مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه بیماریهای آبزیان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بیماریهای آبزیان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بیماریهای آبزیان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:

                                                                                                   مقدمه و کلیات

 

1-1مقدمه:

آبزی پروری به لحاظ بهبود سطح کیفی تغذیه، سوددهی بالا، کسب درآمدهای خارجی وایجاد فرصت های شغلی در بسیاری از کشورها نقش حیاتی ایفا می کند .میزان تولید این صنعت در طول نیم قرن اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است وبر طبق گزارشات از تولید کمتر از 1 میلیون تن در اوایل دهه 1950 به 7/51 میلیون تن با ارزشی معادل 8/78 میلیارد دلاردر سال 2006 افزایش یافته است. این امر نشان دهنده افزایش سالانه 7 % در مقدار این تولیدات است. به این معنی که صنعت آبزی پروری نسبت به دیگر بخش های تولید غذا های پروتئینی جانوری، با سرعت بیشتری در حال رشد می باشد FAO, 2008)).

منشاء قزل آلای رنگین كمان از منطقه آمریكای شمالی و اقیانوس آرام می باشد. این ماهی در سال 1880 به اروپا وارد گردید. این ماهی فرم های مختلفی دارد. نوع قاره ای كه به دریا مهاجرت نمی كند به عنوان قزل آلای رنگین كمان و نوع دوم كه مهاجرت می نماید به عنوان قزل آلای سر فولادی شناخته می شود. قزل آلای رنگین كمان نسبت به سایر گونه ها دارای رشد سریعتر، قدرت سازش پذیری بالاتر نسبت به غذای مصنوعی، مقاومت بیشتر در مقابل بیماری ها و حساسیت كمتر نسبت به شرایط محیطی مانند درجه حرارت و اكسیژن محلول می باشد (وثوقی و مستجیر، 1385).

در کشور ما پرورش ماهی با تولید قزل آلای رنگین کمان شروع شده است. با توجه به بازار پسند بودن و استقبال مصرف کنندگان از این ماهی و پتانسیل های موجود، پرورش این گونه در کشور طی سالیان اخیر افزایش چشمگیری داشته است، به طوری که بنا به اطلاعات موجود ، در سالنامه آماری شیلات ایران میزان تولید ماهیان سردآبی کشور از 9000 تن در سال 1379 به 58761 تن در سال 1386 افزایش یافته است.

طی سالهای اخیر تلاش های ارزشمندی در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان به انجام رسیده است. امروزه ثمره این تلاشها با ایجاد هزاران هکتار مزارع پرورش ماهی و میگو در گوشه و کنار کشورمان، نمود یافته است. با این وجود باید اذعان کرد که در حال حاضر ضعف اطلاعاتی در زمینه تغذیه آبزیان پرورشی در ایران چه از نظر علمی، و چه از جنبه عملی، کاملا محسوس است. تغذیه صحیح از مهمترین ارکان موفقیت در صنعت آبزی پروری می باشد، چرا که حدود 50 درصد هزینه ها را شامل شده و از طرف دیگر تضمین کننده بقا، رشد مناسب و سلامت آبزی می باشد.

محرك های ایمنی، عصاره های زیستی و یا مواد سنتزی می باشند كه با افزایش عملكرد سلول های فاگوسیتوزكننده، فعالیت گلبول های سفید و تولید آنتی بادی موجب تحریک سیستم ایمنی می شوند. چنین موادی علاوه بر اینكه مقاومت موجود را نسبت به بیماری های عفونی بیشتر می كنند، خطر شیوع بیماری را نیز كم می كنند (Sakai, 1999). تحقیقات در زمینه مواد محرك سیستم ایمنی رو به پیشرفت است و مواد زیادی در حال حاضر در صنعت آبزی پروری استفاده می شود.

با توجه به تحقیقات انجام شده در موجودات مختلف نوکلئوتید جیره دارای نقش های متابولیک متعددی از جمله بهبود شاخص های ایمنی بدن (ذاتی و اکتسابی)، افزایش رشد، توسعه میکروفلور روده، بهبود نتاج حاصله از مولدین، افزایش مقاومت به بیماری، افزایش سطح جذب دستگاه گوارش، موثر بودن در متابولیسم چربی و پروتئین، افزایش جذب آهن در روده، بهبود پاسخهای استرس، افزایش ظرفیت تنظیم اسمزی، افزایش تاثیر واکسن، کاهش تخریب DNA ناشی از توکسین ها، کاهش ضایعات کبدی و اصلاح عملکرد کبد و بیان ژن شاخص های ایمنی می باشد (Li and Gatlin, 2006).

با توجه به ناشناخته های موجود، اهدافی به شرح زیر در این مطالعه مد نظر قرار گرفت تا با انجام این تحقیق، بتوان به اهداف مذکور دست یافت.

  • افزایش میزان رشد و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین كمان با بهره گرفتن از نوکلئوتید جیره

2-     تلاش در جهت تقویت سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین كمان در شرایط استرس زای محیطی

 

با در نظر گرفتن اهداف فوق، فرضیه هایی که برای این پروژه در نظر گرفته شد به شرح زیر است:

1- نوکلئوتید جیره تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص های رشد و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین كمان دارد.

2 – شاخص های ایمنی و هماتولوژی ماهی قزل آلای رنگین كمان با حضور نوکلئوتید جیره به طور معنی داری تغییر می کند.

3- حد مطلوب نوکلئوتید در جیره ماهی قزل آلای رنگین كمان قابل تعیین است.

در نهایت این مطالعه با اثبات یا رد فرضیه های فوق در پی ارائه راهکار های مناسب علمی و مستدل در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین كمان برای افزایش تولید به منظور كمك به صنعت پرورش این ماهی در كشور در آینده می باشد.

 

1-2- سیستماتیک و زیست شناسی خانواده آزاد ماهیان:

اعضای این خانواده به طورطبیعی در آب های شیرین و شور نیمكره شمالی زندگی می كنند، اما به طور گسترده ای به نیمكره جنوبی نیز برده شده اند. از نظر شكل ظاهری بدن آنها دراز و از فلس های متراكمی پوشیده شده است. روی سر فلس ندارند و دارای خط جانبی می باشند. در دهان خود دارای دندان های تیز می باشند و معمولاً دهان مخروطی شكل داشته و اغلب رژیم گوشتخواری دارند. از خصوصیات مهم این خانواده وجود باله چربی در ناحیه پشت، بین باله پشتی و دمی می باشد كه معمولاً دارای فرورفتگی است و كمتر بریده شده است. كیسه شنا بزرگ و دارای زوائد پیلوریک متعددی می باشد. چهار جفت صفحه آبشش در دو طرف سر، زیر سرپوش های آبششی وجود دارند. تخم ها پس از رسیدگی در حفره شكمی افتاده و سپس از مجرای تناسلی به خارج هدایت می شوند. از این رو می توان با فشردن دست در زیر شكم ماهی مولد رسیده، تخم ها را به آسانی از بدن جدا نمود (وثوقی و مستجیر، 1385).

در این خانواده چند جنس وجود دارد كه مهمترین و مشهورترین آن ها عبارتند از (وثوقی و مستجیر، 1385):

1-Salmo         2- Oncorhynchus   3 – Salvelinus         4-Hucho

5-Thymallus   6- Stenodus     7- Coregonus     8- Brachymystax

1-2-1- جنس Oncorhynchus

بدن ماهیان این جنس دراز و تقریباً دوكی شكل و قدری از دو پهلو فشرده شده و از فلس هایی با اندازه متوسط یا ریز پوشیده شده است. دهان بزرگ و آرواره بالایی دارند كه تا پشت چشم های ماهی كشیده شده است. آرواره ها دارای دندان های ریز می باشند. استخوان ومر[1] دراز و باریک و بر رأس آن ردیفی از دندان های ضعیف قرار دارند و در كناره روی زبان یک ردیف دندان وجود دارد. در دوره تخم ریزی ماهی، خصوصیات ساختمان دندانی و همچنین اندازه این دندان ها از ریشه به كلی عوض می شود. تعداد شعاع های باله در گونه های مختلف این ماهی از 19 تا 20 عدد تجاوز نمی كند. میله های آبششی بسیار متعددند. در آرواره پایینی ماهیان نر جنس Oncorhynchus هنگام تخمریزی دو آرواره خمیده می شوند و بر روی آن ها دندان های بسیار بزرگی می رویند (وثوقی و مستجیر، 1385).

1-2-2-قزل آلای رنگین كمان

منشأ قزل آلای رنگین كمان از منطقه آمریكای شمالی و اقیانوس آرام می باشد. این ماهی در سال 1880 به اروپا وارد گردید. قزل آلای رنگین كمان در آب های ساحلی در محدوده بین جنوب آلاسكا تا جنوب اریگان كالیفرنیا زندگی می كند. این ماهی فرم های مختلفی دارد. نوع قاره ای كه به دریا مهاجرت نمی كند، به عنوان قزل آلای رنگین كمان و نوع دوم كه مهاجرت می نماید، به عنوان قزل آلای سر فولادی شناخته می شود. قزل آلای رنگین كمان نسبت به سایر گونه ها دارای رشد سریعتر، قدرت سازش پذیری بالاتر نسبت به غذای مصنوعی، مقاومت بیشتر در مقابل بیماری ها و حساسیت كمتر نسبت به شرایط محیطی مانند درجه حرارت و اكسیژن محلول می باشد. قزل آلای رنگین كمان مناسب ترین و جذاب ترین ماهی جهت افزایش تولید و تأمین گوشت سفید می باشد (وثوقی و مستجیر، 1385). پراكنش این ماهی در ایران، در حوزه دریای خزر، دجله و كارون، نمك، كویر، زاینده رود، تجن و كرمان می باشد. این گونه دارای 63-61 مهره، 19 خار آبششی و 48 زائده باب المعدی است. وجود دندان ومر، دندان بر روی آرواره بالا و پایین، خال های تیره بر روی باله دمی، فلس های كوچك و متوسط، طول كلی با 4/17 سانتی متر و وزن 75 گرم از دیگر ویژگی های این ماهی می باشد (ستاری، 1386).

Subphylum Vertebrata
Super Class Gnathostomata
Grade Pisces
Class Osteichthyes
Sub Class Actinopterygi
Division Haleocostomi
Sub Division Teleostei
Order Salmoniformes
Sub Order Salmonoidei
Genus Oncorhynchus
Species mykiss

 

1-3-انواع سیستم ایمنی در ماهیان:

ماهیان ابتدائی ترین مهره داران بوده ولی آنها نیز دارای سیستم ایمنی پیشرفته ای هستند كه سیستم ایمنی در آنها تشابه زیادی با پستانداران و پرندگان دارد، ولی به جهت شرایط خاص زیست آنها، این سیستم شدیداً تحت تاثیر درجه حرارت آب قرار دارد. اطلاعات مربوط به تكامل سیستم ایمنی تنها در تعداد كمی از گونه های ماهیان استخوانی محدود شده است (Zapata, 1997). ایمنی در ماهیان همانند سایر مهره داران به دو صورت اختصاصی و غیر اختصاصی تظاهر می یابد (Whyte, 2007).

1-3-1-سیستم ایمنی ذاتی:

این سیستم در برابر اكثر عوامل عفونی به شكل واحد و یكنواختی عمل می كند. از آنجا كه ماهیان از گروه های اولیه تكامل هستند، بیشترین وابستگی را به ایمنی ذاتی دارند و سیستم ایمنی اختصاصی در ماهیان به طور ضعیفی توسعه یافته است (Magnadottir, 2006). ایمنی ذاتی خود به دو گروه ایمنی هومورال[2] و ایمنی یاخته ای[3] تقسیم می شوند.

[1]– Vomer

[2] Humoral

[3] Cellular

تعداد صفحه : 81

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.