مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: بیوتکنولوژی کشاورزی

عنوان : تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم

پردیس بین المللی ارس

 دانشگاه تبریز

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

عنوان:

تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم

استاد راهنما:

دکتر محمود تورچی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

فصل اول: بررسی منابع

1-1- اهمیت گیاه‌شناسی و سطح زیرکشت گندم. 3

1-1-1- تکامل و ژنتیک گندم. 3

1-2- تنش شوری.. 4

1-2-1- درک تنش شوری.. 6

1-2-2- واكنش‌های عمومی گیاهان نسبت به تنش شوری.. 8

1-2-2-1-  تاثیر شوری بر رشد گیاه 9

1-2-2-2- تاثیر شوری بر رشد ریشه گیاه 10

1-2-2-3- اثر تنش شوری بر مواد آلی محصول و اسیدهای آمینه گیاه 11

1-2-2-4- اثر شوری بر تشکیل رادیکال‌های آزاد در گیاه 15

1-2-3- نشانگرهای پروتئینی و پروتئومیک… 15

1-2-4- پروتئومیک و تنش… 27

1-2-5- پروتئومیک و تنش شوری.. 28

فصل دوم: مواد و روش‌ها

2-1- مواد و روش انجام آزمایش… 35

2-1-1- مشخصات محل اجرای آزمایش… 35

2-1-2- مواد گیاهی مورد استفاده 35

2-1-3- روش انجام آزمایش… 36

2-1-4- برداشت ریشه ها 37

2-2- صفات مورد اندازه‌گیری.. 38

2-3- تجزیه‌های آماری.. 40

2-4- آزمایشات الکتروفورز دو بعدی.. 40

2-4-1- تهیه ژل بعد اول (IEF) 41

2-4-2- استخراج پروتئین.. 42

2-4-3- حل کردن پروتئین.. 43

2-4-4- تهیه ژل بعد دوم (SDS-PAGE) 45

2-4-5- رنگ‌آمیزی.. 48

2-4-6- تصویر برداری و تجزیه کمی لکه‌های پروتئینی.. 51

فصل سوم: نتایج و بحث

3-1- تجزیه واریانس صفات.. 53

3-2- اثر کلرید سدیم بر خصوصیات ریشه. 53

3-3- اثر کلرید سدیم بر میزان پرولین.. 57

3-4- تجزیه و تحلیل پروتئوم بافت ریشه. 58

3-5- نقش پروتئین‌های شناسایی شده 68

3-5-1- متابولیسم انرژی.. 69

3-5-2- مهار ROS و سم زدایی.. 73

3-5-3- ترجمه پروتئین، پردازش و تخریب.. 76

3-5-4- پروتئین‌های مرتبط با دیواره سلولی.. 78

3-5-5- پروتئین‌های مرتبط با متابولیسم اسیدهای آمینه  و هورمون‌ها 80

3-5-6- شبکه انتقال سیگنال درگیر در پاسخ به تنش کلرید سدیم. 83

3-5-7- اسکلت سلولی.. 84

3-5-8- پروتئین‌های مرتبط با رونویسی.. 85

3-5-9- پروتئین‌های مرتبط با همبستگی سطح mRNA و پروتئین­های مربوطه. 86

منابع

منابع. 8

 

چکیده:

گندم (Triticum aestivum L.) یكی از قدیمی­ترین و اولین گیاهان زراعی ‌است كه به عنوان ماده اولیه تهیه نان در تغذیه بشر نقش اساسی ایفا کرده است. با توجه به رشد جمعیت و نیاز روز­ افزون به محصولات کشاورزی به ویژه گندم می­بایست تولید گندم را در کشور افزایش داد. به علت محدود بودن سطح زمین­های قابل کشت، افزایش تولید گندم مستلزم افزایش عملکرد در واحد سطح است. تنش­های محیطی از قبیل خشکی، شوری و سرما نقش مهمی بر روی عملکرد گیاهان زراعی و بقای آن­ها دارند. تنش شوری یکی از مهم­ترین تنش­های غیر­زیستی است که اثر نامطلوبی بر روی کمیت و کیفیت محصولات زراعی دارد، به طوری که 20 درصد از زمین­های زراعی آبی در جهان متاثر از تنش شوری هستند. بنابراین ارزیابی و بررسی ساز­و­کار مولکولی مقاومت و حساسیت به تنش کلرید سدیم در ارقام مختلف گندم از اهمیت ویژه­ای در این راستا برخوردار است. به این منظور آزمایشی به صورت تکرار دار در سال 1391 درون اتاقک رشد تحت شرایط کنترل شده در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید. در این آزمایش از دو رقم آرتا (حساس) و بم (مقاوم) در دو سطح تنش 250 میلی­مولار و فاقد تنش بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار استفاده گردید. زمان اعمال تنش، مرحله دو برگی گیاهان بود. پس از ظهور علائم تنش، اقدام به نمونه برداری و بررسی صفات مورفولوژیک از قبیل طول ریشه، حجم ریشه، وزن تر، وزن خشک، تعداد ریشه و میزان پرولین ریشه گردید. تیمار ارقام گندم با نمک کلرید سدیم به مدت یک هفته تغییر معنی داری از نظر آماری در صفات مرتبط با ریشه شامل طول، وزن­تر و تعداد ریشه ایجاد ننمود. به نظر می­رسد مدت زمان کوتاه مجاورت گیاهان با تنش و بالا بودن ضریب تغییرات از دلایل عمده چنین پاسخی باشند. صفات وزن خشک و تعداد ریشه به ترتیب در سطح احتمال پنج و یک درصد معنی­دار شدند. تنش کلرید سدیم موجب افزایش میزان پرولین در هر دو رقم حساس و متحمل گردید؛ اگرچه میزان افزایش پرولین در رقم حساس به مراتب بیشتر از رقم متحمل بود. بررسی پروتئوم ریشه گندم در رقم حساس با روش الکتروفورز دو بعدی منجر به شناسایی تعداد 21  لکه پروتئینی با تغییرات بیان معنی دار شد که شش لکه پروتئینی افزایش بیان و 15 لکه پروتئینی کاهش بیان نشان دادند. در رقم متحمل تغییرات بیان 49 لکه پروتئینی معنی دار گردید که از بین آن­ها 14 لکه پروتئینی افزایش بیان و 35 لکه پروتئینی کاهش بیان نشان دادند. پروتئین­های یافت شده بر اساس عملکرد بیولوژیکی در گروه­ های مهمی مانند پروتئین­های دخیل در متابولیسم انرژی، مهار کننده­ های ROSها و سم زدایی، ترجمه پروتئین، پردازش و تخریب، پروتئین­های مرتبط با دیواره سلولی، پروتئین­های مرتبط با متابولیسم اسیدهای آمینه  و هورمون­ها، شبکه انتقال سیگنال درگیر در پاسخ به تنش کلرید سدیم، اسکلت سلولی، پروتئین­های مرتبط با رونویسی، پروتئین­های مرتبط با همبستگی سطح mRNA و پروتئین تقسیم شدند.
مقدمه

گندم (Triticum aestivum L.) یکی از گیاهان زراعی مهم است که از سالیان بسیار دور، قبل از آن که بشر به موارد مصرف سایر گیاهان پی ببرد، از آن به عنوان مهم­ترین منبع غذایی استفاده می­کرد. این گیاه از نظر تولید و سطح زیر کشت مهم­ترین محصول کشاورزی ایران است (خدابنده، 1382). با توجه به رشد جمعیت و نیاز روز­ افزون به محصولات کشاورزی به ویژه گندم می­بایست تولید گندم را در کشور افزایش داد. . به علت محدود بودن سطح زمین­های قابل کشت، افزایش تولید گندم مستلزم افزایش عملکرد در واحد سطح است. افزایش عملکرد در واحد سطح به دو روش، یکی اعمال روش­های زراعی پیشرفته و دیگری تولید ارقام مناسب از نظر کیفیت و کمیت عملکرد، مقاومت به بیماری­ها و تحمل تنش­های محیطی قابل حصول است (اهدایی، 1388).

تنش در گیاه به مفهوم انحراف در فیزیولوژی، نمو و عملکرد طبیعی آن است که اغلب مضر بوده و آسیب­های برگشت ناپذیری به سیستم گیاهی وارد می­ نماید. بسیاری از موجودات زنده مثل ویروس­های بیماری­زای گیاهی، باکتری­ ها، قارچ­ها، نماتد­ها، حشرات و برخی گیاهان گلدار، انگل گیاهان هستند؛ که از آن­ها به عنوان ” تنش­های زیستی” یاد می­ شود. در مقابل، “تنش­های غیر­زیستی” توسط اشیا یا مواد و یا شرایط غیر­زنده به گیاهان تحمیل می­شوند. شوری، دمای محیط، رطوبت نسبی، تابش خورشید، مواد مغذی خاک و سایر ویژگی­های فیزیکوشیمیایی خاک موجب تنش­های غیر­زیستی در گیاه می­شوند (ناگاراجان، 2010). تنش­های محیطی از قبیل خشکی، شوری و سرما نقش مهمی بر روی عملکرد گیاهان زراعی و بقای آن­ها دارند (لاتینی و همکاران، 2007). تنش شوری یکی از مهم­ترین تنش­های غیر­زیستی می­باشد که اثر نامطلوبی بر روی کمیت و کیفیت محصولات زراعی دارد، به طوری که 20 درصد از زمین­های زراعی آبی در جهان متاثر از تنش شوری هستند (ژائو و همکاران، 2007). به دلیل قرار­گیری ایران در منطقه آب و هوایی خشک و نیمه خشک، نزدیک به 50 درصد سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، به درجات مختلف با مشکل شوری و قلیایی بودن مواجه می­باشد (میر محمدی میبدی و قره یاضی، 1381).

با پیشرفت سریع در تکنیک­های استخراج ، تفکیک و شناسایی پروتئین، تکنولوژی پروتئومیک یک نقش کلیدی را در توسعه­ مجموعه پروتئین­های مرتبط با فعالیت زیستی بازی می­ کند (وانگ و همکاران، 2011).  پروتئومیک یک روش مبتنی بر تکنیک الکتروفورز دوبعدی[1] است. هر پروتئین یک نقطۀ ایزوالکتریک دارد که در آن بار مثبت و منفی پروتیئن با هم برابر می­ شود. در الکتروفورز بعد اول از این خاصیت بهره می­ گیرند. ژل بعد اول را به بعد دوم که همان الکتروفورز SDS-PAGE معمولی است منتقل می­ کنند. در الکتروفورز بعد دوم حرکت پروتئین­ها در میدان الکتریکی بر اساس وزن مولکولی صورت می­گیرد (لیبلر، 2002). پروتئومیک می ­تواند ابزاری قوی برای شناسایی ژن­های کاندیدای مقاومت به تنش باشد (چن و هارمون، 2006). تحقیقات متعددی از پروتئومیک جهت شناسایی پروتئین­های پاسخگو به شوری استفاده نموده ­اند. پروتئین­های زیادی یافت شده­ اند که بیان آن­ها هماهنگ با غلظت نمک تنظیم می­ شود. این پروتئین­ها در فرایند متابولیسم انرژی، مهار کننده­ های ROS و زدودن سموم از آنزیم­ها، ترجمه پروتئین، پردازش و تخریب، پروتئین­های مرتبط با دیواره سلولی، پروتئین­های مرتبط با متابولیسم اسید­های آمینه و هورمون­ها، شبکه انتقال سیگنال درگیر در پاسخ به تنش کلرید سدیم، اسکلت سلولی، پروتئین­های مرتبط با رونویسی و پروتئین­های مرتبط با همبستگی سطح mRNA و پروتئین دخیل هستند (جیانگ و همکاران، 2007).

 

تعداد صفحه : 125

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.