مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: زراعت

عنوان : اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش زراعت

عنوان :

اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا

استاد راهنما :

دکتر محمد نقی صفر زاده ویشگاهی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول : مقدمه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل دوم : بررسی منابع

2-1-مبداءوپیشینه لوبیا……………………………………………………………………………………………………………………… 5

2-2-سطح زیر کشت وتولید لوبیا درایران وجهان…………………………………………………………………………………. 6

2-3-اهمیت اقتصادی لوبیا………………………………………………………………………………………………………………..  7

2-4-خصوصیات گیاه شناسی لویبا…………………………………………………………………………………………………….  7

2-5-نیازهای اقلیمی لوبیا………………………………………………………………………………………………………………….  9

2-6-مالچ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  10

2-6-1-نقش مالچ(خاکپوش ها)در زراعت دیم………………………………………………………………………………….  10

2-6-2-اثر مالچ بر رطوبت قابل استفاده خاک…………………………………………………………………………………..  11

2-6-3-اثر مالچ برآب خاک……………………………………………………………………………………………………………  13

2-6-4-اثر مالچ بر درجه حرارت خاک …………………………………………………………………………………………..  17

2-6-5-اثر مالچ بر ساختمان خاک ………………………………………………………………………………………………….  19

2-6-6-اثر مالچ بر شوری خاک ……………………………………………………………………………………………………..  20

2-6-7-اثر مالچ بر فرسایش خاک …………………………………………………………………………………………………..  21

2-6-8-اثر مالچ بر رشد گیاهان زراعی ……………………………………………………………………………………………  23

2-6-9-اثر مالچ بر عملکرد دانه لوبیا ………………………………………………………………………………………………  26

2-6-10-اثر مالچ در کنترل علف های هرز ………………………………………………………………………………………  27

2-7-آهن …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-7-1-اهمیت آهن در تغذیه گیاهان زراعی ……………………………………………………………………………………  31

2-7-2-نقش آهن در فتوسنتز ………………………………………………………………………………………………………..  32

2-7-3-نقش آهن در سنتز پروتئین …………………………………………………………………………………………………  32

2-7-4-سطح بحرانی آهن در گیاه لوبیا …………………………………………………………………………………………..  34

2-7-5-عوامل موثر بر فراهمی آهن برای گیاه…………………………………………………………………………………..  34

فصل سوم:مواد و روش ها

3-1-زمان وموقعیت جغرافیایی واقلیمی محل اجرای طرح …………………………………………………………………  36

3-2-ویژیگی آب و هوایی منطقه ……………………………………………………………………………………………………  36

3-3-تعیین خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک محل آزمایش …………………………………………………………..  36

3-4-نحوه انجام آزمایش وطرح آزمایشی مورد استفاده ……………………………………………………………………..  37

3-5-خصوصیات مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………………….  37

3-5-1-ارتفاع گیاه ……………………………………………………………………………………………………………………….  37

3-5-2-تعدادغلاف در بوته …………………………………………………………………………………………………………..  38

3-5-3-طول غلاف ………………………………………………………………………………………………………………………  38

3-5-4-تعیین عملکرد قسمت های هوایی در لوبیا ……………………………………………………………………………  38

3-5-5-تعیین تعداددانه خشک در لوبیا ……………………………………………………………………………………………  38

3-5-6-تعیین عملکرد غلاف خشک در لوبیا ……………………………………………………………………………………  38

3-5-7-تعیین تعداددانه خشک در بوته لوبیا …………………………………………………………………………………….  38

3-5-8-محاسبه شاخص برداشت …………………………………………………………………………………………………..  39

3-5-9-شاخص برداشت دانه ………………………………………………………………………………………………………..  39

3-6-تجزیه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………..  39

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل

4-1- اثرمالچ ومقدارمصرف آهن بر ارتفاع بوته لوبیا …………………………………………………………………………  41

4-2-اثر مالچ ومقدارمصرف آهن برتعداد غلاف سبز لوبیا ………………………………………………………………….  41

4-3-اثر مالچ ومقدارمصرف آهن برتعداددانه سبز لوبیا ………………………………………………………………………  43

4-4-اثرمالچ ومقدار مصرف آهن برعملکرد غلاف سبزلوبیا ………………………………………………………………..  44

4-5-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برتعداددانه درغلاف لوبیا …………………………………………………………………  45

4-6-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برعملکردبیولوژیک لوبیا ………………………………………………………………….  46

4-7-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برعملکردقسمت های هوایی …………………………………………………………….  47

4-8-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن عملکرددانه خشک درلوبیا ……………………………………………………………….  49

4-9-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برعملکرد غلاف خشک لوبیا ……………………………………………………………  50

4-10-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برتعداددانه خشک دربوته لوبیا ……………………………………………………….  51

4-11-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر تعداد دانه خشک در هرغلاف لوبیا……………………………………………. 51

4-12-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر تعداد غلاف خشک در هربوته لوبیا ………………………………………….. 53

4-13-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر شاخص برداشت لوبیا …………………………………………………………….. 53

4-14-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر شاخص برداشت دانه لوبیا ………………………………………………………  54

فصل پنجم: گیری

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….  56

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………  57

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  58

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………….  64

فهرست نمودار

نمودار 4-1- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر ارتفاع بوته لوبیا …………………………………………………………  42

نمودار4-2- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر تعداد غلاف سبز لوبیا در واحد سطح …………………………….  42

نمودار4-3- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر تعداد دانه سبز لوبیا در واحد سطح ………………………………..  44

نمودار 4-4- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد غلاف سبز لوبیا ……………………………………………..  48

نمودار 4-5-اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد بیولوژیک لوبیا ………………………………………………..  48

نمودار 4-6- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد قسمتهای هوایی لوبیا ……………………………………..  49

نمودار 4-9-اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد دانه خشک لوبیا ………………………………………………  52

نمودار4-11-اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد غلاف خشک لوبیا ………………………………………….  52

فهرست جداول

جدول3-1- مشخصات خاک محل انجام آزمایش ……………………………………………………………………………..  36

جدول4-1-تجزیه واریانس اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر برخی از صفات مورد ارزیابی در لوبیا………….  46

جدول 4-2-جدول مقایسه میانگین اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر برخی از صفات مورد ارزیابی در لوبیا . 47

جدول4-3-تجزیه واریانس اثر مالچ ومقدار مصرف آهن بر برخی از صفات مورد ارزیابی در لوبیا ………….  49

جدول4-4- مقایسه میانگین اثر مالچ بر برخی از صفات مورد ارزیابی در لوبیا ……………………………………..  49

جدول 4-5- تجزیه واریانس مالچ ومقدار مصرف آهن بر برخی از صفات مورد ارزیابی در لوبیا …………….  54

جدول4-6-جدول مقایشه میانگین اثر خاک ورزی بر برخی از صفات مورد ارزیابی لوبیا ………………………  54

چکیده

به منظوربررسی اثرسطوح مختلف آهن واستفاده از مالچ بررشد وعملکرد لوبیاآزمایشی درسال زراعی 1392 به مدت یک فصل زراعی کشت پائیزه بعداز برداشت بادام زمینی در روستای سالستان از توابع آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان بااستفاده از آزمایش کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد.فاکتور اول در 2سطح شامل استفاده از مالچ وعدم استفاده از مالچ بودوفاکتور دوم اثرات سطوح مختلف،شامل 4 سطح مقادیر مختلف مصرف آهن(0،2،4،6)گرم در لیتر بود.فاصله کاشت بوته ها 15×30سانتی متر بود.از مالچ پوسته برنج به ضخامت 10سانتی متر درکرت هایی که برای استفاده از مالچ در نظر گرفته شده استفاده گردید. جهت اجرای نقشه طرح کرت هاییدر ابعاد 5×2 متر وبه فاصله 50 سانتی متر ازواحد آزمایشی مجاور ایجاد گردیدند.بین تکرارها نیز فاصله ایی حدود 1متر در نظر گرفته شد.در هرتکرار 8کرت ودرمجموع سه تکرار،24 کرت ایجاد گردید.عملیات آماده سازی زمین درشهریور ماه 1392 انجام گرفت.خصوصیات مورد بررسی عبارتند از:ارتفاع بوته، تعدادغلاف سبز،تعدا ددانه سبزلوبیا،عملکرد غلاف سبز لوبیا، تعداد دانه سبز در غلاف، عملکرد بیولوژیک ، عملکرد قسمت های هوایی، عملکرد دانه خشک، عملکرد دانه خشک،عملکرد غلاف خشک، تعداد دانه خشک درهر بوته لوبیا،مورد بررسی قرار گرفت.مقایسه میانگین صفات مورد بررسی نیز نشان دادکه اثر مالچ برارتفاع بوته لوبیا،غلاق سبز،تعداددانه سبز لوبیا، عملکرد غلاف سبز لوبیا، تعداد دانه سبز لوبیا،عملکرد بیولوژی،عملکرد قسمت های هوایی،عملکرد دانه خشک ،معنی دار نشد.یعنی تاثیر چندانی در جذب آب وعناصر غذایی ،از خاک واستفاده از آن ها در لوبیا نداشت،عدم استفاده از مالچ نیز تاثیری بر صفات فوق از طریق کاهش مقدار رطوبت خاک نداشت.اثر مالچ بر عملکرد غلاف خشک در شرایط استفاده از مالچ وعدم استفاده از مالچ تفاوت معنی داری وجود داشت وهمچنین اثر مالچ به تعداد دانه خشک در هر بوته در لوبیا بسیار معنی دار شد.اثر مقدار آهن برصفات فوق اثر معنی داری داشت، بیشترین ارتفاع بوته با مصرف 2 در هزار وکمترین ارتفاع بوته در مقدار 6 در هزار بود.مصرف 2 در هزار بخاطر کاهش فتواکسیداسیون اکسین در ساقه لوبیا،باعث افزایش ارتفاع بوته شد،همچنین بر سایر صفات،با مصرف آهن معنی دار بودوبا افزایش مقدار مصرف آهن به 6 در هزار به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد که تفاوت آماری معنی داری با سایر صفات مصرف داشت.با افزایش مصرف آهن به 4 تا 6 در هزار باعث شد که تعداد غلاف سبز تشکیل شده در بوته های لوبیا کاهش یابد که از طریق زردی و مسمومیت در بوته نشان داد.نتیجه این که وارد شدن خسارت به سیستم فتوسنتزی بوته لوبیا باعث به هم خوردن توزیع مواد فتوسنتزی بین قسمت های رویشی وزایشی شده واین امر ریزش گل هاوکاهش تشکیل غلاف ها را به دنبال داشته است. اثر متقابل مالچ×مقدار مصرف آهن به تعداد غلا فه در بوته لوبیا معنی دار نشد.اثر مقدار آهن برعملکرد خشک همانند سایر صفات بودوبیشترین عملکرد غلاف خشک از مقادیر مصرف 2و4 در هزار آهن به دست آمد با افزایش مقدار مصرف تا6در هزار عملکرد غلاف خشک کاهش یافت به نظر می رسد این کاهش عمدتا ناشی از کاهش حجم بوته در واحد سطح و نیز کاهش غلاف تشکیل شده در واحد سطح باشد.

مقدمه

افزایش جمیعت جهان وتخریب منابع طبیعی وبه دنبال آن نیاز مبرم به افزایش تولیدات غذایی ازمشکلات اساسی دنیای امروز به شمار می رود.درواقع افزایش جمیعت جهان وبه دنبال آن نیاز بشر به موادغذایی،سبب فشارمضاعفی به منابع طبیعی شده ودر این راستا پایداری سیستم های کشاورزی موردتهدیدقرار گرفتند.به همین دلیل توجه به تاریخ مناسب جهت کاشت گیاهان و طراحی و اجرای سیستم های پوشش مانندی همچون انواع مختلف مالچ مورد نیاز میباشد که بتواند ضمن حفظ طبیعی ،عملکرد راهم افزایش دهد.دانه حبوبات از جمله لوبیا به عنوان یکی از مهمترین منابع گیاهی غنی از پروتئین بعد از غلات و دومین منبع مهم غذایی انسان به شمار می رود.(باقری وپارسا 1376). بنابر این توجه به کاشت لوبیا و تلاش برای بهبود عملکرد و اجرای عملکرد این گیاه بسیار حائز اهمیت است.لوبیا برای این که رشدمناسبی داشته باشد،درخاک های آهکی و قلیایی کشت می شود با توجه به کشت لوبیا در خاک های آهکی وزیاد بودن مقدار بی کربنات خاک درآنهاکمبود برخی ازعناصرنظیر آهن در این گیاه مشاهده می شود.زیرااین گیاه یکی از گیاهانی است که نیازبه آهن زیادمی باشد.علت این امرنیزانجام تثبیت ازت دراین گیاه می باشد.زیرا آهن یکی ازعناصری است که براساس طبقه بندی های فیزیولوژی، باعث فعال سازی آنزیم هاونیز انتقال الکترون درگیاهان می شودودرگیاه لوبیانیزاین عنصر در ساختارآنزیم نیتروژناز،در ترکیب لگ هموگلوبین وهمچنین در ساختار مولکول فردوکسین که عمل انتقال الکترون رادرتثبیت ازت انجام میدهد،مشاهده می شوداز آنجایی که خاک های زیرکشت لوبیادرشهرستان آستانه اشرفیه دارای بستر مادری آهکی هستند،در نتیجه طبق بررسی pH های انجام شده،این خاک هااز نظربی کربنات کلسیم ونیزکلسیم محلول درخاک بسیارغنیبودو آنها نیز معمولا بالاتر از7 است.مجموعه این عوامل باعث شده که بوته های لوبیادرمراحل رشدخودکمبودآهن رابه وضوح نشان دهند،زیرا بوته های لوبیا به کمبودآهن بسیارحساس هستند علاوه براین،افزایش هزینه نهاده ها،کاهش دسترسی به علف کش های جدیدومقاومت علف های هرزبه علف کش ها،پایداری سیستم های رایج تولیدمحصول راکاهش میدهد(کانلی وهمکاران ، 2001) . به همین دلیل استفاده ازروش های غیرشیمیایی وسازگار با محیط زیست برای کنترل علف های هرز رو به گسترش است . از جمله این روش ها می توان به مالچ بقایای گیاهی اشاره کردهمچنین، یکی از راهکارهای مناسب برای حفظ منابع موجوددرخاک جلوگیری از تلفات آب است که تبخیرازسطح خاک بخشی از آن می باشد.به منظور کاهش تبخیر و حفظ رطوبت به مدت طولانی درخاک، استفاده از مالچ در سطح خاک و یا شخم زدن بعداز آبیاری می تواند موثرواقع گردد.ازآنجایی که بررسی توام اثرآهن و استفاده ازمالچ میتواندنتایج حائزاهمیتی ازنظر میزان تاثیر گذاری برعملکردواجزای عملکرددرگیاه لوبیاداشته باشد،در نتیجه این تحقیق با هدف تعیین مناسب ترین مقدارمصرف آهن جهت دستیابی به عملکردمطلوب دراستان گیلان ونیزبررسی کاربرداستفاده ازمالچ به عملکرد واجزای عملکردلوبیامحلی گیلان به مرحله اجرا درآمد .

تعداد صفحه : 77

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.