مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

عنوان : نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A)

عنوان:

نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان

 

 

استاد راهنما:

دکتر بهمن سعیدی پور

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان صفحه
تشکر و قدردانی…………………………………………………………………………………………………………………… د
اهدا …………………………………………………………………………………………………………………………………… هـ
فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………………….. و
فهرست پیوست‌ها………………………………………………………………………………………………………………… ح
فهرست جدول‌ها………………………………………………………………………………………………………………….. ح
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2 بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………….. 6
1-4 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 7
1-4-1 هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-4-2 اهداف ویژه …………………………………………………………………………………………………………… 7
1-5 فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 8
1-6 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………… 8
1-6-1 بخش اول: تعاریف نظری ……………………………………………………………………………………….. 8
1-6-2 بخش دوم: تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………. 10
                                                                               فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-2 مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-2-1 شبیه سازی، مفاهیم و تعاریف …………………………………………………………………………………. 13
2-2-2 مزایای استفاده از شبیه سازی …………………………………………………………………………………… 13
2-2-3 انواع شبیه سازی و نقش آنها …………………………………………………………………………………… 14
2-2-4 ویژگی های روش ارائه در شیوه ی شبیه سازی …………………………………………………………. 15
2-2-5 موقعیت و محیط یادگیری ………………………………………………………………………………………. 16
2-2-6 تاریخچه توجه به محیط یادگیری …………………………………………………………………………….. 17
2-2-7 محیط آموزش زبان انگلیسی ……………………………………………………………………………………. 18
2-2-8 اهمیت آموزش زبان انگلیسی ………………………………………………………………………………….. 18
2-2-9 رویکردهای آموزش زبان انگلیسی …………………………………………………………………………… 19
2-2-10 تأثیر نگرش در یادگیری زبان ………………………………………………………………………………… 21
2-2-11 عوامل تأثیرگذار بر ضعف زبان انگلیسی دانش آموزان ………………………………………………. 21
2-2-12 تعامل و ارتباط در یادگیری زبان انگلیسی ……………………………………………………………….. 23
2-2-13 جمع بندی مبانی نظری ………………………………………………………………………………………… 24
2-3 مبانی تجربی پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 25
2-3-1 مطالعات انجام شده در داخل ایران …………………………………………………………………………… 25
2-3-2 مطالعات انجام شده در خارج ایران ………………………………………………………………………….. 25
                                          فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 28
3-2 نوع و روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 28
3-3 جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………. 28
3-4 ابزار سنجش و اندازه گیری متغیرها ……………………………………………………………………………… 29
3-4-1 گوش دادن ……………………………………………………………………………………………………………. 29
3-4-2 گفتن ……………………………………………………………………………………………………………………. 29
3-4-3 خواندن ………………………………………………………………………………………………………………… 29
3-4-4 نوشتن ………………………………………………………………………………………………………………….. 29
3-5 تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش ……………………………………………………………………………….. 30
3-6 متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 31
3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………….. 32
 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 34
4-2 توصیف داده ها …………………………………………………………………………………………………………. 34
4-3 تحلیل داده ها با توجه به فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………….. 38
4-4 جمع بندی نتایج  ……………………………………………………………………………………………………….. 49
 

فصل پنجم: تفسیر یافته‌ها

5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 51
5-2 خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 51
5-3 بحث و تفسیر یافته‌ها …………………………………………………………………………………………………. 52
5-4 پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………….. 56
5-5 پیشنهادهایی پژوهشی …………………………………………………………………………………………………. 57
5-6 محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 57
5-6-1 محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر ………………………………………………………………………….. 57
5-6-2 محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر ………………………………………………………………….. 57
 

منابع

 
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………. 60
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 63
 

پیوست‌ها

ابزار اندازه گیری متغیرها ……………………………………………………………………………………………………. 67
خروجی تحلیل داده ها در spss …………………………………………………………………………………………. 74
فهرست جداول
جدول شماره (1-3) : دیاگرام طرح پژوهش ………………………………………………………………………….. 28
جدول شماره (1-4) : میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون ………………………… 35
جدول شماره (2-4) : آزمون ام باکس …………………………………………………………………………………… 36
جدول شماره (3-4) : نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی خطای واریانس ها ……………….. 37
جدول شماره (4-4) : آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی همگنی پیش آزمون ها ……… 37
جدول شماره (5-4) : خلاصه تحلیل بررسی فرض همگنی شیب های رگرسیونی ……………………… 39
جدول شماره (6-4) : نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی خطای واریانس ها ……………….. 40
جدول شماره (7-4) : ترتیب تأثیر روش ها بر نمرات پس آزمون مهارت گوش دادن …………………. 41
جدول شماره (8-4) : خلاصه تحلیل کوواریانس فرض اول …………………………………………………….. 41
جدول شماره (9-4) : ترتیب تأثیر روش ها بر نمرات پس آزمون مهارت بیان کردن …………………… 43
جدول شماره (10-4) : خلاصه تحلیل کوواریانس بررسی فرض دوم ……………………………………….. 43
جدول شماره (11-4) : ترتیب تأثیر روش ها بر نمرات پس آزمون مهارت خواندن …………………….. 45
جدول شماره (12-4) : خلاصه تحلیل کوواریانس بررسی فرض سوم ………………………………………. 45
جدول شماره (13-4) : ترتیب تأثیر روش ها بر نمرات پس آزمون مهارت نوشتن ……………………… 47
جدول شماره (14-4) : خلاصه تحلیل کوواریانس بررسی فرض چهارم ……………………………………. 47
جدول شماره (15-4) : خلاصه و جمع بندی نتایج ………………………………………………………………… 49

 

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر مهارت های چهارگانه ی زبان آموزی در درس زبان انگلیسی صورت گرفت. بر اساس اهداف مورد پیگیری در مطالعه، روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی اجرا به شکل شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و با در نظر داشتن یک گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی دانش آموزان پسر نوجوان سنین 13 تا 16 سال هستند که جهت آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به یکی از آموزشگاه های زبان انگلیسی در سطح شهر کرمانشاه در نیمه اول سال تحصیلی 93-92 مراجعه کرده اند. به منظور تعیین نمونه از روش نمونه گیری «نمونه در دسترس» استفاده گردید بدین منظور از بین کلاس‌های موجود در یکی از آموزشگاه های زبان در سطح شهر کرمانشاه، 2 کلاس انتخاب و در دو گروه آزمودنی (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار داده شدند. تهیه ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش محقق ساخته و با همکاری تعداد 4 نفر از مدرسان با سابقه ی آموزشی و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی صورت گرفت این آزمون ها در چهار بخش گوش دادن (پاسخگویی به 20 سؤال بر اساس شنیدن چهار مکالمه)، بیان کردن (پاسخگویی به بیست جمله ی مکالمه ای)، خواندن (یک متن با بیست سؤال چهار گزینه ای ) و نوشتن (بیست سؤال چهار گزینه ای مربوط به گرامر و ساختار جمله) بود. روایی ابزار اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه ی پژوهش در هر چهار بخش توسط مدرسین آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان انگلیسی سطح شهر تعیین گردید. برای تأیید پایایی نیز از روش اجرای دو فرم واحد از یک موضوع بدون فاصله زمانی و با محاسبه ی ضریب همبستگی بین داده های دو آزمون گوش دادن (92/0)، بیان کردن (88/0)، خواندن (79/0)، نوشتن (91/0) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و برای تعیین میزان همگنی یا غیر همگنی گروه ها در متغیرهای مورد مطالعه در پیش آزمون از آزمون آمار استنباطی (تحلیل واریانس چند متغیره و با استناد به نتایج آزمون های اثر پیلاپی، لامبدای ویلکز، اثر هتلینگ و آزمون بزرگترین ریشه روی) و در بخش مقایسه و تحلیل پس آزمون ها، آزمون های «تحلیل کوواریانس با کنترل اثر پیش آزمون» استفاده گردید.

واژه های کلیدی: شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی، خواندن، نوشتن، زبان انگلیسی.

مقدمه:

امروزه آموزش زبان انگلیسی به دلیل توسعه ی اطلاعات، فناوری و ارتباطات به صورت یک اولویت جهانی درآمده است. اما در کشور ما آموزش زبان، خصوصاً در سطح مدارس راهنمایی و دبیرستان که سنگ بنای آموزش زبان انگلیسی می باشد، با مسائل و مشکلات خاص خود روبرو است (کلانتری و غلامی، 1392، ص 100). منشأ بسیاری از این مشکلات از این واقعیت سرچشمه می گیرد که آموزش زبان انگلیسی همانند سایر دروس در بسیاری از مدارس و حتی آموزشگاه های خصوصی به صورت معلم محور اداره می شوند و فاقد یک محیط تعاملی هستند (حسینی فاطمی و همکاران، 1389، ص 5). و این در حالی است که آموزش و یادگیری زبان در این قرن دچار تغییرات زیادی شده و شاید بیشتر از هر رشته ی دیگری در تمام جهان در کلاس درس تمرین شده است.

تنها دلیل موفقیت یا ناکامی زبان آموز در کلاس ها و مؤسسات زبان خارجی هوش و استعداد ذاتی او نیست. بلکه این موضوع جوانب بیشتری را در بر می گیرد. حوزه ی آموزش زبان معمولاً به زبان آموز در چهارچوب کلاس محدود می شود و تصور معلم از فراگیری نگرش «جزیره ای» است. چرا که تلاش می شود که کل فرایند یادگیری فراگیر در کلاس درس صورت بگیرد (پیشقدم و مرادی مقدم، 1392، ص 31). و این در حالی است که نتایج بسیاری از پژوهش ها روشن ساخته است که آموزش زبان بیش از هر چیز به محیط وابسته است. چرا که رویکرد آموزش زبان به شکل ارتباطی در یک محیط تعاملی به جای تکیه بر پایه های زبان شناختی ساخت گرایانه و فرضیه یادگیری رفتارگرایی بر پایه های زبان شناسی زایشی و نظریه یادگیری شناختی استوار است. علاوه بر آن، در این رویکرد به جای توانش زبانی، توانش ارتباطی هدف قرار می گیرد و طبقه بندی ساختاری برنامه جای خود را به تمرکز بر کنش ها، مفاهیم، و یا ایفای نقش در تعامل زبانی می دهد (رابرتس، 1982، به نقل از گونی بند شوشتری، 1375، ص 88).

لذا در دهه ی گذشته، نقش محیط های تعاملی و روش های ارتباطی آموزش زبان، بیش از سایر روشها، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است (چانگ و لهمان[1]، 2002، ص 81). و روش استفاده از ارتباطات شفاهی آموزشی زبان، به عنوان یکی از شناخته شده ترین استراتژی آموزشی ارتباطی مطرح گردیده است (لام[2]، 2006، ص 142).

بر این اساس و با توجه به اینکه امکان حضور زبان آموزان در محیط های واقعی برای یادگیری زبان انگلیسی وجود ندارد می توان با شبیه سازی این محیط ها در فضاهای آموزشی، حس در محیط واقعی بودن را برای فراگیران مهیا نمود. بر این اساس این مطالعه با هدف بررسی نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان صورت گرفت.

1-2 بیان مسئله:

در روش های سنتی یاددهی-یادگیری، که امروزه از آنها به عنوان روش های غیرفعال یاد می شود، معلم نقش فعالی در جریان تدریس دارد و مطالب را به طور شفاهی در کلاس بیان می کند و دانش آموزان بدون نقش فعال، فقط باید به صحبت های او گوش دهند و مطالب مورد نظر را حفظ می کنند. در چنین شرایطی زمینه های لازم برای رشد اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و رشد فکری فراگیران فراهم نمی شود. به همین دلیل امروزه موضوع روش های آموزشی فعال، و یادگیرندگان فعال، جایگاه ویژه ای در مباحث تربیتی پیدا کرده است (یاریاری و همکاران، 1387، ص 146).

این موضوع در مورد آموزش زبان انگلیسی از اهمیت و نمود بیشتری برخوردار است چرا که، فرایند یادگیری هیچگاه در خلأ اتفاق ﻧﻤﻲافتد و محصول پایانی دربرگیرندۀ تعاﻣﻞهای مختلف فراگیر با دنیای اطرافش است. اکثر مواقع، زبان‌آموز در قالب یک رابطۀ دو طرفۀ معلم- زبان‌آموز سنجیده ﻣﻲشود و در این رابطه، محیط آموزشگاه و کلاس درس، اولین و آخرین ﻧﻘﻄﻪای است که به آن نگریسته ﻣﻲشود. با توجه به اهمیت عوامل اکولوژیک و محیطی در یادگیری زبان انگلیسی، ایجاد و شبیه سازی محیط های یادگیری تعاملی و مبتنی بر تجربه برای فراگیران از پتانسیل بالایی برای یادگیری برخوردار است (پیشقدم و مرادی، 1392، ص 31).

طبق نظریه ی زبان شناسان، مهارت‌های اساسی یادگیری زبان انگلیسی به ترتیب اولویت عبارت‌اند از شنیدن، بیان کردن، خواندن و نوشتن. در مواردی که انگلیسی به عنوان زبان خارجی تدریس می شود، امکان استفاده از مهارت‌های یاد شده در کلاس درس برای فراگیران وجود ندارد (عباسی و همکاران، 1388، ص 143). لذا فراگیری زبان انگلیسی برای این گروه از کودکان دشوار است و موفقیت در دستیابی به پیچیدگی های این زبان، نیازمند تلاش فراوان است. اگر چه کلاس های زبان انگلیسی به عنوان مکانی برای بهبود زبان افراد، ارائه نوآوری های آموزگاران و فراگیران زبان به منظور تسهیل این روند دشوار است (محمدی، 1388، ص 103). در این راستا، استفاده ی مدام آموزگاران از روش‌های سنتی و یکنواخت سبب دل زدگی و ترس فراگیران از یادگیری زبان گردیده است.

آموزش زبان انگلیسی با توجه به ویژگی های خاص این درس، همواره با مشکلات و مسائلی همراه بوده و بیش از همه، برای دبیران و مدرسان آن که در ارتباط مستقیم با امر آموزش هستند، ملموس و مطرح است (احمدپور، 1383، ص 16). از این رو، در طی چند سال اخیر، آموزش کارآمد زبان انگلیسی از عمده دغدغه های اصلی مسئولان امر برنامه ریزی درسی کشور شده است، زیرا به رغم صرف مقدار زیادی زمان، انرژی و سرمایه، میلیون ها دانش آموز ایرانی پس از شش یا هفت سال آموزش زبان انگلیسی در مدارس، در نهایت از دستیابی به توانایی برقراری ارتباط مفید و مؤثر عاجز می مانند (سجاد، 1384؛ محسنی مقدم، 1384؛ همایی، 1379). تجربه نشان می دهد که شیوه ی آموزش فعلی، چه در راهنمایی و دبیرستان، و چه در دانشگاه، ناموفق بوده و هر گونه تغییر در امر آموزش زبان تاکنون با شکست روبرو گردیده است. ناموفق بودن برنامه ی آموزش زبان آن چنان تجربه ای تلخ از ناکامی در زبان آموزان ایجاد می کند که تا پایان تحصیل زبان آموزان ادامه می یابد (پیشقدم، 1387، ص 24).

تعداد صفحه : 98

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.