رشته مدیریت

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولیت

گرایش :مالی

عنوان : بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی

گرایش مالی

عنوان

بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان

استاد راهنما

دکتر سعید دائی کریم زاده

استاد مشاور

محمد علیمرادی ریزی

شهریور ماه 1389

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                               صفحه

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 4

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5- سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-7- تعریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………………6

1-7-1- تعاریف نظری واژه ها…………………………………………………………………………………………………………..6

1-7-2- تعاریف عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………………………………………….7

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………9

2-2- نگاهی به اقلام اصلی ترازنامه بانک ها در ایران……………………………………………………………………………10

2-3- بررسی روش های تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکی…………………………………………………………….13

2-3-1- روش های تجهیز منابع…………………………………………………………………………………………………………13

2-3-1-1- تجهیز منابع در بانکداری سنتی ………………………………………………………………………………………..13

2-3-1-2- تجهیز منابع در بانکداری اسلامی………………………………………………………………………………………14

2-3-2- روش های تخصیص منابع……………………………………………………………………………………………………16

2-3-2-1- عقود مشارکتی………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-2-2- عقود مبادله ای………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-3-3- سایر عقود………………………………………………………………………………………………………………………16

2-4- عوامل مؤثر بر جذب منابع………………………………………………………………………………………………………..17

2-4-1- عوامل مؤثر برون سازمانی…………………………………………………………………………………………………….17

2-4-2- عوامل درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..18

2-5- بررسی عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع در بانک رفاه ……………………………………………………19

2-5-1- عوامل خدماتی……………………………………………………………………………………………………………………19

2-6-2- عوامل مالی………………………………………………………………………………………………………………………..23

2-5-3- عوامل ارتباطی و انسانی…………………………………………………………………………………………………….. 27

2-5-4- عوامل و شرایط فیزیکی………………………………………………………………………………………………………31

2-5-5- عوامل وابستگی سازمانی……………………………………………………………………………………………………..34

2-6- پیشینة تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-6-1- مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………….37

2-6-2- مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………………………..41

2-7- خلاصه و جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………44

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………45

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..45

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………….45

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………46

3-5- شیوه اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………46

3-6- روش و ابزار اندازه گیری اطلاعات…………………………………………………………………………………………..47

3-7-1- روایی………………………………………………………………………………………………………………………………..48

3-7-2- پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………..48

3-8- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………49

3-9- روش های  تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………49

3-10- خلاصه و جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….51

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………52

4-2- تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………..52

4-2-1- تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی مدیران……………………………………………………………….53

4-2-2- تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان……………………………………………………………..55

4-3- توصیف داده های حاصل از پرسشنامه مدیران …………………………………………………………………………..60

4-4- توصیف داده های حاصل از پرسشنامه مشتریان………………………………………………………………………….64

4-5- تحلیل عوامل مؤثر بر جذب منابع از دیدگاه مشتریان…………………………………………………………………..68

4-6- بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر جذب منابع از دیدگاه مشتریان با متغیرهای جمعیت شناختی …………73

4-7- تحلیل عوامل مؤثر برجذب منابع از دیدگاه مدیران بانک ……………………………………………………………..82

4-8- خلاصه و جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………85

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………87

5-2- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..88

5-3- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………89

5-4- مقایسه نتایج تحقیق با پژوهش های مشابه………………………………………………………………………………….93

5-5- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..94

5-6- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………..95

5-6-1- پیشنهادات کاربردی مبتنی بر تحقیق………………………………………………………………………………………95

5-6-2- پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………….98

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………100

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..105

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..110

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                                                صفحه

 

جدول(1-1) ترازنامه بانک های کشور………………………………………………………………………………………………10

جدول(3-1) توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………..47

جدول(3-2) توزیع آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  در دو جامعه…………………………………………………….49

جدول(3-3) توزیع آلفای کرونباخ برای مؤلفه های جذب منابع در دو جامعه………………………………………..49

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس جنسیت مدیران………………………………………………..53

جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس سن مدیران……………………………………………………..53

جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس تحصیلات مدیران …………………………………………..54

جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس سابقة کاری مدیران…………………………………………..54

جدول (4-5) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس جنسیت مشتریان……………………………………………..55

جدول (4-6) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس سن مشتریان……………………………………………………55

جدول (3-7) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس تحصیلات مدیران ومشتریان……………………………..56

جدول (4-8) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس وضعیت تأهل مشتریان……………………………………..56

جدول (4-9) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس وضعیت اشتغال مشتریان…………………………………..57

جدول (4-10) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس بخش اشتغال مشتریان…………………………………….57

جدول (4-11) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس داشتن حساب مشتریان……………………………………58

جدول (4-12) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس نوع حساب مشتریان……………………………………….58

جدول (4-13) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس مدت حساب مشتریان…………………………………….59

جدول (4-14) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس دریافت حقوق و مزایای مشتریان……………………..59

جدول (4-15) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به عوامل خدماتی از دید مدیران…………………………………….60

جدول (4-16) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به مولفة عوامل مالی از دید مدیران…………………………………61

جدول (4-17) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل انسانی و ارتباطی از دید مدیران……………….62

جدول (4-18) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به مولفة عوامل و شرایط فیزیکی از دید مدیران……………….63

جدول (4-19) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل وابستگی سازمانی از دید مدیران………………63

جدول (4-20) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به مولفة عوامل خدماتی از دید مشتریان………………………….64

جدول (4-21) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به مولفة عوامل مالی از دید مشتریان……………………………….65

جدول (4-22) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل انسانی و ارتباطی از دید مشتریان……………..66

جدول (4-23) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به مولفة عوامل و شرایط فیزیکی از دید مشتریان……………..67

جدول (4-24) توزیع  پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل وابستگی سازمانی از دید مشتریان…………….67

جدول (4-25) نتایج آزمون  tتک متغیره درباره تأثیر عوامل خدماتی از دیدگاه مشتریان………………………68

جدول (4-26) نتایج آزمون  tتک متغیره درباره تأثیر عوامل مالی از دیدگاه مشتریان………………………….69

جدول (4-27) نتایج آزمون  tتک متغیره درباره تأثیر عوامل انسانی و ارتباطی از دیدگاه مشتریان…………70

جدول (4-28) نتایج آزمون  tتک متغیره درباره تأثیر عوامل و شرایط فیزیکی از دیدگاه مشتریان……….. 70

جدول (4-29) نتایج آزمون  tتک متغیره درباره تأثیر عوامل وابستگی سازمانی از دیدگاه مشتریان………..71

جدول (4-30) نتایج آزمون فریدمن درباره رتبه بندی سؤالات پرسشنامه بر حسب اهمیت  و اولویت

از دیدگاه  مدیران و مشتریان شعب بانک رفاه(شهر اصفهان) ……………………………………………………………….72

جدول(4-31)نتایج آزمون فریدمن درباره رتبه بندی عوامل مؤثربرجذب منابع بر حسب اهمیت                                              و اولویت  از دیدگاه  مشتریان شعب بانک رفاه(شهر اصفهان)………………………………………………………73

جدول(4-32) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به جنس مشتریان…………………………………………………..74

جدول(4-33) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به سن مشتریان………………………………………………………74

جدول(4-34)مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل خدماتی بر حسب سن مشتریان………………………………..75

جدول(4-35)مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل فیزیکی بر حسب سن مشتریان…………………………………75

جدول(4-36) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به تحصیلات مشتریان…………………………………………….76

جدول(4-37)مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل مالی بر حسب تحصیلات مشتریان……………………………76

جدول(4-38) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به تأهل مشتریان…………………………………………………….77

جدول(4-39) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به شغل مشتریان…………………………………………………….78

جدول(4-40) مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل وابستگی سازمانی بر حسب شغل مشتریان………………..78

جدول(4-41) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به بخش اشتغال مشتریان…………………………………………79

جدول(4-42) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به داشتن حساب مشتریان……………………………………….79

جدول(4-43) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به مدت حساب مشتریان………………………………………..80

جدول(4-44) مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل خدماتی بر حسب مدت حساب مشتریان………………….81

جدول(4-45) مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل مالی بر حسب مدت حساب مشتریان……………………….81

جدول(4-46) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به دریافت حقوق و مزایای مشتریان از

سازمان تأمین اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..81

جدول (4-47) تحلیل عوامل خدماتی از دیدگاه مدیران بانک……………………………………………………………..82

جدول (4-48) تحلیل عوامل مالی از دیدگاه مدیران بانک…………………………………………………………………..83

جدول (4-49) تحلیل عوامل انسانی و ارتباطی از دیدگاه مدیران بانک…………………………………………………83

جدول (4-50) تحلیل عوامل و شرایط فیزیکی از دیدگاه مدیران بانک…………………………………………………84

جدول (4-51) تحلیل عوامل وابستگی سازمانی از دیدگاه مدیران بانک………………………………………………..84

جدول (4-52) نتایج آزمون فریدمن درباره رتبه بندی عوامل مؤثربرجذب منابع بر حسب اهمیت

و اولویت از دیدگاه  مدیران و مشتریان شعب بانک رفاه(شهر اصفهان)………………………………………………..85

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بر حسب اهمیت و اولویت در شعب بانک رفاه(شهر اصفهان) بوده است. بدین منظور عوامل مؤثر به پنج دستة کلی شامل: عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل و شرایط فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی و عوامل وابستگی سازمانی تقسیم شده اند .تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده مدیران و مشتریان شعب بانک رفاه شهر اصفهان می باشد. به دلیل حجم محدود جامعه مدیران، اطلاعات مورد نیاز این گروه از طریق سرشماری جمع آوری گردید و همچنین از جامعه مشتریان با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان تعداد 384 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه(یکی خاص مدیران و دیگری مشتریان) استفاده شد. این پرسشنامه ها بر اساس مبانی نظری و به صورت طیف لیکرت پنج گزینه ای طراحی شد. روایی محتوای پرسشنامه ها از نظر اساتید و متخصصان و کارشناسان مثبت ارزیابی گردید. اعتبار پرسشنامه ها نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای پرسشنامه مدیران 85/0 و همین ضریب برای پرسشنامه مشتریان 825/0 بدست آمد و تجزیه و تحلیل اطلاعات، با بهره گرفتن از نرم افزار spss صورت گرفت. به علت عدم استفاده از نمونه گیری در جامعه اول پژوهش(مدیران شعب بانک رفاه شهر اصفهان) به آمار توصیفی بسنده شد و با بهره گرفتن از روش های آماری استنباطی سؤال های تحقیق در جامعه دوم (مشتریان بانک) مورد آزمون قرار گرفت. این آزمون های آماری شامل آزمون t تک متغیره و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل،آزمون توکی و همچنین آزمون رتبه ای فریدمن می باشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد كه تمامی پنج عامل فوق بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه بیش از حد متوسط تأثیرگذار بودند. ترتیب اهمیت عوامل از دیدگاه مشتریان عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی و از دیدگاه مدیران عوامل خدماتی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل فیزیکی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی می باشد. به علاوه در رابطه با عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی در بین برخی عوامل جمعیت شناختی از دیدگاه مشتریان(شامل:سن، مدرك تحصیلی، شغل)تفاوت معنا داری مشاهده شد.

 

واژگان کلیدی: بانک رفاه، تجهیز منابع، منابع بانکی

                                                                                                                    فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و دادوستد و مبادله کالا را شروع کرد آغاز شد و همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بدین ترتیب بانک‌ها سپرده‌های مازاد در دسترس مردم را جمع‌ آوری می‌کردند و با دادن وام به افراد نیازمند وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می‌کردند.

معمولاً در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد، از آنجا که جذب منابع مالی برای هر بانک و سیستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی و هم به عوامل درون سازمانی مربوط می شود، شناخت این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آنها نیز برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است.

بانک ها از طریق ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب درآمد می نمایند، بدین صورت که از طریق جذب سپرده های مردم با نرخ بهره پائین و اعطای تسهیلات با نرخ بهره بالاتر و نتیجه اختلاف دو نرخ، عایدی بانک می باشد که اصطلاحاً به آن حاشیه سود و بهره گفته می شود، صورت می پذیرد. بنابراین هرچقدر بانک بتواند از مقیاس های اقتصادی استفاده کند، سود حاصل از این عمل بیشتر خواهد بود.

سؤالی که در این جا مطرح می باشد این است که چه متغیرهای اقتصادی در جذب سپرده ها تأثیر گذارند؟ آیا متغیرهایی مثل: درآمد ملی، نرخ ارز، تورم و شاخص بهای دارایی هایی نظیر: کالاهای شبه سرمایه ای مانند خودرو، مسکن و قیمت سکه طلا روی حجم سپرده های بانکی مؤثرند؟ آیا عوامل مؤثر در بانکداری از قبیل تبلیغات، تعداد شعب، حجم تسهیلات اعطایی و… بر سپرده های بانک ها تأثیر گذار می باشند؟ و این که در صورت تأثیرگذاری، تأثیر هر کدام از متغیرهای مذکور به چه میزان می باشد؟

سودآوری بانک ها تحت تاثیر عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و یا تحت تاثیر عوامل و شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها و عوامل محیطی که بر آن تأثیر می گذارند، می باشد. لذا برای دوری از هر انحرافی عوامل مؤثر بر سودآوری به دو گروه اصلی: عوامل تعیین کننده داخلی و بیرونی تقسیم شده اند .

در این مجموعه عوامل مؤثردرجذب منابع بانکی که تحت تأثیر عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت می باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

1-2- بیان مساله

گر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد(رازانی،1382).

یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، تشکیل سرمایه های مالی و فیزیکی می باشد و می توان ادعا نمود بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از مهمترین نهادها در جذب وجوه سرمایه ای  و انتقال آن به بخش های اقتصاد می باشند.

در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. البته گرچه بلافاصله پس انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همۀ گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند(رازانی،1382).

حال در این شرایط بررسی عوامل مؤثر بر جذب منابع مالی در گروه بانک رفاه در شهر اصفهان، و همچنین معرفی راهکارهای مؤثرتر جذب منابع مالی می تواند به عنوان چراغی فراسوی آینده جهت کارایی بیشتر و رقابت مؤثرتر و کاراتر این گروه بانکی مطرح شود.

تعداد صفحه : 122

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.