رشته حسابداری

پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده مدیریت و حسابداری

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

(رشته حسابداری)

عنوان

نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محسن حمیدیان

خرداد93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول؛ کلیات پژوهش

1-1 دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-3  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………….6

1-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………7

1-4-1 هدف علمی…………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-2 هدف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5 سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-6 فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7  متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7-1متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-7-2 متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………………9

1-7-3 متغیرهای کنترل……………………………………………………………………………………………………………………..10

1-8 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………12

1-9 داده ها ونحوه جمع آوری آن­ها……………………………………………………………………………………………………12

1-10 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………13

1-10-1 قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………..13

1-10-2 قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………….13

1-10-3 قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-11 تعریف واژگان تخصصی پژوهش………………………………………………………………………………………………13

1-11-1 کیفیت گزارشگری……………………………………………………………………………………………………………….13

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

1-11-2  سرمایه­ گذاری سرمایه­ گذاری…………………………………………………………………………………………………13

1-11-3 سرمایه گذاری تحقیق و توسعه………………………………………………………………………………………………14

1-12 ساختار کلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………14

1-13 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………..15

فصل دوم؛ ادبیات پژوهش

2-1 دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-2 گفتاراول؛گزارشگری مالی……………………………………………………………………………………………………………18

2-2-1 کیفیت گزارشگری…………………………………………………………………………………………………………………19

2-2-2 عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………….21

2-3 گفتار دوم؛ سیاست­های تقسیم سود………………………………………………………………………………………………25

2-3-1 مفهوم سود تقسیمی………………………………………………………………………………………………………………..26

2-3-2 تئوری‌های تقسیم سود……………………………………………………………………………………………………………28

2-3-3 تئوری تقسیم سود باقیمانده…………………………………………………………………………………………………….29

2-3-4 تئوری علامت­دهی…………………………………………………………………………………………………………………30

2-3-5 تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………………………………………………….32

3-2-6 فرضیه هزینه نمایندگی……………………………………………………………………………………………………………33

2-3-7 فرضیه حداقل هزینه تقسیم سود………………………………………………………………………………………………..34

2-3-8 فرضیه پاداش مدیریت……………………………………………………………………………………………………………..35

2-3-9 فرضیه‌های پیامدی و جانشینی…………………………………………………………………………………………………..35

2-3-10 تئوری بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………………..36

2-3-11 تئوری پذیرایی………………………………………………………………………………………………………………………37

2-3-12 عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود…………………………………………………………………38

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

2-3- 13 نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود ……………………………………..41

2-3-14 فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود……………………………………………………………………….43

2-3-15 سودآوری و تقسیم سود…………………………………………………………………………………………………………44

2-4 گفتار چهارم؛ سرمایه­ گذاری…………………………………………………………………………………………………………..45

2-4-1 سرمایه گذاری سرمایه­ای………………………………………………………………………………………………………….47

2-4-1-1 بر اساس موضوع سرمایه­ گذاری…………………………………………………………………………………………….47

2-4-1-2 بر اساس زمان یا مدت سرمایه­ گذاری……………………………………………………………………………………..47

2-4-1-2 بر حسب خطر یا ریسک سرمایه­ گذاری………………………………………………………………………………….47

2-4-2 سرمایه گذاری تحقیق و توسعه………………………………………………………………………………………………….48

2-5 گفتار چهارم- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………..50

2-5-1 پژوهش­های انجام گرفته در خارج از ایران………………………………………………………………………………….51

2-5-2 پژوهش­های انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………52

2-6 خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………63

فصل سوم؛ روش شناسی پژوهش

3-1 دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………65

3-2 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………66

3-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………………………..67

3-4 روش  گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..68

3-5 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..69

3-5-1 قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………….69

3-5-2 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………….69

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

3-5-3 قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………….69

3-6 سوالات و فرضیه ­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..69

3-7 مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..70

3-8 تعاریف عملیاتی متغیر………………………………………………………………………………………………………………..71

3-8-1 متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………….

-8-2 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………73

3-8-3 متغیرهای کنترل……………………………………………………………………………………………………………………….73

3-9 روش های آماری تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ­های پژوهش………………………………………………………..75

3-9-2 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………..75

3-9-2 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………….76

3-9-1 مزیت استفاده از داده‌های تركیبی نسبت به سری زمانی و مقطعی…………………………………………………..77

3-9-2 داده ‏های تركیبی……………………………………………………………………………………………………………………….78

3-9-3  آزمون معنی­دار بودن اثرات فردی F چاو…………………………………………………………………………………..79

3-9-4 مدل­های تابلویی……………………………………………………………………………………………………………………..80

3-9-5- آماره هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………………80

3-10 آزمون‏های آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل‏ها………………………………………………….82

3-10-1 آزمون t………………………………………………………………………………………………………………………………..82

3-10-2 آزمون F………………………………………………………………………………………………………………………………83

3-10-3 ضریب تعیین………………………………………………………………………………………………………………………..83

3-11 فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک………………………………………………………………………………………….83

3-11-1 ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………………………………………84

3-11-2- عدم خود همبستگی جملات خطا………………………………………………………………………………………….84

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

3-12 نرم افزارهای  تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………………85

3-13 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………….85

فصل چهارم؛ تجزیه وتحلیل داده ­ها

4-1 دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………87

4-2 جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………87

4-3 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-3-1 تحلیل آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………..92

4-4  آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………94

4-5 همبستگی بین متغیر های پژوهش………………………………………………………………………………………………..94

4-6 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………….98

4-7 آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………………………………………99

4-8 آزمون هم خطی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………100

4-9 آزمون عدم خود همبستگی بین باقی­مانده­ها(دوربین واتسون)…………………………………………………………103

4-10 روش‌های برآورد مدل…………………………………………………………………………………………………………….104

4-10-1 آزمون فرضیه اول پژوهش…………………………………………………………………………………………………..105

4-10-2 آزمون فرضیه دوم پژوهش………………………………………………………………………………………………….108

4-10-2-1 مدل سرمایه­ گذاری تحقیق و توسعه………………………………………………………………………………….109

4-10-2-2 مدل سرمایه­ گذاری سرمایه­ای…………………………………………………………………………………………..111

4-10-3 آزمون فرضیه سوم پژوهش………………………………………………………………………………………………….114

4-10-3-1 مدل اول شرکت های با رشد بالا …………………………………………………………………………………….115

4-10-3-2 مدل دوم شرکت های با رشد پایین………………………………………………………………………………….117

4-11 خلاصه نتایج فرضیات…………………………………………………………………………………………………………….119

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

4-12 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………120

فصل پنجم؛ خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها

1-5 دیباچه……………………………………………………………………………………………………………………………………122

2-5 چکیده­ای از ماهیت و تحلیل های پژوهش………………………………………………………………………………….122

5-3 نتیجه­ آزمون فرضیه اول پژوهش……………………………………………………………………………………………..124

5-4 نتیجه­ آزمون فرضیه دوم پژوهش…………………………………………………………………………………………….125

5-5 نتیجه­ آزمون فرضیه سوم پژوهش……………………………………………………………………………………………126

5-6 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­ها و مقایسه با نتایج پیشین…………………………………………………………………128

5-7 پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..129

5-7-1 پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………………………….129

5-7-2 پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………..129

5-8 محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………130

5-9 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………131

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………132

منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………..154

چکیده­ی انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..160

 

چکیده

قضیه نامربوط بودن  تقسیم سود سهام میلر و مودیلیانی(1961) بر این  موضوع دلالت دارد  كه در بازارهای کامل سیاست تقسیم سود نباید روی تصمیمات سرمایه گذاری تاثیربگذارد. با این حال در بازارهای ناقص محدودیت مالی خارجی که از عدم تقارن اطلاعات نشأت می گیرد، می ­تواند شركت را به منظور تقسیم سود مجبور به  چشم پوشی از پروژه های سرمایه­ای با ارزش كند.  هدف ما از این مطالعه بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه­ گذاری می­باشد. نمونه پژوهش شامل 99 شرکت در طی سال­های 1387-1391 می­باشد. کیفیت گزارشگری مالی  به عنوان متغیر مستقل و سرمایه­ گذاری کل و سرمایه گذاری سرمایه­ای و سرمایه­ گذاری تحقیق وتوسعه به عنوان سرمایه­ گذاری وابسته می­باشند. برای آزمون تمام فرضیه ­های این پژوهش به جزء فرضیه سوم که رگرسیون چندگانه به روش داده ­های تلفیقی بود به صورت رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شد. برای تعیین کیفیت گزارشگری مدل اقلام تعهدی اصلاح شده  دیچاو و دیچو (سال 2006)، تهیه شده توسط ام سی نیکول، به کار گرفته­ شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاران معنا دار نمی­باشند.

واژه­ های کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، سیاست تقسیم سود، سرمایه­ گذاری کل، سرمایه­ گذاری سرمایه­ای، سرمایه­ گذاری تحقیق وتوسعه

 

فصل اول

کلیات پژوهش


1-1 دیباچه

با پیشرفت علم و فن­آوری، روابط اقتصادی سازمان به مراتب پیچیده­تر از گذشته شده و اقتصاد وارد مرحله جدیدی شده است، به طوری که موسسات کوچک به شرکت­های بزرگ سهامی چند ملیتی تغییر شکل دادند که این امر موجب توسعه و گسترش بازارهای مالی و پولی شده و هزاران نفر در سراسر دنیا اقدام به سرمایه­ گذاری در سهام شرکت­ها نموده ­اند و این رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی منجر به رقابت شدیدی درعرصه تجارت، صنعت و سرمایه­ گذاری شده است. لذا شرکت­ها برای بقا و گسترش فعالیت­های خود،  نیاز به انجام سرمایه­ گذاری­های مناسب و به­موقع دارند. از آنجا که گزارش­های مالی شرکت­ها باید اطلاعاتی فراهم نماید که برای سرمایه­ گذاران بالقوه و بالفعل و بستانکاران و سایر استفاده­کنندگان در سرمایه­ گذاری­های  منطقی، اعطای اعتبار و تصمیمات مشابه سودمند باشد و اطلاعات ارائه شده باید برای  کسانی که درک معقولی از امور تجاری و فعالیت های افتصادی دارند و یا خواستار مطالعه اطلاعات با سعی و کوشش معقول هستند،  قابل فهم باشد. همچنین گزارش­های مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه­ی اقتصادی بنگاه گزارشگر، ارزیابی عملکرد و توان سود آوری، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش ­بینی وضعیت آتی فراهم نماید. در نتیجه این گزارش­ها اهمیت به سزایی در تحقق اهداف یاد شده دارند و افزایش کیفیت آن­ها می ­تواند موجب کاراتر بودن سرمایه­ گذاری شرکت­ها و حفظ و توسعه منابع آن ها گردد(خدائی و یحیایی، 1389).

از طرف دیگر در اواخر قرن 20 میلر و مودیلیانی[1] اثبات می کنند که در بازار سرمایه کامل، سیاست سود تقسیم شده در ارزش شرکت نامربوط است زیرا: (1) فقط سرمایه گذاری هایی که درآمد و جریان نقد آتی

 

تولید کنند روی ارزش شرکت اثر می گذارند و (2) سرمایه ها مستقل از تقسیم سود هستند. بعدها  اصطلاح “اصل تفکیک” توسط فاما و میلر[2] یک پیش ­بینی مهم از قضیه نامربوط بودن تقسیم سود میسر می­سازد : سیاست تقسیم سود نباید روی تصمیمات سرمایه گذاری اثر بگذارد.

با این حال در بازارهای ناقص سیاست تقسیم سود می تواند روی تصمیمات سرمایه گذاری موثر باشد. وقتی مدیران در مورد ارزش دارایی­ ها و پروژه­ های سرمایه­ گذاری بیشتر از سرمایه­­گذاران خارجی می­دانند مشکلات و مخاطرات اخلاقی می­تواند، دسترسی شرکت را به منابع خارجی محدود سازد. این محدودیت می ­تواند نتیجه رقابت بین پروژه­ های سرمایه­ گذاری و سود سهام برای منابع داخلی  باشد و شرکت با محدود کردن­ منابع داخلی باید بین دنبال کردن سرمایه­ گذاری­ها و پراخت سود تقسیم شده یکی را انتخاب کنند. پرداخت سود سهام می ­تواند شرکت را مجبور به چشم پوشیدن از سرمایه گذاری روی پروژه ها کند. پژوهش­های اخیر نشان می­دهد که سود سهام تقسیم شده اثر منفی روی سرمایه­ گذاری دارد. شواهدی که توسط باروا[3] وهمکاران بررسی شده است، نشان می­دهد که مدیران به منظور حفظ سود سهام از فرصت های سرمایه­ گذاری چشم­پوشی می کنند. دانیل و همکاران[4] (2010) به شواهد سازگاری رسیده ­اند، شرکت­هایی که با کمبود وجه نقد مواجه هستند به منظور حفظ تقسیم سود سرمایه­ گذاری­های خود را کاهش می­ دهند. همچنین ممکن است که شرکتی صرفا برای افزایش تقسیم سود سهام سرمایه­ گذاری های خود را کاهش دهد. ما فرض می کنیم که گزارشگری مالی نقش مهمی را در کاهش محدودیت و یا اثر منفی تقسیم سود بر روی سرمایه­ گذاری بازی می کند. کیفیت بالای گزارشگری با ارائه اطلاعات بیشتر روی ارزش سرمایه­ گذاری شرکت باعث عدم تقارن اطلاعاتی می­ شود(باشمن و اسمیت[5] 2001). علاوه بر این، کیفیت بالای گزارشگری مالی مشکلات و مخاطرات اخلاقی را ازطریق تسهیل نمودن قراردادها و نظارت بر آن کاهش می دهد(هیلی و پیلپو[6] 2001). پس شرکت­هایی با کیفیت عالی گزارشگری مالی دسترسی بیشتری به منابع خارجی دارند. بنابراین احتمال کمتری وجود دارد که  مجبور به چشم­پوشیدن از پروژه­ های سرمایه­ گذاری برای پرداخت سود سهام شوند(وانگ و یو[7] ،2012).

در این پژوهش نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد. دراین فصل ابتدا مسئله بیان و ضرورت انجام آن تبیین می­گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات پژوهش ، فرضیات پژوهش تدوین و ارائه می شود، در ادامه روش پژوهش به صورت کلی تشریح می شود.

1-2 بیان مسئله

رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه­ گذاری شده است لذا شرکت ها برای بقاء و گسترش فعالیت های خود، نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و به موقع دارند. گزارش­های مالی شرکت ها باید اطلاعاتی فراهم نماید که برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، بستانکاران وسایر استفاده­کنندگان در سرمایه­ گذاریهای منطقی، اعطای اعتبار و تصمیمات مشابه سودمند باشد. گزارش­های مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی بنگاه، ارزیابی عملکرد و توان سودآوری، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درك بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی را فراهم نماید(یحیایی،خدایی،1389). با توجه به محدودیت منابع، توسعه سرمایه­ گذاری از جمله مسائل بسیار با اهمیت است، از این رو جایگاه با اهمیت اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایه­ گذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است(حیدری کرد زنگنه و عالی پور 1386). از طرفی پژوهشگران و اهل حرفه حسابداری به دنبال افزایش کیفیت حسابداری به عنوان ابزاری برای ادای مسئولیت پاسخگویی به نیازهای جامعه بوده ­اند. به عنوان مثال بنابر مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف صورت­های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملكرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است كه برای طیفی گسترده از استفاده كنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. دست یابی به این هدف مستلزم آن است كه اطلاعات مزبور در درجه نخست، مربوط و قابل اتكا بوده و در درجه دوم قابل فهم و قابل مقایسه باشد (مدرس و حصار زاده 1387). لذا فرض بر این است که کیفیت گزارشگری مالی، کارایی سرمایه­ گذاری را به وسیله کاهش عدم تقارن اطلاعاتی از دو طریق بهبود بخشد: 1) با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت و سرمایه­ گذاران، هزینه تامین مالی شرکت را کاهش می­دهد. 2) با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سهامداران و مدیریت واحد تجاری، هزینه کنترل و نظارت بر مدیریت توسط سهامداران را کاهش می­دهد.

اصل نامرتبط بودن تقسیم سود سهام میلر و مودیلیانی (1961) بر این موضوع دلالت دارد که در بازارهای کامل، سیاست تقسیم سود سهام نباید روی تصمیمات سرمایه­ گذاری تاثیرگذار باشد. اما در بازارهای ناقص، محدودیت سرمایه­ گذاری خارجی که ناشی از عدم تقارن اطلاعات می باشد، می­تواند، شرکت­ها را مجبور به صرفنظر از پروژه­ های سرمایه­ گذاری ارزشمند، به منظور پرداخت سود سهام نماید. کیفیت بالای گزارشگری مالی به طور چشم­گیری اثر منفی تقسیم سود سهام را بر سرمایه­ گذاری (به ویژه سرمایه­ گذاریR&D) کاهش می دهد. همچنین این کاهش در میان شرکت­های در حال رشد نسبت به دیگر شرکت­ها  بیشتر به چشم می خورد.

تعداد صفحه : 179

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.