مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

عنوان : بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته

موضوع:

بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
2-1- بیان مسئله پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
3-1- ضرورت واهمیت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
4-1- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
5-1- سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
6-1- تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 7

 فصل دوم : ادبیات و پیشینة تحقیق

1-2- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
2-2- تاریخچه فعالیت های صنعتی در ایران ………………………………………………………………………………………………………………….. 11
3-2- مفاهیم مربوط به خوشه ­های نعتی…………………………………………………………………………………………………………………………… 13
1-3-2- تاریخچه و سیر تكاملی خوشه های صنعتی……………………………………………………………………………………………………….. 13
2-3-2- سابقه تئوری خوشه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
3-3-2- بنگاه­های کوچک و متوسط ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
4-3-2- مفهوم و تعریف خوشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
5-3-2- خوشه سازی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
6-3-2- شبكه ها و خوشه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
1-6-3-2- شبكه های عمودی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33
2-6-3-2- شبكه های افقی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
3-6-3-2-  خوشه های رشته­ای ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
7-3-2- اهمیت خوشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
1-7-3-2- اهمیت خوشه های صنعتی …………………………………………………………………………………………………………………………… 36
2-7-3-2- اهمیت و تاثیر بزرگی و كوچكی خوشه بر موفقیت آن ………………………………………………………………………………… 37
8-3-2- کارکرد خوشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38
1-8-3-2- كاركرد خوشه های صنعتی در تعامل با بازار كار ………………………………………………………………………………………….. 39
4-2- خوشه های صنعتی، تعریف و عناصر تشکیل دهنده آن ……………………………………………………………………………………….. 40
1-4-2- تعریف خوشه صنعتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
2-4-2- خوشه های صنعتی و عناصر تشكیل دهنده آن ………………………………………………………………………………………………… 41
3-4-2- آیا می توان خوشه صنعتی را ایجاد كرد؟ ………………………………………………………………………………………………………….. 45
4-4-2- مزایا و فواید حاصل از ایجاد خوشه صنعتی ………………………………………………………………………………………………………. 45
5-4-2- وجه تمایز خوشه های صنعتی با صنایع كوچك سازمان نیافته و منفرد ………………………………………………………….. 49
6-4-2- چرا خوشه ها (كلاسترها) برای رقابت حیاتی هستند؟ ……………………………………………………………………………………… 50
7-4-2- خوشه بندی صنعتی و بهره وری نیروی کار ……………………………………………………………………………………………………… 51
5-2- انواع خوشه از دیدگاه صاحب نظران ………………………………………………………………………………………………………………………. 52
6-2- مدلهای اقتصادی تحلیل خوشه ها …………………………………………………………………………………………………………………………. 55
1-6-2- اقتصاد مبتنی بر خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
7-2- برنامه توسعة خوشه­ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
1-7-2- پروژه توسعه خوشه­ای ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
2-7-2- مسئولیت اجرائی یک پروژه توسعة خوشه­ای ……………………………………………………………………………………………………. 59
3-7-2- گامهای اصلی پروژه توسعه خوشه­ای …………………………………………………………………………………………………………………. 59
4-7-2- زمان مورد نیاز برای اجرای یک پروژه توسعه خوشه­ای ……………………………………………………………………………………. 60
8-2- بررسی توسعه خوشه های صنعتی در کشور و چالشهای مربوطه …………………………………………………………………………. 60
1-8-2- مسایل و معضلات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
2-8-2-  الزامات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
3-8-2- تفاوت بین سیاستهای توسعه خوشه ای و سیاست های سطح صنعت …………………………………………………………….. 66
4-8-2- ترکیب مدیریت زنجیره تأمین و خوشه صنعتی ………………………………………………………………………………………………… 66
5-8-2- تفاوت بین سیاستهای توسعه خوشه ای و سیاست های سطح صنعت …………………………………………………………….. 67
6-8-2- تفاوت توسعه منطقه ای و توسعه خوشه ای……………………………………………………………………………………………………….. 67
9-2- پروژه توسعه خوشه های صنعتی و نقش نهادها در راستای توسعه ………………………………………………………………………. 68
1-9-2- رویكرد بنیادی در توسعه خوشه های صنعتی …………………………………………………………………………………………………… 68
2-9-2- انواع روش های توسعه خوشه ای………………………………………………………………………………………………………………………. 68
3-9-2- پروژه توسعه خوشه ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
4-9-2- مسئولیت اجرای یک پروژه توسعه خوشه ای ……………………………………………………………………………………………………. 69
5-9-2- مشخصات عامل توسعه خوشه …………………………………………………………………………………………………………………………… 70
6-9-2- گام های اصلی در فرایند توسعه یک خوشه صنعتی …………………………………………………………………………………………. 70
7-9-2- ا زمان مورد نیاز برای اجرای یک پروژه توسعه خوشه ای …………………………………………………………………………………. 71
8-9-2- توسعه خوشه صنعتی از دیدگاه صاحب نظران ………………………………………………………………………………………………….. 71
10-2- توسعه خوشه های صنایع کوچک و متوسط از نگاه یونیدو ………………………………………………………………………………… 74
1-10-2- ویژگی های كلیدی و مهم رویكرد یونیدو ………………………………………………………………………………………………………. 75
2-10-2- مراحل رویکرد یونیدو ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77
3-10-2- مراحل تفضیلی فاز مطالعه شناختی بر اساس رویکرد یونیدو ………………………………………………………………………… 80
11-2- ضرورت های توجه به توسعه خوشه ای در ایران ………………………………………………………………………………………………… 84
12-2- تنگناهای توسعه خوشه ­های صنعتی در کشور …………………………………………………………………………………………………….. 89
13-2- تدابیر و راهبردهای توسعه خوشه ­های صنعتی در کشور …………………………………………………………………………………….. 92
14-2- توجه به خوشه های صنعتی در برنامه های نظام جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………………….. 95
15-2- خوشه های صنعتی درافق برنامه پنجم ……………………………………………………………………………………………………………….. 97
16-2- پروژه های توسعه خوشه ای در استان گیلان ……………………………………………………………………………………………………… 105
1-16-2- خوشه فرآوری و بسته بندی زیتون گیلان ……………………………………………………………………………………………………… 105
2-16-2- خوشه فرآوری چای گیلان ………………………………………………………………………………………………………………………………. 106
3-16-2- خوشه ادوات شالیکوبی گیلان …………………………………………………………………………………………………………………………. 109
17-2- آشنایی با محصول کشاورزی برنج ……………………………………………………………………………………………………………………….. 110
18-2- چهارچوب مطالعه شناختی خوشه ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 114
1-18-2- الگوی ساختاری خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115
19-2- مروری بر مطالعات انجام شده در ادبیات خوشه صنعتی …………………………………………………………………………………….. 119
1-19-2- مطالعات شناختی خوشه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
1-1-19-2- مطالعه شناختی خوشه در کشور های دیگر ………………………………………………………………………………………………. 119
1-1-2-19-2- مطالعه شناختی خوشه چرم در ایتالیا …………………………………………………………………………………………………… 120
2-1-2-19-2- مطالعه شناختی خوشه سرامیک موربی هند …………………………………………………………………………………………. 123
3-1-2-19-2- مطالعه شناختی خوشه پلاسیتک لاهور پاکستان …………………………………………………………………………………. 124
4-1-1-19-2- امکان ایجاد خوشه صنعتی جدید با بهره گرفتن از سازمان مجازی در روسیه …………………………………………… 125
5-1-1-19-2- انواع خوشه های صنعتی در اتیوپی ……………………………………………………………………………………………………….. 126
6-1-1-19-2- خوشة صنعتی، نمایندگی دولت و توسعة کارآفرینی- مطالعة موردی در چین ……………………………………. 127
2-1-19-2- مطالعه شناختی خوشه در ایران …………………………………………………………………………………………………………………. 128
1-2-1-19-2- شناسایی خوشه ­های صنعتی استان تهران …………………………………………………………………………………………….. 128
2-2-1-19-2- ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر شكل گیری خوشه های صنعتی ……………………………………………………… 128
3-2-1-19-2- ارزیابی و اولویت بندی موانع توسعه خوشه های صنعتی (مطالعه موردی قطعه سازان خودرو استان سمنان) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 129
4-2-1-19-2- خوشه صنعتی ادوات كشاورزی جویبار ………………………………………………………………………………………………….. 129
5-2-1-19-2- روش امكان سنجی و تحلیل اثر بخشی توسعه خوشه های صنعتی خرمای كشور ………………………………. 130
2-19-2- مطالعات توسعه­ای خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 131
1-2-19-2- بررسی امكان توسعه صنایع نساجی ایران با بهره گرفتن از مدل توسعه خوشه صنعتی …………………………………. 131
2-2-19-2- بررسی عوامل بازدارنده و پیشران در مسیر رشد و توسعه خوشه های صنعتی (مطالعه موردی خوشه نساجی یزد) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 131
3-2-19-2- ارائه مدلی جهت استقرار خوشه صنعتی در پتروشیمی …………………………………………………………………………….. 132
4-2-19-2-بررسی نقش توسعه خوشه ­های صنعتی برفرایند توسعه محصول جدید درخوشه قطعات خودروی سمنان 133
4-2-19-2- تحلیل و بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه خوشه صنعتی با بهره گرفتن از روش دلفی )مطالعه موردی: خوشه صنعتی خرمای سراوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 134
20-2- چهارچوب مطالعه شناختی در این تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 134
1-20-2- تجزیه و تحلیل کسب و کار در سطح بنگاه (مطالعه وضعیت درونی خوشه) …………………………………………………. 134
2-20-2-  تجزیه و تحلیل کسب و کار در سطح صنعت و خوشه (مطالعه وضعیت بیرونی خوشه) ……………………………… 138
3-20-2- تحلیل نهادی خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 141
4-20-2- تحلیل سطح روابط و همکاری میان اعضای خوشه ………………………………………………………………………………………… 148
5-20-2- مدل شناختی خوشه صنعتی در این تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 151

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 152
2-3- طرح پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 152
3-3- جامعه آماری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 152
4-3- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 153
5-3- نمونه آماری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 153
6-3- ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 154
7-3- شواهد مربوط به روایی ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 155
8-3- روش تحلیل داده ­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 157
9-3- خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 158

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ­ها

1-4- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 160
2-4- بررسی کمی واحد های شالیکوبی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 160
3-4- آشنایی با برنج ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 161
4-4- سطح زیر کشت، تولید و مصرف برنج …………………………………………………………………………………………………………………….. 161
5-4- برنامه های راهبردی و توسعه ای …………………………………………………………………………………………………………………………… 162
6-4- نمونه آماری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 163
7-4- بررسی پرسش های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 163
1-7-4- آزمون فرضیات با بهره گرفتن از آماره t-test و z …………………………………………………………………………………………………. 163
1-8-4- اولویت بندی متغییر های تحقیق با بهره گرفتن از آزمون فریدمن ………………………………………………………………………… 212

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

1-5- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 217
2-5- نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 217
1-2-5- پاسخ به سئوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 217
3-5- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 224
4-5- ارائه پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 225
1-4-5- پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 225
5-5- پیشنهادات تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 226

چکیده

توسعة صنعتی از طریق توسعة خوشه ­های کسب و کار به عنوان یکی از رویکردهای بدیلی است که طی دو سه دهة اخیر در کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه، سرلوحة کار و خط مشی سیاستگذاران عرصة صنعت و توسعة صنعتی قرار گرفته است. اجرای پروژه های توسعة خوشه ­های صنعتی در سطح استانهای مختلف کشور، به عنوان بخشی از اقداماتی است که تاکنون در ایران انجام پذیرفته است. پژوهش حاضر به مطالعة موردی خوشة برنج در استان گیلان و ارزیابی تأثیرات خوشه ­های صنعتی در توسعة منطقه­ای می ­پردازد. در این پژوهش ضمن بهره گیری از مطالعات مرتبط در سطح جهان و ایران، با بهره گیری از مفاهیم پایه ای و کلاسیک ادبیات خوشه ای به بررسی و ارزیابی موضوع پرداخته شده است. در ضمن جهت دریافت صحیح اطلاعات مدیران ارشد مجموعه های شالیکوبی از پرسشنامه ای شامل 39 سوال 5 گزینه ای و 2 سوال 2 گزینه ای با عناوین کلی بررسی وضعیت درونی، وضعیت بیرونی، وضعیت نهادی و وضعیت همکاری استفاده گردیده است. تعداد 310 نفر از مدیران مورد سوال قرار گرفته به درستی پاسخگوی سوالات بودند. با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ مورد قبول تایید گردید. آزمون فرض نیز برای تک تک سوالات انجام گرفت. در نهایت تحلیل خروجی آماری سوالات در دنیای واقعی در فصل پنجم به تفصیل آورده شده است. در کل خوشه صنعتی برنج در زمینه وضعیت درونی در شرایط مطلوبتری نسبj به عوامل دیگر قرار دارد. اما در بعد وضعیت بیرونی و همکاری بین اجزای خوشه از نظر مدیران واحد ها دارای معایب اساسی می باشد که لزوم توجه بیشتر به این حوزه ها را تبیین می نماید.

1-  مقدمه

از دهه گذشته، برنامه ریزان توسعه منطقه ای و سرزمینی ، بخش قابل توجهی از زمان و انرژی خود را صرف جستجوی یک مدل نوین برای توسعه منطقه ای کرده اند (مولثارت،2003). مفاهیم این “مدل نوین” توسعه منطقه ای که به خوشه ای شدن صنعتی معروف است، به یک سری داستان های موفق منطقه ای نظیر دره سیلیکون، مناطقی در ایتالیای سوم نظیر امیلیا رومانا، بادنوورتمبرگ درآلمان و کرویدور در انگلیس ، بر می گردد. این مناطق بعنوان نمونه های برتر در کارکرد ا قتصادی مطرح شده و با به نمایش گذاشتن سطوح بالای نوآوری نقشی قوی از خوشه های صنعتی درونزا، و به یک صورتبندی نهادی شبکه ای شده در سطوح منطقه ای دست یافته اند (لجندیک و کورن فورد،2000؛ کوک و مورگان،1993). با الهام از این داستان های موفق است که پدیده خوشه بندی صنعتی مکرراً از رویکردهای مختلف و تا حدی هم پوش نظیر “نواحی صنعتی” ، “فضاهای صنعتی جدید” ، “محیط های نوآور” ، ” خوشه های صنعتی” ، “محیط نهادی” ،”مناطق یادگیری” ، “یادگیری محلی شده” و “سیستم های نوآوری منطقه ای” تحت پارادایم “منطقه گرایی نوین” مطالعه شده، که در درون خود به دنبال درک نقش خوشه بندی صنعتی و اثرات آن بر یادگیری، نوآوری و مزیت رقابتی است (هنری و پینچ ،2001؛ کامبرز و مک کینن،2004؛ کیبل و ویلکینسن،2000). در این رویکردها به توسعه منطقه ای، شکل گیری ظرفیت های یادگیری یک موضوع بنگاهی نیست بلکه بجای آن به روابط بین بنگاه ها و سایر بازیگران در محیط منطقه ای مربوط می شود. از اینرو، وقتی که دانش وفن آوری در رویکرد درونزا بمثابه موضوع درون منطقه ای تلقی می شود، فرایند های یادگیری و روابط شبکه منطقه ای در پویایی درازمدت و پایداری نوآوری در منطقه نقش برجسته ای را بازی می کند (ارایدین و آرماتلی کوراوغلی،2005).

اهمیت توسعه صنعتی در کشور های در حال توسعه موجب شده بسیاری از این کشور ها شکل گیری و تقویت صنایع کوچک و متوسط در مناطق صنعتی و در قالب خوشه را به عنوان یک استراتژی توسعه صنعتی منطقه ای مورد نظر قرار داده و از آن به عنوان راهبردی اشتغال­زا که در عین حال قادر به بهبود توان رقابتی شرکت­ها و افزایش صادرات آنها می باشد، بهره ­برداری نمایند (رابلوتی،1382). تعریف صنایع کوچک و متوسط به طور گسترده ای در میان کشور­ها و مناطق مختلف جهان متفاوت می باشد و شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر آن کشور ها، معرف صنایع کوچک و متوسط در آنهاست. برخی از شاخص ­هایی که معمولا در تعریف صنایع کوچک و متوسط به کار می روند عبارتند از: تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت های تولیدی، اما رایج ترین شاخص برای تعریف صنایع کوچک و متوسط، استفاده از تعداد کارکنان است ( شقاقی و شفیعی،1384).

بررسی سهم بنگاه های کوچک و متوسط در میزان اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی کشور ها در جهان حاکی از آن است که بیش از 95 درصد از کل اشتغال ایجاد شده متعلق به این بنگاه ها است (Monash, 1998).

2-1- بیان مسئله پژوهش

امروزه توسعه از طریق مدل خوشه ای نقش محوری و بارزی در سیاستهای اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه یافته ایفا می نماید. اگر رویکردهای گذشته تمرکز بیشتری بر اقتصاد کلان داشته اند، اینک کسب و کار خرد، احساس مسئولیت نسبت به افزایش قابلیت رقابت واحدهای کوچک و متوسط، بهبود ارتباطات شبکه ای، تاکید بر حمایت­های غیر مستقیم در مقابل پرداخت یارانه، ترکیب رقابت و همکاری به منظور تقویت یادگیری و نوآوری، ارتقاء سطح همکاری واحدهای کوچک و بزرگ و تقویت مثلث همکاری خوشه ها، دولت و دانشگاه مورد تاکید و توجه بیشتری قرار می گیرد. هر قدر نگاه به حل مسائل از سطح بین المللی، ملی و بخشی به سمت منطقه­ای و محلی، مبتنی بر قابلیت های پویای سیستم های اجتماعی شکل یافته بر پایه فرایندهای طبیعی پیش می­رود، توجه به کسب و کار خرد در قالب شبکه ارتباطی قابل تعریف ذیل بحث توسعه خوشه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود ( منصوری، 1384).

  • صنایع کوچک در اغلب کشورهای جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. صاحب­نظران توسعه اقتصادی با توجه به محدودیت منابع و نیروی انسانی و نیز با توجه به ساختار صنعتی جهان امروز و همچنین قابلیت‌ها و مزیتهای که این قشر از جامعه صنعتی کشور دارند، بهترین الگو را توسعه صنایع کوچک و متوسط اعلام می کنند. در توسعه صنایع کوچک نیز امروزه در جهان الگوهای مختلف و متفاوتی مطرح شده است که از مهمترین این الگوها، مدل توسعه بر مبنای خوشه های صنعتی است.
  • حدود دو دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر خوشه ها، بعنوان یک استراتژی نوین مورد توجه برنامه­ ریزان و سیاست­گزاران در کشورهای صنعتی و در حال توسعه می باشد. سازمان های بین المللی همچون UNIDO, ILO و بانک جهانی نیز طرح­های متعددی را از طریق توسعه خوشه های صنعتی در کشورهای مختلف اجرا و حمایت کرده اند. خوشه صنعتی یكی از الگو های موفق سازماندهی صنایع كوچك و متوسط است كه كاستی های صنایع كوچك و متوسط را رفع نموده و مزیت های مختلف صنایع كوچك نظیر انعطاف پذیری و تنوع را تقویت می بخشد. خوشه صنعتی مجموعه ای از بنگاه های تولیدی و خدماتی در یک رشته صنعتی است كه با تكیه بر سرمایه های قوام یافته اجتماعی در مناطق مختلف جغرافیایی در كنار نهاد های پشتیبان و از طریق روابط متراكم میان بنگاهی شكل می گیرد.( منصوری، 1384)
  • بزرگترین معضل بنگاه­های کوچک و متوسط (SMEs) ، دست‌یابی به مقیاس‌های مناسب تولید است. بسیاری از این واحدها صرفه به مقیاس نداشته و به‌همین دلیل نمی‌توانند شرایط لازم برای پایداری و رقابت خود را در بازارها به وجود بیاورند. از دیگر مشکلات عمده بنگاه‌های کوچک و متوسط، که به ویژه در کشور ما از شدت بیشتری برخوردار است، ضعف نهادهای خدماتی و پشتیبان یا نهادهای خدمات کسب و کار است. واحدهای کوچک توانایی آن را ندارند که به طور مستقل مسائل مالی، فنی، بازاریابی، فروش و غیره خود را حل کنند، بلکه لازم است به‌گونه­ای این نوع خدمات حیاتی را از بیرون مجموعه خود دریافت کنند. علت شکست بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع کوچک و متوسط نیز به‌همین مساله باز می‌گردد، چراکه سرمایه‌گذاران در ابتدا به‌علت ناآگاهی از مسائل فنی، اقتصادی، مدیریتی، بازاریابی و غیره، هزینه‌های مربوط به این حوزه‌ها را در محاسبات خود نادیده ‌گرفته و به علت پیچیدگی اینگونه خدمات، از توانایی انجام آنها در سطح مطلوب نیز برخوردار نیستند.( بدری و کیانی، 1385)

تعداد صفحه : 176

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.