زمین شناسی

دانلود پایان نامه هولواستراتیگرافی توالی پرموتریاس در شورجستان (استان فارس)

متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته : زمین شناسی

گرایش :چینه شناسی و فسیل شناسی

عنوان : هولواستراتیگرافی توالی پرموتریاس در شورجستان (استان فارس)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

 

رساله دکتری رشته زمین شناسی (Ph.D)

گرایش: چینه شناسی و فسیل شناسی

عنوان:

هولواستراتیگرافی توالی پرموتریاس در شورجستان (استان فارس)

 

استادان راهنما:

دکتر مصطفی یوسفی راد

دکتر مهران آرین

 

استاد مشاور:

 دکتر علی سلگی

  

زمستان 1391

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    شماره صفحه   

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
 • دوره پرمین ………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-2-1- تقسیمات زمانی دوره پرمین ……………………………………………………………………………………….. 7

1-2-2- شرایط آب و هوایی دوره پرمین …………………………………………………………………………………. 8

1-2-3- شرایط فسیلی دوره پرمین ………………………………………………………………………………………….. 9

1-2-4- انقراض گوادلوپین ………………………………………………………………………………………………….. 10

1-2-5- انقراض انتهای پرمین ………………………………………………………………………………………………. 11

1-2-6- دلایل احتمالی انقراض انتهای پرمین …………………………………………………………………………. 12

 • تقسیمات زمانی و ویژگی های دوره تریاس ………………………………………………………………………. 15
 • موقعیت جغرافیایی برش های چینه شناسی مورد مطالعه ………………………………………………………. 20
 • نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………… 20
 • تاریخچه مطالعات نهشته های پرمین و تریاس ایران …………………………………………………………….. 22
 • اهداف مطالعه …………………………………………………………………………………………………………………. 29
 • روش کار ……………………………………………………………………………………………………………………….. 30

1-8-1- فعالیت های صحرایی ……………………………………………………………………………………………… 30

1-8-2- فعالیت های آزمایشگاهی …………………………………………………………………………………………. 30

1-8-2-1- تهیه اسلایدهای دائمی و مطالعه پالینومورف ها ………………………………………………….. 31

1-8-2-2- آنالیز شیمیایی نمونه های مرز پرموتریاس …………………………………………………………. 32

 

فصل دوم: لیتوستراتیگرافی

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-2- گسترش نهشته های پرموتریاس در ایران ……………………………………………………………………………. 35

2-3- نظریه های مرتبط با مرز پرموتریاس در گستره ایران …………………………………………………………….. 37

2-4- چینه شناسی توالی پرمین- تریاس ناحیه آباده ……………………………………………………………………… 40

2-4-1- سازند بسم …………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-4-2- سازند وژنان …………………………………………………………………………………………………………… 40

2-4-3- سازند سورمق ………………………………………………………………………………………………………… 41

2-4-4- سازند آباده …………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-4-5- سازند همبست ……………………………………………………………………………………………………….. 43

2-4-6- معادل سازند الیکا (تریاس پیشین) …………………………………………………………………………….. 43

2-5- چینه شناسی توالی پرموتریاس ناحیه شورجستان …………………………………………………………………. 44

2-6- جایگاه زمین ساختی منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………………………….. 49

 

فصل سوم: سیستماتیک

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

3-2- رده بندی فرامینیفرها و غیر فرامینیفرهای شناسایی شده (غیر از پالینومورفها) …………………………… 59

3-3- سیستماتیک فرامینیفرها و غیر فرامینیفرهای شناسایی شده (غیر پالینومورف) …………………………… 64

3-4- سیستماتیک میوسپورها …………………………………………………………………………………………………….. 84

 

فصل چهارم: بیوستراتیگرافی

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

4-2- ویژگی های عمومی و ترکیب فونا و فلورای مورد مطالعه …………………………………………………….. 90

4-3- بیوستراتیگرافی توالی پرموتریاس در برش های چینه شناسی مورد مطالعه ………………………………. 91

4-3-1- بیوستراتیگرافی برش چینه شناسی جنوب کویر 5 ……………………………………………………….. 91

4-3-2- بیوستراتیگرافی برش چینه شناسی رامشه …………………………………………………………………… 92

4-3-3- بیوستراتیگرافی برش چینه شناسی کویر 5 ………………………………………………………………….. 93

4-3-4- بیوستراتیگرافی برش چینه شناسی کویر 2 ………………………………………………………………….. 94

4-3-5- بیوستراتیگرافی برش چینه شناسی شمال کویر 2 …………………………………………………………. 95

4-4- تطابق مجموعه فسیلی مطالعه شده با دیگر نقاط ایران و جهان ………………………………………………. 96

4-5- سن نهشته های مورد مطالعه در برش های چینه شناسی ناحیه شورجستان ……………………………… 97

 

 

فصل پنجم: محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 106

5-2- مفاهیم پایه ای مورد استفاده در بخش چینه نگاری سکانسی ……………………………………………….. 107

5-3- مطالعات ریزرخساره ای نهشته های مورد مطالعه ………………………………………………………………. 110

5-3-1- خارپوستان در برش های چینه شناسی مورد مطالعه …………………………………………………… 110

5-3-2- بریوزوئر ها در برش های چینه شناسی مورد مطالعه …………………………………………………. 111

5-3-3- سوزن اسفنج در برش های چینه شناسی مورد مطالعه ………………………………………………… 111

5-3-4- تریلوبیت در برش های چینه شناسی مورد مطالعه …………………………………………………….. 111

5-3-5- گاستروپود در برش های چینه شناسی مورد مطالعه …………………………………………………… 111

5-3-6- استراکد در برش های چینه شناسی مورد مطالعه ……………………………………………………….. 112

5-3-7- براکیوپود در برش های چینه شناسی مورد مطالعه …………………………………………………….. 112

5-3-8- دوکفه ای ها در برش های چینه شناسی مورد مطالعه ………………………………………………… 113

5-4- بررسی رخساره های میکروسکوپی در برش های چینه شناسی مورد مطالعه ………………………….. 113

5-4-1- کمربند رخساره ای دریای باز ………………………………………………………………………………… 114

5-4-1-1- رخساره مادستون بیوکلاستی …………………………………………………………………………. 114

5-4-1-2- رخساره وکستون بیوکلاستی ………………………………………………………………………….. 115

5-4-1-3- رخساره پکستون بیوکلاستی بریوزوئردار ………………………………………………………… 116

5-4-2- کمربند رخساره ای سدی ………………………………………………………………………………………. 117

5-4-2-1- رخساره پکستون- گرینستون بیوکلاستی …………………………………………………………. 117

5-4-3- کمربند رخساره ای لاگون ……………………………………………………………………………………… 118

5-4-3-1- رخساره پکستون بیوکلاستی گاستروپوددار ……………………………………………………… 119

5-4-3-2- رخساره وکستون بیوکلاستی جلبک و گاستروپوددار ………………………………………… 119

5-4-4- کمربند رخساره ای جزر و مدی …………………………………………………………………………….. 121

5-4-4-1- رخساره مادستون بیوکلاستی استراکوددار ………………………………………………………… 122

5-5- تعبیر و تفسیر محیط رسوبی نهشته های برش های چینه شناسی مورد مطالعه ………………………… 122

5-6- بررسی پالئواکولوژی نهشته های مورد مطالعه بر اساس گروه های مختلف فسیلی ………………….. 124

5-7- مطالعات چینه نگاری سکانسی برش های چینه شناسی مورد مطالعه …………………………………….. 128

5-7-1- چینه نگاری سکانسی برش چینه شناسی جنوب کویر 5 …………………………………………….. 128

5-7-2- چینه نگاری سکانسی برش چینه شناسی رامشه ………………………………………………………… 131

5-7-3- چینه نگاری سکانسی برش چینه شناسی کویر 5 ………………………………………………………. 132

5-7-4- چینه نگاری سکانسی برش چینه شناسی کویر 2 ………………………………………………………. 135

5-7-5- چینه نگاری سکانسی برش چینه شناسی شمال کویر 2 ……………………………………………… 138

 

فصل ششم: ژئوشیمی

6-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 142

6-2- آماده سازی نمونه ها برای آنالیز شیمیایی ………………………………………………………………………….. 143

6-3- کمواستراتیگرافی ایزوتوپ استرانسیوم در برش های چینه شناسی برداشت شده …………………….. 145

6-4- کمواستراتیگرافی ایزوتوپ پایدار کربن در برش های چینه شناسی برداشت شده …………………… 155

6-5- کمواستراتیگرافی ایزوتوپ پایدار اکسیژن در برش های چینه شناسی برداشت شده ………………… 163

 

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………. 174

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 178

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………….. 178

فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………… 182

اطلس فسیل ها ………………………………………………………………………………………………………………………. 204 05      …………………..

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 222

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    شماره صفحه   

جدول 1-1- زیر تقسیمات بازه زمانی پرمین …………………………………………………………………………………. 8

جدول 1-2- تقسیمات ساده شده بازه زمانی تریاس ……………………………………………………………………… 17

جدول 2-1- ویژگی های دیاپیریسم نمک در دو حوضه بزرگ ایران جنوبی و مرکزی ………………………. 55

جدول 6-1- نسبت 87Sr/86Sr در برش های چینه شناسی ناحیه شورجستان ………………………………….. 147

جدول 6-2- نسبت δ13CVPDB (%o)  در برش های چینه شناسی ناحیه شورجستان ……………………….. 158

جدول 6-3- نسبت δ18OVPDB (%o)  در برش های چینه شناسی ناحیه شورجستان ……………………….. 166

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                    شماره صفحه   

شکل 1-1- نقشه دیرینه جغرافیای پرمین پسین ……………………………………………………………………………… 9

شکل 1-2- نقشه دیرینه جغرافیای پرمین- تریاس ………………………………………………………………………… 11

شکل 1-3- الگوی انقراض/ تنوع بی مهرگان دریایی در مرز پرمین- تریاس ……………………………………. 13

شکل 1-4- نمودار فراوانی اسپورها و پولن ها در مرز پرمین- تریاس از شمال غربی اروپا ………………… 13

شکل 1-5- مدل جریانی از فرضیه گرم شدن جهانی …………………………………………………………………….. 15

شکل 1-6- نقشه دیرینه جغرافیای تریاس پیشین …………………………………………………………………………. 18

شکل 1-7- منحنی سطح آب دریا در دوره تریاس ……………………………………………………………………….. 19

شکل 1-8- آب و هوای تریاس …………………………………………………………………………………………………. 19

شکل 1-9- نقشه موقعیت جغرافیایی برش های چینه شناسی برداشت شده …………………………………….. 21

شکل 1-10- نقشه زمین شناسی محدوده مورد مطالعه ………………………………………………………………….. 23

شکل 2-1- حوضه رسوبی مستقلی پرمین پسین …………………………………………………………………………… 36

شکل 2-2- نقشه دیرینه جغرافیای نهشته های پرمین و تریاس در البرز مرکزی و شرقی ……………………. 38

شکل 2-3- مدل تکتونیک صفحه ای ارائه شده برای مرز پرمین- تریاس ………………………………………… 39

شکل 2-4- نمایی از نهشته های سازند آباده در برش چینه شناسی جنوب کویر 5 ……………………………. 45

شکل 2-5- مرز سازند آباده با تریاس میانی در برش چینه شناسی کویر 2 ……………………………………….. 45

شکل 2-6- مرز سازند همبست با تریاس زیرین در برش چینه شناسی شمال کویر 2 ……………………….. 46

شکل 2-7- ماکروفسیل های نهشته های تریاس پیشین در برش چینه شناسی شمال کویر 2 ………………. 46

شکل 2-8- لایه بندی نهشته های تریاس پیشین در برش چینه شناسی کویر 2 …………………………………. 47

شکل 2-9- برش های برداشت شده از نهشته های پرمین و تریاس ناحیه شورجستان ………………………. 48

شکل 2-10- تقسیم بندی فیزیوگرافیک- زمین ساختی حوضه های رسوبی ایران …………………………….. 49

شکل 2-11- جغرافیای دیرین زمین در ژوراسیک پیشین ………………………………………………………………. 50

شکل 2-12- گستردگی مکانی نهشته های تبخیری سازند دشتک و سازندهای هم ارز آن …………………. 51

شکل 2-13- سامانه کافتی پرمو تریاس ………………………………………………………………………………………. 51

شکل 2-14- نمایش شماتیک فرگشت حوضه پورفورلند زاگرس …………………………………………………… 53

شکل 2-15- نقشه نشانگر ایالت های زمین ساختی ایران ……………………………………………………………… 54

شکل 2-16- موقعیت ساختارهای نمکی در ایالت های دیاپیری ایران جنوبی …………………………………… 56

شکل 4-1- پراکندگی چینه شناسی فسیل های برش جنوب کویر 5 …………………………………………… 100

شکل 4-2- پراکندگی چینه شناسی فسیل های برش رامشه …………………………………………………………. 101

شکل 4-3- پراکندگی چینه شناسی فسیل های برش کویر 5 ………………………………………………………… 102

شکل 4-4- پراکندگی چینه شناسی فسیل های برش کویر 2 ………………………………………………………… 103

شکل 4-5- پراکندگی چینه شناسی فسیل های برش شمال کویر 2 ……………………………………………….. 104

شکل 5-1- انواع مدل های چینه نگاری سکانسی ………………………………………………………………………. 109

شکل 5-2- خارپوست،‌ بریوزوئر، سوزن اسفنج و تریلوبیت ………………………………………………………… 112

شکل 5-3- شکم پا، استراکود، براکیوپود و دوکفه ای …………………………………………………………………. 113

شکل 5-4- رخساره مادستون بیوکلاستی …………………………………………………………………………………… 115

شکل 5-5- رخساره وکستون بیوکلاستی …………………………………………………………………………………… 116

شکل 5-6- رخساره پکستون بیوکلاستی بریوزوئردار ………………………………………………………………….. 117

شکل 5-7- رخساره پکستون- گرینستون بیوکلاستی ………………………………………………………………….. 118

شکل 5-8- رخساره پکستون بیوکلاستی گاستروپوددار ……………………………………………………………….. 120

شکل 5-9- رخساره وکستون بیوکلاستی جلبک و گاستروپوددار ………………………………………………….. 120

شکل 5-10- رخساره وکستون بیوکلاستی جلبک و گاستروپوددار ……………………………………………….. 121

شکل 5-11- رخساره مادستون بیوکلاستی استراکوددار ……………………………………………………………….. 122

شکل 5-12- جایگاه ریزرخساره ها در کمربندهای رخساره ای …………………………………………………… 123

شکل 5-13- سکانس های رسوبی و سیستم ترکت ها در برش چینه شناسی جنوب کویر 5 ……………. 130

شکل 5-14- سکانس های رسوبی و سیستم ترکت ها در برش چینه شناسی رامشه ……………………….. 133

شکل 5-15- سکانس های رسوبی و سیستم ترکت ها در برش چینه شناسی کویر 5 ………………………. 136

شکل 5-16- سکانس های رسوبی و سیستم ترکت ها در برش چینه شناسی کویر 2 ………………………. 138

شکل 5-17- سکانس های رسوبی و سیستم ترکت ها در برش چینه شناسی شمال کویر 2 ……………… 140

شکل 6-1- منحنی 87Sr/86Sr در برش چینه شناسی جنوب کویر 5 ………………………………………………. 150

شکل 6-2- منحنی 87Sr/86Sr در برش چینه شناسی رامشه ………………………………………………………….. 151

شکل 6-3- منحنی 87Sr/86Sr در برش چینه شناسی کویر 5 …………………………………………………………. 152

شکل 6-4- منحنی 87Sr/86Sr در برش چینه شناسی کویر 2 …………………………………………………………. 153

شکل 6-5- منحنی 87Sr/86Sr در برش چینه شناسی شمال کویر 2 ……………………………………………….. 154

شکل 6-6- منحنی ایزوتوپ های 87Sr/86Sr و δ13C …………………………………………………………………… 154

شکل 6-7- دامنه تغییرات δ13C در طبیعت ……………………………………………………………………………….. 156

شکل 6-8- روند تغییرات δ13C در گذر فانروزوییک ………………………………………………………………….. 156

شکل 6-9- منحنی δ13C در برش چینه شناسی جنوب کویر 5 …………………………………………………….. 159

شکل 6-10- منحنی δ13C در برش چینه شناسی رامشه ………………………………………………………………. 160

شکل 6-11- منحنی δ13C در برش چینه شناسی کویر 5 …………………………………………………………….. 161

شکل 6-12- منحنی δ13C در برش چینه شناسی کویر 2 …………………………………………………………….. 162

شکل 6-13- منحنی δ13C در برش چینه شناسی شمال کویر 2 ……………………………………………………. 163

شکل 6-14- نمودار تغییرات ایزوتوپ  اکسیژن در گذر فانروزوییک ……………………………………………. 165

شکل 6-15- منحنی δ18O در برش چینه شناسی جنوب کویر 5 ………………………………………………….. 168

شکل 6-16- منحنی δ18O در برش چینه شناسی رامشه ………………………………………………………………. 169

شکل 6-17- منحنی δ18O در برش چینه شناسی کویر 5 …………………………………………………………….. 170

شکل 6-18- منحنی δ18O در برش چینه شناسی کویر 2 …………………………………………………………….. 171

شکل 6-19- منحنی δ18O در برش چینه شناسی شمال کویر 2 ……………………………………………………. 172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هولواستراتیگرافی توالی پرموتریاس در شورجستان (استان فارس)

چکیده

 

در این مطالعه که بر اساس برداشت قریب به 170 نمونه آهکی و آواری از 5 برش چینه شناسی از ناحیه شورجستان در بخش شمالی استان فارس انجام شده است، سازندهای آباده، همبست و نهشته های معادل سازند الیکا مورد بررسی قرار گرفته اند. در برش های چینه شناسی انتخابی، ضخامت کلی نهشته های سازند آباده از 312-25 متر، ضخامت کلی نهشته های سازند همبست 32-23 متر و ضخامت کلی نهشته های معادل سازند الیکا به طور متوسط 39 متر می باشد. در برش های چینه شناسی مورد مطالعه، در مجموع 43 جنس و 48 گونه از فرامینیفرهای بنتیک و غیر فرامینیفرها و همچنین 6 جنس و 7 گونه از پالینومورف ها شناسایی شده است. در نهشته های سازند آباده از برش های چینه شناسی برداشت شده، فرامینیفرهای Neoschwagerina simplex, Dagmarita sp. cf. D. chanakchiensis, Chusenella sinensis, Earlandia minor, Cribrogenerina sumatrana,Tuberitina sp.,  Earlandia sp. cf. E. vulgaris, Glomospirella sp., Paleotextularia sp. , Sichotenella sp., Deckerella sp. cf. D. composita, Afghanella schenki, Afghanella sp., Paleofusulina sp., Tetrataxis lata, Dunbarula nana, Staffella sp., Dunbarula sp., Rauserella sp., Pseudolangella fragilis, Minojapanella sp. cf. M. elongata, Ichtyolaria latilimbata, Cribrogenerina sp., Misellina sp., Geinitzina taurica, Geinitzina postcarbonica, Archaediscus krestovnikovi, Baisalina pulchra, Kahlerina sp., Schwagerina sp., Neoendothyra reicheli, Ammodiscus sp., Schubertella kingi, Glomomidiella nestellorum, Yangchienia haydeni,Frondina permica, Climacammina granids  شناسایی شده است که بر اساس گسترش چینه شناسی آنها 5 بیوزون غیر رسمی تحت عناوین Frondina permica- Climacammina grandis Range Zone, Climacammina grandis- Chusenella sinensis Range Zone, Cribrogenerina sumatrana- Frondina Permica Range Zone, Frondina permica Range Zone معرفی و برای آن سن جلفین پیشین پیشنهاد می گردد. در نهشته های سازند همبست نیز فرامینیفرهای Nodosinelloides mirabilis, Pachyphloia enormis, Reichelina media, Globivalvulina vonderschmiti, Colaniella parva, Tauridia nudiseptata  و همچنین پالینومورف های Laevigatosporites ovatus، Alisporitrs nuthallenisis، ?Florinites balmei و Vittatina lata شناسایی شده است که بر اساس گسترش چینه شناسی فرامینیفرهای این سازند بیوزون های Tauridia nudiseptata Range Zone, Nodosinelloides mirabilis Range Zone, Pachyphloia enormis Range Zone, Reichelina media Range Zone, Globivalvulina vonderschmiti Range Zone و بر اساس گسترش چینه شناسی پالینومورف های این سازند، بیوزون غیر رسمی assemblage zone A معرفی و در مجموع برای نهشته های مذکور سن جلفین پسین- دوراشامین پیشنهاد می گردد. در نهشته های معادل سازند الیکا نیز فرامینیفر Globivalvulina vonderschmiti و همچنین پالینومورف های Alisporites sp.، Falcisporites sp. و همچنین Fungal spore شناسایی شده است که با توجه به گسترش چینه شناسی نسبتاً وسیع پالینومورف های مذکور (assemblage zone B)، حضور فراوان اسپورهای قارچ، هم شیب بودن نهشته های پرمین- تریاس و همچنین عدم مشاهده شواهد صحرایی خروج از آب، نهشته های معادل سازند الیکا به تریاس پیشین (گریسباکین) نسبت داده می شود.

همچنین قابل ذکر است که با توجه به تعیین سن های انجام شده، مرز نهشته های پرمین- تریاس در برش های چینه شناسی مورد مطالعه به صورت پیوسته (conformable) و تدریجی می باشد.

همچنین در سنگ های کربناته مورد مطالعه، بر اساس مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی 4 مجموعه رخساره ای تشخیص داده شده که شامل رخساره های دریای باز (A1, A2, A3)، رخساره های سدی (B)، رخساره های لاگون (C1, C2) و رخساره های جزر و مدی (D) می باشد. بررسی مطالعات ریزرخساره ای ناحیه مورد مطالعه نشان می دهد که محیط رسوبی نهشته های مورد مطالعه یک رمپ هموکلینال است که شامل نواحی جزرومدی، لاگون، جزایر سدی و سدهای زیر دریایی و دریای باز می باشد. همچنین عدم وجود رخساره های ریفی و میکروفاسیس های وابسته مانند رخساره های رودستون یا فلوتستون در برش های چینه شناسی مورد مطالعه تأییدی بر رمپ بودن از نوع هموکلینال در محیط رسوبگذاری می باشد.

همچنین در برش های چینه شناسی مورد مطالعه در ناحیه شورجستان بر اساس مطالعات ریز رخساره ای و همچنین مطالعات صحرایی تعداد 2 تا 4 سکانس رسوبی نوع دوم تشخیص داده شده است.  در تمامی سکانس های مورد مطالعه سیستم ترکت های پیشرونده (TST) و همچنین سیستم ترکت تراز بالای سطح آب دریا (HST) تشخیص داده شده  و نشانه ای از وجود سیستم ترکت تراز پایین سطح آب دریا (LST) نظیر اکسیدهای آهن و عوامل فرسایشی یافت نشده است.

بر اساس مطالعه پالینومورف های بدست آمده از نهشته های آواری سازند همبست در برش های چینه شناسی مورد مطالعه، می توان نتیجه گرفت که احتمالاً coniferophyta، equisetopsids، filicopsids، progymnosperms و ?cordaitales فراوانی نسبی بیشتری در پوشش گیاهی اطراف محیط رسوبی سازند همبست داشته اند و همچنین با توجه به فراوانی نسبی پالینومورف های خشکی در نهشته های مورد مطالعه و همچنین بر اساس همراهی پالینومورف های خشکی و دریایی در پالینوفلوراهای مورد مطالعه، می توان نتیجه گرفت که نهشته های آواری سازند همبست در محیط دریایی بسیار کم عمق حاشیه قاره ای تشکیل شده اند.

با توجه به مطالعه پالینومورف های شناسایی شده از نهشته های معادل سازند الیکا، می توان نتیجه گرفت که احتمالاً در پوشش گیاهی اطراف محیط تشکیل این نهشته ها، مخروطیان و سرخس های دانه دار تریاس (Triassic seed ferns) گسترش و فراوانی نسبی بیشتری داشته اند و نهشته های مذکور در محیط دریایی بسیار کم عمق حاشیه قاره ای ته نشین شده اند.

بررسی نتایج حاصل از آنالیز ایزوتوپ استرانسیوم نیز نشانگر این مطلب است که روند بدست آمده از نهشته های پرموتریاس ناحیه شورجستان تا حد زیادی با داده های سایر نقاط ایران و جهان منطبق است، به طوریکه میزان این ایزوتوپ در نمونه ها از 0.7069003 تا 0.7074721 متغیر است. همچنین قابل ذکر است که در برش های چینه شناسی برداشت شده، پایین ترین میزان ثبت شده برای نسبت 87Sr/86Sr 0.7069003 بوده  که این مقادیر پایین ثبت شده نشان دهنده این مطلب است که استرانسیوم های دریایی بررسی شده عمدتاً ناشی از فعالیت های آتشفشانی و گوشته زمین بوده است.

بررسی داده های بدست آمده از δ13C برش های چینه شناسی مورد مطالعه نیز حاکی از این مطلب است که مرز بین نهشته های پرمین و تریاس با الگوی مشخصی که در سراسر جهان برای این مرز وجود دارد، مطابقت می نماید. در واقع عموم مقادیر ایزوتوپ کربن در نهشته های پرمین بین 3+ تا 5+ درصد می باشند، اما با ورود به ابتدای تریاس کاهش دراماتیکی در این مقادیر مشاهده می گردد و به سرعت به مقدار 0.356- درصد رسیده اند که این مقدار کمی بالاتر از مرز نهشته های پرموتریاس مشاهده شده است. این کاهش شدید بیانگر وقوع یک حادثه زیستی و در واقع یک حادثه مهم در چرخه کربن در نزدیکی مرز پرمین- تریاس بوده است که این مرز تشخیص داده شده تا حدی با مرز بیوستراتیگرافی نیز منطبق است.

همچنین میزان δ18O نیز در نمونه های سازند آباده به طور کلی بین -4%PDB تا -6%PDB می باشد که به سمت انتهای سازند آباده به تدریج از این میزان کاسته می شود. این روند کاهشی در ادامه تا انتهای مرز پرمین ادامه می یابد، به طوریکه در انتهای پرمین میزان δ18O بین -7%PDB تا -8%PDB قرار می گیرد. از اوایل تریاس، این روند تغییر می یابد و به تدریج بر میزان δ18O افزوده می گردد. بررسی و مقایسه داده های بدست آمده با داده های سایر نقاط ایران و جهان نشانگر این مطلب است که داده ها بدست آمده و مرز تعیین شده توسط δ18O در نهشته های پرموتریاس ناحیه شورجستان همخوانی قابل توجهی با داده های سایر نقاط ایران و جهان دارد.

کلید واژه: پالینولوژی، پرموتریاس، فرامینیفرها، هولواستراتیگرافی، سکانس استراتیگرافی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

نام دوره پرمین که 43 میلیون سال (294-251 میلیون سال پیش) به طول انجامیده، برای اولین بار توسط Murchison (1841) به رسوبات دریایی اواخر پالئوزوئیک ناحیه پرم (Perm) در شرق روسیه اتلاق گردیده است. این دوره با تغییرات عمده ای در تاریخ زمین همراه بوده، به طوریکه ابرقاره پانگه آ (Pangaea Supercontinent) شروع به اتصال و یکپارچه شدن نموده است. آب و هوا به طور واضحی تغییر یافته و پدیده یخچالی شدن نیمکره جنوبی که از کربونیفر میانی آغاز شده بود، در پرمین میانی به اتمام رسید (Chumakov & Zharkov, 2002; Kidder & Worsley, 2004, 2010;  Korte et al., 2005). همچنین در این بازه زمانی شرایط مناسب رشد و گسترش برای گیاهان و جانوران فراهم آمد، به طوریکه در پرمین پیشین- میانی نرخ انقراض بسیار کاهش یافته و حیات برای اولین بار شاهد تکامل اولین جانوران بزرگ خشکی زی و گسترش پوشش گیاهی بوده است. در مقابل، در انتهای پرمین میانی (گوادلوپین) پدیده انقراض، ساکنین دریاهای کم عمق استوایی را در برگرفته و در پایان پرمین انقراض بسیار وسیع تری رخ داده است، به طوریکه آن را بزرگترین پدیده انقراض تاریخ زمین می دانند (Wignall, 2005; Schubert & Bottjer, 1992; Lehrmann, 1999; Sano & Nakashima, 1997; Kershaw et al., 2002; Lehrmann et al., 2003; Payne et al., 2004; Groves & Calner, 2004; Wang et al., 2005; Erwin, 2006).

در سال 1834، زمین شناس آلمانی (Frederich August von Alberti) نام تریاس را برای نهشته هایی که برای اولین بار در آلمان و تحت عنوان سازندهای Bunter، Muschelkalk و Keuper شناخته شده بود، انتخاب کرد. امروزه نهشته های مربوط به تریاس (251-200 میلیون سال پیش) از سراسر جهان گزارش شده است و این رسوبات که حداکثر ضخامتی معادل 9 کیلومتر دارند، به طور عمده شامل نهشته های کربناته کم عمق و لایه های آواری قرمز رنگ غیردریایی به همراه درصد بسیار کمی (2-1%) سنگ های آتشفشانی می باشند. در آغاز این دوره با توجه به تشکیل پانگه آ، سطح آب دریاها نسبتاً پایین بوده (global low stand) و نهشته های دریایی تریاس به تتیس محدود می شده اند (Lucas, 2000; Lucas & Orchard, 2005).

در ایران، طی پرمین پسین و در نتیجه بسته شدن پالئوتتیس، در محل برخورد تنها یک فرورفتگی (تراف) باقی می ماند که در این فرورفتگی، نهشته های پرمین- تریاس به صورت پیوسته و همراه با رسوبگذاری دیده می شوند. این فرورفتگی که دارای روند شمال غربی- جنوب شرقی می باشد، با گسل اصلی زاگرس موازی است و از ناحیه جلفا در شمال غرب تا رشته کوههای همبست در بخش مرکزی ایران ادامه دارد (باغبانی، 1375). یکی از اولین مطالعات جامع توالی های پرمین پسین- تریاس پیشین ایران توسط Teichert et al. (1973) در ناحیه جلفا انجام شده است. همچنین منطقه آباده و نواحی جنوب غربی به وسیله زمین شناسان شرکت نفت ایران- انگلیس در سال های 1936-1935مورد بررسی و نقشه برداری قرار گرفت و نتایج آن در نقشه های 1:250000 ایران به وسیله شرکت نفت بریتانیا در سال 1963 منتشر شد و نهشته های پرمین و تریاس نواحی آباده و همبست نیز برای اولین بار در نقشه ها نشان داده شدند.

نهشته های پرمین- تریاس ایران مرکزی به طور کلی شامل 6 واحد رسوبی زیر می باشد:

 • سازند بسم (پرتوآذر، 1374) که معرف واحدهای آواری پیشرونده پرمین به سن آسلین (Asselian) است.
 • سازند وژنان (باغبانی، 1369) که معرف نهشته های آواری آسلین- ساکمارین (Sakmarian) می باشد.
 • سازند سورمق (Taraz, 1969; 1974) که معرف نهشته های کربناته ساکمارین- گوادلوپین است.
 • سازند آباده (Taraz, 1974) که معرف نهشته های کربناته- آواری جلفین پیشین است.
 • سازند همبست (Taraz, 1974) که معرف نهشته های کربناته با میان لایه های آواری جلفین پسین- دوراشامین می باشد.
 • نهشته های معادل سازند الیکا به سن تریاس پیشین که شامل رسوبات کربناته با میان لایه هایی از نهشته های آواری نظیر شیل می باشد.

در واقع در این مطالعه سعی بر این است که با تعیین نوع واحدهای سنگ شناسی توالی های مورد مطالعه، فسیل شناسی موجود در توالی های مورد مطالعه و انجام بیوزوناسیون این توالی ها، بر اساس داده های فسیلی به شناسایی اختصاصات شیمیایی واحدهای سنگی مورد نظر بپردازیم. در این میان بررسی ارتباط بین جنس واحدهای سنگی مورد نظر با اختصاصات شیمیایی آنها انجام خواهد شد تا بر اساس داده های زیستی و شیمیایی، نوع محیط رسوبی در زمان تشکیل واحدهای سنگی مورد نظر در منطقه تعیین گردد. با انجام این مطالعه منطقه ای دیگر از کمربند شمال غربی- جنوب شرقی تراف مذکور به طور کامل بررسی و شناسایی خواهد شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :  239

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.