 53

3-2. روش پژوهش 53

3-3. جامعه و نمونه آماری 53

3-4. متغیرهای تحقیق 53

3-4-1. متغیرهای مستقل 53

3-4-2. متغیرهای وابسته 53

3-5. ابزار جمع‌ آوری اطلاعات 54

3-6. روش‌های جمع‌ آوری اطلاعات 54

3-6-1. مطالعه مقدماتی 54

3-6-2. نحوه اندازه‌گیری و ارزیابی تركیب بدنی 55

3-6-3. نحوه اندازه‌گیری حداكثر اكسیژن مصرفی (VO2 max) 55

3-7. پروتكل اجرایی 55

3-8. روش‌های آماری پژوهش 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده 57

4-1. مقدمه 58

4-2. آمار توصیفی 58

4-2-1. وضعیت متغیرها در تمرینات هوازی تناوبی 59

4-2-2. وضعیت متغیرها در تمرینات هوازی تداومی: 59

4-3. آزمون فرضیه ها 61

4-3-1. فرض نرمال بودن داده ها 61

4-3-2. فرضیه اول 62

4-3-3. فرضیه ی دوم 63

4-3-4. فرضیه ی سوم 64

4-3-5. فرضیه‌ی چهارم 65

4-3-6. فرضیه‌ی پنجم 66

4-3-7. فرضیه‌ی ششم 67

فصل پنجم: نتیجه‌گیری 68

5-1. مقدمه 69

5-2. خلاصه تحقیق 69

5-3. بحث و بررسی فرضیه‌ها 70

5-4. نتیجه‌گیری نهایی 72

5-5. پیشنهادات برخاسته از تحقیق 72

5-6. پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 72

فرم رضایت نامه 73

فهرست منابع 74

الف: منابع فارسی 74

ب: انگلیسی 76

Abstract 79

چكیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر توان هوازی و تركیب بدن دختران غیر ورزشكار 13 تا 17 ساله می‌باشد. بدین منظور 22 دانش‌آموز غیر ورزشكار با میانگین سنی  2 ± 15 سال،وزن700/49كیلوگرم، قد 85/158  سانتی‌متر و  BMI79/19 كه تجربه‌ای در هیچ یک از رشته‌های ورزشی نداشته‌اند، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرین تداومی هوازی (11 نفر) و تمرین تناوبی هوازی (11نفر)  تقسیم شدند. هر كدام از دو گروه تجربی، به مدت 7 هفته با  3 جلسه تمرین در هفته به مدت هر جلسه 30 دقیقه ـ گروه تمرین تداومی با شدت 65-60 درصد حداكثر ضربان قلب و گروه تمرین تناوبی با شدت 75 -70 درصد ـ به تمرین پرداختند. در مرحله پیش آزمون و پس آزمون جهت سنجش توان هوازی از آزمون كوپر و تركیب بدن آنها با دستگاه آنالیز تركیب بدن برآورد گردید. یافته‌های حاصل از این پژوهش، نشان داد كه 7 هفته تمرین تداومی هوازی، بر توان هوازی و تركیب بدن تأثیر معنی‌دار داشته است. همچنین هفت هفته تمرین تناوبی هوازی باعث تفاوت معنی‌دار بر توان هوازی شده است ولی تأثیر معنی‌داری بر تركیب بدن نداشته است. در مقایسه این دو روش با هم از نظر تأثیر نوع تمرین بر توان هوازی و تركیب بدن نیز طبق یافته‌های پژوهش، می‌توان گفت بین هفت هفته تمرین هوازی تداومی و تمرین هوازی تناوبی از لحاظ تركیب بدنی و توان هوازی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

واژگان كلیدی: دختران غیر ورزشكار، تمرین تداومی هوازی، تمرین تناوبی هوازی، توان هوازی، تركیب بدن

 

فصل اول: كلیات تحقیق

كلیات تحقیق

1-1. مقدمه

هدف اصلی تربیت بدنی (كه با هدف كلی آموزش و پرورش یكسان است) تربیت همه جانبه كودكان و جوانان به عنوان افراد مفید و مسئولیت‌پذیر جامعه است. بنابراین برنامه‌های تربیت‌بدنی از نظر پرورش صحیح كودكان و جوانان باید دارای ویژگی‌هایی باشد كه از آن جمله می‌توان بدین نكته اشاره نمود كه باید فرد را از نظر آمادگی بدن به سطح مطلوب برساند، یعنی بتواند آمادگی و كارآیی بدن را تضمین كند. همچنین فرد بتواند به كمك آن در كاربرد بدن خود تسلط كامل داشته باشد و مهارت‌های لازم را كسب نموده و آن را تقویت نماید.

آمادگی جسمانی جوانان یک امر بنیانی و اساسی است كه سلامت و قدرت افراد و اجتماع را تضمین می‌كند، باید گفت قدرت كارآیی بدن جز از راه تربیت بدنی، از هیچ برنامه‌ی تربیتی دیگری حاصل نمی‌شود. شخصی كه قدرت و كارآیی لازم بدنی دارد، قادر است وظایف و كارهای روزانه خود را بدون خستگی انجام دهد و توانایی لازم را برای گذراندن اوقات فراغت یا مقابله با پیشامدهای ناگهانی به دست آورد. نیرو، قدرت، استقامت، چابكی، انعطاف‌پذیری و سرعت از ویژگی‌ها و صفات اصلی كارآیی بدن است كه باید ضمن اجرای برنامه‌های ورزشی طرح‌ریزی شده، حاصل شود.

صفت بارز دیگر آمادگی بدن، زیبایی اندام است. برنامه این قسمت نیز باید با توجه خاص به اندام و تناسب عضله‌ها همراه باشد؛ همچنین نسبت به تغذیه كودكان و نوجوانان نیز باید توجه خاص شود. برنامه كارآیی بدن باید طوری تنظیم شود كه سلامت و نیروی بدن را برای سالیان متمادی تضمین كند و انجام دادن فعالیت‌های بعد از دوره‌ی تحصیلی را تقویت كند.

1-2. بیان مسئله

فن‌آوری و مدرنیزه شدن زندگی و همچنین گسترش زندگی شهری و فرهنگ آپارتمانی، اگر چه از بسیاری جهات، رفاه و آسایش را برای بشر امروزی به ارمغان آورده است، اما از طرف دیگر با كاهش تحرك و فعالیت بدنی همراه بوده و سلامت جسمانی و آمادگی قلبی عروقی انسان را تحت تأثیر قرار داده است. زندگی شهری تا حدود زیادی چرخه‌ی طبیعی زندگی و خصوصاً فعالیت‌های حركتی را محدود كرده و انسان امروزی را به واسطه فقر حركتی، در معرض ابتلاء به بیماری‌هایی همچون افزایش فشار خون، افزایش چربی و عوارضی چون چاقی، تغییر شكل وضعیتی استخوان‌ها، ضعف عضلانی و ضعف عمومی در مقابله با انواع بیماری‌ها قرار داده است (پیروی، 1383).

كودكان و نوجوانان باید هر روز به فعالیت‌های منظم و سخت ورزشی بر اساس قدرت بدنی‌شان وادار شوند تا قدم‌های صحیح، به سوی آمادگی و كارآیی بدن برداشته شود. توجه به كارآیی بدن موجب می‌شود استخوان‌ها، پِی‌ها و عضله‌های بدن برای اجرای حركات و فعالیت‌ها نیرومند شود. دستگاه‌های تنفس و جریان خون نیز تا حد بسیاری از اجرای برنامه‌ها و حركت‌های صحیح ورزشی سود می‌برند. هر چه برنامه‌های متناسب ورزشی، زودتر و در سنین كمتری اجرا شود، ابتلای به امراض قلبی و دیگر نارسایی‌ها كمتر خواهد بود. ارتباط بین آمادگی بدن و سرعت انتقال، یادگیری، انضباط، سازگاری با محیط، ایجاد صفات اجتماعی و تعاون با دیگران غیر قابل تردید است و باید مربیان به آن توجه نمایند، مهارت‌های بدنی زاییده‌ی قدرت، استقامت و چابكی بدن است و با اجرای برنامه‌های صحیح ورزشی به دست می‌آید (پیروی، 1383).

1-3. ضرورت و اهمیت

تأثیر ورزش بر سلامتی جسم و روح و روان دانش‌آموزان حیاتی بوده و فعالیت‌های ورزشی سبب توسعه‌ی مهارت‌های روانی ـ حركتی و افزایش آمادگی جسمانی دانش‌آموزان می‌شود و گامی مؤثر در ارتقای بهداشت روانی دانش‌آموزان است. دانش‌آموزی كه قدرت و كارآیی لازم بدنی را دارد قادر است وظایف و كارهای روزانه‌ی خود را بدون احساس خستگی انجام دهد و توانایی لازم را برای گذراندن اوقات فراغت یا مقابله با پیش‌آمدهای ناگهانی به دست آورد. چنین فردی از بیماری‌ها و نارسایی‌ها و نواقص جسمانی به دور خواهد ماند و استقامت، چابكی، انعطاف‌پذیری و سرعت از ویژگی‌های اوست (شیرزادی، 1392).

طی بررسی‌های انجام شده، متأسفانه كودكان و نوجوانان به طور كامل فعال و با تحرك نیستند، پس ضروری است بچه‌ها به ورزش‌هایی بپردازند كه برای بهبود سلامتی و ارتقای سطح سلامت آنها مفید باشد. در همین راستا نكته‌ی مهم این است كه اولیای مدارس با هماهنگی والدین با توجه به عوامل مختلفی مانند سن، توانایی فیزیكی، سابقه بیماری‌های خانوادگی و وضعیت سلامتی كودك، ورزش مناسب دانش‌آموز را انتخاب نمایند و یكی از اهداف اصلی متخصصان این است كه بتوانند 30 دقیقه ورزش سبك و آرام را در اكثر روزهای هفته دانش‌آموزان بگنجانند و به ایجاد فرهنگ سلامت در روحیه‌ی دانش‌آموزان كمك نمایند. لازم به ذكر است تحقیقات متعدد در مورد تأثیر ورزش بر روی رشد و آمادگی جسمانی و همچنین نشاط دختران نشان دادند كه دخترانی كه ورزش می‌كنند دارای بدنی انعطاف‌پذیر و فعال هستند (شیرزادی، 1392).

تعداد صفحه :97

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.