روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :بالینی

عنوان : بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس 

دانشگاه آزاد اسلامی             

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی ( M.A)

گرایش: بالینی

موضوع :

بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس             

استاد راهنما :

جناب آقای دكتر اقبال زارعی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر طالب بدری

سال تحصیلی: 1392-1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه        

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : موضوع پژوهش

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………… 5

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. 8

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 10

1-4-1- هدف کلی………………………………………………………………………………………………….. 10

1-4-2- اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………. 10

1-5- سؤال های پژوهش………………………………………………………………………………………….. 10

1-5-1-سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………………. 10

1-5-2-سؤال های فرعی…………………………………………………………………………………………… 10

1-6- تعریف واژ ه ها………………………………………………………………………………………………. 10

1-6-1- تعریف مفهومی…………………………………………………………………………………………… 10

1-6-2-تعرریف عملیاتی………………………………………………………………………………………….. 11

فصل دوم: پیشینه ی پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2- تعریف افسردگی…………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-علائم و نشانه های اختلالات افسردگی………………………………………………………………….. 15

2-4- همه گیر شناسی اختلالات افسردگی…………………………………………………………………….. 16

2-5- انواع افسردگی……………………………………………………………………………………………….. 16

2-6- سبب شناسی اختلالات افسردگی………………………………………………………………………… 17

2-6-1- عامل ارث………………………………………………………………………………………………….. 17

2-6-2- عوامل زیست شناختی…………………………………………………………………………………… 17

2-6-3- عوامل روانی – اجتماعی……………………………………………………………………………….. 18

2-6-4- عوامل شخصیتی………………………………………………………………………………………….. 19

2-6-5- بیماری های جسمی……………………………………………………………………………………… 19

2-7- افسردگی و وضعیت اجتماعی …………………………………………………………………………… 20

2-8- سیمای بالینی افسردگی در بیماران……………………………………………………………………….. 20

2-9- صرع……………………………………………………………………………………………………………. 20

2-10-تعریف صرع…………………………………………………………………………………………………. 21

2-11- تعریف حمله های صرع………………………………………………………………………………….. 22

2-12- انواع حمله های صرع…………………………………………………………………………………….. 22

2-13- تاریخچه بیماری صرع…………………………………………………………………………………….. 23

2-14- سبب شناسی صرع…………………………………………………………………………………………. 24

2-15- آسیب شناسی روانی در صرع…………………………………………………………………………… 24

2-16- علل ایجاد صرع……………………………………………………………………………………………. 25

2-17- اختلال افسردگی با صرع…………………………………………………………………………………. 25

2-17-1- افسردگی قبل از حمله………………………………………………………………………………… 26

2-17-2- افسردگی حین حمله…………………………………………………………………………………… 26

2-17-3- افسردگی بعد از حمله…………………………………………………………………………………. 26

2-17-4- افسردگی بین حمله……………………………………………………………………………………. 26

2-18تأثیر اختلال افسردگی بر زندگی افراد مصروع …………………………………………………….. 26

2-19- آسیب شناسی ………………………………………………………………………………………………. 27

2-20- خودکشی در صرع…………………………………………………………………………………………. 28

2-21- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………… 28

2-21-1-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………….. 28

2-21-2-تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………… 30

فصل سوم : روش تحقیق

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 33

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 34

3-3- ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 34

3-3-1- پرسش نامه بک و ویژگی های جمعیت شناختی………………………………………………….. 34

3-4- متغیرها ی پژوهش…………………………………………………………………………………………… 35

3-5- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………… 35

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 37

4-2- بخش اول توصیف داده ها…………………………………………………………………………………. 38

4-3- بخش دوم تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………… 47

4-3-1- بررسی آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………….. 47

4-3-2- سؤال های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 48

4-4- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 48

4-4-1- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………. 48

4-4-2- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………. 49

4-4-3- فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………….. 51

4-4-4- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………… 53

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 56

5-2- نتایج بخش توصیفی…………………………………………………………………………………………. 56

5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………….. 57

5-4- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………. 59

5-5- پیشنهاد های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 60

5-5-1- پیشنهاد های کاربردی…………………………………………………………………………………… 60

5-5-2- پیشنهادهایی برای پژوهش گران آینده……………………………………………………………….. 61

5-6-نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………….. 61

منابع و مأخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………… 63

منابع غیر فارسی …………………………………………………………………………………………………….. 64

 

پیوست ها

پیوست الف ………………………………………………………………………………………………………….. 69

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 72

 

فهرست جداول

 

 عنوان                                                                                                        صفحه

جدول شماره (4-1): جدول توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی ها در پژوهش حاضر…………………………………. 38
جدول شماره (4-2): جدول توزیع فراوانی سن آزمودنی ها در پژوهش حاضر……………………………………….. 39
جدول شماره (4-3): جدول توزیع فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی ها در پژوهش حاضر……………………… 40
جدول شماره (4-4): جدول توزیع فراوانی وضعیت تأهل آزمودنی ها در پژوهش حاضر…………………………. 41
جدول شماره (4-5): جدول توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی آزمودنی ها در پژوهش حاضر……………………. 42
جدول شماره (4-6): جدول توزیع فراوانی شروع بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر…………………………. 43
جدول شماره (4-7): جدول توزیع فراوانی سابقه بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر………………………….. 44
جدول شماره (4-8): جدول توزیع فراوانی سابقه بستری آزمودنی ها در پژوهش حاضر………………………….. 45
جدول شماره (4-9): جدول توزیع فراوانی سابقه بیماری در خانواده آزمودنی ها در پژوهش حاضر…………. 46
جدول شماره (4-10): جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر افسردگی در پژوهش حاضر…………… 47
جدول شماره (4-11): جدول مربوط به آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها…………. 47
جدول شماره (4-12): جدول آمار توصیفی مربوط به شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به نرخ جهانی داده ها……… 48
جدول شماره (4-13): جدول میانگین مقدار و انحراف استاندارد شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به جنسیت. ……. 48
جدول شماره (4-14): جدول آمار توصیفی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت تحصیلی.. 49
جدول شماره ( 4-15) : جدول آمار توصیفی مربوط به  آزمون کروسکال و الیس………………………………………………….. 50
جدول شماره ( 4-16) : جدول آمار توصیفی مربوط به  میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به سن……… 51
جدول شماره ( 4-17) : جدول آمار توصیفی مربوط به  آزمون کروسکال و الیس………………………………………………….. 52
جدول شماره ( 4-18) : آمار توصیفی مربوط به  میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت اقتصادی…………. 53
جدول شماره ( 4-19) : جدول آمار توصیفی مربوط به  آزمون کروسکال و الیس………………………………………………….. 53

 

فهرست نمودار

 عنوان                                                                                                    صفحه

نمودار شماره (4-1): نمودار توزیع فراوانی درصدی جنسیت آزمودنی ها در پژوهش حاضر……………………. 38
نمودار شماره (4-2): نمودار توزیع فراوانی سن آزمودنی ها در پژوهش حاضر……………………………………….. 39
نمودار شماره (4-3): نمودار توزیع فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی ها در پژوهش حاضر……………………… 40
نمودار شماره (4-4): نمودار توزیع فراوانی وضعیت تأهل آزمودنی ها در پژوهش حاضر…………………………. 41
نمودار شماره (4-5): نمودار توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی آزمودنی ها در پژوهش حاضر……………………. 42
نمودار شماره (4-6): نمودار توزیع فراوانی شروع بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر…………………………. 43
نمودار شماره (4-7): نمودار توزیع فراوانی سابقه قبلی بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر…………………… 44
نمودار شماره (4-8): نمودار توزیع فراوانی سابقه بستری آزمودنی ها در پژوهش حاضر………………………….. 45
نمودار شماره (4-9): نمودار توزیع فراوانی سابقه بیماری در خانواده آزمودنی ها در پژوهش حاضر…………. 46
نمودار شماره (4-10): نمودار رتبه درصدی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت تحصیلی …………………………………………………………………………………………………………………………  

50

نمودار شماره (4-11): نمودار رتبه درصدی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به سن آن ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

52

نمودار شماره (4-12): نمودار رتبه درصدی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………………………  

54

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی میزان شیوع اختلال افسردگی در بیماران مصروع  می باشد. به همین منظور پژوهش گر با توجه به جنسیت، سطح تحصیلات، سن و وضعیت اقتصادی بیماران میزان افسردگی را در بیماران مصروع برآورد کرده است. روش تحقیق حاضر ارزشیابی، از نوع تحقیقات توصیفی می باشد به این صورت كه گروهی از بیماران مصروع به عنوان گروه مطالعه انتخاب، سپس علائم میزان افسردگی در این گروه ارزیابی می شود.جامعه آماری شامل کلیه بیماران مصروع مراجعه کننده در کلینیک های مغز و اعصاب شهر بندرعباس می باشد.با توجه به این که روش پژوهش ارزشیابی است روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد. در نتیجه به طور در دسترس از بین مراجعه کننده ها 60 نفر به عنوان افراد نمونه(گروه مطالعه) انتخاب شد.ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه افسردگی بک و پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی می باشد.این پرسش نامه حاوی سؤال هایی است که برخی از آن ها در خصوص سن، جنس وضعیت تحصیلی و اقتصادی بیماران می باشد.در این پرسش نامه وضعیت اقتصادی خانواده ها در 5 سطح دسته بندی شد. که عبارت بودند از خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی بد و بر حسب نگرش بیماران تعیین می شد. و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد در بخش آمار توصیفی به پارامترهای مرکزی و پراکندگی و جدول ها و نمودارها پرداخته و در بخش آمار استنباطی به آزمون فرضیه ها پرداخته شد. برای آزمون فرضیه ها از روش‌
آزمون های ناپارامتریک کروسکال والیس و آزمون پارامتریک  t یک گروهی با بهره گرفتن از نرم افزار spss   استفاده شد. در نهایت نتیجه پژوهش نشان داد، شیوع افسردگی در بیماران مصروع با نرخ جهانی دارای و در سطح آلفای 05/0صدم دارای تفاوت معناداری نیست.هم چنین در این مطالعه،جنسیت، سطح تحصیلات،وضعیت اقتصادی با شیوع افسردگی در بیماران مصروع علایم همبستگی داشت.و با سن  رابطه معناداری مشاهده نشد.

 

*کلید واژه ها : اختلال افسردگی / شیوع/ بیماری صرع

 

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

1-1- مقدمه

بیماری صرع یکی از شایع‌ترین بیماری­های مزمن عصبی است و شیوع آن حدود یک درصد عنوان شده است (کاپلان سادوک[1]، 2003).

صرع بر اثر تخلیه الکتریکی غیر طبیعی بر اثر نورون های بیش از حد تحریک شده با غیر قطبی شدن بعد از سیناپس به وجود می آید، مکانیسم های عامل این غیر قطبی شدن شامل، تغییر هدایت یونی، کاهش مهار عصب رسانه گابا روی تحریک پذیری کورتکس مغز، افزایش تحریک پذیری کورتکس مغز در اثر گلوتامات می باشد (ماریو و مندز[2]، 2005).صرع یک نشانگان است که در آن تغییرات الکتروفیزیو لوژیک تغییرات ساختمانی و بیو شیمیایی در مغز به ویژه در سیستم لیمبیک، لوب های گیجگاهی و احتمالاً
لوب های پیشانی مشاهده می گردد. تغییرات مذکور امکان دارد بر عملکرد هیجانی، رفتاری، شناختی و اجتماعی فرد مصروع اثر بگذارد. اگرچه آسیب شناسی روانی صرع به طور دقیق مشخص نشده است اما نتیجه افزایش اختلالات روان پزشکی در این اختلال نورولوژیک دیده می شود(وینکلز[3]، 2004).

میزان بروز صرع در سالخوردگان و كودكان بیش از سنین دیگر است و مردان بیشتر از زنان درگیر می­ شوند (آندریول و همکاران [4]، 2001). مطالعات انجام شده در جمعیت عمومی، شیوع اختلالات روان پزشکی را در مبتلایان به صرع دو برابر بیشتر از غیرمبتلایان عنوان کرده اند(گاتازیز و همکاران [5]، 2004). شیوع کلی اختلالات روانی را در صرع مزمن 60-50 درصد ذکر کرده ­اند. از بین اختلالات روان پزشکی مختلف همراه صرع، حداکثر توجه به افسردگی شده است و اختلالات دیگر کمتر مورد توجه بوده ­اند (بینبرگ و همکاران[6] ،2005).

در مورد شایع ترین اختلال روان پزشكی همراه با صرع اختلاف نظر وجود دارد. برخی مطالعات افسردگی (پرین و همکاران[7] ، 1996) و برخی دیگر اختلال اضطرابی(کاپلان سایدرس و همکاران[8]، 2005) را شایع­ترین اختلال گزارش كرده­اند. احساس بی ارزشی، ناامیدی، غمگینی و عصبی بودن در مبتلایان به صرع بیش از غیرمبتلایان بوده است(استرین و همکاران[9] ،2005). نشانگان ملال بین حمله ای و جنون صرع نیز از جمله اختلالات روان پزشکی گزارش شده در مبتلایان به صرع است(اسوینکل و همکاران[10]،2005). گزارش شده که تفکرات خودکشی در این بیماران بیشتر از جمعیت عمومی می باشد(کاپلان سادوک و همکاران، 2005).

شیوع افسردگی در این بیماران دو برابر بیماران مبتلا به سایر بیماری های ناتوان‌کننده است. اغلب افسردگی در این بیماران تشخیص داده نمی‌شود یا به طور ناقص مورد درمان قرار می‌گیرد. درمان ناقص افسردگی در این بیماران به طور بارز می‌تواند  پیامدهای مهمی را به دنبال داشته باشد (آندریول[11] و همکاران، 2001).

افسردگی باعث افت کیفیت زندگی مبتلایان به صرع می­ شود (کاپلان سادوک[12] و همکاران، 2005). اضطراب نیز می ­تواند اثرات نامطلوب زیادی بر کیفیت زندگی مبتلایان به صرع وارد نماید (بینبرگ[13] و همکاران ،2005). وجود افسردگی در کنار صرع به بهره­ گیری بیشتر از خدمات درمانی سرپایی، بستری و هزینه بیشتر درمان منجر شده است (لی و همکاران[14] ،2005).

هم­چنین عنوان شده که کیفیت زندگی مبتلایان به صرع، بیش از آنچه وابسته به متغیرهای مرتبط با صرع باشد، وابسته به متغیرهای وابسته به سلامت روانی می­باشد (گلیام[15]،2005). علی­رغم اهمیت فراوان، افسردگی در مبتلایان به صرع کمتر مورد تشخیص و درمان قرار می­گیرد (جونز و همکاران ،2005). پزشکان از طریق ارزیابی و تشخیص مشکلات روان پزشکی مبتلایان به صرع خواهند توانست پیامدهای بیماران خود را ارتقا بخشند (استرین [16]و همکاران ،2005).

توجه بیشتر ارایه­کنندگان خدمات بهداشتی به اختلالات روان پزشکی همراه در مبتلایان به صرع الزامی است (بلومرو[17] همکاران،1995).

با توجه به اثرات نامناسب اختلالات روان پزشکی بر زندگی بیماران و ضرورت توجه به این اختلالات، مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به صرع و هم چنین بررسی ارتباط بین فراوانی علایم مذکور و برخی متغیرها انجام شده است.

 

1-2- بیان مساله

افسردگی شایع ترین اختلال روان پزشکی است که بر اساس بر آورد سازمان جهانی بهداشت، تا سال 2020، پس از بیماری های قلبی عروقی، دومین بیماری تهدید کنندة سلامت و حیات انسان در سراسر جهان خواهد بود( ماری و لوپز[18]،1998؛از ابراهیمی،1386). مبتلایان به اختلالات طبی مزمن، به طور چشمگیری بیش از سایر افراد در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند به طوری که دربرخی از مطالعات میزان شیوع 23- 15 در صد را برای آن گزارش کرده اند( لی، 2007).

افسردگی امری شایع در میان بیماران مبتلا به صرع است، اما مطالعات اندکی در خصوص بررسی این اختلال وجود دارد.( ماریو و همکاران[19]،  1986) شیوع افسردگی را به صورت مقایسه­ ای در بیماران سرپایی مرتبط با معلولیت و پدیده­شناسی آن در بیماران بالینی بستری شده در بیمارستان مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد 55 درصد از 175 بیمار سرپایی مصروع، و 30 درصد از 70 مورد گروه کنترلی مقایسه­ ای،مبتلابه افسردگی ، و 30 درصد از بیماران مصروع در مقابل 7 درصد از گروه کنترلی، تلاش­ های قبلی در ارتباط با اقدام به خودکشی داشته اند. بیماران مصروع، چهار برابر بیش از بیماران غیرمصروع، سابقه بستری شدن در بیمارستان به علت افسردگی را داشتند. 16 بیمار حمله­های جزئی داشته، و 10 نفر از هر 11 بیمار مورد ثبت امواج الکتریکی مغزی جانبی متمرکز بر نیم کره سمت چپ قرار گرفتند. این نتایج نشان­دهنده­ اختلال روانی ناشی از کارکرد معیوب روان­مغزی یا لیمبیک می­باشد (ماریو و همکاران ، 1986).

در اوایل قرن بیستم ( کراپلین،[20] 1903) و سپس بلومر به توصیف افسردگی در بیماران مصروع، که شامل یک الگوی چندشکلی نشآن های، و دربرگیرنده­ نشانه­ های مؤثر به همراه تحریک­پذیری خلقی بالا، و در آمیخته با خلق سرحالی، ترس ، نشانه­ هایی از اضطراب، بی­رمقی، درد و بی­خوابی ­بود، پرداختند.

گاستات نیز این مشاهدات را مورد تایید قرار داد. بلومر، اصطلاح “اختلال بی­قراری یا ملال بین حمله­ای” را برای نام گذاری این نوع از افسردگی در بیماران مصروع عنوان کرد. و دوره سیر مزمن آن ­را با بهره گرفتن از دوره­ های عاری از نشانه عودکننده که به  خوبی به دوزهای پایین تجویز داروهای ضد افسردگی جواب می­داد، توصیف نمود(بلومر وهمکاران[21]، 1988).

میزان شیوع افسردگی عمده در جمعیت عادی را تا 25 در صد نیز تخمین زده اند  ( سادوک و سادوک،[22] 2003) در حالی که این رقم در مبتلایان به صرع چهار تا پنج برابر میزان متوسط آن در جامعه است(جونز و همکاران[23]،2005). صرع همراه با افسردگی، تأثیرات عمیقی بر جای می گذارد و به افت عملکرد روزانه و تنزل کیفیت زندگی بیمار، کاهش پیشرفت تحصیلی در کودکان و نوجوانان مبتلا(توسون وهمکاران[24]،2008)کاهش میزان ازدواج و افزایش نرخ بیکاری و تشنج، مرگ و میر بالا( ولسین وهمکاران[25]،1999) و افزایش نیاز به درمان های پزشکی منجر می شود.از لحاظ آماری 5- 1درصد افراد جامعه به عارضه صرع مبتلا هستند و امکان ابتلا به صرع برای هر کس وجود دارد (میلانی فر،1383).

میزان خودکشی نیز در بیماران مصروع، چهار تا پنج برابر جمعیت  عادی است( لامبرت[26]،1999). استرس های روانی- اجتماعی، به ویژه افسردگی، از عوامل افزایش دهنده خطر خودکشی در این بیماران است.( لامبرت ،1999).

193 بیمار سرپایی مصروع بالغ را از لحاظ افسردگی و نیز تمایل به خودکشی مورد ارزیابی قرارگرفتند.نتایج نشان داد شیوع تمایل به خودکشی در بین این بیماران،9/11درصد بود(هکمویک7،2012 ) .

به طور معمول، افسردگی اساسی به صورت عودکننده و بازتکرار شونده، و با نشانه­ هایی از اضطراب ویا اختلالات اضطرابی بروز می­ کند، و این بیماری جنبی خطرخودکشی را که در بیماران مصروع بالاتر از عموم جمعیت می­باشد، را افزایش می­دهد. مروری بر 11 مطالعه­، نشان داد که نرخ کلی خودکشی در افراد مصروع، پنج برابر بیشتر از عموم جامعه، و 25 برابر میزان مورد انتظار بیماران مبتلا به حمله­های جزئی ناشی از لب گیجگاهی است. نرخ خودکشی متوسط طول عمر برای بیماران مصروع12 درصد، و برای عموم جمعیت 1/1 الی 2/1 درصد است (کانر[27]، 2009).

بنابر نتایج پژوهش ها، نشانه های افسردگی در بیماران مصروع، با افکار خود کشی ارتباط قوی دارد
( استفانلوو همکاران[28]،2010). با این همه افسردگی به عنوان شایع ترین اختلال روانی همراه با صرع، غالباً مورد غفلت قرار می گیرد و تلاشی برای در مان آن صورت نمی گیرد ( اسوینکلز و همکاران[29] ،2006).

یکی از مدل های رایج در تبیین افسردگی همراه با صرع، مدل شناختی است. مدل شناختی افسردگی بر این فرض استوار است که فقدان اولیه، با شکل دهی به ساختارهای شناختی پایدار شخص را در مقابل افسردگی آسیب پذیر می سازد. حوادثی که باورهای مرکزی و پیش فرض های زیر بنایی متضاد را بر
می انگیزند، سبب افسردگی می شو د ( بک[30]،1967). صرع با ایجاد باورهای زیر بنایی ناکار آمد،
مهارت های سازگاری و توانایی مقابله با مشکلات یک بیماری مزمن را تحت تأثیر قرار می دهد.

باورهای این بیماری با عقاید یک فرد عادی تفاوت دارد و به وسیلة تجارب منفی ابتلا به صرع تقویت می شود و به سطوح بالای افسردگی و اضطراب مزمن می انجامد( تدمن[31]، 1995).

منفی گرایی نیز به عنوان بخشی دیگر از مدل آسیب پذیری افسردگی مطرح است. بر اساس این مدل آسیب پذیری شناختی تبیین افسردگی در صرع، نحوة ادراک بیماران از خود و تصور آن ها را از میزان کارآیی شان به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. به گفتة بندورا، ادراک توانایی ای است که رفتار را تعیین
می کند، نه واقعیت شرایط را.( تدمن،1995) و مبتلایان به صرع، به دلیل [32]ادراک منفی از خود، تمایل زیادی دارند که شکست های ناشی از مبتلا بودن به یک بیماری عصب شناختی را به ناکار آمدی خود نسبت دهند. آن ها با انتقال این حس ناکار آمدی و درماندگی به سایر تجارب شان، بسیاری از فرصت ها را برای داشتن عملکرد مؤثر از خود می گیرند(لی2 ،2007).

در مدل شناختی افسردگی، محرک خلق افسرده، رویدادهای منفی و پر استرس زندگی است. رویدادهای پر استرس بخش عمدة زندگی بیماران مبتلا به صرع را تشکیل می دهند. ایتلا به صرع، درمان آن و درگیر بودن همیشگی با یک اختلال عصب شناختی مزمن، طیفی از استرس برای بیمار در پی دارد. در بسیاری از موارد، افراد مبتلا در فاصلة بین حملات، توانایی زندگی طبیعی را دارند، اما مشکلات مربوط به آثار جانبی درمان، ترس از دست دادن کنترل و انگ های اجتماعی نادرست محدودیت های اجتماعی وسیعی برای مبتلایان ایجاد می کند.

ماهیت غیر قابل پیش بینی حملات، مبتلایان به صرع را اکثراً با موقعیت های پراسترس مثل مشکلات مربوط به کار و استخدام و روابط بین فردی ضعیف مواجه می کند( دوینسکی[33]،2001).

درمان دارویی افسردگی در صرع پیچیده است زیرا همواره این نگرانی وجود دارد که بعضی از انواع داروهای ضد افسردگی ممکن است فراوانی حملات را تحت تأثیر قرار دهند.مطالعات نشان داده است که درمان شناختی- رفتاری، دست کم به اندازه درمان دارویی بر درمان علایم افسردگی تأثیر دارد.تحقیقات مربوط به صرع، غالباً بر شیوع اختلالات روان پزشکی این بیماران(پلوک[34]،2004). تأثیر همایندی افسردگی با صرع بر کیفیت زندگی بیماران ( کرامر[35]و همکاران ، 2003) تأثیر ویژگی های بالینی حملات، پی آمدهای جراحی یا تأثیر درمان دارویی بر کیفیت زندگی این بیماران متمرکزند(بولیون [36]و همکاران ،2004).

با توجه مسأله مطرح شده پژوهش گر به دنبال پاسخ به این سؤال است که میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع تا چه میزان است ؟

[1] . Kaplan, H & Sadock, B.J

[2] . Mario,F, Mendez & Ashel

[3] . Winkels,j&Kuyk,R

[4] . Andreoli ,T.E, Carpenter,C.C.J , Griggs,R.C,& Loscalzo,J

[5] . Gaitatzis, A ,Carroll,K,  Majeed,A & Sander,J.W

[6] . Beyenburg ,S, Mitchell ,A.J, Schmidt ,D, Elger,C.E & Reuber,M

[7]  . Perini,G.I, Tosin ,C, Carraro,C, Bernasconi ,G, Canevini,M.P,Canger,R & et al

[8]  . Caplan,R, Siddarth,P, Gurbani,S,Hanson ,R,Sankar,R & Shields,W.D

[9]. Strine,T.W,Kobau,R,Chapman,D.P,Thurman,D.J,Price,P&Balluz,L.S

[10] .Swinkels,W.A,Kuyk,J,Van Dyck,R&Spinhoven,P

 

[11]. Anderuol,T.E,Carpenter,CCJ,Griggs,RC&Loscalzo,J

[12].Kaplan, H & Sadock, B.J

  1. BinberG.
  2. 4. Lee,w.c,Arcona,S,Thoms,S.K,Wang,Q,Hoffman,M.S&Pashos,C.L
  3. Gilliam,F.G

6.Estrin

  1. 7. Blumer,D,Montouris,G&Herman,B

 

  1. Mary and Lopez .

[19] .Mario,F.,Mendez&Ashle

[20] .Kraplin

[21]. Blumer,D, Montouris,G & Herman

[22]. Sadock,B.J&Sadock,V.A

[23]. Jones,J.A,Herman,B.P,Barry,J.J,Gilliam,F,kaneer,A.M&Meadork,K.J

 

[24].Tosun,A,Gokcen,S,Ozbaran,B,Serdaroglu,G,Polat,M,Tekgul,H&Gokboen,S

2.Wulsin,I.R,Vailant,G.E&Well,V.E

[26].Lambert,J.D&Clark,Lamper.D.S

[27].Kanner,A.M

[28].Stefanello,S,Marin,Leon,L,Fernandes,P.T,Min,L.L&Botega,N.J

[29].Swinkels,W.A,Kuyk,J,Van Dyck.R&Spinhoven,P

[30].Beck,A.T

1.Tedman

  1. Lee,E.J

3.Devinsky,O

4.Pellock,J.M

5.Cramer,J.A,Bumer,D,Reed,M&Fanning,K

6.Boylan,L.S,Flint,L.A,Labovitz,D.L,Jackson,S.C,Starner,K&Devinsky,O

 

تعداد صفحه : 84

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.