مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گونه Aeluropus macrostachys در شرایط تنش شوری،آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گونه Aeluropus macrostachys در شرایط تنش شوری،آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گونه Aeluropus macrostachys در شرایط تنش شوری،آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گونه Aeluropus macrostachys در شرایط تنش شوری،آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. که فاکتورهای آزمایش شامل چهار سطح پرایمینگ بذر، شاهد (بدون پرایمینگ) با KCl وNaCl  و CaCl2 و پنج سطح شوری (16، 12 ،8 ،4 ،0 دسی‌سیمنزبرمتر) بود. نتایج نشان داد که تاثیر پرایمینگ بذر و تنش شوری بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه معنی دار بود.بیشترین درصد جوانه زنی در تیمار کلرید پتاسیم 4 دسی سیمنز بر متر بود و کمترین میزان آن مربوط به تیمارهای کلرید سدیم در سطح 4 دسی سیمنز بر متر و کلرید پتاسیم در سطح 16دسی سیمنز بر متر و در کلرید کلسیم در سطوح 12 و 16دسی سیمنز بر متر بود.

            

واژه های کلیدی:پرایمینگ، تنش شوری،  Aeluropus macrostachys


 

Contents

مقدمه. 5

فصل اول: 7

مبانی نظری تحقیق. 7

1-1- بیان مساله. 8

1-2-1 هدف اصلی. 9

1-2-2 اهداف اختصاصی. 9

1-3 فرضیات تحقیق. 9

1-4 خصوصیات گیاه شناسی گونه مورد بررسی و تعیین رویشگاه ها 9

1-4-1 خصوصیات گیاه شناسی. 9

1-4-2اهمیت گندمیان و ارزش اقتصادی آنها 11

1-4-3 قبیله Aeluropodeae. 11

1-4-4 ویژگی های گیاهشناسی جنس Aeluropus. 11

1-4-5 كلید شناسایی گونه های جنس Aeluropus. 12

1-4-6 ویژگی های گیاهشناسی گونه Aeluropus macrostachyus. 12

1-4-7 پراكنش جغرافیایی: ایران ، جنوب افغانستان، پاكستان، نمونه تیپ از بلوچستان. 13

1-4-8 پراكنش در ایران : شرق و جنوب شرق. 13

فصل دوم: 16

کلیات.. 16

2-1- تعاریف.. 17

2-1-1 تعریف استرین. 17

2-1-2 استرس.. 17

2-1-3 صفراسترسی یا فقدان استرس.. 17

2-1-4 تنش.. 17

2-1-4-1 انواع تنش.. 17

2-1-4-2 جوانه زنی. 18

2-1-4-3 قوه نامیه بذر. 19

2-1-4-4 الگوهای جوانه زنی. 20

2-1-4-5- مراحل جوانه زنی. 21

2-1-4-6  عوامل موثر در جوانه زنی. 22

2-2- تنش شوری.. 23

2-2-1- مناطق شور جهان. 24

2-2-2- پراکندگی مناطق شور در ایران. 24

2-2-3- علل شوری.. 25

2-2-4- منبع نمک خاک.. 25

2-2-5  طبقه بندی گیاهان شور روی.. 25

2-2-5-1  شور روی های اجباری.. 25

2-2-5-2 شور روی های ترجیحی. 26

2-2-5-3 شور روی های پشتیبان. 26

2-2-5-4 شور روی های اتفاقی. 26

2-3 استرس کلیرید سدیم،کلرید پتاسیم،کلرید کلسیم 26

2-3-1 تنظیم اسمزی گیاهان عالی در مقایسه با موجودات پست.. 26

2-3-2 تنوع در تحمل به شوری در گیاهان عالی. 26

2-4 حدهای بقاء استرس نمک… 27

2-4-1 استرس های ثانویه که توسط نمک القاء می شود 28

2-4-1-1 استرس اسمزی.. 28

2-4-1-2 استرس کمبود 29

2-4-2 استرس های اولیه که توسط نمک ایجاد می شود 30

2-4-3 تأثیر مستقیم شوری.. 34

2-5 اثرات فاکتورهای محیطی روی استرس نمک… 35

2-6 اثرات مواد بکار رفته روی استرس نمک… 36

2-6-1 کنترل جذب سدیم، پتاسیم و کلسیم به داخل گیاه 37

2-7 مکانیسم مقابله با تنش شوری در گیاهان. 37

2-8 تاریخچه پرایمینگ… 38

2-8-1هیدرو پرایمینگ… 39

2-8-2 اسمو پرایمینگ… 39

2-8-3 ماتری پرایمینگ… 40

2-9 عادت به شوری دادن. 40

فصل سوم: 41

بررسی منابع. 41

3-1 سابقه تحقیق در ایران. 42

3-2 سابقه تحقیق در خارج از کشور. 44

فصل چهارم: 45

مواد و روشها 45

4-1 نوع روش تحقیق. 46

4-2 روش انجام تحقیق. 46

4-3 مشخصات طرح و فرضیات آزمایش.. 46

4-4 روش تهیه بذور و تعیین قوه نامیه بذور. 46

4-5 روش کار. 47

فصل پنجم: 48

نتایج. 48

5-1 نتایج. 49

5-2 نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها 49

5-2-1 درصد جوانه زنی Aeluropus macrostachys. 49

5-2-2 سرعت جوانه زنی Aeluropus macrostachys. 50

در غلظت های مختلف تیمارهای موجود با شاهد 51

5-2-3 طول ساقه چه Aeluropus macrostachys. 51

5-2-4 طول ریشهچه Aeluropus macrostachys. 52

5-3 بحث.. 53

5-4 نتیجه گیری نهایی. 54

5-5 پیشنهادات: 55

فهرست منابع و ماخذ 56

 

مقدمه

یکی از مشکلات عمده در منابع طبیعی و به خصوص مراتع،وجود خاکهای شور و شور شدن خاکهای شور می باشد که شرایط رشد گیاه را مختل می کند.از آنجایی که بخش وسیعی از مراتع ایران دارای خاکهای شور و قلیایی می باشد،در تولید علوفه مراتع،شوری و شور شدن خاک یکی از عوامل مهم بازدارنده بشمار می رود،به طوری که یکی از موانع گسترش و زادآوری گیاهان مرتعی،میزان شوری در هنگام جوانه زدن بذرها می باشد(جعفری،1373)

درجه مقاومت به شوری برای گیاهان مختلف در مرحله جوانه زنی متفاوت است.تحقیقات نشان می دهد که افزایش میزان شوری در مرحله جوانه زنی،مانع جوانه زدن بذر در اکثر گیاهان می شود(کوچکی و سلطانی،1377)بین مقاومت به شوری در مرحله جوانه زنی و مقاومت گیاه در مراحل بعدی رابطه مستقیمی برقرار نیست،بیشتر گیاهان در مرحله جوانه زدن به شوری حساس می باشند مانند چغندر،اما بعضی از گیاهان مانند ذرت در مرحله جوانه زنی نسبتا به شوری مقاوم هستند ولی در مرحله بعدی از مقاومت کمتری برخوردار می باشند(کوچکی و سلطانی،1377).همچنین حساسیت جوانه زنی بذرهای گونه های مختلف نسبت به شوری بسیار متنوع است،به عنوان مثال بذر گونه ای pharagmites autstralis و hordeum jubatum  نسبت به شوری 5000 میلی گرم در لیترNaCl حساس نبوده،اما جوانه زنی بذر scolochloa festucaceae و typha glauca  نسبت به شوری 1000 میلی گرم در لیتر کاهش نشان داده است(گالیناتو و همکاران،1989).با افزایش شوری میزان جوانه زنی کاهش یافته و اثر شوری بر جوانه زنی به طور معمولی بازدارنده است(گلزار و خان،2000).حتی ممکن است افزایش غلظت نمک به صورت تصاعدی جوانه زنی را کاهش دهد(گلزار و خان،2001). به طوری که غلظتهای پایین بیشترین میزان جوانه زنی را به خود اختصاص داده و افزایش غلظت آن را کاهش می دهد(ضیاو خان،2004). همچنین تحقیقات نشان می دهد که نمکهای مختلف اثر متفاوتی بر جوانه زنی بذرها دارند،به همین منظور جوشی و همکاران(2004)اثر نمکهای مختلف از جمله MgCl2-NaCl-Kcl-MgSO4-CaCl2  و آب دریا را برجوانه زنی دو گونه علوفه ای  A.lagopoides,Sporobollus madraspatanusمورد برسی قرار داده وبه این نتیجه رسیدند که90تا99درصد جوانه زنی در شرایط بدون نمک صورت گرفته وبا افزایش میزان نمک مقدار جوانه زنی کاهش می یابد،همچنین نتایج نشان داد کهNaCl,KCl وآب دریا بیشترین محدودیت جوانه زنی را برای این گونه ها نسبت به سایر نمکهای ذکر شده ایجاد می­ نماید.

تعداد صفحه : 64

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.