مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه بیماری های غلات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بیماری های غلات

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بیماری های غلات

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فصل اول                                                                                                              مقدمه

1-1- گسترش جهانی بیماری های غلات

غلات بیش از سه چهارم انرژی و یک دوم پروتئین مورد نیاز بشر را تأمین می کنند ( 53 ).

ویــروس های عامل کوتولگی زرد از مهمتــرین عوامل خسارت زا در غلات می بــاشند و از عوامل محــدود کننده کشت این محصولات در دنیـــا به شمار می روند (46). اپیدمی های گسترده ای از ایـــن بیماری در آمریکا ، اروپا و استرالیا به وقوع پیوسته است (46 و67).

به طور کلی آلودگی به ویروس های عامل کوتولگی زرد جودر دنیا باعث کاهش محصول به میزان 3 ـ 1 درصد در سال می شود . اما گاه کاهش محصول به میزان 30 ـ 20 درصد افزایش می یابد و در بعضی مـوارد ، محصــولات به کلی از بیـــن می روند (35). این گروه از ویــروس ها متعلق به تیـــره لوتئوویریده می باشنــد که با شته به صورت پــایــا ( گــردشی و غیر تکثیری ) منتقـــل می شونـد ( 32 ) . این ویروس ها دارای گستـــرش جهانی و دامنه میـــزبانی وسیع شامل 150 گونـــه زراعی و غیـر زراعی از تیره می باشند . پیکـره این ویروس ها ایزومتـریک و به قطر 25 نانومتر و ژنــوم آنها آر . ان . ای تــک لای مثبت می باشــد . این ویـــروس ها محدود به بـــافت آبـــکشی هستنـــد و بــه روش مکانیکی یـــا از طریق بـــذر منتقل نمی شونـــد (46 و 79). جدایه های این ویروس ها در ابتدا براساس رابــطه اختاصی با شتــه های نـــاقل به پنج سویه به نــامهایRPV, MAV , PAV, RMV , SGV تقسیم شدند . این سویــه ها علاوه بر اختصاصیت ناقل ،از نظـــر ســـرولوژی نیزقابل تـفکیک بودند که در نتیجه بعنوان سروتـــیپ های در نظر گرفته شدند (90). جـدایـــهتــوسط دو گونه شتــه بــنـــامهای Rhopalosiphum padi و Sitobion avenae منــتقـــل می شــــود در حـــالی کــه جدایـــه تـوسط شته Sitobion avenae و جدایه RPV توسط شته Rhopalosiphum Padi ، جـــــدایـــــــه تــــوسـط شتـــه Rhopalosiphum maidis و جدایــه توسط شته Schizaphis graminum منتــقل می شوند ( 66 و 79).

 

فصل اول                                                                                                            مقدمه

تــیـــــره Luteoviridae دارای ســـــه جــنس اســـت . و در جنس Luteovirus و ســروتیپ به نام جدید Cereal yellow dwarf virus همــراه با چهار  ویـــروس از تیـــره Luteoviridae در خـــارج از تیـــره غـــلات در جنــس Polerovirus قـــرار گرفته اند . جنــس سوم Enamovirusتنــــها شـــامل RNA – 1 از Pea enation mosaic virus می باشد ( 78).

به دلیل اهمیت اقتصادی ویروس های مولد کوتـولگی زرد غلات تــحقیقات وسیعی در سطح جهان در موارد مختلفی همچــون انتقال ، دامنه میــزبانی ، انــتشار ، اپیدمیولوژی ، تاکسونومی ناقلین و روش های کنترل انجام شده است ( 46) .کاربردی ترین و اقتصادی ترین روش کنترل این ویروس ها ، استفاده از واریته های مقاوم و متحمل به ویـروس ها و یا ناقلین آنها است . اما بــا توجه به اینکه منابع ژنـهای مقاومت و تحمل در طبیعت محدود می بـاشد به نظر می رسد استفاده از گیاهان ترانس ژنیک که ژنهای خاصی را بیان می کنند می تواند جایگزین مناسبی باشد . در حال حاضـــر در سـراســر دنیا تــعیین ترادف ژنــوم ایـن ویروس ها به منظور های مختلف از جمله وارد کردن ژنهای بیمارگر به گیاهان تــرانس ژنیک در جریان است . یـکی از هدفهای این کار زمینه سازی برای واردکردن ژنهای بیمارگر به ژنوم گیاه است (30 ). در ایـــران از سال هـا پیش علائم مشکوک به بیماری کوتولگی زرد جو در مناطق غله خیز کشور مشاهده شده بود (45).

اولین بار ایزدپناه و همکاران در سال زراعی 69 ـ 1368 گیـاهان گندم ، جو و یــولاف با علائم مشکوک به ویـــروس کوتولگی زرد جـــو را در مــزارع اطراف شیراز بـــررسی و با استفـــاده از روش ELISA وجود سرو تیپ های, MAV , RPV PAV و RMV را در آنها نشان دادند (5) .

در سال های بـعــد این ویـــروس ها از میزبان هایی مانند گندم و جو با علائم کوتــولگی ، زردی و قرمزی از مناطق مختلف ایران از قبیل فارس ، مازنداران ، چهارمحال و بختیاری ، یزد و زنجان گــزارش شدند (6) . همچنین بـیماری از میزبان هایی نظیر یولاف ، ذرت ، قیـــاق ، مرغ و لولیوم نیز گزارش شد (4) .

 

فصل اول                                                                                                             مقدمه

معینی و ایزد پناه بـــیماری را در اکثـــر مناطق استــان فارس نظیــر بــاجگاه ، داراب ، استهبــان ، اقــلید ، فسا ، نـــیریز ، فیـــروزآباد ، مرودشت ، کازرون ، سعادت شهر و سپیدان گزارش کرده اند (26) .

آلـودگی به هر چهارسروتیپ PAV , MAV , RPV و RMV با آزمون های سـرولوژیکی مورد تائید قرار گرفت (26). اما در مجموع نتایج نشان دادند کهPAV سروتیپ غالب است (5).بررسی های انجام شده توسط افشاریفر و همکاران (1383) بــر روی ویـــروس های کوتـــولگی زرد جـو ( BYDVs ) و کوتـــولگی زرد غلات(CYDV ) در 20 استان نشان داد که این ویروس ها در ایـران گسترش وسیعی دارند و به خصوص در منــاطق معتدل تر به طور قابل تــوجهی باعث کاهش محصول می شونــد و در اکثـــر مناطق ، غالب بودن سروتیپ PAV تشخیص داده شد (5) .

در ایران بعضی از سروتـــیپ های این ویـــروس خالص ســازی شده و آنــتی سرم آنها تهیــه شده است . همچنین مطالعاتی نظیـــر تعیین منابع زمستــان گذرانی و تــابستان گذرانی ویـــروس و بررسی اثر تاریخ کشت روی فراوانی سروتیپ های BYDV انجام گـردیده است . بعلاوه از روش هایی مانند TPIA , DIBA , RT-PCRوELISA نیــز جهت تشخیص ویــروس های مورد بـحث استفاده گردیده است .

اما مطالعــات مولکولی بر روی ژنوم این ویــروس ها در ایـــران محدود بـــوده است و اطلاع چنـدانی در ایـن خصوص وجود نـــدارد . در مطالعه ای که تـوســط راستــگو و همکاران ( 2005 ) صـــورت گـــرفت ، قسمتی از ژنـوم یک جدایه PAV شامــل قسمتی از ژن های پــروتئین پــــوششی و پـــروتئین پیوسته خــوانی شده به طول bp 1364 تعییـن ترادف شده که شباهت زیادی با جدایه های PAV آمریکا ، فرانسه و ژاپن داشت. بـــعلاوه قطعــه ای از یـــک جدایی RPV بــه طول 719 نـــوکلئوتیــد شامـل قسمتی از ژنهای پـــروتئین پوششی و پـــروتئین پیوسته خوانی شـــده نیز تــعیین تــرادف شده است که شبــاهت زیادی با CYDV – RPV نشان داده است (87) .

 

فصل اول                                                                                                             مقدمه

1-2- اهداف این مطالعه

1 ـ تعیین نوع توارث

2 ـ تعیین میزان غالبیت

3 ـ در صورت وجود اثرات اپیستازی تعیین میزان آن ها

4 ـ تعیین بهترین مدل برازش برای میانگین ها

تعداد صفحه : 101

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.